Decizie pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor


D E C I Z I E

Nr. …. / ………pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea personalului
Avand in vedere prevederile cuprinse in Legea 319/2006, art.24 si ale art.10 (1) din
Normele metodologice de aplicare a legii 319, In temeiul prevederilor din actele
normative enuntate la alineatul precedent si în temeiul competentei conferite
Administrator emite urmatoarea d e c i z i e:
Art.1. Incepand cu data prezentei decizii se numesc lucrator desemnat cu acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului:
Art 2.Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
si evacuarea personalului sunt :
- va participa la instruirile si exercitiile practice facute de medicul de medicina muncii ;
- va acorda primul ajutor, în caz de nevoie, lucratorilor din unitate;
- va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ce priveste
acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri;
Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si
nominalizat în prezenta decizie.
Am luat conostinta :

Categories: