Dispozitie substante periculoase

DISPOZITIE

Nr. 10. din .......................

......................................................., Administrator, Director General al S.C. ......................................................................S.R.L. cu sediul social in............................................................................................;

Avand in vedere prevederile: art. 19 lit f) din Legea nr. 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor; art. art. 17 lit. g) din Anexa la Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor; ;
Potrivit drepturilor conferite in baza statutului de organizare si functionare al
S.C. ................................................S.R.L. privind regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

DISPUNE:

REGULI SI MASURI
LA UTILIZAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTULUI SI
DEPOZITAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE

A. DISPOZITII GENERALE.

Art. 1. Termenii folositi in prezenta dispozitie au urmãtoarele intelesuri:

a. substantã - element chimic si compusii sãi in stare naturalã sau obtinuti printr-un proces de productie, continand orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitãtii produsului si orice impuritate care derivã din procedeul utilizat, exceptand orice solvent care poate fi separat fãrã a afecta stabilitatea substantei si fãrã a-i modifica compozitia.
b. preparat - amestecuri sau solutii de douã sau mai multe substante;
c. polimer - o substantã constituitã din molecule care se caracterizeazã printr-o secventã a unuia sau mai multor tipuri de unitãti moleculare si care contin o simplã majoritate ponderalã de molecule si au cel putin 3 unitãti monomere legate printr-o legãturã covalentã la cel putin o altã unitate monomerã sau la o altã substantã reactivã si constituitã cel putin dintr-o simplã majoritate ponderalã de molecule de aceeasi greutate molecularã. Aceste molecule trebuie sã formeze o gamã de greutate molecularã, in mijlocul cãreia diferenjele de greutate molecularã sunt esential atribuite diferentei in numãrul de unitãti monomere. in sensul prezentei definitii, prin unitate monomerã se intelege forma reactionatã a unui monomer intr-un polimer;
d. plasare pe piatã - punerea la dispozitie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul Romaniei care e considerat plasare pe piatã in sensul prezentei ordonante de urgentã;
e. IESCE - inventarul european al substantelor existente puse pe piatã. Acest inventar contine lista definitivã cuprinzand toate substantele considerate cã se aflau pe piata comunitarã la data de 18 septembrie 1981.

Art. 2. Substantele si preparatele periculoase in intelesul prezentei dispozitii si in conformitate cu legislatia europeana sunt urmãtoarele:

a. substante si preparate explozive: substantele si preparatele solide, lichide, pãstoase sau gelatinoase, care pot sã reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de probã determinate, detoneazã, produc o deflagratie rapidã sau sub efectul cãldurii explodeazã cand sunt partial inchise;
b. substante si preparate oxidante: substantele si preparatele care in contact cu alte substante, in special cu cele inflamabile, prezintã o reactie puternic exotermã;
c. substante si preparate extrem de inflamabile: substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scãzut si cu un punct de fierbere scãzut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambiant;
d. substante si preparate foarte inflamabile:
? substantele si preparatele care pot sã se incãlzeascã si apoi sã se aprindã in contact cu aerul la temperatura ambiantã, fãrã aport de energie; sau
? substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurintã dupã un scurt contact cu o sursã de aprindere si care continua sã ardã sau sã se consume si dupã indepãrtarea sursei; sau
? substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scãzut; sau
? substantele si preparatele care in contact cu apa sau cu aerul umed emanã gaze foarte inflamabile in cantitãti periculoase;
e. substante si preparate inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scãzut;
f. substante si preparate foarte toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanatã in cantitãti foarte mici pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sãnãtãtii;
g. substante si preparate toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanatã in cantitãti reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sãnãtãtii;
h. substante si preparate nocive - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sãnãtãtii;
i. substante si preparate corosive - substantele si preparatele care in contact cu tesuturile vii exercitã o actiune distructivã asupra acestora din urmã;
j. substante si preparate iritante - substantele si preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie;
k. substante si preparate sensibilizante - substantele si preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanatã pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar in cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;
l. substante si preparate cancerigene - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanatã pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora;
m. substante si preparate mutagenice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanatã pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora;
n. substante si preparate toxice pentru reproducere substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanatã pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive nonereditare in progeniturã sau pot dãuna functiilor ori capacitãtilor reproductive masculine sau feminine;
o. substante si preparate periculoase pentru mediul inconjurãtor - substantele si preparatele care introduse in mediul inconjurãtor, ar putea prezenta sau prezintã un risc imediat ori intarziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului
Art. 3. Restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase este reglementata de HG nr. 347/2003, modificata si completata prin HG nr. 932/2004 si HG nr. 646/2005. HG nr. 347/2003 modificata si completata prin HG nr. 932/2004 si HG nr. 646/2005 transpun in legislatia nationala Directiva Consiliului 76/769/CEE impreuna cu amendamentele acesteia adoptate pana la data de 30 septembrie 2004 inclusiv.
Art. 4. Prevederile legislatiei privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizari anumitor substante si preparate chimice periculoase nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a. transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase pe calea ferata, rutiera, navala si aeriana;
b. substantelor si preparatelor chimice care se exporta in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
c. substantelor si preparatelor chimice periculoase aflate in tranzit sau care sunt supuse operatiunilor vamale, cu conditia ca acestea sa nu fie procesate.
Art. 5. Substantele, grupele de substante si preparate chimice periculoase prevazute in HG 347/2003, modificata si completata cu HG 932/2004 si HG 646/2005, se pot introduce pe piata si se pot utiliza numai cu respectarea conditiilor specifice de restrictionare. Sunt exceptate substantele, grupele de substante si preparate chimice periculoase utilizate pentru activitatile de cercetare, dezvoltare si pentru efectuarea analizelor chimice in cadrul procesului de invatamant.
Art. 6. Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamenetele electrice si electronice a fost transpusa in Hotararea Guvernului nr. 992/2005, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 816/2006. Prevederile acestei hotarari a intrat in vigoare la data de 01.01.2007.
Art. 7. Directiva 2004/42/CE a Consiliului si a Parlamentului European din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in diferite vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor si modificarea Directivei 199/13/CE din 11 martie 1999 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, a fost transpusa in Hotararea Guvernului nr. 735/2006.
B. TRANSPORTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE.
Art. 8. Transportul substantelor si preparatelor chimice periculoase este reglementat, in Romania, prin Legea nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul European privind transportul International Rutier al Marfurilor Periculoase (ADR), HG nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului European privind transportul International Rutier al Marfurilor Periculoase modificata si completata cu HG nr. 258/2004.
Art. 9. Transportul marfurilor periculoase trebuie sa se desfasoare in conditii specifice, fiind asociat cu riscuri speciale datorate proprietatilor periculoase, pentru om si mediul inconjurator, ale substantelor transportate (de ex. inflamabile, corosive). Fiecare substanta si preparat chimic periculos trebuie pregatit pentru transport, ambalat intr-un ambalaj corespunzator pentru a elimina posibile pierderi necontrolate de material. Ambalarea are un rol deosebit de important in scopul minimizarii riscurilor. Alegerea ambalajului este elementul cheie al intregului proces de transport.
Art. 10. Ambalajele destinate transportului substantelor si preparatelor chimice trebuie incercate si omologate. Procedura de omologare este stabilita prin Ordinul MEC nr. 610/2005.
Art. 11. Ambalajele omologate trebuie marcate cu codul UN (UN – Natiunile Unite). Acest cod certifica conformitatea tipului constructiv de ambalaj cu prevederile ADR si faptul ca acesta intruneste toate cerintele in vederea utilizarii sale pentru transportul materialelor periculoase. Codul UN reprezinta un sistem international de identificare care furnizeaza informatii importante privind ambalajul.
Art. 12. Lista cu ambalajele omologate necesare transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase este prezentata in anexa prezentei dispozitii.
Art. 13. in conformitate cu prevederile Directivei 91/155, amendata de D 93/112 si D 2001/58 - Ghid pentru intocmirea Fisei Tehnice de Securitate (SDS)-, agentii economici din Statele Membre ale Uniunii Europene au obligatia sa furnizeze odata cu livrarea produselor chimice un document intitulat Fisa Tehnica de Securitate(Safety Data Sheet - SDS).
Art. 14. Fisa Tehnica de Securitate este un document acceptat international pentru comunicarea informatiilor privind pericolele si riscurile pe care le prezinta o substanta sau un preparat chimic, precum si masurile ce trebuie luate pentru reducerea sau eliminarea acestora.
Art. 15. Fisa Tehnica de Securitate constituie un fel de „pasaport" ce trebuie sa insoteasca orice livrare de substate si preparate chimice.
Art. 16. in general, Fisa Tehnica de Securitate furnizeaza (utilizatorilor) informarea necesara privind securitatea, la utilizare a substantelor si preparatelor chimice. Acest rol si-l mentine si in noul sistem legislativ european REACH.
Art. 17. Fisa Tehnica de Securitate se intocmeste de catre persoana juridica responsabila cu punerea pe piata (producator, importator sau distribuitor) al produsului.
Art. 18. Fisa Tehnica de Securitate se redacteaza in limba romana si se furnizeaza gratuit.
Art. 19. Fisa Tehnica de Securitate se transmite tuturor utilizatorilor, inca de la prima livrare a substantelor/preparatelor chimice, precum si dupa fiecare revizie, tuturor utilizatorilor din ultimele 12 luni.
Art. 20. Fisele Tehnice de Securitate si reviziile acestora se pastreaza in dosarul tehnic, ce se constituie pentru fiecare substanta sau preparat chimic periculos.
Art. 21. Cerintele privind obligativitatea intocmirii Fiselor Tehnice de Securitate, cuprinsul si modul de intocmire sunt reglementate de urmatoarele acte legislative:

a. OUG 200/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase (articolele 21, 22) :
b. HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase (articolele 16 – 18 si Anexa 5) :
c. Anexa nr. 5 la HG 92/2003 : Ghid pentru intocmirea fiselor tehnice de securitate.

C. REGULI SI MASURI SPECIFICE ACTIVITATII
S.C......................................................S.R.L. LA UTILIZAREA, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE.

Art. 22. Depozitarea substantelor periculoase ce pot constitui surse de izbucnire a incendiilor, in afara locurilor special destinate in acest sens este STRICT INTERZISA.

Art. 23. Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, luandu-se masui de control destinate preintampinarii fenomenului de autoincalzire.
Art. 24. Materialele, substantele periculose, produsele cu risc mare de incendiu se depoziteaza pe cat posibil in incaperi compartimente, separate fata de restul constructiei prin elemente rezistente la foc.

Art. 25. Se interzice depozitarea in aceeasi magazie sau compartiment a materialelor care dau nastere la reactii periculoase la incendiu si explozie sau necesita substante de stingere incompatibile, cum ar fi:

a. recipiente de gaze sub presiune cu substante care degaja gaze toxice sau vatamatoare, corozive si/sau radioactive, la un loc cu cele combustibile
b. substante sau materiale care degaja gaze corozive, impreuna cu echipamente, aparataje etc. sensibile la coroziuni.
c. materiale ce reactioneaza periculos cu substantele stingatoare utilizate in caz de incendiu pentru stingerea celorlalte materiale din compartiment
d. substante inflamabile (vopsele, diluanti, prenandez etc.) impreuna cu carbid sau acizi.

Art. 26. In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile periculoase si/sau explozive, nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri sau de productie. Acestea se realizeaza in incaperi separate, conform reglementarilor tehnice.

Art. 27. In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile periculoase si/sau explozive, nu se vor primi produse fara a fi insotite de FISA TEHNICA DE SECURITATE.

Art. 28. La depozitarea substantelor periculoase care prezinta pericol de incendiu sau explozie deosebit, ori care se degradeaza in timp si ca urmare pot duce la izbucnirea incendiilor sau la producerea exploziilorm se va asigura controlul starii acestor substante conform intructiunilor producatorului si a prescriptiilor stabilite de beneficiar.

Art. 29. La lichide combustibile din clasele 1 si 2 depozitate, se vor lua masuri de protectie impotriva radiatiilor solare.

Art. 30. Vopselele si lacurile pe baza de nitroceluloza se depoziteaza in compartimente separate fata de lacurile poliesterice.
Intaritorul, grundul activ si acceleratorul de poliester se depoziteaza separat de lacurile poliesterice.

Art. 31. Este interzisa depozitarea lacurilor poliesterice in depozite amplasate in aer liber, si manipularea violenta a butoaielor sau bidoanelor.

Art. 32. Scurgerile de lichide combustibile se colecteaza imediat si se indeparteaza in locuri prestabilite

Art. 33. Platformele betonate si nebetonate ale depozitelor se curata de reziduri ori de cate ori este necesar.

Art. 34. Este interzis transportul recipientelor cu gaze sub presiune impreuna cu alte materiale sau substante combustibile sau periculoase, precum si transportul de persoane la un loc cu acestea.

Art. 35. Personalul care manipuleaza recipiente incarcate cu gaze oxidate trebuie sa aiba mainile, imbracamintea si sculele curate si fara urma de ulei sau alte grasimi.

Art. 36. Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete intr-o atmosfera potential exploziva si in incaperi inchise in care s-au produs scurgeri de gaze, aprinderea amestecului gaz-aer fiind de regula instantanee.

Art. 37. Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar, se face conform reglementarilor specifice.

Art. 38. Se vor lega de asemenea la pamant carcasele corpurilor masinilor, aparatelor si utilajelor la care se prelucreaza materiale producatoare de praf comustibil. Eventualele scurgeri accidentale se vor inlatura prin folosirea unor materiale absorbante (rumegus, nisip etc.) care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac, iar apoi vor fi evacuate in locurile stabilite pentru aceasta.

Art. 39. La executarea operatiilor de curatire cu produse combustibile (motorina, petrol etc.) a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se intrerupe alimentarea electrica si se inlatura orice sursa de foc deschis din incapere, asigurandu-se totodata si mijloacele necesare interventiei in caz de incendiu.

Art. 40. In spatiile cu pericol de explozie este interzisa folosirea imbracamintei, lenjeriei si altor obiecte din materiale sau fibre sintetice ori din materiale plastice, precum si a incaltamintei care prin lovire sau frecare poate sa produca scantei capabile sa aprinda gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.

Art. 41. In spatiile cu pericol de explozie, este interzisa folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor, si sculelor neprotejate corespunzator, care prin lovire sau frecare pot produce scantei capabile sa aprinda amestecurile explozive.

Art. 42. Este de asemenea interzis folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza, se vehiculeaza sau se mainupuleaza materiale combustibile si substante periculoase (incaperi, zone, instalatii, mijloace de transport etc.) care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, precum si in apropierea acestora cum sunt:

a. instalatii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport sau distributie a gazelor combustibile (acetilina, hidrogen, gaz metan etc.) si a oxigenului;
b. instalatii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);
c. ateliere de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatii autovehicule si utilaje, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;
d. depozite de lichide combustibile, de material lemnos si produse din lemn, de produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate, explozivi etc.;
e. incaperi in care se aplica pardoseli, tapete si alte lucrari (finisaje, vopsire etc.) cu substante combustibile si in cele care se executa curatire a pardoselilor cu substante combustibile;
f. incaperi si poduri ale cladirilor, ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile;
g. laboratoare in care se utilizeaza substante combustibile, incaperile de incarcat acumulatori;
h. sali aglomerate si anexele lor (cluburi, camine, spitale, policlinici, gari, autogari, sali de asteptare si spatii de cazare comuna);
i. mijloace de transport pentru materiale si substante combustibile sau care prezinta pericol de incendiu si explozie, mijloace de transport in comun, rezervoarele de carburanti ale vehiculelor si platforme de parcare;
j. schele, cofraje si esafodaje realizate din materiale combustibile;
k. incaperi cu echipament electric de calcul, masura, control si automatizare, precum si incaperile speciale cu cabluri electrice;
l. suprafete in care se cultiva plante cerealiere combustibile, pe care se afla vegetatia uscata si cele impadurite;
m. alte locuri stabilite de conducatori.

Art. 43. Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor incarcate cu materiale explozive, combustibile sau usor inflamabile, cu rezervoare fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau necorespunzatoare.
Intretinerea si verificarea conductelor si rezervoarelor de aer comprimat se va face conform instructiunilor de exploatare. Este interzisa curatirea partilor interioare ale tevilor si rezervoarelor cu benzina sau alte produse inflamabile care pot produce incendii sau explozii.

Art. 44. Se interzice folosirea lampii in incaperi in care se afla lichide combustibile, substante explozive sau gaze combustibile.

Art. 45. Prepararea si diluarea vopselelor se face intr-o incapere separata de cea in care se face vopsirea.

Art. 46. Vopselele si lacurile se pastreaza in bidoane ermetic inchise si dispuse in incaperi separate, iar in atelier vor fi aduse numai cele care se folosesc intr-un schimb de lucru.

Art. 47. Deschiderea capacelor la recipientele metalice care contin diluanti, vopsele si alte substante inflamabile se efectueaza numai cu scule care nu provoaca scantei.

Art. 48. La folosirea vopselei cu pigment de aluminiu, suprafata pieselor si obiectelor metalice se va curata complet de rugina.

Art. 49. Pigmentii de aluminiu (si in general cei piroforici) se pastreaza in cutii metalice etanse si dupa caz umectate in petrol.

Art. 50. Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apa sau cu spuma ci cu pulbere stingatoare speciala, nisip uscat sau sare uscata.

Art. 51. Vopselele, lacruile si materialele pentru lacuire vor fi ferite de actiunea razelor solare. Materialele pentru lacuire se pastreaza numai in vase inchise.

Art. 52. Degresarea suprafetelor metalice cu ajutorul solventilor organici se efectueaza numai in spatii bine ventilate.

Art. 53. La decaparea cu solventi, se vor folosi inhibitori pentru reducerea cantitatii de hidrogen degajat.

Art. 54. La agregatele de degresare mecanizata sau manuala, pentru stingerea incendiilor, se foloseste dioxidul de carbon.

D. DISPOZITII FINALE

Art. 55. Sefii Punctelor de Lucru vor lua masuri pentru asigurarea si indeplinirea masurilor desprinse din prezenta dispozitie identificand substantele periculoase utilizate, depozitate, si manipulate in activitatea, procesele tehnologice si de productie a punctelor de lucru in conformitate cu lista cu substante periculoase omologate si utilizate in Romania.
Art. 56. Sefii Punctelor de Lucru vor intocmi Lista cu Substante Periculoase utilizate, depozitate si manipulate in cadrul punctelor de lucru respectand prevederile art. 19 lit. f) din Legea 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor (propietati fizico-chimice, coduri de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim-ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare)

Art. 57. Prezenta Dispozitie v-a fi difuzata Sefilor Punctelor de Lucru de Cadru Tehnic P.S.I. care are atributii privind organizarea, aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de Aparare Impotriva Incendiilor in cadrul S.C................................................S.R.L. , iar atributiile Sefilor Punctelor de Lucru vor fi inscrise in fisa postului.

Director General

Categories: