Dispozitie foc deschis

S.C. .......S.R.L.

DISPOZITIE
Nr. . din .......

Administrator, Director General al S.C. ......................................................................S.R.L. cu sediul social in............................................................................................;

Avand in vedere prevederile: art. 19 lit. a) al Legii nr. 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor; art. 17 lit. c) si art. 97-105 din Anexa la Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
Potrivit drepturilor conferite in baza statutului de organizare si functionare al
S.C. ..................................................................................... S.R.L. privind:

UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS SI REGLEMENTAREA EXECUTARII LUCRARILOR PERICULOASE

DISPUNE:

Art. 1. Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de Sefii punctelor de lucru.

Art. 2. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele societatii (puncte de lucru) se face numai in locuri special amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, etc. sau la alte vecinatati.

Art. 3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.

Art. 4. Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii.

Art. 5. Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.

Art. 6. Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

Art. 7. Efectuarea lucrarilor cu Foc Deschis (sudare, taiere, lipire stc.) care prezinta pericol de incendiu, in constructii , instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile din cadrul S.C. .......................................S.R.L. este STRICT INTERZISA.

Art. 8. Lucrarile cu Foc Deschis prevazute la art. 7, de regula, sunt:

a. executarea unor operatiuni de comanda a unor instalatii sau utilaje tehnologice de importanta ori interventia asupra acestora, a caror operare gresita poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitati naturale, esecul unor servicii de utilitate publica sau a altor tipuri de risc;
b. lucrari de reparatii sau de intretinere, distrugerea unor deseuri sau reziduuri periculoase pentru viata oamenilor sau pentru mediu;
c. prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
d. lucrari de sudare;
e. lucrari de taiere sau lipire cu flacara;
f. lucrari care pot provoca scantei mecanice;
g. lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite;
h. lucrari de topire a bitumului sau asfaltului;
i. lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
j. lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);
k. punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
l. aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive;
m. curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc;
n. depozitarea, manipularea si transportul de substante/materiale periculoase;
o. spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii."

Art. 9. In caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalatii, defectiuni, schimbari de configuratie ale unor amplasamente, se pot efectua lucrarile cu Foc Deschis prevazute la art. 8 si in alte spatii ale societatii (punctelor de lucru) numai pe baza eliberarii unui Permis de "lucru cu foc", dupa ce, in prealabil, au fost luate toate masurile pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

Art. 10. Lucrarile mentionate la art. 8, se executa numai pe baza Permisului de Lucru cu Foc, al carui model este prezentat in Anexa nr. 4 la NORMELE GENERALE de Aparare Impotriva Incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007.

Art. 11. In toate cazurile prevazute la art. 9, este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Art. 12. In spatiile special destinate lucrarilor cu Foc Deschis, Ateliere de Sudura, Tinichigerie, Prelucrare a Metalelor, etc. din cadrul S.C. ............
.............................S.R.L. care sunt prevazute in documentatiile tehnice de specialitate , executarea lucrailor cu Foc Deschis se face fara intocmirea Permisului de Lucru cu Foc avandu-se in vedere ca masurile speciale si instructiunile necesare executarii lucrarilor cu Foc Deschis sa aiba un caracter permanent iar personalul care executa aceste lucrari sa nu fi suferit modificari.

Art. 13. Instruirea personalului in domeniul situatiilor de Urgenta, care isi desfasoara activitatea in cadrul Atelirelor de Sudura, Tinichigerie, Prelucrare a Metalelor se va face lunar de catre conducatorii locurilor de munca sau de catre Cadru Tehnic PSI.

Art. 14. Sefii punctelor de lucru , Seful sediului Social (inlocuitorul legal al acestora) si in unele cazuri Cadru Tehnic P.S.I. sunt singurele persoane abilitate pentru a emite Permisul de Lucru cu Foc, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 la NORMELE GENERALE de Aparare Impotriva Incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007.

Art. 15. Metodologia de emitere, difuzare si semnare a permisului de lucru si de executare a lucrarilor cu Foc Descchis, este prezentata in Anexa prezentei Dispozitii precum si instructiunile specifice de Aparare Impotriva Incendiilor, pentru astfel de lucrari.

Art. 16. Instructiunile de Aparare Impotriva Incendiilor la executarea lucrarilo cu Foc Deschis sunt tinute de executant asupra sa si prelucrate cu acesta inainte de inceperea lucrarii.

Art. 17. Pentru prelucrarea Instructiunilor specifice cu executantul, se desemneaza, prin prezenta dispozitie Conducatorii locurilor de munca din spatiile unde se executa lucrarile, care au atributii privind oreganizarea, aplicarea, controlul si supravegherea lucrarilor cu foc deschis pe locul de munca.

Art. 18. Prezenta Dispozitie va fi difuzata conducatorilor locurilor de munca de catre Sefii Punctelor de Lucru si va fi dusa la indeplinire de Sefii Punctelor de Lucru, Seful Sediului Social, Cadru Tehnic P.S.I. si de toti Conducatorii locurilor de munca din cadrul S.C. ..................S.R.L. care au atributii privind organizarea, aplicarea, controlul si supravegherea masurilor Aparare Impotriva Incendiilor pe Locul de Munca si care vor beneficia de timpul necesar executarii atributiilor stabilite ce vor fi inscrise in fisa postului.

Director General
..........................

Categories: