DECIZIE NR.--------- PRIVIND RESPONSABILITATILE CONDUCATORULUI
LOCULUI DE MUNCA PE LINIE DE SSM


1.In conformitate cu art. 20 – 21 din Legea nr. 319/2006 si a HG.. nr. 1425/2006 Art. 90 – 100,
in calitate de conducator loc de munca , D- nul(a)-------------------------------------- indeplineste
atributii privind instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
2.Potrivit reglementarilor in vigoare, cu lucratorii din subordine se va efectua instructaje la
locul de munca sau periodice, functie de situatia concreta.
3. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile
de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii
exercitate.
4.Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din subordine si are drept scop
reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
5. Durata instruirii la locul de munca se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul
locului de munca in cooperare cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern ssm.
6. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de serviciul extern
de prevenire si protectie , aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care
efectueaza instruirea.
7.Conducatorul locului de munca are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei
instruiri adecvate. cooperand cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern ssm.
8. Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza
în mod obligatoriu în fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat în anexa nr.11 la
HG.1425/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
9. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi
însotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii în urma
examenului medical la angajare.

10. Principalele atributii ale conducatorului locului de munca privind Instruirea lucratorilor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca si sarcinile ce-i revin pe aceasta linie, precum si ,,
,,Responsabilitati si sarcini in domeniul securitatii si sanatatii in munca “(PROTECTIA
MUNCII)-Conf.L 319/2006 in domeniul ssm., sunt cele precizate si anexate la prezenta decizie.
ANGAJATOR                                                                    CONDUCATOR LOC DE MUNCA
                                                                                                         Am luat la cunostinta
2


Categories: