HG 235/2007

HOTARARE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007
Data intrarii in vigoare: 21 Aprilie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.
CAP. I Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Obiectul prezentei hotãrâri îl constituie reglementarea activitãţilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sãnãtãţii populaţiei şi asupra mediului.
(2) Se excepteazã de la prevederile prezentei hotãrâri uleiurile uzate conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotãrârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi a trifenililor policlorurati, precum şi uleiurile uzate contaminate cu substanţe care intra sub incidenta definitiei deşeurilor periculoase potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
La baza activitãţilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionãrii deşeurilor prevãzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
(1) În sensul prezentei hotãrâri termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
a) colectare - toate operaţiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la deţinãtori la operatori economici care efectueazã colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;
b) coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvatã a caldurii generate;

c) carburant - combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere interna;
d) generator - orice persoana fizica sau operatori economici din a cãror activitate rezulta uleiuri uzate;
e) recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele şi butoaiele metalice;
f) regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicând în special separarea de impuritati, produse de oxidare şi aditivi;
g) uleiuri - toate uleiurile industriale şi lubrifianţii, pe baza minerala, semisintetice, sintetice sau biogene;
h) ulei de baza - uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietãţi speciale;
i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevãzute la lit. h) care au devenit improprii destinaţiei iniţiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile şi filtrele de ulei.
(2) Termenii şi expresiile prevãzute la alin. (1) se completeazã cu termenii definiţi în anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
CAP. II
Interdicţii şi obligaţii
ART. 4
(1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:
a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;
b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzãtoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;
c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereazã poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare;
d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevãzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;
e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;
f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifica uleiurile;
g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;
i) gestionarea uleiurilor uzate de cãtre persoane neautorizate;
j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

(2) Operatorii economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligaţi sa întocmeascã planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale şi sa asigure condiţiile de aplicare a acestora. Planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale se depun la sediul autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la solicitarea eliberãrii sau revizuirii autorizaţiei de mediu.
ART. 5
(1) Generatorii de uleiuri uzate au urmãtoarele obligaţii:
a) sa asigure colectarea separatã a întregii cantitãţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, şi stocarea corespunzãtoare pana la predare;
b) sa asigure valorificarea întregii cantitãţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacã acest lucru este posibil şi dacã sunt autorizaţi în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
c) sa livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
d) sa pãstreze evidenta privind uleiul proaspãt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocãrii şi predãrii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);
e) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevãzute la lit. d).
(2) Deţinãtorii de uleiuri uzate au urmãtoarele obligaţii:
a) sa predea uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
b) sa pãstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta şi înregistrarea stocãrii şi predãrii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);
c) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la lit. b).
ART. 6
Persoanele fizice care deţin în gospodãrie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.
ART. 7
Operatorii economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de colectare a uleiurilor uzate au urmãtoarele obligaţii:
a) sa asigure colectarea separatã a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranta pentru sãnãtatea populaţiei şi protecţia mediului;
b) sa predea toatã cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de valorificare sau eliminare, însoţitã de declaraţie pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, şi sa pãstreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pãstreazã pana când analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
c) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

d) sa pãstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea colectãrii uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predãrii acestora în conformitate cu prevederile lit. b);
e) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la lit. d).
ART. 8
(1) Staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care
comercializeazã uleiuri de motor şi de transmisie au urmãtoarele obligaţii:
a) sa amenajeze în incinta un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zona aflatã la o distanta acceptabilã pentru clienţi şi sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;
b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevãzuţi la art. 9 alin. (1);
c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare.
(2) Obligaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativa şi prin terţi care
sunt situati la o distanta acceptabilã pentru clienţi şi sunt autorizaţi în acest sens.
ART. 9
(1) Producãtorii şi importatorii de uleiuri, denumiţi în continuare persoane responsabile, sunt obligaţi sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzãtor cantitãţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piata.
(2) Obligaţia prevãzutã la alin. (1) se poate realiza individual sau prin terţii indicaţi autoritãţilor publice centrale pentru protecţia mediului de cãtre persoanele responsabile.
(3) În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autoritãţile publice centrale şi/sau locale.
(4) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1) au obligaţia sa ţinã evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeazã uleiul introdus pe piata, precum şi cantitatea, tipul şi provenienta uleiului;
b) datele de identificare ale operatorilor economici care colecteazã uleiurile uzate în numele persoanelor responsabile;
c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate şi datele de identificare ale operatorilor economici cãrora le-au fost predate în vederea valorificãrii/eliminãrii.
(5) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1) au obligaţia:
a) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la alin. (4);
b) sa punã la dispoziţie beneficiarilor informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranta a uleiurilor.
ART. 10
Operatorilor economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 şi 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cele ale Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11

(1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeazã cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate se preteaza acestei operaţii.
(2) În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeazã prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare, potrivit anexei nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În cazul în care procedeele prevãzute la alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile, se realizeazã eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
Operatorii economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operaţii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au urmãtoarele obligaţii:
a) sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii şi instalaţii care sa asigure protecţia corespunzãtoare a sãnãtãţii populaţiei şi a mediului;
b) sa regenereze uleiurile uzate cu conţinut de bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alţi compuşi similari, fie rezulta ulei de baza cu un conţinut de bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;
c) sa preleve probe şi sa efectueze analiza uleiului uzat la recepţie conform legislaţiei în vigoare, în vederea verificãrii calitãţii declarate, precum şi respectãrii prevederilor lit. b);
d) sa regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de baza obţinut sa nu conţinã substanţe a cãror concentraţie sa îl clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) sa verifice şi sa controleze dacã uleiul de baza obţinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv;
f) sa pãstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat în vederea valorificãrii, cantitatea regenerata, respectiv valorificatã printr-o alta operaţie, precum şi înregistrarea cantitãţii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;
g) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la lit. f).
ART. 13
(1) Operatorii economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum şi cei autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligaţi:
a) sa utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigura protecţia sãnãtãţii populaţiei şi a mediului;
b) sa respecte valorile limita de emisie prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

c) în desfãşurarea activitãţii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substanţelor poluante atât în uleiul uzat, cat şi în amestecul de ulei uzat cu alţi combustibili, ţinând seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor;
d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;
e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculosi;
f) sa pãstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte uleiul uzat în vederea coincinerarii/eliminãrii;
g) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la lit. f).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisã amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în situaţia valorificãrii acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.
ART. 14
(1) Producãtorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi sa informeze
publicul asupra necesitãţii colectãrii, valorificãrii şi/sau eliminãrii adecvate a uleiurilor
uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile
la toate punctele de comercializare şi trebuie sa conţinã urmãtorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupã utilizare!"
(2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializãrii trebuie sa aibã
inscripţionat pe ambalaj urmãtorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupã utilizare! Este interzisã amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana şi lichid de rãcire. Este interzisã utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorina.
Acest produs dupã utilizare are codul , conform Hotãrârii Guvernului
nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi se încadreazã în categoria de colectare
."
CAP. III Autorizarea
ART. 15
Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a operatorilor economici care desfãşoarã activitãţi de gestionare a uleiurilor uzate se realizeazã în condiţiile legii.
CAP. IV Sancţiuni
ART. 16
Constituie contravenţii şi se sancţioneazã astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 5, cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) şi j), art. 7, 8, 9, 11, 12 şi ale art. 13 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) şi j) şi ale art. 6, cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;
e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.
ART. 17
(1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de
cãtre personalul împuternicit al:
a) Garzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13;
b) Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achitã în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autoritãţilor prevãzute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementãrilor legale, cu toate efectele prevãzute de legislaţia în vigoare.
CAP. V Dispoziţii finale
ART. 18
Agenţiile locale pentru protecţia mediului asigura afişarea listei cuprinzând operatorii economici autorizaţi sa desfãşoare activitãţi de gestionare a uleiurilor uzate. ART. 19
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) şi ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raporteazã autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului.
(2) Pe baza datelor prevãzute la alin. (1) şi centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor înainteazã Comisiei Europene la fiecare 3 ani un raport privind situaţia gestionãrii uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.
ART. 20

Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, în calitate de autoritate centrala pentru protecţia mediului, are responsabilitatea comunicãrii cãtre Comisia Europeanã a reglementãrilor şi dispoziţiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE şi nr. 91/692/CEE.
ART. 21
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 22
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abroga.
(2) Prezenta hotãrâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 20, care intra în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri.
* Prezenta hotãrâre transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicatã în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificatã prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicatã în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.
PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneazã:

Ministrul economiei şi comerţului, Varujan Vosganian
Ministrul mediului şi gospodãririi apelor, Sulfina Barbu
Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marian Zlotea
Departamentul pentru Afaceri Europene Adrian Ciocanea, secretar de stat
Bucureşti, 7 martie 2007. Nr. 235.
ANEXA 1

CONDIŢII de colectare şi asocierea în categorii de colectare a urmãtoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzãtor amenajate, imprejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:
Categoria de colectare 1:
12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fãrã halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile
13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice,
cu excepţia:
- 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;
- 13.01.04*) - emulsii clorurate;
- 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;
- 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.
13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere, cu excepţia:
- 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere;
- 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.
13.03. - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii,
cu excepţia:
- 13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB;
- 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);
- 13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii.
13.04. - uleiuri de santina.
Categoria de colectare 2:
12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte; 13.07. - deşeuri de combustibili lichizi. 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB 13.01.04*) - emulsii clorurate 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere 13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa

13.08. - alte deşeuri uleioase nespecificate, cu excepţia:
- 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.
Categoria de colectare 3:
13.05. - deşeuri de la separarea ulei/apa, cu excepţia:
- 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa.
13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.
----
*) Deşeuri periculoase.
NOTA:
Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificãrii energetice, altor reutilizari sau eliminãrii, în funcţie de caracteristicile fiecãrei categorii, ţinându-se cont de condiţiile tehnico-economice şi de protecţie a mediului.
ANEXA 2
DECLARAŢIE pentru livrarea uleiurilor uzate
Se completeazã de generatorul, deţinãtorul şi/sau de colectorul de uleiuri uzate.
Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare
Va rugãm sa completati corect denumirea şi codul deseului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul deseului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categoria |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cantitatea
Date referitoare la producãtorul de deşeuri. În casuta treceti cifra corespunzãtoare.
|_| 1 = Generatori/Deţinãtori 2 = Unitatea colectoare
Firma
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|
Codul poştal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu conţinut de PCB sau alţi compuşi similari, în concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.
Localitatea Data Semnatura

(ştampila firmei)

NOTA:
1. Acest document se pãstreazã 3 ani de la data emiterii.
2. Originalul însoţeşte marfa, iar copia se pãstreazã de emitent.
-------

Categories: