HG 1739/2006

HOTARARE nr. 1.739 din 6 decembrie 2006
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 13 decembrie 2006
________________________________________
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicatã, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea impotriva incendiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotãrare.

ART. 1
Se aproba urmãtoarele categorii de constructii si amenajãri care se supun avizãrii si/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu:
a) clãdiri civile definite conform reglementãrilor tehnice specifice domeniului securitãtii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construitã ori de destinatie;
b) incãperi sau grupuri de incãperi, definite conform reglementãrilor tehnice specifice domeniului securitãtii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in clãdiri independente sau in clãdiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construitã, regimul de inãltime ori destinatie;
c) clãdiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrate conform legii, indiferent de aria construitã, regimul de inãltime sau destinatie;
d) clãdiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueazã modernizãri sau schimbãri de destinatie;
e) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
f) spatii amenajate in clãdiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;
g) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;
h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al clãdirilor civile, indiferent de destinatie, aria construitã/desfasurata sau de numãrul de persoane;
i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitãtile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numãrul de locuri;
j) clãdiri pentru sedii ale autoritãtilor publice, indiferent de aria construitã;
k) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri, avand destinatia de birouri, financiar-bancarã, de asigurãri si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
l) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri, avand destinatia de ingrijire a sãnãtãtii, indiferent de aria desfasurata si de numãrul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;
m) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri, avand destinatia pentru invãtãmant, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adãpostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, bãtrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construitã;
n) clãdiri sau spatii, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numãrul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;
p) clãdiri si amenajãri sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;
r) constructii pentru amenajãri temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori avand destinatia comercialã, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp;
s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate in rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum si puncte de livrare cãtre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 mc echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 mc;
t) clãdiri sau spatii amenajate in clãdiri, destinate parcarii publice si/sau intretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule;
t) sisteme, lucrãri si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitãti, platforme si parcuri industriale;
u) constructii, ferme si amenajãri agrozootehnice cu aria construitã mai mare sau egala cu 600 mp.
ART. 2
(1) Pentru categoriile de constructii si amenajãri prevãzute la art. 1 proiectantii sunt obligati sa elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
(2) Metodologia prevãzutã la alin. (1) se elaboreazã de cãtre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
La data intrãrii in vigoare a prezentei hotãrari se abroga Hotãrarea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii de prevenire si stingere a incendiilor, publicatã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul administratiei si internelor, Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrãri publice si amenajarea
teritoriului, Laszlo Borbely

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 6 decembrie 2006. Nr. 1.739.

Categories: