HG 955/2010

HOTĂRÂRE Nr. 955 din 8 septembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 27 septembrie 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care
produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice
consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente
medicale, potrivit prevederilor legale;".
2. La articolul 2 punctul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al
deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers, dacă
acesta este organizat de angajator în afara unităţii;".
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 4
Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul
de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr.
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului
a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în
registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările ulterioare."
4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor
legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate
dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de
muncă înscrierea măsurii sistare a activităţii în certificatul constatator.
(2) În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă
consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii prevăzută la alin.
(1)."
5. La articolul 14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi
protecţie;".
6. La articolul 15 alineatul (1), punctele 2, 3, 5, 7, 17 şi 29 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi
protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor
de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost
aprobate de către angajator;
..........................................................................
5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite
prin fişa postului;
..........................................................................
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile
proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a
informaţiilor primite;
..........................................................................
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a
angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru
remedierea acestora;
..........................................................................
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii
obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;".
7. La articolul 15 alineatul (1), după punctul 31 se introduc două noi puncte,
punctele 32 şi 33, cu următorul cuprins:
"32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca
verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie
efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare,
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime
pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi
unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor
la locul de muncă."
8. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice,
trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia,
echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea
locurilor de muncă/posturilor de muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor
sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale."
9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 16
(1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate
efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în
anexa nr. 5;
b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu
regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în
anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului
de pregătire.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1),
angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza
serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe,
în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de
prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea
tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie
să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care
nu le poate desfăşura cu personalul propriu."
10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 17
(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv,
angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) - c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu
consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1),
angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza
unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze
la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de
prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea
tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie
să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care
nu le poate desfăşura cu personalul propriu."
11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 18
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători,
angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze
unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de
activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1) care desfăşoară
activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul
sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi
protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să
apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu
le poate desfăşura cu personalul propriu."
12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 19
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători,
angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi
protecţie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile
şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi
protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe
servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate
desfăşura cu personalul propriu."
13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 20
(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de
activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are
încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.
(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie
pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate
să le efectueze."
14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 21
Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul
desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49, sau
prevederile art. 51^1 lit. a)."
15. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 23
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători
care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi,
după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să
îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie
trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă
întreagă încheiat cu angajatorul."
16. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 27
Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea
sănătăţii lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de
mijloace materiale adecvate, în condiţiile legii."
17. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 32
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători
care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi,
după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să
îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o
singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau
prevederile art. 51^1 lit. b).
(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoană poate să ocupe funcţia de
conducător la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie."
18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 33
(1) Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie
trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către fiecare
serviciu extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne şi/sau cu alte
servicii externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi.
(2) Serviciile externe de prevenire şi protecţie au obligaţia să pună la dispoziţia
beneficiarilor de servicii informaţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 68/2010."
19. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 34
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să întocmească un raport de
activitate semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului,
inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire şi
protecţie îşi are sediul social."
20. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 36
(1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot să îşi desfăşoare activitatea
numai dacă sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de
prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia
prevăzută la alin. (2), sau în condiţiile art. 45^1 - 45^4.
(2) În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului
Bucureşti, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se
constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de
avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită în continuare Comisia de abilitare şi
avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă -
preşedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeţene sau a
municipiului Bucureşti, înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor;
c) reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
(4) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de persoane din
cadrul inspectoratului teritorial de muncă, numite de către conducerea acestuia.
(5) Atribuţiile secretariatului Comisiei de abilitare şi avizare se stabilesc prin
ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare asigură:
a) cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale
Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, prin intermediul sistemului de
informare al pieţei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare şi avizare, potrivit
prevederilor legale;
b) verificarea legalităţii documentelor eliberate de autorităţi competente din alte
state membre, depuse în vederea abilitării, avizării sau notificării, după caz, prin
IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare şi avizare
consideră că este necesar."
21. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 37
(1) În vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la
art. 15, solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, potrivit
modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină
codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie
de pe actul constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de
pregătire, potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului care va desfăşura
activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi
protecţie;
g) copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire
şi protecţie;
h) memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele
umane de care dispun;
i) copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncă, pe perioadă
nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
j) copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuţie din
serviciul extern de prevenire şi protecţie;
k) declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind
păstrarea confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de
prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanţii
care au lucrat cel puţin 5 ani în compartimentele cu atribuţii în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Inspecţiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de muncă, Casei Naţionale de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi caselor teritoriale de pensii, precum şi din
cadrul instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului
Economic European şi care, la data depunerii dosarului în vederea abilitării, nu mai
sunt în activitate în aceste instituţii.
(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul articol poate fi făcută şi
prin documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop
echivalent sau din care să reiasă că sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate
în copie certificată de către solicitant şi însoţite de o traducere neoficială în limba
română.
(4) Memoriul de prezentare prevăzut la alin. (1) lit. h) trebuie să conţină, cel
puţin, informaţii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-materială;
c) activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 pe care intenţionează
să le desfăşoare."
22. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 38
(1) Solicitantul trebuie să transmită dosarul prevăzut la art. 37, prin poştă, cu
confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de
abilitare şi avizare.
(2) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
(3) Procedurile şi formalităţile legate de procesarea cererilor vor respecta
prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."
23. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 39
(1) Comisia de abilitare şi avizare îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare are următoarele obligaţii:
a) să afişeze data întrunirii la sediul său, pe pagina proprie de internet sau în
presa locală, cu cel puţin 15 zile înainte;
b) să se întrunească cel puţin o dată pe trimestru, în funcţie de numărul de dosare
primite;
c) să analizeze dosarele solicitanţilor cu respectarea prevederilor art. 37 şi 42;
d) să analizeze cazurile prevăzute la art. 41 - 44 şi să decidă în consecinţă;
e) să elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
9, pentru solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme
metodologice pentru serviciile externe de prevenire şi protecţie;
f) să restituie solicitanţilor, prin poştă, dosarele care nu conţin toate documentele
prevăzute la art. 37 şi să motiveze această decizie;
g) să transmită titularilor, prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 10
zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare
emise;
h) să ţină evidenţa certificatelor de abilitare emise şi să arhiveze dosarele în baza
cărora s-au emis;
i) să întocmească Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate,
precum şi a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare şi să transmită această
listă la Inspecţia Muncii;
j) să înştiinţeze serviciile externe de prevenire şi protecţie care fac obiectul
prevederilor art. 45^1 - 45^4 şi care au notificat Comisia de abilitare şi avizare şi să
asigure înscrierea acestor servicii în listele respective;
k) să asigure, prin secretariat, cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi
din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European,
prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;
l) să verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autorităţi
competente din alte state membre, depuse în vederea autorizării sau notificării,
după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar."
24. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 40
(1) Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de
zile de la data primirii înştiinţării, să facă contestaţie la Comisia de contestaţii
constituită în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."
25. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 41
(1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare şi avizare care
l-a eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în
termen, la inspectoratul teritorial de muncă.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de către prestatorii cărora li se retrage
certificatul de abilitare se consideră că încetează la data primirii înştiinţării că
certificatul a fost retras, transmisă de Comisia de abilitare şi avizare din cadrul
inspectoratului teritorial de muncă la care sunt luaţi în evidenţă.
(3) Serviciul extern de prevenire şi protecţie căruia i s-a retras certificatul de
abilitare în condiţiile prezentelor norme metodologice are dreptul să solicite
abilitarea după o perioadă minimă de un an de la data prevăzută la alin. (2)."
26. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
condiţiile în baza cărora a fost emis.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire şi
protecţie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire şi protecţie
abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conducătorului serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat.
(3) Modificările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie comunicate Comisiei de
abilitare şi avizare potrivit art. 43.
(4) În situaţia în care serviciile externe de protecţie şi prevenire nu mai
îndeplinesc condiţiile de abilitare, nu au comunicat modificările prevăzute la alin.
(2) şi nu au solicitat reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevăzut la art.
43, încetează valabilitatea certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate pot informa Comisia de
abilitare şi avizare cu privire la schimbările prevăzute la alin. (2), inclusiv prin
intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).
(6) După analizarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de abilitare şi
avizare emite noul certificat de abilitare, în condiţiile prevăzute de prezentele
norme metodologice şi cu respectarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
68/2010.
(7) În situaţia în care serviciul extern de prevenire şi protecţie nu mai
îndeplineşte condiţiile de abilitare prevăzute de prezentele norme metodologice,
Comisia de abilitare şi avizare retrage certificatul de abilitare în cauză."
27. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 43
Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10
zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul
va depune următoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care să
conţină lista modificărilor survenite;
b) documentele care atestă modificările survenite."
28. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile
externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul
de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul,
retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse în susţinerea
propunerii de retragere a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate
retrage certificatul.
(3) Comisia de abilitare şi avizare comunică titularului retragerea certificatului
de abilitare şi motivaţia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaţie la Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii
comunicării cu privire la retragere.
(5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire,
în termen de 30 de zile."
29. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 45
Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor
cărora li s-a retras certificatul de abilitare se afişează şi se actualizează pe pagina de
internet a Inspecţiei Muncii."
30. După secţiunea a 6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 6^1-a,
alcătuită din articolele 45^1 - 45^6, cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 61-a
Prevederi specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe de
prevenire şi protecţie
ART. 45^1
(1) Persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei
proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe
teritoriul României, fără a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în
următoarele moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice şi juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaţiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei
proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe
teritoriul României doar dacă sunt abilitate potrivit prezentelor norme
metodologice.
ART. 45^2
(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul
României activităţile de prevenire şi protecţie menţionate la art. 15 numai după
notificarea prealabilă a Comisiei de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului
teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul, după
caz.
(2) Începerea prestării activităţii acestor servicii externe este condiţionată de
notificarea prevăzută la alin. (1) şi, în cazul prevăzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de
transmiterea, împreună cu formularul de notificare, a următoarelor documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia/atestatul/certificatul emisă/emis într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificată de deţinător şi în
traducere neoficială;
c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională
corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de
autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic
European, în copie autorizată de deţinător şi în traducere neoficială.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevăzute la alin. (1) începe din momentul
notificării Comisiei de abilitare şi avizare, respectiv la:
a) data înregistrării notificării, în situaţia depunerii la secretariatul Comisiei de
abilitare şi avizare sau prin PCU electronic;
b) data confirmării de primire, în cazul expedierii prin poştă a notificării.
ART. 45^3
(1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de
prevenire şi protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru
prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10A, însoţit de
documentele prevăzute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare şi avizare din
cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi au
sediul/domiciliul/reşedinţa, înainte de începerea activităţii.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea
verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică
respectivă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în Lista
persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori
al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi
prevenire, în regim permanent, în România.
ART. 45^4
(1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de
prevenire şi protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru
prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10B, însoţit de
copia autorizaţiei sau a documentului echivalent pe care îl deţin, certificată de către
deţinător, la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
muncă pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea, înainte de începerea
acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea
verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică
respectivă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, în Lista
persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori
al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi
prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România.
ART. 45^5
Constatarea nerespectării prevederilor art. 45^1 - 45^4 se face de către
inspectoratele teritoriale de muncă, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
68/2010, şi ale prezentelor norme metodologice.
ART. 45^6
Listele prevăzute la art. 45^3 alin. (2) şi 45^4 alin. (2) se afişează şi se
actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii."
31. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să
întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori
intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma
producerii unui eveniment."
32. La articolul 47, litera a) se abrogă.
33. Articolul 48 se abrogă.
34. La articolul 49 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera
tehnologică în profil tehnic;".
35. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 50
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt
următoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi
silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare,
studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau
absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform
celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de
învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată
de cel puţin 180 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi
certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită
şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă."
36. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 51
Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
prevăzute la art. 49, 50, 51^2 şi 51^3, se efectuează de către furnizori de formare
profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare."
37. După articolul 51 se introduc trei noi articole, articolele 51^1 - 51^3, cu
următorul cuprins:
"ART. 51^1
Ocupaţiile specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare
efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:
a) tehnician în securitate şi sănătate în muncă;
b) expert în securitate şi sănătate în muncă.
ART. 51^2
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 51^1 lit. a) sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera
tehnologică în profil tehnic;
b) program de formare pentru ocupaţia de tehnician în securitate şi sănătate în
muncă, de cel puţin 80 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi
certificatul de absolvire a programului de formare profesională corespunzător.
ART. 51^3
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 51^1 lit. b) sunt:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă sau de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă în
domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice;
b) program de formare profesională pentru ocupaţia de expert în securitate şi
sănătate în muncă, de cel puţin 80 de ore;
c) curs postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată
de cel puţin 180 de ore, sau masterat/doctorat în acest domeniu.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diplomele de studii
şi certificatul de absolvire a programului de formare profesională corespunzător."
38. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 53
(1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv
de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în
funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.
(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49
de lucrători inclusiv;
b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100
de lucrători inclusiv;
c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau
unităţilor care au peste 101 lucrători inclusiv."
39. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 55
(1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul
minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.
(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de
absolvire a programului de pregătire."
40. La articolul 57, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit
comitet de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor
lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor."
41. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 58
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii
membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din
angajator sau reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi
protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă."
42. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de
securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă
vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi
specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi
sănătate în muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din
întreprindere/unitate, după cum urmează:
a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi."
43. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa
inspectori de muncă."
44. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 80
Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul
întreprinderii şi/sau unităţii pentru:
a) conducătorii locurilor de muncă;
b) lucrători, pe meserii şi activităţi."
45. La articolul 81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de
muncă şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către
medicul de medicina muncii."
46. La articolul 81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5),
cu următorul cuprins:
"(5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la
angajare până la data încetării raporturilor de muncă."
47. La articolul 82, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"ART. 82
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea
angajatorului, cu excepţia altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt
definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind
instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară
activităţi pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al
serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice
întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor,
precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii
şi/sau unităţii, în general.
..........................................................................
(5) Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi
de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de
instruire."
48. La articolul 91, alineatul (2) se abrogă.
49. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 93
(1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de
către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie
şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională
specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau
postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul
pericolului grav şi iminent;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind
activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va
desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de
protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte
care sunt obligatorii."
50. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea
verificării instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile
locului de muncă şi/sau postului de lucru."
51. La articolul 96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni."
52. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 106
(1) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor care sunt
zonele cu risc ridicat şi specific.
(2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorilor locurilor de muncă
şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific
măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor."
53. La articolul 112 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera
f), cu următorul cuprins:
"f) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane."
54. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se vor comunica Inspecţiei
Muncii după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate."
55. La articolul 113, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă ce a emis decizia de încadrare într-un grad de
invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs
accidentul."
56. La articolul 116, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele
(1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucrătorii au suferit
o invaliditate evidentă, cazurile în care victimele sunt cetăţeni străini sau cazurile în
care printre victime se află cetăţeni străini.
(1^2) În cazurile prevăzute la alin. (1^1) cercetarea se efectuează de către
inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul."
57. La articolul 116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3
persoane, dintre care o persoană trebuie să fie, după caz:
a) lucrător desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire
corespunzătoare conform art. 47 lit. c) sau care îndeplineşte cerinţele prevăzute la
art. 51^1 lit. b)."
58. După articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu următorul
cuprins:
"ART. 116^1
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul şi/sau invaliditatea
lucrătorilor, precum şi a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor
judeţe decât judeţul unde are sediul social angajatorul se va face de către
inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul."
59. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 117
(1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate
persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor
transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncă pe
teritoriul căruia a avut loc evenimentul sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora,
în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de
cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum
ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe.
(2) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, în baza
documentelor prevăzute la alin. (1) transmise de organele de poliţie şi a altor
documente din care să rezulte că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de
serviciu, organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea
evenimentului."
60. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar
fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor
legale să efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte
integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare
analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la
care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii
în urma căreia s-a produs evenimentul."
61. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va
încheia în cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este
necesară prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinări de noxe, pentru
care se poate solicita în scris, argumentat şi în perioada prevăzută la alin. (1), la
inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea
termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentă,
invaliditate confirmată ulterior, a accidentelor colective sau a situaţiilor de
persoane date dispărute, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor
încheia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este
necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de
expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de
expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează
evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii,
prelungirea termenului de cercetare."
62. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 121
(1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a
intervenit invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul
teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de
cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou procesverbal
de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin.
(1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul
teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a
certificatului de constatare medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau
de constatare medico-legală.
(3) Invaliditatea evidentă va fi cercetată de către inspectoratul teritorial de muncă
pe raza căruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de
muncă, şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda
conform prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care este necesară
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea
de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul
teritorial de muncă însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris,
argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare."
63. La articolul 122 alineatul (1), literele c), i) şi p) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea
evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se
cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform
competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi
protecţie, iar în absenţa acestora, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în
cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului, şi semnată
de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziţia victimei,
existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea
echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie,
închiderea fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură, ridicarea de
documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate
cauzele şi împrejurările producerii evenimentului;
..........................................................................
i) copii ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional şi ale fişei de
aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;
..........................................................................
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unităţile sanitare care au
acordat asistenţă medicală victimelor, inclusiv asistenţă medicală de urgenţă, din
care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum
şi diagnosticul."
64. La articolul 122 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera
c^1), cu următorul cuprins:
"c^1) nota de constatare la faţa locului, întocmită de alte organe de cercetare
abilitate şi încheiată în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor inspectoratului
teritorial de muncă, care reprezintă piesă la dosar şi înlocuieşte nota prevăzută la
lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situaţiile în care se menţine o stare de
pericol grav şi iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de
muncă la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;".
65. La articolul 123, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) declaraţiile aflate la dosar să fie însoţite de forma tehnoredactată, pentru a se
evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu
originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către
unul dintre membrii comisiei de cercetare."
66. La articolul 125, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a
fost efectuată corespunzător, dispune în scris măsuri pentru refacerea procesuluiverbal
de cercetare şi/sau completarea dosarului, după caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va reface procesul-verbal de
cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului."
67. La articolul 126, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"ART. 126
(1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncă,
cu excepţia cazului prevăzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizării la
Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
..........................................................................
(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare
şi/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii
dosarului, pe baza observaţiilor transmise de Inspecţia Muncii."
68. La articolul 126, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de Inspecţia
Muncii se avizează de către inspectorul general de stat."
69. La articolul 126, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7),
cu următorul cuprins:
"(7) Dosarul de cercetare completat şi noul proces-verbal de cercetare întocmit în
condiţiile alin. (4) şi (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală."
70. La articolul 128, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă/avizul
inspectorului general de stat adjunct securitate şi sănătate în muncă;".
71. La articolul 129, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul
(8^1), cu următorul cuprins:
"(8^1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse, precum şi persoanele responsabile de îndeplinirea
acestora."
72. La articolul 132, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în mai multe
exemplare, după cum urmează:
a) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă,
pentru angajatorul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă
care a avizat dosarul, asigurător şi victime;
b) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă,
pentru lucrători cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul, asigurător şi victime;
c) în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care
înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de
muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurător şi victime;
d) în cazul accidentului de muncă mortal, precum şi în cazul accidentului mortal
în afara muncii, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de
urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea,
Inspecţia Muncii, asigurător şi familiile victimelor;
e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează
incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a
efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător."
73. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 134
(1) În cazul în care un lucrător prezintă un certificat medical cu cod <
de muncă>>, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi
protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acestuia o declaraţie
scrisă privind data, locul, modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul în
urma căruia s-a accidentat.
(2) În baza declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi în funcţie de data, locul, modul şi
împrejurările producerii evenimentului, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de
prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va comunica şi
cerceta evenimentul sau, în situaţia în care evenimentul prevăzut la alin. (1) nu a
avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu
ori în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi
invers, va arhiva declaraţia originală împreună cu o copie a certificatului medical."
74. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 135
(1) Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în
registrele de evidenţă prevăzute la art. 141 şi 142, în baza procesului-verbal de
cercetare.
(2) Accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul la care este
angajată victima, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 136.
(3) Accidentele de muncă produse la sediile secundare aflate pe raza altui judeţ
decât cel unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu
excepţia cazului în care sediul secundar are personalitate juridică."
75. La articolul 136, alineatele (2), (4), (5) şi (8) - (11) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens,
clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt
contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se
înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător
de producerea accidentului.
..........................................................................
(4) Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor
de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către
angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea
accidentului.
(5) Accidentul de muncă suferit în timpul stagiului de practică profesională de
către elevi, studenţi, ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se
înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia
profesională.
..........................................................................
(8) În cazul accidentului de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de
o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru
prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public
sau privat în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio
legătură cu acesta, înregistrarea se face în condiţiile prevăzute de lege.
(9) Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care
este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost
găsit răspunzător de producerea accidentului.
(10) Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la
care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a
fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(11) Accidentul de muncă produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii ca urmare
a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator se înregistrează de
către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea
accidentului."
76. La articolul 140, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele
(6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Angajatorul are obligaţia de a anunţa încheierea perioadei de incapacitate
temporară de muncă la inspectoratul teritorial de muncă la care a înaintat FIAM, în
termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporară de
muncă.
(7) În cazul în care angajatorul şi-a încetat activitatea, accidentele suferite de
lucrătorii acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi
efectuată de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia angajatorul îşi
desfăşura activitatea."
77. La articolul 144, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept
consecinţă incapacitatea temporară de muncă sau decesul lucrătorilor asiguraţi
potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de
angajator va cuprinde documentele care au fost întocmite de organele de cercetare
din ţara în care a avut loc evenimentul, precum şi documentele medicale de la
unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate accidentatului."
78. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 145
(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate
temporară de muncă răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul
străin, în cazul efectuării de lucrări cu personal român, şi, respectiv, Ministerul
Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor
diplomatice sau ai oficiilor consulare române şi de persoanele care îndeplinesc
sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor României, aflaţi în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate
sau deces răspunde inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul
social angajatorul la care era angajată victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va
completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente
din ţara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor
medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei,
precum şi traducerea acestora în limba română;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a
încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se execută, pe ce durată,
locul unde se execută lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea
în muncă, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi
înregistrarea accidentelor de muncă.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziţia organului de
cercetare de către angajatorul la care era angajată victima.
(5) Pentru documentele prevăzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în
limba română vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul."
79. La articolul 148, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară
de muncă sau care sunt accidente uşoare; dosarul se păstrează în arhiva
inspectoratului teritorial de muncă care a cercetat evenimentul;
b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente
colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se
păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul
se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia
Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs
evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate
temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în
arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea."
80. La articolul 148, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele
(6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şi b) va fi
transmis Inspecţiei Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau
consulatului ţării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de
muncă care a efectuat cercetarea sau, după caz, de către Inspecţia Muncii."
81. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 149
Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se
va semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi locul de
muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice,
consultaţii medicale de specialitate."
82. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 150
Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută
profesională completează fişa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi
trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv
clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura
spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de
intoxicaţie acută profesională."
83. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează
angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa
îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise,
direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, inspectoratului
teritorial de muncă participant la cercetare şi asigurătorului la nivel teritorial."
84. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 158
Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de
medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire
profesională, completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2,
denumită în continuare fişa de declarare BP2, care trebuie să aibă ştampila direcţiei
de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi trebuie să cuprindă
data declarării, prevăzută în anexa nr. 21."
85. Articolul 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 160
(1) În cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a
municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a
efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevăzute la art. 159, prin fişa de
declarare a cazului de boală profesională BP2, care reprezintă formularul final de
raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea şi declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la
încetarea expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac
cazurile de pneumoconioze şi cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European trebuie întocmită o fişă de
declarare a cazului de boală profesională BP2 de către Direcţia de Sănătate Publică
a Municipiului Bucureşti."
86. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 162
Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultimul angajator unde a lucrat
bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi
prin documente oficiale de la direcţia de sănătate publică; ele se declară şi se
păstrează în evidenţă de către direcţia de sănătate publică din judeţul sau din
municipiul Bucureşti în care se află angajatorul respectiv."
87. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se declară numai pe baza
diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor
de boli profesionale."
88. Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a
produs declararea, de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul
comunitar - Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă din cadrul
Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul naţional de
monitorizare a riscurilor, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului
stabilite conform legii.
(2) O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu
boală profesională.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se va
înmâna lucrătorului a cărui boală profesională a fost infirmată în urma cercetării."
89. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 166
La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul
operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar
cu datele din fişele de declarare BP2."
90. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 167
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor reprezintă forul metodologic care
asigură asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor
profesionale, al bolilor legate de profesiune, precum şi în elaborarea de
reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie cu expunerea la agenţi periculoşi în
mediul de muncă, promovarea sănătăţii la locul de muncă (elaborare de ghiduri,
stabilirea de valori-limită de expunere profesională, metode standardizate de
măsurare a concentraţiilor de agenţi chimici conform recomandărilor Comisiei
Europene, instruiri de specialitate)."
91. Articolul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 168
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor raportează semestrial datele privind
morbiditatea profesională Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate
publică din cadrul Ministerului Sănătăţii."
92. Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 169
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor transmite informaţiile de interes
public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu
impact asupra sănătăţii lucrătorilor."
93. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti vor raporta, cu o periodicitate anuală, Centrului naţional
de monitorizare a riscurilor situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor
profesionale în anul respectiv."
94. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 177
(1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile
acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a
evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecţia
Muncii dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou
proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de către Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor
interesaţi, în termenul legal."
95. La articolul 179, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1);".
96. Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 184
Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevăzut la art. 179 lit. c)
sunt:
a) să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;
b) să utilizeze terminologia specifică securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-ţintă, respectiv angajatorii
care şi-au asumat atribuţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor;
d) să fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregătire al grupului-ţintă
căruia îi este destinat;
e) informaţiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conţinutului,
orientate spre situaţii concrete de muncă;
f) să evidenţieze consecinţele neaplicării şi/sau nerespectării legislaţiei din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă."
97. La articolul 186, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care elaboratorul îşi are sediul într-un alt stat membru al
Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se
avizează de către Comisia de abilitare şi avizare din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti."
98. Articolul 187 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 187
Pentru avizarea documentaţiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare
şi avizare, prin poştă, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
24, însoţită de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, a anexei
acestuia;
b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în situaţia în care elaboratorul se află în
cazul prevăzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat
de statul în care îşi are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
d) două exemplare din documentaţia supusă avizării;
e) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii
pe suport hârtie."
99. La articolul 190, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 190
(1) Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestaţie la Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data
primirii deciziei de respingere."
100. Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 191
(1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată
diferenţe între documentaţia avizată şi cea folosită în activitatea curentă,
inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme
şi comunică, în scris, situaţia constatată Comisiei de abilitare şi avizare care a dat
avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) aduce la cunoştinţa titularului de aviz situaţia
constatată, pentru ca acesta să îşi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează comunicarea inspectorului de
muncă împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de
suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcţie de timpul
necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizării, de retragere, de suspendare a avizului sau
cea prevăzută la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile
prevăzute la art. 190."
101. După articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192^1, care va avea
următorul cuprins:
"ART. 192^1
(1) Procedurile şi formalităţile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se
aplică în termen de 60 de zile de la data operaţionalizării punctului de contact unic
electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completează cu
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."
102. La anexa nr. 10, nota de subsol*2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"*2 Se vor completa activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate, dintre cele
prevăzute la art. 15 din normele metodologice."
103. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
104. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
105. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
106. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
107. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8A, având cuprinsul
prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
108. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
109. După anexa nr. 10 se introduc două noi anexe, anexele nr. 10A şi 10B,
având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
110. Anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
111. Anexa nr. 14 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
112. Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
113. Anexa nr. 20 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
114. Anexa nr. 21 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
115. Anexa nr. 22 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
116. Anexa nr. 23 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
117. Anexa nr. 24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
118. Anexa nr. 25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
119. Anexa nr. 26 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
120. În cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006, se înlocuiesc următoarele sintagme:
a) sintagma "autoritatea de sănătate publică" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia
de sănătate publică";
b) sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul
Sănătăţii";
c) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte
cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".
ART. II
(1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin
ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă cerinţele minime de pregătire şi
formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/conţinutul minim al
programelor-cadru necesare pentru ocupaţiile specifice din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă prevăzute la art. 51^1 din normele metodologice aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
competenţele minime şi abilităţile aferente acestor ocupaţii conferite prin
standardele ocupaţionale, echivalarea între ocupaţiile specifice, precum şi alte
aspecte necesare aplicării prezentei hotărâri referitoare la formarea profesională.
(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), în ceea ce
priveşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
rămân aplicabile prevederile art. 47, 49 şi 50 din normele metodologice aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) se abrogă art. 47,
49 şi 50 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmând să fie aplicabile,
după această dată, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă prevăzute la art. 51^1 - 51^3 din normele metodologice aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
ART. III
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu
modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dânduse
textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Şeful Departamentului pentru
Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Bucureşti, 8 septembrie 2010.
Nr. 955.

Categories: