NSSM lucrul la inaltime

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime

Cuprins
Preambul

1.
Prevederi generale
2.
Prevederi comune pentru lucrul la înaltime
2.1.
Încadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca
2.2.
Instruirea lucratorilor
2.3.
Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)
2.4.
Organizarea locului de munca .
2.5.
Manipulare, transport, depozitare
3.
Mijloace colective de protectie
4.
Rampe de acces si scari rezemate .
5.
Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la înaltime .
5.1
Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)
5.2.
Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)
5.2.1.
Utilizarea EIP ca sistem pentru pozitio- narea lucratorului în timpul lucrului la înaltime .
5.2.2.
Utilizarea EIP ca sistem pentru limi- tarea deplasarii lucratorului în directia sursei de accidentare prin
cadere de la înaltime .

5.2.3.

 Utilizarea EIP ca sistem pentru pozitionarea si suspendarea lucratorului în timpul lucrului .

5.2.4.
Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea caderii de la înaltime
5.3.
Casca de protectie .
5.4.
Centura de siguranta .
5.5.
Echipamente individuale de protectie, altele decât cele specifice lucrului la înaltime
6.
Instalatii, dispozitive si scule pentru lucrul la înaltime
6.1.
Dispozitive si scule pentru lucrul la înaltime pe stâlpi (de lemn, beton sau metalici)
6.1.1.
Cârlige pentru urcarea-coborârea pe stâlpi .48
6.1.2.
Scari, autoscari, autotelescoape .
7.
Lucrul la înaltime efectuat pe constructii de tip stâlp .
8.
Lucrul la înaltime utilizând tehnologia alpinismului utilitar .
9.
Prevederi de proiectare privind lucrul la înaltime .
9.1.
Organizarea locului de munca .
9.2.
Manipulare, transport, depozitare
9.3.
Mijloace colective de protectie
-Anexa1:
Norme specifice de securitate a muncii complementare prezentei norme
-Anexa2:
Standarde de referinta .

-Anexa3:
Ghid de terminologie de securitate a muncii privind lucrul la înaltime
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind
prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, în
conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice si fizice de raspunderi pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de
desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea securitatii si sanatatii în munca, sistem compus din:

- Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii
general valabile pentru orice activitate.
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor
anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de
protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de
forma de organizare sau proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza .
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor
normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de
securitate a muncii, pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
securitate a muncii - practicata în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform
acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce
interactioneaza reciproc.
- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca.
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie
si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,
dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în
procesul de munca.
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale în care unul sau
mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii,
vizând global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati în conditii de securitate a muncii, se
realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii, la nivelul fiecarui element al
sistemului executant - sarcina de munca - mijloacele de productie - mediul de munca, propriu
proceselor de munca din cadrul activitatii care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii
constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în munca, baza
pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
Norma specifica de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime se va aplica, de la caz la caz, în functie

de domeniul de activitate, cumulat cu normele specifice de securitate a muncii ale activitatilor
domeniului de activitate respectiv.
De asemenea, aplicarea normei specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime trebuie sa se
faca complementar cu specificatiile standardelor de securitate a muncii de referinta în domeniul de
activitate abordat.
1.Prevederi generale
Continut
Art.1

(1)Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime cuprind prevederi si reglementari
de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice lucrului la înaltime.
(2)Prin "lucrul la înaltime" se întelege activitatea desfasurata la minim 2 m, masurat de la talpile
picioarelor lucratorului pâna la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta
artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii în gol.
(3)Pentru locurile de munca amplasate pâna la înaltimea de 2 m se considera "lucrul la înaltime mica",
la care se vor adopta, de la caz la caz, în functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre
masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la înaltime.
Scop
Art.2
Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici lucrului
la înaltime precum si a accesului la si de la locul de munca amplasat la înaltime, proprii celor patru
componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de
munca) .
Domeniu de aplicare
Art.3
Prezentele norme au un caracter national si se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care
desfasoara activitati în locuri de munca amplasate la înaltime si la înaltime mica, indiferent de forma de
proprietate asupra capitalului social si/sau de modul lor de organizare.
Art.4
(1)Prevederile prezentelor norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii.
(2)Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrului la înaltime se vor aplica prevederile normelor
specifice prezentate în Anexa 1;
(3)Pentru activitatile si tehnologiile complexe care vor apare, necuprinse în prezentele norme,
persoanele juridice sunt obligate sa întocmeasca si sa aplice instructiuni specifice de securitate a
muncii, tinând cont de prezentele norme si de normele complementare, corespunzatoare domeniului
respectiv.
Revizuirea normelor
Art.5
Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a
schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice
si fizice sau la nivelul proceselor de munca.
2.Prevederi comune pentru lucrul la înaltime
Conditii generale pentru lucrul la înaltime
Art.6
Pentru executarea lucrarilor la înaltime, în orice domeniu de activitate, trebuie sa se tina seama de
urmatoarele trei principii general-valabile si obligatorii:
(1)Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la înaltime prin realizarea tuturor conditiilor de
asigurare colective, în functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a
lucrarilor. Organizarea prealabila a lucrarilor si a locului de munca se va realiza conform prevederilor

cuprinse în cap.2, subcap.2.4. si în cap.3.

(2)Dotarea cu echipament individual de protectie în conformitate cu conditiile concrete ale locului de
munca, astfel sa fie asigurata securitatea executantului. Criteriile si modul de dotare sunt cuprinse în
prevederile din cap.2, subcap.2.3. si în cap.5.
(3)Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utiliza-rii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare
riscurilor locului de munca si a lucrarilor respective. Prevederile referitoare la instruire si utilizare sunt
cuprinse în cap.2, subcap.2.2 si în cap.5.2.1.Încadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca
Art.7
Încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la înaltime se fac pe baza avizului medical eliberat
în urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice
necesare lucrului la înaltime.
Art.8
În cazul tehnologiilor si a unor conditii de munca ce se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru,
se vor repartiza numai lucratori selectionati în conditiile art.6 si numai aceia care nu au încalcat anterior
disciplina tehnologica si prevederile normelor de securitate a muncii.
Art.9
Avizul medical la încadrare se da numai de catre medic (al persoanei juridice care angajeaza sau al
circumscriptiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-functionale si de laborator.
Art.10
Persoana juridica care angajeaza este obligata sa elibereze lucratorilor care solicita angajarea "Fisa
medicala de angajare"- tip, emisa de catre Ministerul Sanatatii.
Art.11
Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul
pentru avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la înaltime numai daca au viza medicala
cu mentiunea expresa "apt pentru lucrul la înaltime", mentiune ce va fi înscrisa în fisa individuala de
instructaj.
Art.12
Toti lucratorii care lucreaza la înaltime vor fi supusi examenului medical periodic. Periodicitatea si
examinarile clinico - functionale vor fi stabilite de catre Ministerul Sanatatii în functie de
caracteristicile locului de munca.
Art.13
Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit vârsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la înaltime.
2.2.Instruirea lucratorilor
Art.14
Instructajul de securitate a muncii trebuie facut pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor
generale de protectie a muncii în vigoare.
2.3.Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)
Art.15
Toti cei care lucreaza în conditiile lucrului la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta
echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii în gol.
Art.16
Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la înaltime se va stabili si se va
acorda în functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de
munca si de recomandarile "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protectie si a
echipamentului de lucru", elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Art.17
Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate în
conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie în vigoare.

Art.18
Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii în gol trebuie suplimentat,
de la caz la caz, cu echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si
îmbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la înaltime.
Art.19
Pentru lucrul la înaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat în functie de gradul
de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca, respectându-se art.16 si art.17.
Art.20
Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l întretina în perfecte conditii de
utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.
Art.21
Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului
precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze în conditii bune de utilizare.
2.4.Organizarea locului de munca
Art.22
Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere
tehnic si organizatoric astfel încât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor.
Art.23
În cazul tehnologiilor si al lucrarilor cu caracter de unicat, proiectul tehnic de amenajare a lucrului la
înaltime va fi aprobat de catre organele abilitate din domeniul securitatii muncii.
În functie de evaluarea pericolelor de accidentare posibile si a factorilor de risc existenti la aplicarea
acestor tehnologii sau lucrari cu caracter de unicat, organele abilitate din domeniul securitatii, pot fi din
componenta persoanei juridice (agentului economic) , din cadrul Inspectoratului de Stat Teritorial
pentru Protectia Muncii sau, în cazuri deosebite, din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Art.24
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la înaltime trebuie asigurat împotriva caderii în gol a
lucratorilor.
Art.25
Pentru lucrul la înaltime mica, de la caz la caz, în functie de gradul de pericol existent si de conditiile
concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta
luându-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la
înaltime, astfel ca pericolul caderii în gol a lucratorilor sa fie eliminat.
Art.26
La organizarea locului de munca amplasat la înaltime trebuie respectate si aplicate si prevederile si
reglementarile de securitate a muncii în vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare
specifice activitatilor depuse în acel loc de munca, altele decât pericolul caderii lucratorilor în gol.
Art.27
Lucrul la înaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. În functie de complexitatea
lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este
conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata,
echivalenta ca functie.
Art.28
Înainte de începerea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca
au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si îmbolnavirii
lucratorilor.
Art.29
Daca în timpul lucrului la înaltime se produc în mod neasteptat emanatii nocive (toxice sau
inflamabile) , lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuati, luându-se toate masurile de
evitare a accidentelor si a incendiilor, pâna la îndepartarea cauzelor care au provocat aparitia


emanatiilor.
Art.30
Locurile de munca amplasate la înaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie
marcate si semnalizate atât ziua cât si noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. Din zona de
siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de
obiecte de la înaltime.
2.5.Manipulare, transport, depozitare
Art.31
Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, în conditiile lucrului la înaltime,
trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectând prevederile Normei
specifice de securitate a muncii privind manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate
si depozitarea materialelor.
Art.32
Daca în timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se produc modificari privind
conditiile de munca, conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de
lucru si de protectie a muncii, corespunzator noilor conditii.
Art.33
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.
Art.34
Grinzile si planele înclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie
rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila.
Art.35
Grinzile, planele înclinate, podetele etc. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura,
fiind interzisa orice deplasare a lor în timpul lucrului.
Art.36
Pentru manipularea materialelor tip teava, cherestea etc. trebuie întocmite instructiuni de securitate a
muncii proprii, în functie de conditiile concrete si de configuratia locurilor de munca amplasate la
înaltime. Aceste manipulari se executa numai sub supravegherea permanenta de catre conducatorul
locului de munca.
3.Mijloace colective de protectie (schele, esafodaje, cofraje, cintre, podine de lucru)
Art.37
Pentru folosirea schelelor, esafodajelor, cofrajelor si cintrelor se vor aplica si respecta prevederile
cuprinse în "Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si
esafodaje".
Podine de lucru (podine auxiliare)
Art.38
Calitatea materialului lemnos, întrebuintat la confectionarea podinelor, trebuie sa corespunda
proiectului de executie. Pentru podinele executate din metal se va utiliza tabla expandata sau nervurata.
Art.39
Înainte de utilizare, podinele auxiliare, asezate pe sol, pe calupuri de lemn, se supun unei încercari
statice, duble fata de încarcatura preconizata.
Art.40
Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. Rosturile între panourile sau dulapii podinei nu
trebuie sa fie mai mari de 10 mm. Pe suprafata podinelor în panta sau în curba se fixeaza sipci
împotriva alunecarii la distante de 300-400 mm.
Art.41
Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel încât sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau


alunecarii ei.
Art.42
Se interzice asezarea podinei în consola.
Art.43
Urcarea si coborârea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces
executate conform prescriptiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fara a se alerga si
a se produce balansuri sau socuri.
4.Rampe de acces si scari rezemate
Art.44
Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale, rampele de acces trebuie fixate pe reazeme
special prevazute.
Art.45
În cazul în care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide, bine
fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei (fig.1) .


Fig. 1
Rampe de acces pentru zone periculoase
Art.46
Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele trebuie
întretinute si curatate în permanenta.
Art.47
Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor în vigoare. Pentru cele
executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.
Art.48
Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel încât sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stând pe

o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al scarii.
Art.49
Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.
Art.50
În cazul în care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus , atunci se fixeaza cârlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale .

Art.51
Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la
caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.
Art.52
Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor
accidentala în timpul lucrului.
Art.53
Când se lucreaza la o înaltime mai mare de 2m, în locurile cu circulatie intensa sau pardoseli
alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol se va
asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata stabilita în functie de înaltimea maxima de
lucru, accesul oricarei persoane straine în zona fiind interzis.
5.Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la înaltime
5.1.Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)
Art.54
Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luând în consideratie, în mod
obligatoriu, situatia de lucru la înaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii în care EIP are rolul de:
a)pozitionarea lucratorului în timpul lucrului;
b)limitarea deplasarii lucratorului în directia sursei de accidentare prin cadere de la înaltime;
c)pozitionarea si suspendarea lucratorului în timpul lucrului.
Art.55
EIP corespunzatoare situatiilor nominalizate la pct. a) , b) si c) din art.53 se utilizeaza numai pentru
prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la înaltime.
Art.56
Daca în cazul utilizarii EIP exista, în continuare, pericolul caderii în gol datorita unor factori de risc ce
nu pot fi eliminati, mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul
individual de protectie pentru oprirea caderii.
5.2.Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)
Art.57
Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.
Art.58
Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al protectiei
muncii conform legislatiei în vigoare.
Art.59
Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze, pentru
lucrul la înaltime, "Centura de siguranta pentru constructori si montatori", conform standardelor în
vigoare.
Art.60
Lucratorii din cariere sau similar trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la înaltime, "Centura de siguranta
pentru muncitorii de la cariere", conform standardelor în vigoare.
Art.61
Lucratorii din domeniul telecomunicatiilor sau similar, trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la înaltime,
"Centura de siguranta pentru muncitorii din telecomunicatii", conform standardelor în vigoare.
Art.62
Este interzisa înlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP
defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de
EIP autorizati.
Art.63
Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si
prevederilor acestei norme.


Art.64
Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt însotite de instructiuni de utilizare.
Art.65
Conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a EIP cu
prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca respectiv.
Art.66
Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie
astfel ales încât zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata
perioada lucrului.
Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor în vigoare.
Art.67
Frânghiile de siguranta (frânghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o
lungime maxima desfasurata de 2m.
Art.68
Reglarea frânghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste elementul de constructie
(stâlp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de
maximum 0,5m.
5.2.1.Utilizarea EIP ca sistem pentru pozitionarea lucratorului în timpul lucrului la înaltime
Art.69
Daca pe stâlpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid, este obligatoriu ca
frânghia de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa înconjoare stâlpul deasupra acestui
element fixat rigid (fig.2) .


Fig. 2
Prinderea frânghiei de siguranta peste elementul fixat rigid
Art.70
În lipsa unui element rigid pe stâlp (sau similar) , EIP trebuie completat cu a doua frânghie de siguranta
prinsa pe frânghia de acces (ca suport de ancorare) prin intermediul unui opritor de cadere alunecator


(fig.3) .Fig. 3
Utilizarea frânghiei de acces, cu opritor de cadere alunecator, în lipsa elementelor fixe de pe stâlp
Art.71
În cazul transbordarii din cabina de urcare pe stâlpii de înalta tensiune, lucratorii trebuie sa poarte EIP
cu doua frânghii de siguranta (bretele) pe care le folosesc alternativ la trecerea din cabina pe stâlp si
invers.
Art.72
În conditiile art.69, EIP trebuie sa aiba centura propriu-zisa (talia) cu bretele pentru umar, pentru
ambele picioare si pentru sezut.
5.2.2.Utilizarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasarii lucratorului în directia sursei de accidentare
prin cadere de la înaltime
Art.73
În cazul în care configuratia locului de munca prezinta o zona în care pericolul caderii în gol se poate
manifesta prin intrarea lucratorului în acesta zona, este obligatorie purtarea EIP ca sistem pentru
limitarea deplasarii (fig.4) .


Fig. 4
Prinderea centurii de siguranta pentru limitarea zonei de deplasare a lucratorului
Art.74
Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de ancorare (fix sau mobil) .
Art.75
În cazul utilizarii EIP, în conditiile art.72 si ale locului de ancorare mobil, acesta trebuie sa aiba asigurat
un traseu continuu, fara întreruperi , aceiasi parametrii de rezistenta pe toata lungimea lui si sa asigure
acelasi grad de securitate fata de zona de pericol de accidentare prin cadere în gol (fig. 5,6,7) .


Fig. 7
Fig. 5,6,7 - Asigurarea gradului de securitate pe tot traseul de acces si de lucru
Art.76


În cazul în care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu permit eliminarea pericolului
de cadere în gol a lucratorului, EIP trebuie sa aiba în sistemul de limitare al deplasarii un absorbator de
energie sau un opritor de cadere (fig.8,9) .Fig. 8 Fig. 9
Fig. 8,9 - Utilizarea absorbatorului de energie si a opritorului de cadere
5.2.3.Utilizarea EIP ca sistem pentru pozitionarea si suspendarea lucratorului în timpul lucrului
Art.77
Lucrul la înaltime pe o suprafata înclinata sau foarte înclinata este permis daca lucratorul este dotat cu
EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umar si picioare, frânghie de acces, utilizata ca loc
(suport) de ancorare mobil si coborâtor manual (fig.10) .


Fig. 10
Utilizarea frânghiei de acces si a dispozitivului de coborâre manual
Art.78
Daca pentru lucrul pe suprafete înclinate sau foarte înclinate nu se pot elimina riscurile deteriorarii
accidentale a EIP datorate unor suprafete rugoase, muchii taietoare, agenti chimici agresivi etc., EIP se
completeaza cu un sistem suplimentar de siguranta format dintr-un loc de ancorare (altul decât cel
utilizat pentru frânghia de acces) , frânghia de siguranta si a doua prindere de centura propriu-zisa.
Acest sistem suplimentar trebuie dotat, acolo unde este cazul, cu opritor cu pozitia de amplasare
reglabila.
Art.79
Pentru lucrul pe suprafete înclinate sau foarte înclinate este obligatoriu ca reglarea EIP, atât pentru
accesul la si de la locul de munca cât si pentru lucrul propriu-zis, sa se faca astfel ca în cazul pierderii
contactului cu suprafata respectiva, lucratorul sa nu cada mai mult de 0,5m.
5.2.4.Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea caderii de la înaltime
Art.80
EIP ca sistem de oprire a caderii de la înaltime trebuie sa aiba centura propriu-zisa prevazuta cu bretele
pentru umar, picioare si sezut.
Art.81
Frânghia de siguranta se prinde fie de centura propriu-zisa, fie de bretelele de umar de pe spatele
lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui opritor (fig.11,12) .


Fig. 11 Fig. 12
Fig. 11,12 - Prinderea frânghiei de siguranta de spatele lucratorului prin utilizarea bretelelor centurii de


siguranta
Art.82
Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult
de 0,5m.
Art.83
În cazul lucrului cu un sistem de oprire a caderii, trebuie asigurat un spatiu de cadere sub cota locului
de munca de minimum 1m fara proeminente , muchii sau alte obstacole.
5.3.Casca de protectie
Art.84
Pentru lucrul la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de
protectie.
Persoanele care coordoneaza, controleaza si îndruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de
protectie atunci când îsi desfasoara activitatea în conditiile lucrului la înaltime.
Art.85
Pentru lucrul la înaltime mica, de la caz la caz, în functie de gradul de periculozitate si în conditiile
concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie.
Art.86
Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca amplasat la înaltime
mica , se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stânga-dreapta, proportional cu înaltimea maxima de
lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie (fig.13) .


Fig. 13
Purtarea castii de protectie la înaltime mica atunci când la cotele superioare se lucreaza
Art.87
La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison
calduros.
Art.88
Înainte de începerea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de
protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere.
Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.
Art.89
Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni ale
sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.
5.4.Centura de siguranta
Art.90
Pentru lucrul la înaltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, daca masurile integrate de


amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii în gol.
Art.91
Daca în configuratia unui loc de munca amplasat la înaltime exista o zona în care pericolul de cadere în
gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta împreuna cu
frânghia de siguranta care vor împiedica accesul lucratorului în zona cu pericol, pe toata perioada
lucrului.
Art.92
Daca locul de munca amplasat la înaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate pentru
eliminarea pericolului de cadere în gol, lucratorii trebuie sa poarte centura de siguranta de tipul si în
componenta specifica fiecarui domeniu de activitate.
Art.93
Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin
suspendarea împotriva caderii în gol, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zona periculoasa. Este
interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decât cele pentru care a fost proiectata.
Art.94
Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai în cadrul lucrarilor pentru
care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de
munca.
Art.95
Înainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate în mod obligatoriu.
Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, frânghiile, cârligele de
siguranta, niturile etc.
Art.96
Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:
a)prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii,
ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;
b)au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la înaltime) ;
c)au fost scurtate prin coasere (bucle) .
Art.97
Centurile de siguranta si frânghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara
umezeala sau temperaturi excesive, respectând instructiunile producatorului.
Art.98
Centurile de siguranta si frânghiile acestora pastrate în magazii o perioada mai mare (peste 1 an) ,
înainte de folosire, se supun la încercari dinamice conform instructiunilor producatorului.
5.5.Echipamente individuale de protectie, altele decât cele specifice lucrului la înaltime
Art.99
Daca, în timpul lucrului la înaltime, exista pericole de accidentare, altele decât pericolul caderii în gol,
lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole.
Art.100
Conducatorii locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta
si sa doteze lucratorii cu EIP capabile sa elimine aceste pericole.
Art.101
Purtarea EIP, altele decât cele specifice pericolului caderii în gol, nu trebuie sa influenteze în nici un fel
capacitatea de protectie a EIP specifice pericolului caderii în gol.
Art.102
În functie de natura pericolului existent la lucrul la înaltime, altul decât cel de cadere în gol (de ex.:
mecanic, electric, chimic) trebuie ales EIP în conformitate cu prevederile normelor specifice conexe si
ale "Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie si de lucru "
(fig.14) .


Fig. 14
Completarea EIP cu echipament specific lucrarii respective) masca de sudura, manusi si încaltaminte
electroizolante
Art.103
Lucratorii trebuie instruiti în functie de natura pericolului existent, privind modul de purtare a EIP în
conditiile specifice lucrului la înaltime (de ex.purtarea mastii de gaze, mastii cu aductiune de aer etc.)
Art.104
În cazul unor tehnologii tip unicat, conducatorul lucrarilor trebuie sa detalieze instructiunile de utilizare
a EIP pentru fiecare faza tehnologica, în special acolo unde conditiile de lucru se pot schimba într-un
timp scurt si sa verifice însusirea si respectarea de catre lucratori a acestor instructiuni.


6.Instalatii, dispozitive si scule pentru lucrul la înaltime
Art.105
Utilizarea instalatiilor, dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la înaltime este permisa numai daca
instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la conditiile concrete ale
locului de munca respectiv.
Art.106
Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si
dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei operatii specifice.
Art.107
Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de functionare a
instalatiilor , dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la înaltime precum si modul de asigurare a
lucratorilor de a nu cadea în gol în timpul lucrului. Pentru orice defectiune sau lipsa constatata trebuie
sa opreasca lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate.
Art.108
Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor, dispozitivelor si
sculelor în conditiile lucrului la înaltime.
6.1.Dispozitive si scule pentru lucrul la înaltime pe stâlpi (de lemn, beton sau metalici)
6.1.1.Cârlige pentru urcarea-coborârea pe stâlpi
Art.109
Utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi de lemn sau beton este permisa numai daca
deschiderea (marimea) cârligelor corespunde cu diametrul exterior al stâlpului.
Art.110
Este interzisa marirea sau micsorarea deschiderii cârligelor de catre utilizatori.
Art.111
Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea- coborârea pe stâlpii de lemn daca acestea nu au
ghearele de prindere ascutite corespunzator unei fixari sigure pe stâlp.
Art.112
Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpii din beton centrifugat daca
mansoanele de cauciuc sunt uzate, rupte sau subdimensionate.
Art.113
Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborâre pe stâlpi de lemn sau beton daca curelele de
prindere sunt rupte, uscate (îmbatrânite) sau înnadite.
Art.114
Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborâre pe stâlpi de lemn sau beton, daca talpile metalice
ale acestora sunt deformate, prezinta fisuri sau rupturi.
Art.115
Este permisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi numai daca acestia provin de la un
producator autorizat si daca sunt certificati conform reglementarilor în vigoare.
Art.116
Orice reparatie necesara cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi trebuie executata de catre o
întreprindere autorizata, de regula, de catre producatorul acestora.
Art.117
Conducatorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru cârlige în
functie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra.
Art.118
Dupa utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integritatii acestora si a dimensiunilor lor prin
compararea cu un sablon etalon.
Art.119
La urcarea-coborârea pe stâlpii de lemn cu cârligele, trebuie evitate: zonele cu aschii desprinse,


putrede, conductoarele de legare la pamânt, cablurile etc.
Art.120
Se interzice urcarea cu cârligele pe stâlpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi,
prezinta zone umede, este încarcata cu praf aderent sau este acoperita cu gheata.
6.1.2.Scari, autoscari, autotelescoape
Art.121
Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1,5 kN si numai de catre un singur
lucrator.
Art.122
Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m, daca este folosita
ca suport al locului de munca pentru lucrator.
Art.123
Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1m fata de
capatul superior al scarii (fig.15) .


Fig. 15
Utilizarea corecta a scarii rezemate
Art.124
Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble.


Art.125
Se interzice utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie.
Art.126
Se interzice utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu.
Art.127
Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte încaltaminte corespunzatoare pentru evitarea
alunecarii.
Art.128
Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. Aceste scari trebuie folosite numai la
urcarea-coborârea de pe stalpi (sau similar) .
Art.129
Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii înaintea fiecarei montari
(utilizari) . Sistemul de îmbinare trebuie sa fie sigur si rigid.
Art.130
Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la locul de
munca.
Art.131
Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce
lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de siguranta pe dupa stâlp, deasupra platformei
(fig.16) .


Fig. 16
Asigurarea lucratorului, cu centura de siguranta la trecerea de pe scara pe platforma de lucru
Art.132
Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. Reparatiile trebuie executate numai de


catre unitati specializate, de preferinta de catre producatori.
Art.133
Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform instructiunilor producatorilor.
Art.134
Înainte de ridicare, scarile mecanice pe pneuri, trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan,
compact.
Art.135
Este interzisa utilizarea scarilor mecanice pe pneuri la înaltimea maxima, daca vârful scarii nu este
rezemat (sprijinit) .
Art.136
Este interzisa deplasarea scarilor pe pneuri atunci când pe ele se afla lucratori.
Art.137
Este interzisa întinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor.
Art.138
Utilizarea platformelor telescopice hidro-mecanice, autoscarilor mecanice, autotelescoapelor cu cos cu
actionare hidromecanica, platformelor ridicatoare cu brate articulate precum si altor utilaje
asemanatoare este permisa numai în cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru emise de catre
producatori si a instructiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul fiecarui domeniu de
activitate si fiecarui loc de munca.
Art.139
Lucratorii care utilizeaza masinile si instalatiile nominalizate în art.137 trebuie sa fie instruiti în acest
scop, asupra conditiilor lucrului la înaltime.
Art.140
În cosul, nacela sau pe platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori, care împreuna
cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului
respectiv.
Art.141
Manevrantul utilajului, desemnat în acest scop, trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul
respectiv si sa asigure masuri împotriva deplasarii accidentale a acestuia.
Art.142
Toate manevrele sau deplasarile utilajului trebuie executate numai la comanda conducatorului locului
de munca, comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantul
acestuia.
Art.143
Este interzis lucrul pe autoscari, autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a caror înclinare este mai
mare de 100 fata de planul orizontal al utilajului.
Art.144
Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala, întindere de conductoare) a cosului, nacelei sau
platformei utilajului.
Art.145
Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborârea cosului, nacelei
sau platformei si fara lucratori pe utilaj.
7.Lucrul la înaltime efectuat pe constructii tip stâlp
Art.146
În timpul lucrului la înaltime se vor respecta urmatoarele:
a)în toate cazurile, lucratorul trebuie sa fie asigurat, bine rezemat pe cârlige, zabrele, platforma, scara
sau scaunel suspendat;
b)pe tot timpul lucrului, cordonul centurii de siguranta trebuie legat la un element rigid component al
stâlpului, deasupra punctului de lucru, în asa fel, încât sa nu fie stânjenite miscarile lucratorului;


c)trebuie sa se evite lucrul în pozitii etajate a doi sau mai multi lucratori pe acelasi stâlp;
d)este interzisa executarea oricarei lucrari la fundatia stâlpilor;
e)lucratorii, inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie echipati tot timpul
lucrului si cu casca de protectie.
Art.147
Urcarea pe stâlpi, indiferent de materialul din care sunt construiti este permisa numai dupa verificarea
prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii. Verificarea trebuie efectuata în conformitate cu
prevederile fisei tehnologice a lucrarii sau a instructiunilor tehnice proprii.
Art.148
Înainte de urcarea pe stâlpi (din lemn sau din metal) trebuie verificat gradul de putrezire sau de
coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solului la fundatiile aparente.
Art.149
Înainte de urcarea pe stâlpii din beton trebuie efectuat un control vizual în zona fundatiei si a consolelor
pentru verificarea integritatii acestora.
Art.150
Pentru urcarea si lucrul la înaltime trebuie folosite urmatoarele mijloace certificate, în conformitate cu
prevederile fiselor tehnologice sau a normelor tehnice:

- scari din lemn sau metalice simple, duble sau extensibile;
- cârlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton;
- utilaje speciale (autoscari mecanice, platforme telescopice hidromecanice, autotelescoape cu cos,
platforme ridicatoare cu brate articulate etc.) ;
- constructii definitive ale stâlpilor adecvate operatiilor de urcare si lucrului la înaltime;
- dispozitive de lucru la înaltime (platforme, scari, dispozitive pentru schimbarea elementelor din
lanturile de izolare, carucior, pasitor etc.) .
Art.151
La locul de munca aflat la înaltime, trebuie ridicate numai materialele strict necesare. Sculele necesare
executarii diferitelor operatii trebuie pastrate în buzunare speciale sau teci prinse în centura de
siguranta.
Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborâte pe masura necesitatilor cu funie de ajutor,
interzicându-se aruncarea acestora de la sol la pozitia de lucru sau invers.
Asezarea chiar temporara a sculelor, dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe elementele stâlpilor
liniilor electrice aeriene este interzisa.
Art.152
Pe stâlpii metalici cu zabrele urcarea si coborârea se fac utilizând tehnologia alpinismului utilitar, prin
asigurarea personalului executant în trei puncte (ambele mâini si un picior sau ambele picioare si o
mâna) . Asigurarea cu unul din cordoanele centurii de siguranta este obligatorie în cazuri deosebite
(stâlp acoperit cu chiciura sau zapada) precum si în cazul opririlor pentru odihna sau trecerea peste
obstacole.
Art.153
Se interzice urcarea si coborârea directa pe stâlpi de beton acoperiti cu polei.
8.Lucrul la înaltime utilizând tehnologia alpinismului utilitar
Art.154
Lucrul la înaltime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU) , numai în situatiile de lucru în
care toate celelalte tehnologii de lucru la înaltime nu se pot aplica din motive de siguranta a lucratorilor.
Art.155
Tehnologia alpinismului utilitar (AU) se aplica, obligatoriu, numai în cadrul unei echipe constituite
dupa criterii ferme si sub supraveghere de specialitate perma-nenta, respectându-se prevederile Normei
specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar.
9.Prevederi de proiectare privind lucrul la înaltime

9.1.Organizarea locului de munca
Art.156
Indiferent de domeniul de activitate, amenajarile si dotarile locului de munca amplasat la înaltime
trebuie realizate obligatoriu dupa un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate (ex. comisia CTE)
al executantului si de catre beneficiar.
9.2.Manipulare, transport, depozitare
Art.157
Grinzile si planele înclinate trebuie sa aiba o panta maxima de 20%. Latimea minima a planelor
înclinate si a podetelor este de 1m pentru circulatia într-un singur sens.
Art.158
Planele înclinate si podetele utilizate la înaltimi peste 0,7 m , fata de sol sau fata de o baza de referinta
artificiala, trebuie prevazute cu balustrade înalte de 1m cu legaturi intermediare si cu borduri laterale de
10-15cm (denumite în contextul normei: "balustrade de protectie" sau "balustrade") .
Art.159
În cazul în care transportul materialelor se face manual, fara mijloace ajutatoare, planele înclinate
trebuie prevazute cu sipci transversale fixate la distante de 20-40 cm.
9.3.Mijloace colective de protectie
Art.160
Platforma de lucru trebuie prevazuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare, formate din minimum
doua elemente paralele dintre care primul montat la 1m de suprafata platformei prinse de bare verticale
prevazute la distante maxime de 1,5 m. Barele verticale si bordurile (scânduri de 10-15 cm latime) se
monteaza la nivelul suprafetei platformei în suporti speciali prevazuti în acest scop. Balustrada
(elementii orizontali si barele verticale) trebuie sa reziste la o forta orizontala de 80 daN aplicata la
jumatatea distantei dintre doua bare verticale sau la o forta dinamica de 50 daN aplicata în acelasi punct
fara ca sageata sa depaseasca 30 mm.
Art.161
Este interzisa înclinarea scarilor (altele decât cele fixate) peste 600. Intre 600-800 înclinare, trebuie
folosite scari fixe, cu balustrade, iar peste 800 înclinare, scarile fixe trebuie prevazute cu aparatori tip
colivie si cu întreruperi pentru odihna la maximum 4 m.
Art.162
Atât la scarile de lemn fixe, cât si la cele portative, treptele trebuie încastrate în ramele longitudinale si
dotate cu prag de minimum 2 cm.
Art.163
Rampele de urcare trebuie montate cu o înclinare de cel mult 1:3, iar la fiecare 30-40 cm, trebuie batute
sipci transversale cu o sectiune de 4x6 cm2, pe toata latimea rampei.
Art.164
Rampele de acces pentru executarea lucrarilor pe acoperisuri, luminatoare etc., trebuie sa aiba o latime
minima de 0,6 m. Trebuie asigurate masuri speciale împotriva alunecarii.
Art.165
Scarile rezemate pe perete trebuie sa aiba latimea treptei inferioare de cel putin 50 cm, pentru realizarea
unei bune stabilitati.
Art.166
Platformele trebuie sa se realizeze astfel încât sa permita accesul, lipsit de pericole, la toate
subansamblele situate la nivelul respectiv.
Art.167
Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucreaza pe ele si a
materialelor ce se folosesc în timpul lucrului.
Art.168
Rampele de acces pentru circulatia lucratorilor trebuie confectionate numai din panouri bine legate


între ele, cu o latime de cel putin 1 m, daca se circula într-un sens si de cel putin 1,5 m, daca se circula
în ambele sensuri.
Art.169
Grosimea dulapilor din care se confectioneaza podina trebuie sa fie de cel putin 6 cm, iar în cazul în
care se transporta materiale grele, grosimea trebuie determinata prin calcul.
Art.170
Locurile de primire a materialelor necesare desfasurarii activitatii vor fi amenajate conform proiectului
tehnic elaborat în functie de configuratia locului de amplasare si necesarul de materiale. Proiectul
tehnic va fi aprobat de persoana juridica în drept si va fi adaptat ori de câte ori conditiile de munca se
vor modifica.

Categories: