Decizie instructaje periodice

nr. …1 din …………..
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006
DECID:
Art. 1 Se stabileste ca intervalul între doua instructaje periodice sa nu depaseasca 6 luni de
zile.
Art. 2 Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si în urmatoarele situatii :
a)când un salariat a absentat de la locul sau de munca peste 30 de zile lucratoare ;
b)când s-au efectuat modificari ale procesului tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnice
ori s-au adus modificari la echipamentele existente ;
c)când au aparut modificari ale normelor de protectie a muncii sau ale Instructiunilor proprii de
securitate a muncii, inclusiv datorita evoulutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate ;
d)la reluarea activitatii dupa accident de munca ;
e)la executarea unor lucrari speciale.
Art. 3 Departamentele Resurse Umane, Protectia Muncii si Financiar-Contabil vor duce la
îndeplinire prezenta decizie.
Art. 4 Cu obligatia prezentarii a 1 ex. al prezentei decizii la Inspectoratul Teritorial de Munca
DIRECTOR
1

Categories: