NSSM pentru fabricarea geamului

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului

Cuprins
Preambul

1.
Prevederi generale
2.
Descarcarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime. Dozare - amestecare
3.
Elaborarea topiturii de sticla
3.1.
Alimentarea cuptoarelor
3.2.
Obtinerea topiturii de sticla
3.3.
Controlul parametrilor fluxului tehnologic
4.
Fasonarea topiturii de sticla
4.1.
Tragerea pe verticala a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD)
4.2.
Tragerea pe orizontala a geamului pe baie de metal topit (procedeul "Float glass")
4.3.
Laminarea
5.
Tratarea termica (recoacerea)
5.1.
Cuptorul de recoacere cu gaz metan
5.2.
Cuptorul de recoacere electric
6.
Prelucrarea geamului
6.1.
Taierea geamului

6.1.1.
Taierea manuala a geamului
6.1.2.
Taierea manuala a geamului cu ajutorul pantografului
6.1.3.
Taierea automata a geamului
6.2.
Prelucrarea marginilor si a suprafetei geamului (slefuirea si polisarea mecanica)
6.2.1.
Slefuirea si polisarea marginilor geamului
6.2.1.1.
Slefuirea si polisarea cu benzi abrazive
6.2.1.2.
Slefuirea si polisarea pe saibe
6.2.1.3.
Slefuirea si polisarea automata
6.2.2.
Slefuirea si polisarea mecanica a geamului pe suprafata
6.2.2.1.
Slefuirea si polisarea pe masini individuale
6.2.2.2.
Slefuirea si polisarea în flux continuu (cu conveior)
6.3.
Gaurirea geamului
6.4.
Gravarea geamului
6.5.
Sablarea
6.6.
Givrarea
6.7.
Matisarea si polisarea chimica a geamului
6.8.

 Peliculizarea prin depuneri metalice

6.8.1.
Peliculizarea prin evaporare în vid
6.8.2.
Peliculizarea prin metode chimice
6.9.
Lacuirea si vopsirea geamurilor peliculizate
6.10.
Curbarea geamului
6.11.
Securizarea termica (calirea)
6.12.
Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat
6.13.
Asamblarea în panouri termo si fonoizolatoare
6.14.
Emailarea geamului
6.15.
Serigrafierea geamului
7.
Spalarea geamului
8.
Sortarea geamului
9.
Ambalarea produselor finite
10.
Depozitarea produselor finite
11.
Repararea si întretinerea cuptoarelor de topire a sticlei
12.
Prevederi de proiectare
-Anexa 1
Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

-Anexa 2
Lista standardelor de securitate a muncii conexe
-Anexa 3
Ghid de terminologie
Preambul
Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca este compus din:


- Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii
general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, valabile
pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare.
Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de
organizare a activitatilor reglementate.
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzând
prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati în conditii de securitate.
Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine
pentru asigurarea oricaror alte masuri, corespunzatoare conditiilor concrete în care îsi desfasoara
activitatile respective, prin instructiuni proprii.
Întrucât sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau
fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare atât activitatii de baza cât si
celor conexe sau complementare.
Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata
în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari,
procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza
reciproc:
Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca.
Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor
de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,
dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în
procesul de munca.
Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho- sociale în care unul sau mai
multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizând, global,
desfasurarea uneia sau a mai multor activitati în conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor
aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant - sarcina de munca
- mijloace de productie - mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face
obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de norme pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de
celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în munca, baza pentru:
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor în domeniul securitatii muncii;
- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor.
În contextul general care a fost prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea
geamului au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate precum si de

studierea proceselor de munca în functie de pericolele specifice astfel încât, pentru fiecare pericol, sa
existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de
munca.
Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor desfasurate pentru fabricarea
geamului si a diferitelor produse din geam, luând în considerare pericolele similare existente prin
interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederilor normative în raport cu aceste pericole.
Criteriul de structurare nu tine cont de produse si destinatia acestora, ci de tehnologiile caracteristice
activitatilor desfasurate pentru producerea si prelucrarea geamului, urmarind acoperirea întregii sfere a
domeniului abordat.
Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole în functie de
activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu- se de
cuprins.
Pentru facilitarea întelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii s- a procedat la
explicarea acestora în cadrul unei anexe la norme.
De asemenea, pentru ordonarea textelor articolelor care se refera la aceeasi problematica, s- a procedat
la utilizarea unor subtitluri, care, în acelasi timp, precizeaza continutul articolelor, facilitând astfel,
pentru utilizatori, întelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.
1.Prevederi generale
Continut
Art. 1
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului cuprind masuri de prevenire a
accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestei activitati si
cerintele desfasurarii proceselor de munca în conditii de securitate.
Domeniul de aplicare
Art. 2
Prevederile prezentelor norme se aplica activitatilor specifice de fabricare a geamului, indiferent de
forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 3
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului se aplica cumulativ cu Normele
generale de protectie a muncii.
Art. 4
Pentru activitatile nespecifice sau complementare fabricarii geamului, desfasurate în unitatile de profil,
se vor aplica normele specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*
Art. 5
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se va
realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 6
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se va
realiza în conformitate cu prevederile Normativului- cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale - nr. 58/1991.
Revizuirea prezentelor norme
Art. 7
Prezentele Norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de câte ori este
necesar, ca urmare: a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor
intervenite în tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate
din punctul de vedere al securitatii muncii.

* Nota: În anexa nr.l se prezinta, orientativ, lista Normelor specifice de securitate a muncii care, dupa

caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatii de fabricare a geamului
în vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.
2.Descarcarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime.Dozare - amestecare
Repartizarea lucratorilor
Art. 8
La efectuarea operatiilor de manipulare (descarcare, depozitare, transport etc.) si pregatire a materiilor
prime se vor repartiza numai lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile
Ministerului Sanatatii pentru lucrul în medii cu pulberi si/sau substante toxice.
Instruirea lucratorilor
Art. 9
În cazul în care sunt detasati lucratori pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport, depozitare
în statiile CF, pe lânga prevederile prezentelor norme se va asigura instruirea suplimentara a acestora
pentru respectarea normelor si a instructiunilor de securitate a muncii specifice lucrului în zona CF.
Echipamentul individual de protectie
Art. 10
Pentru operatiile de manipulare si pregatire a materiilor prime pulverulente, echipamentul individual de
protectie va asigura protectia lucratorilor împotriva pulberilor si a riscurilor generate de manipularea
greutatilor.
Art. 11
Lucratorii care vin în contact cu substante toxice vor fi dotati cu echipament individual de protectie
complet care va asigura protectia acestora la contactul cu agentii chimici.
Organizarea operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii prime
Art. 12
Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare fabricarii geamului vor fi
organizate si conduse de catre o persoana numita si instruita în acest scop, care va asigura toate
masurile de securitate prevazute de prezentele norme.
Art. 13
Conducatorul procesului de munca va urmari respectarea urmatoarelor prevederi:
a)repartizarea lucratorilor pentru manipularea directa a greutatilor, la operatiile de descarcare,
depozitare si transport materii prime, sa se realizeze astfel încât greutatea pe lucrator sa nu depaseasca
limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii;
b)ridicarea greutatilor sa se realizeze pe cât posibil în pozitie corecta, pentru prevenirea îmbolnavirilor;
c)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru manipularea greutatilor (ambalajelor) care depasesc
limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii privind efortul fizic;
d)manevrarea mijloacelor tehnice mecanizate sa fie asigurata de personal instruit si autorizat.
Descarcarea materiilor prime
Art. 14
La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate în saci, lucratorii nu vor sta în fata
obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate de caderea sacilor.
Art. 15
La descarcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate în saci, echipa de lucru se va
împarti astfel încât sa se asigure manipularea concomitenta a sacilor, atât în containere cât si la
încarcarea mijlocului de transport intern si în depozit.
Art. 16
La operatiile de descarcare a materiilor prime în vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru
limitarea degajarilor de pulberi si depunerii acestora ( îngradire locala, posibilitati de curatare etc.).
Art. 17
La descarcarea materiilor prime în sistem pneumatic, amplasarea autocisternelor sau vagoanelor fata de
silozuri se va face astfel încât elementele de transport pneumatic (conductele flexibile, racordurile) sa


nu prezinte curburi sau torsiuni si sa fie usor accesibile.
Art. 18
Racordurile utilizate si elementele de strângere vor fi în buna stare de functionare pentru a se asigura
etanseitatea necesara si a nu permite degajarea prafului.
Art. 19
Capacele de vizitare si control ale circuitului de materiale vor fi închise etans pe toata durata efectuarii
operatiilor de descarcare - încarcare, atât la autocisterna de transport sau vagon cât si la silozul de
depozitare.
Art. 20
Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra (închide - deschide)
numai atunci când presiunea din interiorul cisternei este egala cu presiunea mediului exterior, si numai
de catre personal calificat.
Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare
Art. 21
Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare se va face cu mijloace tehnice adecvate tipului
de ambalaj si specificului materiei prime, conduse de catre personal special instruit si numit în acest
scop.
Depozitarea materiilor prime pulverulente
Art. 22
Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime însacuite sau în vrac trebuie sa
prezinte pardoseli nivelate.
Intrarile acestor spatii vor fi fara prag si vor avea dimensiuni în functie de caracteristicile mijloacelor
de transport utilizate.
Organizarea interna a spatiilor de depozitare orizontala a materiilor prime trebuie sa respecte principiul
rezervarii unui spatiu suficient pentru manipulare si acces.
Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru în orice punct al depozitului.
Art. 23
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate în compartimente (boxe) sau, dupa
caz, lazi cu capac, prevazute cu etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea în
acelasi compartiment a materiilor prime diferite.
Art. 24
Depozitarea materiilor prime ambalate în saci sau în ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face
prin stivuire, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii referitoare la modul
de constituire a stivelor si înaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.
Art. 25
Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime vor fi
etichetate, indicându- se continutul fiecaruia, fiind interzisa depozitarea în acelasi buncar (siloz) a altor
materii prime, decât cea etichetata.
Art. 26
Caile de acces din interiorul depozitelor se vor mentine permanent deblocate.
Art. 27
Manipularea materiilor prime se va face cu atentie pentru a preveni împrastierea lor pe sol sau în
atmosfera.
Pentru evitarea prafului în mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.
Depozitarea deseurilor de sticla reciclabile
Art. 28
Deseurile de sticla, pentru reintroducerea în fluxul tehnologic, vor fi depozitate în buncare speciale, în
locuri îngradite cu perete continuu, la o înaltime adecvata volumului necesar a fi depozitat sau pe
platforme special amenajate în acest scop.


Depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive
Art. 29
La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile si explozive, pe lânga
prezentele norme, se vor aplica si prevederile altor reglementari legale în vigoare referitoare la aceste
substante (legi, decrete, norme PSI etc.).
Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform
standardelor în vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar.
În aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.
În cazul în care se utilizeaza trioxidul de arsen, se vor respecta prevederile Normelor specifice de
securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica, cap.2.
Art. 30
În spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise
pastrarea alimentelor sau servirea mesei.
Aceste spatii se vor dota cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale.
Pardoselile se vor pastra permanent curate.
Ambalajele continând aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale pentru pericol.
Ambalajele golite de continut vor fi pastrate în compartimente distincte si în functie de caz vor fi
neutralizate si evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.
Art. 31
La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica si
prevederile Normelor specifice de securitate a muncii mentionate în anexa 1 la pozitiile 9 si 10.
Art. 32
Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante toxice utilizate în
procesul tehnologic daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.
Uscarea materiilor prime pulverulente
Art. 33
Înaintea pornirii uscatoarelor se va proceda în mod obligatoriu la pornirea ventilatoarelor de tiraj pentru
eliminarea eventualelor gaze arse sau nearse. Se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de
protectie.
Art. 34
Manevrarea dispozitivului de aprindere automata se va face numai dupa ce în prealabil au fost
verificate ventilele de gaz.
În caz de emanatii se vor închide ventilele de siguranta si se va executa o aerisire în uscator de
minimum 15 minute, prin ventilare.
Art. 35
Pentru aprinderea manuala a arzatoarelor se vor utiliza faclii cu câlti, fixate pe vergele metalice
suficient de lungi astfel încât aprinderea sa se faca de la o distanta de minimum 2 m de arzator.
Aprinderea se va efectua obligatoriu de catre doi lucratori, instruiti în utilizarea instalatiilor care
folosesc gaze naturale, pentru asigurarea conditiilor de securitate (dirijarea facliei catre arzator si
deschiderea cu precautie a ventilului de gaz).
Art. 36
Pentru limitarea degajarilor de pulberi în mediul de munca, jgheabul de evacuare a materiei prime va fi
mentinut permanent acoperit.
Art. 37
Pâlniile de alimentare a uscatoarelor vor fi prevazute cu gratare, iar zona limitrofa acestora va fi
îngradita împotriva accesului accidental al lucratorilor.
Art. 38
Operatiile de interventii si reparatii la uscatoare se vor efectua numai dupa scoaterea din functiune a
utilajului, respectiv:


a)întreruperea alimentarii cu combustibil;
b)evacuarea gazelor arse reziduale prin ventilare mecanica;
c)scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice.
Interventia lucratorilor va fi permisa numai dupa racirea corespunzatoare a incintei uscatorului si
semnalizarea interventiei cu placute avertizoare.
Art. 39
Înlocuirea filtrelor deteriorate din instalatiile de captare si retinere a pulberilor se va face de câte ori
este necesar pentru asigurarea calitatii mediului de munca.
Zdrobirea deseurilor de sticla reciclabile
Art. 40
Manipularea cioburilor de sticla în vederea alimentarii directe a utilajului de zdrobit se va face numai
cu ajutorul unor unelte cu coada.
Lucratorii vor purta obligatoriu mijloace individuale pentru protectia ochilor, a mâinilor si a picioarelor.
Art. 41
Zdrobirea mecanica a cioburilor se va realiza numai cu utilaje carcasate, iar în cazul în care utilajele
sunt amplasate în apropierea desfasurarii altor activitati se va asigura protectia fonica a acestora.
Art. 42
Transportorul cu banda, aferent zdrobitorului de cioburi va fi carcasat pentru evitarea poluarii mediului
de munca.
Art. 43
În timpul zdrobirii, cioburile vor fi umezite pentru a împiedica producerea prafului silicogen.
Art. 44
Pardoseala locului de munca se va curata în permanenta de cioburi pentru prevenirea accidentarii
lucratorilor.
Art. 45
În cazul alimentarii directe a utilajului de zdrobit, gura de alimentare a acestuia va fi prevazuta cu
gratar metalic.
Art. 46
Pentru efectuarea operatiilor de curatare si întretinere a utilajului de zdrobit se va decupla alimentarea
de la tabloul electric central si se va atentiona, prin placute avertizoare, starea de decuplare a utilajului.
Art. 47
Interventiile la utilaj se vor efectua numai dupa oprirea completa a elementelor mobile, iar lucratorii
vor purta echipamentul individual de protectie complet.
Art. 48
Daca în timpul functionarii utilajului apar zgomote nepermise, vibratii sau socuri mecanice, acesta se
va opri, se va decupla de la retea si se va proceda la înlaturarea cauzelor.
Cernerea materiilor prime
Art. 49
Se interzice împingerea materialului depus la intrarea în sita sau curatarea acesteia în timpul
functionarii utilajului.
Se va verifica etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.
Transportul si încarcarea materiilor prime pentru alimentarea fluxului tehnologic de preparare a
amestecului
Art. 50
Preluarea materiilor prime si încarcarea în mijloacele de transport intern pentru alimentarea fluxului
tehnologic se va face numai de catre echipa specializata, instruita si supravegheata de catre un
conducator nominalizat.*

* Conducator nominalizat: persoana numita în scris de conducerea persoanei juridice pentru a coordona

anumite activitati (permanente sau temporare).
Art. 51
Înainte de pornirea elevatoarelor se va verifica starea tehnica a acestora, integritatea cupelor
transportoare si existenta capacelor de vizitare; eventualele depuneri colmatate de materii prime se vor
îndeparta prin razuire.
Art. 52
Se interzice actionarea elevatorulului prin manevrarea cupelor cu mâna.
Art. 53
În cazul transportoarelor tip melc se va verifica existenta elementelor de etansare.
Art. 54
Deversarea materiilor prime din saci se va face numai în nise, printr- o manipulare atenta, pentru
prevenirea poluarii mediului de munca.
Art. 55
Gurile de alimentare a niselor vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri sa nu
permita scaparea sacilor sau a materiei prime aglomerate si cu sorturi de cauciuc pentru realizarea unei
etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.
Art. 56
Spatiul de depozitare temporara pentru sacii cu materii prime necesare si pentru palete va fi astfel
asigurat încât caile de acces spre gurile de alimentare a niselor sa nu fie afectate.
Transportul si încarcarea în sistem pneumatic a materiilor prime în statiile de preparare a amestecului
sau în silozuri de mare capacitate de depozitare verticala
Art. 57
La începutul fiecarui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a instalatiilor, integritatea
elementelor componente ale instalatiilor, conductelor de transport pneumatic si dispozitivelor
ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura, control si supraveghere a instalatiilor.
Art. 58
Se va asigura verificarea integritatii tuturor elementelor componente ale instalatiei electrice.
Art. 59
Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor efectua interventii sau
manevre la instalatii si utilaje; orice defectiuni sau functionari aparametrice vor fi anuntate
conducatorului locului de munca odata cu oprirea instalatiei defecte.
Art. 60
Lucratorii, care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport pneumatic, nu vor
parasi locul de munca înainte ca sarcina sa fie preluata de înlocuitori desemnati de conducatorul locului
de munca.
Art. 61
În cazul în care materiile prime sunt depozitate în silozuri prevazute cu conducte de transport
pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica etanseitatea conductelor pentru a evita
degajarile de praf în zona de lucru.
Art. 62
Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (când acestea s- au blocat) prin
ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevazute în regulamentul de functionare a instalatiei.
Art. 63
În cazul formarii si depunerii, pe peretii interiori ai silozului, a aglomerarilor întarite de material, se vaproceda la curatarea silozurilor cu mijloace tehnice adecvate. În cazuri de forta majora se va permite ca
operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu respectarea tuturor masurilor tehnicoorganizatorice
de eliminare a surselor de accidentare, stabilite prin instructiunile de securitate a muncii
elaborate special de unitati în acest scop.
Art. 64


În timpul efectuarii operatiilor de curatare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalatiile
electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.
Art. 65
Reluarea operatiilor de încarcare a silozurilor dupa curatarea lor se va face dupa examinarea detaliata a
integritatii constructiei, etanseitatii si rezistentei acesteia. De asemenea, se va porni instalatia de
ventilare aferenta silozurilor si, dupa timpul necesar de securitate, se va porni în gol instalatia de
transport pneumatic. Daca nu apar defectiuni se pot relua operatiile de însilozare.
Art. 66
În cazul în care configuratia locului de munca impune folosirea scarilor cu panta mare, lucratorii nu le
vor utiliza în cazul în care au ambele mâini ocupate.
Art. 67
Toate elementele metalice vor fi legate la pamânt pentru evitarea pericolului de electrocutare prin
atingere indirecta.
Art. 68
Cablurile electrice vor fi protejate împotriva lovirii, agatarii, strivirii si contra oricaror deteriorari
mecanice si vor fi amplasate conform normelor în vigoare.
Dozarea- amestecarea materiilor prime
Art. 69
Dozarea mecanica a materiilor prime se va face în locuri special amenajate si cu echipamente tehnice
care sa permita etansarea operatiei.
Art. 70
Înainte de pornirea utilajelor necesare dozarii se va verifica starea tehnica a fiecaruia si buna
functionare a instalatiilor de ventilare.
Art. 71
Se va asigura captarea prafului la sursele de degajare prin functionarea instalatiei de ventilare în regim
permanent.
Art. 72
Sunt interzise fumatul si servirea mesei la locul de munca, acestea fiind permise numai în locurile
special amenajate.
Art. 73
Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire este interzisa.
Art. 74
Înainte de pornirea amestecatoarelor se va verifica starea de functionare a acestora, inclusiv a
dispozitivelor de protectie. Periodic, eventualele depuneri colmatate de materii prime pe tamburi si role
se vor îndeparta cu utilajul oprit.
Art.75
Alimentarea manuala a amestecatoarelor cu deseuri de sticla zdrobite, va fi asigurata astfel încât sa se
evite caderea sau împrastierea cioburilor în zonele de lucru.
Art. 76
În timpul functionarii amestecatorului sunt interzise orice fel de interventii, inclusiv luarea probelor
pentru verificarea umiditatii sau a altor probe de control al calitatii amestecului.
Art. 77
Gurile de vizitare vor fi deschise numai dupa oprirea utilajului.
Art. 78
În timpul functionarii amestecatorului se interzice accesul lucratorilor sub utilaj.
Art. 79
Curatarea amestecatoarelor se va efectua de catre lucratori instruiti special, care vor utiliza sculele
destinate acestei operatii si numai dupa oprirea completa a acestora si asigurarea opririi tuturor
utilajelor situate în amonte.


În timpul operatiilor de curatare se va purta obligatoriu masca de protectie contra pulberilor.
Art. 80
În cazul defectarii instalatiilor este obligatorie repararea cu prioritate a celor care asigura protectia
colectiva (ventilatie, etansare etc.).
Art. 81
Lucratorii care efectueaza lucrari de remediere a defectiunilor vor fi dotati si vor purta obligatoriu
echipamentul individual de protectie prevazut pentru acest loc de munca.
3.Elaborarea topiturii de sticla
Repartizarea lucratorilor
Art. 82
Pentru lucrul la cuptoarele de topit se interzice repartizarea femeilor gravide precum si a persoanelor cu
afectiuni pentru care exista contraindicatii medicale de a lucra în medii cu temperaturi înalte.
Echipamentul individual de protectie
Art. 83
Echipamentul individual de protectie va asigura protectia lucratorilor împotriva radiatiilor intense
(infrarosii, ultraviolete), a focului precum si, dupa caz, împotriva contactului cu particule
incandescente.
3.1.Alimentarea cuptoarelor
Transportul amestecului la gurile de alimentare
Art. 84
Caile de acces de la utilajele de amestecare pâna la gurile de alimentare a cuptoarelor vor fi iluminate
corespunzator în regim permanent si se vor curata de depunerile de pulberi.
Art. 85
Scarile, pasarelele, platformele de lucru si de alimentare a cuptoarelor vor fi în perfecta stare tehnica.
Art. 86
Zona de lucru aferenta gurilor de alimentare a cuptoarelor si a elevatoarelor va fi permanent deblocata.
Art. 87
Buncarele, care nu sunt prevazute cu vibratoare, vor avea amenajate dispozitive speciale de lovire (tip
ciocan) actionate manual de pe platforma prin cablu, pentru deblocarea alimentarii cu amestec sau
desprinderea aglomerarilor de pe pereti.
Zona de lovire va fi întarita cu placa metalica de grosime adecvata.
Art. 88
În timpul inversarii focului sunt interzise interventiile la gura de alimentare si stationarea în apropierea
gurii de alimentare.
Alimentarea cuptorului
Art. 89
Înainte de începerea lucrului se va verifica existenta si buna functionare a dispozitivelor de protectie cu
care sunt dotate utilajele de alimentare si a aparaturii de comanda si control aferenta fluxului de
alimentare.
Art. 90
La alimentarea buncarelor gurilor de alimentare, atunci când buncarul este gol si se începe umplerea,
suberul va fi complet închis pentru prevenirea prafuirii si accidentarii lucratorilor.
Art. 91
În timpul alimentarii, lucratorii nu vor interveni la mecanismele de alimentare.
Art. 92
Se interzice depasirea sarcinilor nominale de lucru ale instalatiilor de ridicat, la alimentarea cuptorului.
Art. 93
La manevrarea containerelor cu electropalanul se interzice prezenta lucratorilor sub sarcina de lucru si
în zona de actionare a acestuia.


Art. 94
La alimentarea cuptoarelor prin linii de monorai se interzice prezenta lucratorilor în vecinatatea
traseului acestora în timpul deplasarii sarcinii.
Linia de monorai va fi îngradita în zona inferioara cu grilaje metalice pentru limitarea zonei
periculoase.
Art. 95
La alimentarea directa a cuptorului cu deseuri de sticla (cioburi), se vor folosi containere cu posibilitati
de manevrare usoara. Cantitatea de deseuri din containere nu va depasi nivelul superior al peretilor
acestora.
Art. 96
În cazul alimentarii cuptoarelor cu ajutorul benzilor transportoare nu se va depasi unghiul maxim de
înclinare al benzii, elementele mobile vor fi protejate prin aparatori, iar traseul va fi carcasat în zonele
necesare (traversarea altor locuri de munca).
Art. 97
Interventiile (întretinere, reglaje etc.) la banda transportoare se vor face de catre echipa de întretinere
dupa oprirea utilajului, scoaterea de sub tensiune si avertizarea, prin indicatoare a interventiei
respective, cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si
întretinere a transportoarelor cu banda.
Art. 98
În cazul alimentarii cuptoarelor cu deseuri reciclabile (cioburi zdrobite) cu transportorul cu banda,
alimentarea acestuia se va face fara atingerea benzii cu uneltele de încarcat.
3.2.Obtinerea topiturii de sticla
Art. 99
La cuptoarele si instalatiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.
Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin proces verbal de catre sefii de schimb dupa o
verificare amanuntita.
Art. 100
Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor; parasirea zonei de lucru se va face cu permisiunea
conducatorului formatiei de lucru si numirea de catre acesta a unui înlocuitor corespunzator.
Art. 101
Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si urmarita permanent de
conducatorii locurilor de munca si conducerea tehnica.
Aprinderea focului în cuptor
Art. 102
Aprinderea focului si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se vor efectua numai de catre
lucratorii specializati si numiti de conducerea tehnica, sub directa îndrumare si supraveghere a acesteia,
pentru asigurarea tuturor manevrelor si a conditiilor impuse de procesul de ardere.
Se vor respecta cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.
Orice alte decizii, necesare în timpul temperarii, se vor lua numai de catre conducerea tehnica.
Art. 103
În cazul în care aprinderea focului se realizeaza dupa efectuarea lucrarilor de constructii si reparatii, se
vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se vor înlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca
accidente;
b)se vor închide toate orificiile provizorii;
c)se vor aduce în stare de functionare toate dispozitivele de protectie;
d)se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de executie, comanda si control.
Art. 104
Pentru a evita aparitia unor rabufniri si explozii, înainte de aprinderea focului în focarele camerei de


combustie, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se va verifica si asigura functionalitatea tirajului în cuptor;
b)se va efectua o ventilare eficienta a camerei de ardere;
c)se va asigura, cu mijloace adecvate, ca în camera de ardere sau în imediata apropiere a acesteia nu
exista gaze sau amestecuri explozive;
d)se va verifica functionarea în bune conditii a instalatiei de reglare a focului.
Art. 105
Se va urmari ca în interiorul cuptorului sau în anexele acestuia sa nu existe lucratori.
Art. 106
Echipamentul tehnic utilizat pentru combustie nu trebuie sa permita întoarcerea flacarii pe conducte.
Art. 107
Dupa aprinderea focului, în cazul în care procesul de ardere nu decurge normal, se vor închide ventilele
de gaz si, dupa ce se constata si înlatura cauzele, se reiau operatiile aprinderii numai dupa ce s- au
eliminat prin ventilare gazele combustibile din interiorul cuptorului.
Reglarea parametrilor
Art. 108
Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre personal calificat sub directa
supraveghere a conducatorului de schimb.
În caz de avarii se va proceda conform instructiunilor de interventie speciale elaborate de persoanele
juridice în vederea readucerii parametrilor la valorile normale.
Art. 109
În cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aer- gaz, apa dedurizata, apa
industriala etc. se va trece în regim manual sau by- pass, iar interventiile pentru remediere se vor
efectua de catre personalul de întretinere calificat. Se interzice orice interventie a lucratorilor de la
cuptoare (topitori) la organele de comanda, cu exceptia celor autorizati.
Art. 110
În cazul întreruperii accidentale a sistemului automatizat de alimentare cu gaz si/sau aer se va trece
procesul de ardere pe comanda manuala si se vor efectua toate reglajele necesare (de ardere, tiraj etc.)
conform instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.
Art. 111
Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate, scapari de gaze, cabluri
electrice neizolate, functionari defectuoase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate
imediat inginerului sau maistrului de schimb care va asigura efectuarea remedierilor în conditii de
securitate.
Art. 112
În timpul functionarii cuptoarelor se va asigura sistemul de semnalizare (acustic, optic) a inversarii
focului, atât la sistemul manual de inversare cât si la cel automatizat.
Art. 113
Pentru a nu se produce explozii, dupa inversarea focului se va verifica corectitudinea efectuarii
inversarii si modul în care decurge procesul de ardere. Daca procesul de ardere nu decurge normal, în
functie de caz se va proceda conform instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.
Art. 114
Pentru efectuarea observatiilor în interiorul cuptoarelor se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se vor utiliza ochelari de protectie sau placi de sticla pentru protectia împotriva radiatiilor calorice si
luminoase;
b)se verifica anterior presiunea din cuptor pentru a preîntâmpina pericolul de accidentare prin arsuri;
c)la cuptoarele la care, pentru observatii, se folosesc orificii speciale astupate cu dopuri de samota sau
metalice, se verifica daca exista emanatii de gaze arse si/sau flacari si se scoate dopul cu atentie
folosind manusi de protectie;


d)apropierea de gura de vizitare pentru efectuarea observatiilor se va face, în toate cazurile, pâna la
distanta de 60- 80 cm, cu pozitia corpului lateral fata de gurile de vizitare sau orificii.
Art. 115
Se interzice ca probele de topitura de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei de lucru;
acestea vor fi depozitate într- un loc special amenajat si ulterior evacuate la depozitul de cioburi.
Art. 116
Sculele pentru prelevarea probelor de topitura si cele folosite la împingerea amestecului vor fi asezate
dupa fiecare utilizare în rasteluri sau în locuri special amenajate. Zona cuptorului va fi mentinuta în
permanenta degajata de scule, obiecte, materiale etc.
Oprirea scurgerilor accidentale de sticla
Art. 117
În cazul aparitiei de scurgeri de sticla din cuptor se va proceda, în functie de situatia concreta, astfel:
a)locul scurgerii va fi imediat marcat cu placute avertizoare împotriva accesului persoanelor;
b)se va anunta maistrul tehnolog, maistrul de întretinere, seful sectiei si formatia de pompieri din
unitate;
c)se va efectua cu atentie, de la distanta, racirea locala a zonei de scurgere cu furtunul de aer, pentru
limitarea acesteia;
d)se vor astupa orificiile de scurgere cu pene (dopuri) de samota sau metal;
e)se va raci cu apa zona scurgerii, în cazul în care volumul de topitura scurs este mai mare, evitând
afectarea traseelor cablurilor electrice si asigurând alimentarea instalatiilor vitale ale cuptorului pe alte
trasee;
f)se va reduce temperatura cuptorului prin reducerea combustiei pâna la limita evitarii producerii unor
alte avarii;
g)se va proceda la întreruperea alimentarii cu amestec pâna la oprirea scurgerii;
h)sticla scursa va fi evacuata si, dupa terminarea interventiilor, se va asigura degajarea zonei si
curatenia necesara.
Interventii la cald
Art. 118
Interventiile la cald, în orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi
lucratori, instruiti si dotati cu echipament individual de protectie adecvat, ce se vor supraveghea
reciproc pe tot parcursul interventiilor, în prezenta conducatorului locului de munca.
Art. 119
Reparatiile la cald pe bolta sau regeneratoare se vor face numai utilizând pasarelele de acces, scarile,
balustradele, gratarele sau platformele construite în acest scop si amplasate conform normelor în
vigoare. Se interzice circulatia directa pe bolta cuptorului de topire, indiferent de zona acestuia (bazin
de topire, camera regeneratoare etc.).
Art. 120
În zonele cu degajari de gaze arse, pentru interventii, se va asigura protectia lucratorilor prin
suplimentarea ventilarii si/sau dotarea cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer.
Sistemul de protectie contra radiatiilor termice
Art. 121
Sistemul de protectie contra radiatiilor termice (paravane antiradiante, sisteme de racire cu aer sau apa
a zonelor de lucru a cuptoarelor) trebuie sa functioneze permanent. Orice defectiune va fi remediata de
personalul de întretinere specializat.
Conductele de gaze si aer comprimat
Art. 122
Toate conductele de gaze combustibile si aer comprimat vor fi prevazute cu robinete de siguranta.
În cazul în care aceste conducte traverseaza zone de lucru sau de acces vor fi protejate împotriva
eventualelor avarii.


Evacuarea gazelor arse
Art. 123
Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie sa prezinte o buna
etanseitate.
Presiunea de alimentare a gazelor
Art. 124
Presiunea de alimentare a gazelor pentru instalatia de ardere a cuptoarelor trebuie sa se mentina la
valori care sa permita functionalitatea instalatiei de ardere în conditii de siguranta.
Asigurarea sculelor si a accesoriilor pentru interventii
Art. 125
Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite forme) si materialele
(azbest, vata ceramica etc.) necesare interventiei la cuptoare.
Interventii la camerele regeneratoare
Art. 126
Interventiile la camerele regeneratoare se vor face de catre echipe specializate, sub supravegherea
conducatorului locului de munca.
Art. 127
Elementele componente ale instalatiilor anexe camerei regeneratoare (tevile de suflare, îmbinarile,
robinetele si furtunurile de aer comprimat etc.) vor fi mentinute în stare de functionare.
Art. 128
Operatiile de suflare pentru curatarea camerelor regeneratoare se vor efectua numai dupa evacuarea
completa a gazelor arse si se va urmari ca traseul de evacuare sa fie liber.
Art. 129
Reziduurile rezultate vor fi evacuate dupa minimum 48 de ore (pentru racirea si eliminarea pericolului
de incendiu).
Art. 130
Pentru efectuarea unor interventii la ampilajul camerelor regeneratoare se vor asigura masurile de
securitate necesare pentru interventii la cald si, în functie de complexitatea interventiei, se vor asigura
toate masurile pentru prevenirea avariilor si a accidentelor.

3.3. href="#">3.3.Controlul parametrilor fluxului tehnologic
3.3.|pa1 href="#">Camere si panouri de comanda
Art. 131
Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda si panourile
locale vor fi prevazute cu etichete pe care se va indica locul si parametrul masurat; aceasta etichetare se
va folosi si la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.
Art. 132
În camerele de comanda se va pastra curatenie desavârsita.
Spalarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisa; pentru spalare se vor folosi solutii de
detergenti.
Art. 133
Accesul persoanelor în camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor autorizate.
Art. 134
În dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica se vor aseza covoare sau
podete electroizolante.
Art. 135
Pentru supravegherea tablourilor de comanda si facilitarea interventiilor la tabloul AMC, se va asigura
un iluminat corespunzator, conform normativelor în vigoare.
Art. 136
Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se vor închide cu cheie ce se

va pastra de operatorii de la camera de comanda.
Art. 137
Se interzice executarea oricaror improvizatii la instalatiile electrice.
Art. 138
Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor pneumatice la traversarea
acestora prin peretii camerei de comanda.
Art. 139
Se interzice montarea în camera de comanda a aparatelor de debit, presiune etc. care au comunicatie
directa cu vasele si conductele de produse inflamabile din instalatie.
Art. 140
În camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer împotriva patrunderii aerului
viciat de pe platformele de lucru învecinate.
Art. 141
Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti în cartea tehnica a instalatiei.
Supravegherea aparaturii de masura, control si automatizare
Art. 142
În timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de masura, control si automatizare va fi
supravegheat permanent de catre lucratori cu calificare corespunzatoare.
Art. 143
Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara
asigurarea de catre acesta a unui înlocuitor corespunzator.
Art. 144
Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea în functiune a utilajelor, fara avertizare
prealabila.
Art. 145
Orice deranjament în instalatii, semnalat de aparatele de masura si control, va fi anuntat conducatorului
locului de munca pentru a lua masuri de remediere.
Interventii la tabloul de comanda
Art. 146
Interventiile persoanelor neautorizate la tabloul de comanda sunt strict interzise.
Art. 147
Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor
face numai de catre operatorii camerei de comanda pe baza indicatiilor si sub supravegherea
conducatorului locului de munca.
Art. 148
Lucrarile de reparatii, întretinere si verificare se vor efectua numai de catre personalul autorizat.
Art. 149
Se interzice depozitarea de materiale în camerele de comanda.
Art. 150
În cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda se va scoate instalatia de
sub tensiune si se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon.
4.Fasonarea topiturii de sticla
4.1.Tragerea pe verticala a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD). Masini de tras pe verticala
(Fourcault, Asahi, TFD)
Art. 151
Functionarea masinilor de tragere a geamului pe verticala este permisa numai dupa verificarea
instalatiei de gaz si aer, închiderea si etanseitatea ventilelor de gaz de la instalatii si de pe masina
precum si verificarea valorilor parametrilor indicati de aparatele de control.
Înainte de pornirea masinilor se vor verifica clapetele aparatoarelor de cioburi.


Introducerea ajutajelor
Art. 152
La introducerea ajutajelor în camera de legatura si în camera de tragere se va respecta ordinea de
introducere si pozitia de montaj exacta.
Aprinderea focului
Art. 153
Aprinderea focului la camera de legatura si la camera de tragere se va face sub supravegherea unui
conducator nominalizat pentru efectuarea acestei operatii.
Pentru aprinderea focului de încalzire a sticlei din camera de tragere se va deschide treptat ventilul de
gaz, dupa ce arzatorul de aprindere se afla în fata arzatorului principal.
În cazul în care unul din arzatoarele din camera de legatura sau din camera de tragere se stinge, se va
anunta imediat personalul de întretinere pentru identificarea cauzelor si remediere, dupa care se va
proceda la reaprinderea lui. Nu se permite lasarea arzatoarelor fara flacara.
În timpul functionarii masinii se va urmari integritatea si etanseitatea racordurilor flexibile
(furtunurilor) de alimentare a arzatoarelor individuale.
Functionarea racitoarelor
Art. 154
La introducerea racitoarelor în camera de tragere este obligatorie racordarea imediata a acestora la
sursa de apa.
Scoaterea racitoarelor se va face numai dupa ce s- a închis robinetul de la conducta de apa.
Art. 155
Se interzice folosirea racitoarelor defecte.
Art. 156
Furtunurile prin care circula apa spre racitoare vor fi de calitate corespunzatoare, rezistente la presiune,
iar fixarea acestora va fi facuta cu coliere speciale.
Art. 157
Se va asigura supravegherea permanenta a modului de functionare a racitoarelor. În cazul în care ies
aburi din racitor se va verifica imediat alimentarea cu apa si starea racitoarelor.
Pâlniile pentru scurgerea apei din racitor la canal se vor verifica permanent si se vor curata, dupa caz.
Pornirea masinii
Art. 158
Manipularea usilor de închidere a camerei de tragere si a camerei de legatura se va face cu dispozitive
speciale sau mijloace adecvate acestei operatii (carucioare speciale).
Art. 159
La pornirea masinii - ridicarea foii de geam - se vor utiliza dispozitive speciale de ridicare (pieptene).
La executarea acestei operatii, lucratorii vor fi protejati cu mijloace individuale de protectie contra
pericolului de ardere, taiere sau întepare.
Art. 160
La desprinderea pieptenului, la ridicarea foii de geam, se va efectua cu atentie taierea, spre a se evita
caderea foii de geam sau a cioburilor mari.
Art. 161
Operatiile de remediere a fisurilor foii de geam în masina de tras (conducerea acestora spre margine) se
vor realiza dupa avertizarea lucratorilor de la instalatia de taiere pentru a se asigura supravegherea si
preluarea foii de geam în vederea evacuarii, în conditii de securitate.
La efectuarea acestor operatii, se va purta obligatoriu echipament individual de protectie termoizolant
si termorezistent.
Curatarea de cioburi
Art. 162
Curatarea masinilor de cioburi se va face numai dupa avertizarea întregului personal de deservire a


masinii precum si a lucratorilor din zonele de lucru alaturate si numai utilizând mijloacele individuale
de protectie adecvate.
Sticla rezultata de la curatarea masinii se va transporta în locuri special amenajate.
Taierea foii de geam
Art. 163
În cazul în care, în mod accidental, taierea geamului se face manual, aceasta operatie se va executa de
pe pod de lemn situat la o înaltime care sa permita taierea si prinderea foii de geam taiate, fara pericol
de accidentare.
Dupa efectuarea taierii, lucratorul se va retrage în afara zonei periculoase pentru a nu fi afectat de
ruperea accidentala a foii de geam.
Pentru efectuarea acestei operatii vor fi repartizati numai lucratori cu experienta, instruiti special.
Ruperea manuala a foii de geam
Art. 164
Ruperea manuala este admisa, atât în cazul foilor de geam întregi cât si a celor taiate în fâsii direct pe
masina de tras, pâna la urmatoarele dimensiuni:
a)geam de grosime de 2 mm pâna la maximum 1,80m lungime;
b)geam de grosime de 3 mm pâna la maximum 2,20 m lungime;
c)geam de grosime de 4, 5, 6 mm pâna la maximum 2,40 m lungime.
Prinderea si ruperea manuala a foilor de geam se va face numai utilizând palmare de protectie.
Se interzice sprijinirea foii de geam pe genunchi, pe laba piciorului sau pe alta parte a corpului.
Ruperea mecanizata a foii de geam
Art. 165
Geamurile având grosimi si lungimi în afara limitelor aratate la articolul precedent se vor rupe si
manipula mecanizat, manevrându- se încet, fara miscari bruste.
Art. 166
Accesul în zona de prindere si transport a mijlocului mecanizat utilizat (macara sau instalatie cu
ventuze) este interzis.
Utilizarea macaralei de rupere
Art. 167
Lucratorii care lucreaza la ruperea geamurilor cu macaraua vor sta în partea laterala a foii de geam si
nu în fata acesteia.
Înainte de utilizarea macaralei de rupere, se va verifica starea cablurilor si a dispozitivului de prindere a
foii de geam.
Utilizarea dispozitivului cu ventuze
Art. 168
Se interzice prinderea concomitenta a doua sau a mai multor dimensiuni de geam taiat la un singur
dispozitiv cu ventuze.
Pentru o aderenta buna a ventuzelor cu geamul, acestea se vor degresa ori de câte ori este nevoie.
Se interzice utilizarea dispozitivului cu ventuze fara plasa de protectie din sârma.
Ruperea sau manevrarea foii de geam se va face numai când manometrul de la corpul de comanda
indica vid normal.
Art. 169
La ruperea si manipularea geamului cu dispozitivul cu ventuze, lucratorul va sta numai la capatul
mânerului rabatabil pentru a fi ferit de accidente în caz de desprindere din ventuze sau de rupere a foii
de geam.
În timpul manevrelor se va avea grija ca foaia de geam sa nu atinga cablurile electrice sau furtunurile
de aer comprimat.
În timpul functionarii dispozitivului cu ventuze se interzice accesul altor persoane în zona de actiune,
cu exceptia lucratorului care manevreaza dispozitivul.


Spatiul de lucru va fi permanent liber si curat pentru ca foaia de geam sa nu atinga obiecte care ar putea
provoca spargerea acesteia si posibile accidentari.
Art. 170
La operatiile de rupere si manipulare a foilor de geam cu dimensiuni de peste 1,80 m se vor utiliza casti
de protectie.
Art. 171
Dupa taiere, bordinele si fâsiile desprinse se vor aseza numai în carucioare special amenajate în acest
scop sau, în functie de caz, se vor dirija prin pâlniile colectoare spre buncare special destinate, fiind
sparte în prealabil pe gratarul pâlniei.
Art. 172
Se interzice aruncarea de la distanta în carucioare sau în pâlnii a bordinelor si fâsiilor.
Art. 173
La oprirea masinilor de tras, suflarea cu aer comprimat a chesonului, a camerei de legatura si a putului
de tras se va face numai dupa îndepartarea persoanelor din zona de lucru, montarea paravanului de
protectie în spatele masinii de tras si echiparea cu mijloace individuale de protectie adecvate.
Temperarea pieselor refractare ce urmeaza a fi schimbate
Art. 174
La efectuarea operatiilor de temperare a debiteuzelor (procedeul Fourcault), rulourilor (procedeul
Asahi) sau blocurilor profilate (procedeul TFD) se vor respecta normele specifice de securitate a
muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaj în constructii.
Art. 175
Operatiile de temperare a diferitelor piese refractare se vor efectua cu respectarea urmatoarelor
prevederi:
a)usile cuptorului de temperare vor fi prevazute cu un sistem de închidere- deschidere care sa permita
manevrarea cu usurinta;
b)operatiile de încarcare a pieselor refractare de temperat se vor realiza utilizând dispozitive si scule
adecvate precum si echipament individual de protectie termoizolant, termorezistent si termoreflectant;
c)scoaterea pieselor temperate din compartimentul cuptorului de temperat se va face dupa oprirea
focului, scaderea temperaturii la un nivel care sa permita manipularea si cu un dispozitiv de transfer
care sa faciliteze tragerea piesei temperate si reducerea efortului fizic.
Art. 176
În timpul operatiilor de transport a pieselor refractare temperate, traseul de la cuptorul de temperare la
masina de tras foaie de geam va fi în prealabil eliberat si curatat, fiind interzis accesul altor persoane în
afara echipei de lucru.
Art. 177
Transportul pieselor temperate cu ajutorul dispozitivului de transfer se va face fara socuri mecanice
care pot conduce la deteriorarea pieselor si accidentarea lucratorilor.
Art. 178
La operatiile de temperare si manipulare a pieselor refractare vor fi repartizati numai lucratori cu
experienta la acest tip de operatii, care pot îndeplini cu precizie sarcini de lucru individuale si în echipa.
Pentru efectuarea operatiilor în echipa, în conditii de securitate a muncii, acestea vor fi conduse si
supravegheate de catre un conducator nominalizat în acest scop.
Pe întreaga durata a efecutarii operatiilor de manipulare a pieselor refractare de temperat sau temperate,
lucratorii vor purta echipament individual de protectie adecvat.
Art. 179
La efectuarea operatiilor de schimbare a pieselor temperate se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se va efectua pregatirea si curatarea zonei de interventie:

- se va degaja accesul la zona de încarcare- descarcare a cuptorului;
- se va reduce focul la minimum posibil;

- se va desface capacul de la cuptor prin detasarea caramizilor refractare de obturatie cu ajutorul unor
scule de actionare de la distanta (rangi, cârlige, tije etc.);
- se va monta un paravan antiradiant usor manevrabil;
- se va curata zona de interventie de materialele refractare incandescente cazute, care vor fi asezate întro
ladita metalica;
b)se va scoate cu atentie piesa de înlocuit utilizând scule adecvate si se va degaja locul respectiv de
deseurile rezultate care vor fi depuse, pentru racire, într- un container metalic si ulterior evacuate;
c)se va transporta piesa temperata pentru înlocuire cu ajutorul dispozitivului de transfer la masina de
tras;
d)se va efectua schimbarea piesei la masina de tras si pregatirea acesteia pentru functionare.
4.2.Tragerea pe orizontala a geamului pe baie de metal topit (procedeul "Float glass")
Temperarea baii de metal topit
Art. 180
La temperarea baii de metal topit, se va elimina tot aerul din spatiul de lucru al baii, prin introducerea
azotului si purjarea atmosferei.
Art. 181
Introducerea hidrogenului în atmosfera baii se va face numai dupa ce s- a realizat eliminarea aerului si
numai dupa ce s- a verificat corespondenta continutului de oxigen existent cu cel prescris prin normele
tehnice.
Introducerea hidrogenului se va realiza la începerea alimentarii cu staniu si numai la atingerea
temperaturii de 750 oC. Se interzice alimentarea cu hidrogen sub temperatura de 750 oC, fiind pericol
de explozie.
Art. 182
La aparitia scurgerilor accidentale de apa în timpul temperarii, se va scoate racitorul defect si se va opri
alimentarea cu hidrogen pâna la remedierea situatiei.
Introducerea unui nou racitor se va face numai dupa supunerea acestuia la proba de presiune hidraulica.
Art. 183
Alimentarea cu sticla topita a baii se va face numai dupa verificarea functionarii adecvate a racitoarelor.
Functionarea agregatului de formare a benzii de sticla
Art. 184
În timpul functionarii agregatului de formare a benzii de sticla se va supraveghea permanent starea
tehnica a racitoarelor.
Art. 185
În cazul producerii unor fenomene de fierbere a staniului sau la aparitia unor zgomote nepermise, se va
opri de urgenta alimentarea cu hidrogen pâna la remedierea cauzelor.
Art. 186
În cazul scurgerilor accidentale de staniu se va utiliza, pentru oprirea acestora, aer comprimat.
Se interzice utilizarea apei pentru oprirea scurgerii de staniu.
Art. 187
Se interzice introducerea, în baia de formare, a dispozitivelor sau a sculelor umede.
Art. 188
Se va asigura si mentine o permanenta suprapresiune pentru evitarea infiltratiilor de aer în atmosfera
baii.
Art. 189
Platforma de sub baia de formare se va mentine permanent în stare uscata.
Art. 190
Inspectarea si verificarea fundului baii se va face numai de catre personalul autorizat si numai de pe
marginea baii.
Art. 191

Interventiile la baia de formare se vor efectua numai de personalul autorizat si numai cu mijloace
individuale de protectie adecvate.
Oprirea agregatului de formare a benzii de sticla
Art. 192
La oprirea baii, se va asigura scurgerea staniului topit la temperatura de regim de 750 oC.
Lingotierele în care se scurge staniul topit vor fi perfect uscate.
Lucratorii care efectueaza aceasta operatie vor purta echipament individual de protectie corespunzator.
Oprirea alimentarii cu hidrogen se va efectua numai dupa eliminarea completa a continutului de staniu
din baie.
Art. 193
În timpul purjarii cu azot a atmosferei baii, se vor deschide orificiile din bolta pentru eliminarea
eventualelor înmagazinari de hidrogen.
4.3.Laminarea
Pornirea masinii de laminat
Art. 194
Introducerea masinii de laminat în pozitie de lucru se va face numai prin împingerea de la un capat, cu
viteza mica, zona dintre masina de laminat si cuptor fiind în prealabil eliberata de prezenta persoanelor.
Operatia va fi supravegheata de un conducator al locului de munca.
Art. 195
Înainte de pornirea masinii se va controla nivelul sticlei din cuptor, asigurându- se pozitia adecvata a
rulourilor de laminare fata de acest nivel pentru reglarea debitului masei de sticla.
Se va verifica instalatia de racire cu apa a rulourilor de laminare precum si cea de racire cu aer a
tuburilor metalice din masa de tragere.
Se vor verifica toate instalatiile si dispozitivele anexe din punctul de vedere al etanseitatii si al
integritatii acestora.
Rulourile de laminare si buza de alimentare cu sticla se vor controla si schimba în caz de uzura.
Art. 196
În jurul masinii de laminat, pe locul unde se executa operatiile pentru pornire, se va presara rumegus
pentru a se evita alunecarile.
Art. 197
Comanda de pornire a motoarelor si cuplarea masinii se va realiza, dupa verificarile prealabile si numai
dupa avertizarea si îndepartarea întregului personal, sub supravegherea conducatorului locului de
munca.
Functionarea masinii de laminat
Art. 198
Supravegherea functionarii masinii de laminat va fi asigurata permanent. Orice defectiune se va anunta
imediat conducatorului locului de munca.
Art. 199
În timpul functionarii masinii se interzice a se interveni la elementele mobile aflate în miscare.
Art. 200
În cazul în care valturile si rulourile, care sunt racite cu apa, se înfunda, se va anunta imediat
conducatorul locului de munca ce va lua masuri pentru deblocarea circuitului de apa, asigurându- se ca
apa fierbinte sa nu produca accidentarea lucratorilor.
Art. 201
Interventiile la instalatiile electrice, de gaze, apa sau aer, se vor efectua numai de catre lucratori
autorizati.
Art. 202
La operatiile de curatare a buzei de alimentare cu sticla, lucratorii vor utiliza mijloace individuale de
protectie adecvate.


Art. 203
La efectuarea operatiei de degresare a rulourilor de laminare cu solutii de acid clorhidric, se vor
respecta urmatoarele prevederi:
a)spatiile în care se efectueaza aceasta operatie vor fi asigurate cu ventilare mecanica adecvata;
b)lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie complet care sa asigure protectia
integrala la contactul cu acizii (inclusiv masca cu aductiune de aer);
c)lucratorul care executa efectiv aceasta operatie va fi supravegheat permanent de catre un alt lucrator
nominalizat de conducatorul locului de munca si va lua un repaus de 10 minute la aer curat dupa fiecare
20 de minute de lucru.
Art. 204
Stergerea cu neofalina a rulourilor dupa degresarea cu acid clorhidric se va face cu respectarea
prevederilor normelor de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la depozitarea si folosirea
combustibililor lichizi cu volatilitate ridicata.
Art. 205
În cazul fabricarii geamului laminat armat, sistemul de armare va asigura introducerea sârmei în sticla
cu o viteza si grad de întindere sincronizate cu viteza benzii laminate.
Art. 206
La ruperea mecanizata a geamului se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul
4.1.
Art. 207
În cazul în care, ruperea geamului armat si ornament este executata manual, se vor respecta
urmatoarele prevederi:
a)ruperea va fi executata de cel putin doi lucratori, la o masa a geamului de pâna la 25 kg; ruperea
plasei de sârma din geamul armat se va face prin ridicarea de la capatul liber, la un unghi de 45 grade ;
b)la o masa de peste 25 kg, ruperea va fi executata de patru lucratori, conform prevederilor de la
punctele c si d;
c)ridicarea capatului liber al foii de geam care urmeaza a se rupe se va face cu scânduri rezistente si
lungi; la fiecare scândura vor lucra câte doi lucratori, dispusi la capetele scândurii;
d)pentru a evita caderea foii de geam în timpul ridicarii, scândura se va introduce sub foaia de geam,
perpendicular pe directia de înaintare a benzii, la cel putin 0,5 m de capatul liber al foii.
Art. 208
La executarea ruperii manuale a geamului armat se vor utiliza mijloace individuale de protectie
împotriva spargerii accidentale a geamului.
Art. 209
Desprinderea bordinelor se va face cu atentie pentru a se evita accidentarea cu cioburile de sticla.
Art. 210
Bordinele desprinse se vor aseza pe carucioare sau în containere special destinate.
Art. 211
Dupa ruperea si desprinderea bordinelor, foile de geam laminat se vor aseza pe rastele (capre) fiind
interzisa asezarea în acelasi pachet a foilor de geam cu dimensiuni diferite.
Art. 212
Se interzice manevrarea rastelelor (caprelor), atât la încarcarea cu geam cât si în timpul transportului,
fara utilizarea ramelor de siguranta.
Art. 213
Manipularea si aranjarea foilor de geam pe rastele se va face numai cu palmare de cauciuc.
Art. 214
Pardoselile din spatiile unde se depoziteaza si manevreaza rastelele (caprele) cu geam, vor fi netede,
fara denivelari, gropi etc. pentru a evita accidentele datorate rasturnarii si spargerii pachetelor cu geam.
Art. 215


În cazul utilizarii podurilor rulante pentru transportul rastelelor cu geam, zona de acces a lucratorilor va
fi delimitata, prin marcare, de zona de actiune a podului rulant.
Lucratorii care executa operatiile de prindere si desprindere a rastelelor cu geam din cârligele podului
vor intra în zona de lucru si vor actiona numai dupa ce s- au asigurat ca rastelul este bine asezat pe
pardoseala, podul s- a oprit si legaturile au fost slabite de manipulantul podului.
Art. 216
Geamul laminat profilat va fi manipulat de catre doi lucratori numai dupa ce acestia s- au asigurat ca
geamul nu prezinta fisuri pe întreaga lungime a profilului.
Art. 217
Profilele taiate la lungimea dorita se vor aseza, pâna la racire, pe suporturi special construite apoi se vor
ambala la ambele capete.
5.Tratarea termica (recoacerea)
Functionarea cuptorului de recoacere
Art. 218
Functionarea cuptorului de recoacere va fi permanent supravegheata. În cazul producerii unor
defectiuni se va anunta imediat conducatorul locului de munca.
5.1.Cuptorul de recoacere cu gaz metan
Art. 219
Se interzice orice interventie a lucratorilor sticlari, pentru remedieri la instalatia de gaz, cu exceptia
celor autorizati.
Art. 220
Înainte de aprinderea focului se vor verifica arzatoarele pentru a nu prezenta scapari de gaz.
Art. 221
Aprinderea focului se va realiza în prezenta unui conducator nominalizat care va lua toate masurile
pentru executarea operatiei în conditii de securitate.
Art. 222
Se va urmari permanent ca la toate arzatoarele procesul de ardere sa decurga normal si flacarile sa aiba
aceeasi lungime în mod constant.
În cazul în care se constata ca procesul de ardere nu decurge normal - respectiv flacara pâlpâie - se vor
opri imediat gazele si se va anunta conducatorul locului de munca.
Art. 223
Înainte de pornirea rulourilor se va verifica integritatea mecanismelor de actionare precum si a
elementelor de transport si de ghidare.
Art. 224
Pornirea elementelor de transport se va face progresiv, pâna la reglarea vitezei prescrise.
Art. 225
Zona de actionare mecanica a rulourilor va fi libera, marcata si iluminata corespunzator si se va asigura
protectia elementelor mobile.
Interventii la cuptor
Art. 226
Înainte de intrarea în cuptorul de recoacere pentru interventii sau reparatii, se vor verifica în prealabil:
a)închiderea robinetelor de la conductele de gaz;
b)deschiderea suberelor de la cos pentru evacuarea gazelor arse sau deschiderea capacelor de aerisire;
c)racirea corespunzatoare a incintei cuptorului pentru a permite lucrul în interior.
Art. 227
Fiecare tip de interventie se va realiza pe baza instructiunilor specifice de securitate a muncii elaborate
în acest scop si afisate în zona de lucru.
5.2.Cuptorul de recoacere electric
Pornirea


Art. 228
Pornirea cuptoarelor de recoacere electrice se va face numai de personal special instruit si autorizat.
Art. 229
Înainte de punerea în functiune a cuptorului de recoacere electric se va verifica:
a)starea de curatenie din interiorul cuptorului;
b)starea legaturilor electrice;
c)starea cablurilor de compensatie ale termocuplelor.
Art. 230
La pornirea cuptoarelor electrice de recoacere se va respecta ordinea comenzilor de pornire si se va
asigura cuplarea rulourilor de transport si a ventilatorului pentru a se permite anclansarea zonelor de
încalzire.
Se va verifica semnalizarea optica pe panoul de comanda si control.
Functionarea
Art. 231
Se va stabili si verifica periodic viteza corespunzatoare de tragere a rulourilor de transport.
Art. 232
În timpul functionarii cuptorului se va urmari ca viteza de deplasare a rulourilor transportoare sa fie
corelata cu viteza de laminare.
Întretinerea
Art. 233
Interventiile în interiorul cuptoarelor se vor face dupa racirea corespunzatoare a acestora si oprirea
rulourilor transportoare.
Pentru efectuarea operatiilor de întretinere la cuptoarele electrice de recoacere se vor utiliza mijloace
individuale de protectie adecvate tipului de interventie.
Dupa efectuarea interventiilor, pornirea cuptorului (anclansarea zonelor de încalzire si pornirea
rulourilor de transport) se va face cu avertizarea întregului personal de deservire si în prezenta
conducatorului locului de munca.
Art. 234
În cazul în care se efectueaza tratarea superficiala a geamului cu dioxid de sulf se vor lua masuri de
evacuare a gazelor din mediul de munca, etansare a conductelor de evacuare si ventilare a zonelor de
lucru.
6.Prelucrarea geamului
6.1.Taierea geamului
6.1.1.Taierea manuala a geamului
Art. 235
Taierea manuala a geamului (croirea si ruperea) se va realiza astfel încât marginea taiata sa nu prezinte
stirbituri sau asperitati care pot favoriza accidentarea lucratorilor la manipulare sau în fazele ulterioare
de prelucrare.
Art. 236
La efectuarea operatiilor de taiere si manipulare a geamului se vor repartiza numai lucratori cu
experienta si se va asigura dotarea acestora cu echipament individual de protectie adecvat.
Art. 237
Suprafata mesei de taiere va fi rigida, plana si curata, acoperita cu un material elastic usor si curat.
Înaltimea mesei se va alege astfel încât taierea geamului sa se realizeze fara efort sau schimbari de
pozitie.
Art. 238
Suprafata geamului va fi curata iar dispozitivul taietor (rotita) va fi curat si gresat la ax astfel încât sa
ruleze liber pe suprafata sticlei.
Art. 239


Pentru a evita formarea de colturi la muchiile taiate, ruperea geamului se va initia la marginea unde se
termina fisura de taiere, mentinându- se gradul de curbare adecvat.
Art. 240
În încaperile destinate taierii manuale a geamului, pardoseala se va curata periodic pentru înlaturarea
prafului de sticla, iar cioburile rezultate vor fi imediat depuse în buncarele special destinate.
Art. 241
Încaperile destinate taierii manuale a geamului vor avea asigurat un iluminat corespunzator desfasurarii
tuturor operatiilor de lucru în conditii de securitate.
Manipularea foilor de geam
Art. 242
Manipularea foilor de geam fisurate se va face cu atentie, prinzându- se geamul de ambele parti ale
fisurii.
Geamurile cu fisuri mari, nerecuperabile, se vor arunca la cioburi dupa ce în prealabil vor fi taiate în
bucati mici.
Se interzice manipularea foilor de geam fisurate care au dimensiuni mai mari de 50 x 50 cm.
Art. 243
La manipularea foilor de geam care urmeaza a fi taiate la masa, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)foile de geam cu dimensiuni mai mici de 1,6 x 1,8m care nu depasesc 30 kg se pot manipula, dupa
caz, de catre un singur lucrator;
b)foile de geam cu dimensiuni peste 1,6 x 1,8 m se vor manipula de catre mai multi lucratori astfel
încât greutatea pe lucrator sa nu depaseasca 30 kg.
Art. 244
Geamurile neambalate se vor stivui în spatii special amenajate, pe rastele sau la perete, între stive si
substive punându- se suporturi de lemn sau cauciuc.
Peretii spatiilor sau ai boxelor în care se depoziteaza geamul neambalat vor fi suficient de rezistenti
pentru a suporta sarcina pachetului de geam.
Între stivele de geamuri din boxe , se va lasa un spatiu de trecere de 1 m latime.
Stivuirea geamului la perete se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam sa fie sub un unghi de
minimum 150.
6.1.2.Taierea manuala a geamului cu ajutorul pantografului
Art. 245
Mesele de lucru pentru taierea geamului la dimensiuni mai mari decat deschiderea bratului taietorului,
vor avea asigurate trepte din materiale care sa evite alunecarea.
Art. 246
Se interzice utilizarea pantografului care prezinta uzuri si jocuri în axe.
Art. 247
Rebuturile rezultate de la operatia de taiere vor fi depuse în containere special amenajate.
6.1.3.Taierea automata a geamului
Masini automate
Art. 248
Înainte de începerea lucrului se vor verifica parametrii de functionare a diverselor subansamble prin
probe în gol, integritatea elementelor care vin în contact cu geamul, capacitatea de absorbtie a
dispozitivului cu ventuze, existenta si integritatea protectorilor.
Art. 249
Foile de geam care urmeaza a fi taiate se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri si se vor curata pentru
îndepartarea urmelor de grasimi, impuritati etc.
Art. 250
Se interzice lucratorilor care deservesc masina automata de taiere a geamului sa stationeze la o distanta
mai mica de 60 cm de masina si în partea din fata bratului cu ventuze.


Art. 251
Interventiile pentru schimbarea unui patent sau reglarea dimensiunilor se vor face prin oprirea masinii
de la butonul central.
Art. 252
În cazul masinilor automate individuale pentu taiat rectangular sau format variabil, la deteriorarea
pânzei de pe masa de taiere, se va proceda la lipirea ei sau la înlocuire, dupa caz.
Art. 253
În timpul operatiilor de taiere se interzice introducerea mâinilor în zona de glisare a dispozitivului de
taiere.
Art. 254
Cioburile rezultate în timpul taierii de catre masina se vor îndeparta imediat, oprindu- se înteaga
instalatie; se interzice manipularea foilor de geam fisurate sau a cioburilor mai mari de 50 x 50 cm.
Art. 255
Ruperea marginilor si despicarea fâsiilor dupa taiere se vor face numai pe masa de rupere.
Art. 256
Se interzice aruncarea de la distanta a fâsiilor sau a cioburilor în containerele de colectare; transportul
fâsiilor pentru depunerea în containerele colectoare se va face numai pe cant.
Art. 257
Foile de geam rezultate prin taiere se vor stivui pe rastele (capre) astfel încât sa nu se dezechilibreze.
Art. 258
Rotirea rastelului (caprei) cu geam în vederea încarcarii sau a descarcarii uneia din parti se va face
numai dupa asigurarea pachetului de geam cu rama de siguranta, în sensul partii golite.
Art. 259
La manipularea automata a foilor de geam cu dispozitivul cu ventuze lucratorul nu va sta în spatele
caprei cu geam, ci lateral.
Art. 260
În cazul în care foile de geam sunt stivuite pe carucioare în vederea prelucrarii ulterioare, se va verifica
starea tehnica a acestora (reazem, axa rotilor, integritatea rotilor etc.) pentru prevenirea rasturnarii
pachetului de geam în timpul transportului.
Art. 261
Pentru evitarea urmarilor unor întreruperi accidentale a sursei de alimentare (energie electrica) în
timpul functionarii instalatiei de prindere, lucratorii vor sta în afara zonei de actionare si transport a
acesteia.
Art. 262
Stivuirea geamurilor pe rastel sau pe carucior se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam sa
fie sub un unghi de minimum 15o fata de verticala.
Art. 263
La desprinderea fâsiilor, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 4.1.
6.2.Prelucrarea marginilor si a suprafetei geamului (slefuirea si polisarea mecanica)
Art. 264
La operatiile de slefuire si polisare mecanica, echipamentul individual de protectie va asigura
protejarea lucratorilor împotriva particulelor de sticla rezultate, a umiditatii si a spargerilor accidentale
de geam.
Art. 265
Iluminatul va fi asigurat uniform, pe toata suprafata de lucru si astfel amplasat încât sa permita
controlul geamurilor care urmeaza a fi slefuite.
Art. 266
Înainte de slefuire si polisare, foile de geam se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.
6.2.1.Slefuirea si polisarea marginilor geamului


6.2.1.1. href="#">6.2.1.1.Slefuirea si polisarea cu benzi abrazive
Art. 267
Masinile de slefuit cu benzi abrazive vor fi bine fixate în pardoseala si vor fi prevazute cu gratare de
lemn.
Art. 268
Instalatia electrica va fi strict izolata, fara ruperi în izolatie si în tuburile flexibile.
Art. 269
Înainte de începerea lucrului se va verifica existenta si integritatea carcaselor de protectie, starea benzii
abrazive si legatura la centura de împamântare.
Art. 270
Operatia de slefuire va începe numai când masina a atins viteza nominala de lucru.
Art. 271
Slefuirea se va realiza numai sub jet continuu de apa pentru a evita supraîncalzirea locala a geamului.
Art. 272
Apasarea pe banda abraziva se va face progresiv, cu dese întreruperi, în functie de grosimea geamului.
Art. 273
La slefuirea foilor de geam de dimensiuni mari se vor utiliza mese cu role rabatabile pentru
manipularea geamului în timpul slefuirii.
Art. 274
În cazul în care banda abraziva prezinta devieri sau vibratii, se va proceda la verificarea centrarii
rolelor de antrenare si întindere sau, dupa caz, la schimbarea benzii.
Art. 275
La montarea benzii pe masina se va tine cont de sensul sagetilor indicat pe spatele benzii.
6.2.1.2. href="#">6.2.1.2.Slefuirea si polisarea pe saibe
Art. 276
Încaperea în care se realizeaza slefuirea si polisarea pe saibe va avea pardoseala nealunecoasa si neteda.
Art. 277
Pentru a evita spargerea geamului în timpul lucrului, saibele vor fi centrate.
Art. 278
Foile de geam care se slefuiesc vor fi tinute pe saiba în pozitie corecta.
Art. 279
Slefuirea pe saiba de fonta se va realiza numai sub jet de apa cu abraziv.
Abrazivul utilizat va avea granulatia uniforma pentru prevenirea spargerii geamului.
Art. 280
Scoaterea abrazivului din bazinul saibei de fonta se va face cu scafa metalica si numai cu saiba oprita
din functiune.
Art. 281
Slefuirea pe saiba de gresie se va realiza numai sub jet de apa curata.
Art. 282
La montarea saibei de gresie pe masina se va verifica daca aceasta nu prezinta crapaturi sau clivaje.
Art. 283
Curatarea cioburilor rezultate din spargerile accidentale se va efectua numai dupa oprirea masinii.
6.2.1.3. href="#">6.2.1.3.Slefuirea si polisarea automata
Art. 284
Înainte de începerea lucrului se vor verifica obligatoriu conductele de alimentare cu fluide (aer
comprimat, ulei, apa).
Se va verifica fixarea corecta a discurilor cu siguranta de strângere, prezenta si întegritatea aparatorilor
de protectie si legatura la centura de împamântare.
Art. 285

Înainte de fixarea geamului pe dispozitivul de preluare al masinii, se va asigura alimentarea cu apa a
discului astfel încât, la contactul geamului cu discurile diamantate, acesta sa nu se sparga si sa produca
accidentarea lucratorului.
Art. 286
În cazul fixarii foii de geam cu dispozitivul cu ventuze, se va verifica prinderea corespunzatoare a
acesteia în dispozitiv.
Art. 287
În cazul în care apasarea discului diamantat pe cantul geamului se face cu contragreutate, se va verifica
reglarea corecta a contragreutatii pentru prelucrarea corespunzatoare a acestuia.
Art. 288
În cazul prelucrarii automate a canturilor cu saibe abrazive cu una sau mai multe piste se va verifica,
înainte de pornirea masinii, prinderea corecta a foilor de geam în dispozitivul de înaintare si antrenare a
geamului si reglarea dispozitivului de apasare a geamului pe saiba abraziva.
Art. 289
Pornirea si oprirea masinilor de slefuit si polisat se vor face de pe podet electoizolant.
Art. 290
Orice interventie pentru remedierea defectarilor survenite la masini se va efectua numai de catre
personal autorizat în acest scop, dupa oprirea masinii si avertizarea prin afisare a interventiei
respective.
Art. 291
Dupa efectuarea operatiilor de inteventii si/sau întretinere a masinilor se va verifica daca mecanismele
si discurile diamantate se deplaseaza si se rotesc în sensul corect.
6.2.2.Slefuirea si polisarea mecanica a geamului pe suprafata

6.2.2.1. href="#">6.2.2.1.Slefuirea si polisarea pe masini individuale
Art. 292
Mesele de fixare a geamului vor avea asigurate aparatori de protectie a lucratorilor împotriva stropirii
cu materiale de slefuit si polisat precum si proiectarii de elemente ce s- ar putea desprinde accidental.
Art. 293
Instalatiile electrice vor fi protejate contra umiditatii si a contactului direct cu apa.
Art. 294
Revizia instalatiilor electrice se va face lunar, iar starea tehnica a prizei de pamânt se va controla zilnic.
Art. 295
Functionarea masinilor de slefuit si polisat este permisa numai cu viteze care asigura lucrul fara pericol
de accidentare.
Art. 296
În cazul spargerii geamului în timpul slefuirii sau a polisarii, evacuarea cioburilor se va efectua imediat,
numai cu masinile oprite si piesele de rotatie în repaus.
Art. 297
Manipularea foilor de geam se va realiza cu respectarea prevederilor la care s- au facut referiri în
subcapitolul 6.1.1.
Art. 298
Înainte de începerea slefuirii sau a polisarii se va verifica fixarea corecta a foii de geam pe suport
precum si modul de fixare a mesei pe sanie, a discurilor si a excentricelor.
Art. 299
Spalarea mesei si a discurilor se va face astfel încât apa sa nu afecteze instalatiile electrice.
Art. 300
Pentru a evita alunecarea geamului, fixat cu ipsos de masa masinii, operatia de slefuire se va efectua
dupa un interval de timp de minimum 20 minute de la fixare.
Art. 301

În zona de manevra a mesei masinii se interzice accesul altor persoane în afara celor care deservesc
masina.
Art. 302
Caruciorul pentru transportul mesei cu geam va fi împins numai de mâner si numai dupa ce s- a pussiguranta la roata mesei. Începutul deplasarii caruciorului se va face cu avertizarea personalului din
zona de lucru.
Art. 303
La pornirea masinilor, lucratorii vor purta manusi electroizolante si vor sta pe un podet electroizolant.
În mod similar se va proceda si la oprirea masinilor.
Se interzice stationarea oricaror altor persoane în jurul masinilor, la pornirea acestora.
Art. 304
Se interzice introducerea mâinilor sau a oricaror altor obiecte în zona de polisare, în timpul functionarii
masinilor.
Art. 305
La masina de polisare, dupa asezarea geamului pe masa si punerea în functiune a pompei de vacuum,
se va verifica prinderea corespunzatoare a geamului pe masa masinii.
Art. 306
Pentru orice defectiune la masini sau la instalatiile anexe se va anunta imediat personalul de întretinere,
autorizat pentru remediere.
Art. 307
Dupa terminarea operatiilor de slefuire si polisare, se vor opri masinile, fiind interzisa functionarea lor
în gol.
Art. 308
Reziduurile de apa de la slefuirea geamurilor se vor colecta într- un canal acoperit cu capac din tabla
striata care sa permita vizitarea sau curatarea acestuia.
Art. 309
Capacul canalului de scurgere va fi permanent închis, exceptând perioadele de curatare, când golul
gurii de canal se va marca sau îngradi.
Art. 310
La depozitarea foilor de geam, între pachetele continând 20- 25 de foi se vor aseza tampoane de sprijin
din cherestea, pentru evitarea spargerii foilor.

6.2.2.2. href="#">6.2.2.2.Slefuirea si polisarea în flux continuu (cu conveior)
Art. 311
Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic de slefuire si polisare a geamului se vor respecta
prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 3.3.
Art. 312
Înainte de punerea în functiune a masinilor de slefuit si polisat se va verifica existenta si integritatea
aparatorilor de protectie.
Art. 313
Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la instalatii se vor
mentine curate, degajate si se vor marca.
Art. 314
Pornirea conveiorului si a masinilor de pe conveior se va face cu avertizarea întregului personal de
deservire a instalatiei, sub supravegherea unui conducator nominalizat.
Nu se va porni conveiorul decât dupa ce s- a verificat terminarea tuturor interventiilor la masinile
aferente instalatiei si la subsol si parasirea zonelor de actionare a acestuia de catre orice persoana.
Art. 315
Se interzice accesul lucratorilor în zonele de actionare a dispozitivelor cu ventuze pentru asezarea si
prelucrarea foilor de geam de pe conveior, în timpul functionarii acestora.

Art. 316
Sunt interzise trecerile peste conveior în timpul functionarii acestuia. Pentru necesitati se vor utiliza
numai pasarelele de acces.
Art. 317
În timpul functionarii instalatiei de slefuit si polisat, sunt interzise interventiile în tunelul de returnare a
meselor.
Art. 318
Controlul operatiilor de slefuire si polisare în timpul functionarii masinilor se va face numai din
locurile special amenajate si numai utilizând ochelari de protectie.
Art. 319
Interventiile la masinile de slefuit si polisat se vor efectua numai de catre lucratori autorizati, în
prezenta conducatorului locului de munca ce va asigura luarea tuturor masurilor de securitate a muncii
în zona de lucru si numai dupa oprirea si scoaterea de sub tensiune a instalatiei si avertizarea prin
placute avertizoare a interventiei respective.
Art. 320
Înlaturarea geamurilor sparte si a cioburilor de pe conveior se va face utilizând mijloace individuale de
protectie adecvate.
Art. 321
Înainte de încarcarea si transportul rastelelor (caprelor), acestea se vor verifica pentru a nu prezenta
pericol de rupere sub sarcina.
Art. 322
Dupa încarcarea rastelelor cu geam, se va verifica asigurarea pachetului de geam, contra caderii, cu
ramele de siguranta.
Art. 323
La transportul rastelelor (caprelor) cu geam, cu poduri rulante, se va asigura fixarea corecta a cârligelor
podurilor la rastelele cu geam, iar transportul acestora se va face numai pe culoare libere la o înaltime
de maximum de 0,5 m de la sol.
Art. 324
Dispozitivele cu care se prind rastelele cu geam în cârligul podului rulant vor fi autorizate ISCIR.
Art. 325
Iluminatul electric pe traseul de suprafata si subsol al conveiorului pentru slefuirea geamului cât si al
benzilor transportoare se va realiza la o tensiune de cel mult 24 V.
Art. 326
Platformele cu miscare pe verticala pentru verificarea geamului vor fi prevazute cu balustrade de
protectie.
Art. 327
Pardoselile de mare rezistenta pentru depozitarea rastelelor (caprelor) se vor mentine deblocate, fara
denivelari si curate, pentru a evita rasturnarea acestora.
6.3.Gaurirea geamului
Art. 328
Înainte de începerea operatiei de gaurire, se va verifica functionarea instalatiei de alimentare cu apa,
executarea acestei operatii fiind permisa numai sub jet continuu de apa.
Se va verifica masa masinii de gaurit pentru a nu prezenta denivelari, cioburi de sticla sau corpuri
straine si functionarea dispozitivului de revenire a manetei la pozitia initiala.
Art. 329
Zona de lucru va fi iluminata corespunzator, sub un unghi care sa permita vizualizarea optima a
contactului între scula de gaurit si foaia de geam.
Art. 330
Pardoseala din fata masinii va fi neteda si curata, din materiale nealunecoase si va asigura scurgerea


permanenta a apei.
Art. 331
În timpul operatiei de gaurire, lucratorii vor avea parul strâns în basma legata la ceafa sau boneta si vor
utiliza mijloace individuale de protectie pentru limitarea contactului cu apa necesara gauririi.
Art. 332
Geamurile care urmeaza a fi gaurite se vor controla în prealabil pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 333
Se interzice depasirea vitezelor de lucru stabilite prin normele tehnologice.
Art. 334
Pentru prevenirea spargerilor, geamurile care se gauresc se vor fixa pe masa masinii.
Art. 335
Scula de gaurit (burghiu, foreza) va fi centrata pentru a preveni fisurarea si spargerea geamului.
În cazul în care se constata oscilari, orice interventie se va efectua numai dupa oprirea masinii de
gaurit.
Art. 336
Apasarea sculei de gaurit pe suprafata geamului se va face treptat si se va corela cu viteza de taiere
astfel încât sa se evite supraîncalzirea si spargerea geamului în timpul lucrului.
Art. 337
Se interzice introducerea mâinilor în raza de actiune a sculei de gaurit în timpul functionarii acesteia.
Art. 338
Functionarea masinii de gaurit se va supraveghea permanent. Se interzice functionarea masinii în gol.
Art. 339
Stivuirea geamurilor gaurite se va face în pozitie verticala, pe rastele din lemn, numai în locurile
amenajate.
6.4.Gravarea geamului
Art. 340
Polizoarele de gravare vor fi asigurate cu iluminat local, la tensiunea de 24 V si vor avea dubla
protectie împotriva electrocutarii.
Art. 341
Înainte de pornirea masinii se va controla treapta de viteza pentru a fi în concordanta cu marimea
discului montat.
Se va controla discul abraziv si strângerea lui pe ax.
Art. 342
Trecerea de la o viteza mai mare la o viteza mai mica se va face succesiv, la polizoarele cu comutator
de viteza.
Art. 343
În caz de spargere a unui geam în cuva cu apa, se va opri polizorul, se va goli cuva de apa si apoi se vor
scoate cioburile.
Art. 344
Montarea pietrelor abrazive se va face de catre personal calificat, controlându- se ca acestea sa nu
prezinte fisuri.
Art. 345
Suportul pe care se sprijina scula de rectificat trebuie bine fixat.
Art. 346
Geamurile care urmeaza a fi gravate vor fi controlate în prealabil din punct de vedere al integritatii.
Art. 347
Geamurile gravate nu se vor depozita pe marginea cuvei de spalare.
Art. 348
Se interzice curatarea cuvei si a lampii electrice în timpul functionarii polizorului.


Art. 349
Scaunele folosite la polizoarele de gravare vor fi ergonomice, prevazute cu podete pentru picioare si,
unde este cazul, cu reazeme adecvate pentru antebrat.
Art. 350
Canalele de scurgere a apei vor fi întretinute în perfecta stare de functionare si curatenie.
Art. 351
Se interzice ca, înainte de demontarea discurilor din electrocorindon sau din carbura de siliciu, sa se
mareasca viteza de rotatie pentru a scoate apa din disc.
Art. 352
La efectuarea operatiei de gravare, lucratorii vor avea parul strâns în boneta sau basma legata la ceafa.
6.5.Sablarea
Art. 353
Operatia de sablare a geamului se va realiza într- o încapere special amenajata si prevazuta cu sistem de
exhaustare.
Art. 354
Masinile de sablat vor avea prevazute mansoane etanse pentru asigurarea manipularii geamului din
exterior si prevenirea degajarii prafului silicogen.
Art. 355
Se interzice lucrul la masina de sablat fara ecran de protectie precum si introducerea capului în nisa
masinii de sablat, chiar în cazul când aceasta nu functioneaza.
Art. 356
Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate, neautorizate ISCIR.
Art. 357
Înainte de sablare, se va verifica racordul la conducta de aer comprimat si instalatia de aer comprimat
aferenta nisei de sablare de catre personal autorizat.
Art. 358
Foile de geam care prezinta fisuri nu se vor supune procesului de sablare.
Art. 359
La masinile semiautomate de sablat se va verifica permanet etanseitatea carcaselor si a garniturilor.
Se interzice utilizarea agentului de sablare deteriorat (sub forma de pulberi).
6.6.Givrarea
Art. 360
Operatia de încalzire a substantei de acoperire (clei de oase) a geamului se va efectua într- o încapere
special amenajata conform prevederilor din art.672.
Art. 361
Lucratorul care supravegheaza operatia de încalzire- înmuiere a cleiului va purta obligatoriu mijloace
individuale de protectie împotriva contactului accidental cu cleiul fierbinte.
Art. 362
Manipularea si transportul recipientului cu clei fierbinte se va face cu dispozitive adecvate pentru a
preveni rasturnarea acestuia în timpul transportului si accidentarea lucratorului.
Art. 363
Geamurile care urmeaza a fi supuse procesului de givrare, se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 364
Operatia de uscare a geamului acoperit cu clei se va realiza într- o încapere special amenajata si dotata
cu ventilare adecvata.
Art. 365
Încarcarea rastelelor pentru uscarea geamurilor acoperite cu clei se va face pe ambele parti în mod
echilibrat pentru a preveni rasturnarea acestora.
Art. 366


Particulele de geam si resturile substantei de acoperire rezultate din procesul de givrare, se vor
îndeparta imediat din zonele de lucru, fiind depuse în containere special amenajate.
Art. 367
Pardoseala se va mentine curata prin spalarea depunerilor.
Art. 368
La manipularea geamurilor givrate se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul

6.1.
6.7.Matisarea si polisarea chimica a geamului
Conditii de lucru
Art. 369
Încaperile în care se realizeaza matisarea si polisarea chimica vor fi amenajate special conform
prevederilor art.673.
Art. 370
Pe toata durata lucrului se va asigura functionarea adecvata a ventilatiei generale si a hotelor de
absorbtie pentru mentinerea concentratiei vaporilor de acizi în limite nepericuloase.
Art. 371
Se interzice evacuarea vaporilor de acizi în exterior, precum si a solutiilor epuizate la canal, fara a li se
face neutralizarea.
Art. 372
Operatia de tratare cu amestecul de acizi se va face numai sub nisa, cu exhaustorul în functiune.
Art. 373
Înainte de începerea operatiei de tratare cu acizi se va verifica starea tehnica a cuvei de atac chimic, a
cuvei de prespalare, a electropalanului si a cadrului de transport.
Se va verifica starea tehnica a ventilatorului de absorbtie si a bazinelor de neutralizare.
Art. 374
Geamurile care prezinta fisuri nu vor fi supuse procesului de tratare cu acizi.
Art. 375
Umplerea cuvelor cu acizi se va face mecanizat.
Art. 376
Introducerea geamului în cuve se va face indirect, cu ajutorul dispozitivului de imersare (cadru cu
geam).
Introducerea cadrului cu geam în cuva de atac chimic se va face astfel încât sa se evite fisurarea sau
spargerea peretilor cuvei.
Art. 377
La terminarea fiecarei zile de lucru, se va spala si neutraliza pardoseala. Scurgerea apelor de spalare
acide se va asigura prin canale antiacide care le vor dirija spre statia de tratare ape acide.
Art. 378
În încaperile în care se efectueaza matisarea si polisarea chimica sunt interzise fumatul, pastrarea
alimentelor si servirea mesei.
Art. 379
Echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor împotriva contactului cu agentii
chimici utilizati.
Spalarea, neutralizarea si uscarea echipamentului individual de protectie se va face numai în locurile
amenajate în acest scop.
Art. 380
Prelevarea de probe - solutii de acizi, apa de spalare, gaze dintre tole - se va face numai cu scule din
materiale adecvate si cu o lungime care sa asigure protectia lucratorilor.
Art. 381
La transportul si manipularea geamului (capre cu geam, foi de geam, containere cu geam) se vor

respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 4.1.
Art. 382
La spalarea geamului (tratat si neutralizat) se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în
capitolul 7.
Art. 383
Interventiile în spatiul dintre tole, se vor face numai dupa etansarea cuvei continând solutii de acizi si
acoperirea cuvei de spalare.
Se interzice stationarea pe capace sau cuve în timpul interventiilor; în acest scop se vor utiliza elemente
rezistente la sarcini.
Art. 384
Se interzice stationarea persoanelor sub platforma conductelor de acizi care alimenteaza cuva de atac
chimic.
Art. 385
Introducerea acizilor în cuve se va face obligatoriu de catre doi lucratori sub supravegherea unui
conducator al locului de munca care va asigura realizarea unei dozari corespunzatoare a acizilor
precum si respectarea gradului de umplere a cuvelor cu acizi.
Art. 386
La introducerea apei în bazinul de reglare a temperaturii solutiei de acizi, se va avea grija ca apa sa nu
ajunga accidental în cuva cu acizi.
Dozarea acizilor si prepararea solutiei de acizi
Art. 387
Accesul pe platforma de dozare a acizilor este permis numai persoanelor autorizate pentru efectuarea
acestei operatii.
Art. 388
Pe întreg perimetrul sau, platforma va fi asigurata cu balustrada corespunzatoare.
Art. 389
Umplerea bazinelor pe platforma se va face numai sub coordonarea conducatorului locului de munca,
pe baza respectarii instructiunilor de lucru si de securitate a muncii.
Înainte de pornirea instalatiei de umplere, se vor verifica traseele de transport, pozitionarea robinetelor
si cuplarea utilajelor.
Dupa pornirea instalatiei, procesul de umplere va fi supravegheat permanent pâna la terminarea sa.
În timpul procesului de umplere a bazinelor cu solutii de acizi este obligatorie captarea si neutralizarea
vaporilor de acizi degajati.
Art. 390
În conditiile în care, accidental se produc scapari de acizi pe partile metalice ale platformei, se va
efectua imediat spalarea, neutralizarea si deversarea în bazinele de neutralizare.
Art. 391
Pregatirea solutiei de acizi în vasul de reactie se va face numai de catre lucratori special instruiti pentru
aceasta operatie, dotati cu echipament individual de protectie corespunzator si sub supravegherea
conducatorului locului de munca.
Art. 392
La prepararea solutiei de acid sulfuric se interzice turnarea apei peste acid.
Art. 393
În timpul pregatirii solutiei se va urmari permanent temperatura apei de racire.
Art. 394
Deversarea vasului de reactie în cuva de atac chimic se va face numai atunci când temperatura solutiei
de acizi este de maximum 30o C.
Pe durata deversarii, se va supraveghea atent traseul conductelor de transport pentru evitarea
scurgerilor de acizi (pe la suduri, flanse etc.). La aparitia scurgerilor se va opri deversarea si se vor lua


masuri de remediere.
Art. 395
Se va verifica prezenta aparatoarelor de protectie la flansele conductelor prin care circula acizii.
Art. 396
Depozitarea vaselor cu acizi se va face numai în locuri special amenajate.
Art. 397
La locurile de munca unde sunt posibile contaminari cu solutii acide se vor asigura dusuri speciale care
vor utiliza substante neutralizante si apa.
6.8.Peliculizarea prin depuneri metalice
6.8.1.Peliculizarea prin evaporare în vid
Art. 398
Peliculizarea (metalizarea) geamului prin procedeul de evaporare în vid se va realiza în încaperi special
amenajate si uscate.
Art. 399
Înainte de începerea lucrului la instalatia de metalizare în vid înalt se vor verifica:
a)debitul apei circuitului de racire;
b)instalatia de aer comprimat;
c)nivelul de ulei la pompele de vid (preliminar si mediu);
d)starea tehnica a carucioarelor si a caruselelor;
e)dispozitivele de prindere a geamurilor;
f)deplasarea lejera a surselor de vaporizare;
g)sistemele de cuplare a carucioarelor la camerele de metalizare în vid.
Art. 400
Se interzice depozitarea geamurilor, a bidoanelor de ulei sau a deseurilor din sticla în jurul instalatiei de
metalizare.
Art. 401
Înainte de pornirea instalatiei se va controla starea de curatenie a caruselului, în special a tavii, a
incintei si a capacului si se va proceda, dupa caz, la curatarea acestora de praf, cioburi de sticla etc.
Art. 402
Înainte de introducerea sarjei de geam se vor controla clemele pentru prinderea geamului si starea
suportilor pentru sustinerea geamului în carusel.
Art. 403
Prinderea geamului în carusel se va efectua de catre doi lucratori.
Art. 404
La introducerea caruselului în incinta de vid se vor evita socurile, pentru prevenirea spargerii
geamurilor.
Art. 405
Punerea în functiune a instalatiei de vid se va realiza numai dupa asigurarea ca usa incintei s- a închis
corespunzator.
Art. 406
Pentru prevenirea avariilor si a imploziilor, comanda manuala a instalatiei se va utiliza numai în caz de
defectare a sistemului automat si numai de catre lucratori special instruiti pentru desfasurarea corecta a
operatiilor în regim manual.
Art. 407
În cazul producerii de implozii, reluarea ciclului de fabricatie se va face numai dupa verificarea tuturor
clapetelor de la pompele de vid înalt si a integritatii bratelor mobile care le actioneaza.
Art. 408
În cazul spargerii geamurilor în incinta, interventiile pentru îndepartarea cioburilor se vor face dupa
oprirea instalatiei, scoaterea acesteia de sub tensiune si dupa decuplarea ionizarii.


Art. 409
Caruselul transferat pe carucior se va asigura cu siguranta de fixare, atât pe durata stationarii cât si în
timpul deplasarii.
Art. 410
Orice interventie la instalatia de aer comprimat se va face numai dupa oprirea compresorului.
Art. 411
Prinderea si manipularea geamului brut sau peliculizat se vor face numai cu mijloace individuale
adecvate de protectie, de catre doi muncitori.
Art. 412
Geamul peliculizat se va aseza pe ramele caruciorului de transport în asa fel încât acesta sa se sprijine
pe stratul din material plastic sau din pâsla, montat pe carucior si nu pe metal.
6.8.2.Peliculizarea prin metode chimice
Art. 413
Operatia de depunere a argintului pe suprafata geamului se va realiza într- o încapere izolata, special
amenajata conform prevederilor art.675.
Se va asigura izolarea ferestrelor acestei încaperi împotriva razelor solare prin perdele groase de
culoare închisa sau geamuri reflectorizante.
Art. 414
Mesele de peliculizare (argintare) vor fi asezate astfel încât sa se asigure accesul lucratorilor din toate
partile.
Distanta dintre mese va fi de 2 m, iar cea dintre mese si peretele cladirii va fi de 1,5 m.
Mesele vor fi prevazute cu jgheaburi de colectare a lichidelor, pentru a preveni scurgerea solutiilor de
argintare pe pardoseala.
Art. 415
Geamurile pregatite pentru peliculizare (argintare) vor fi manipulate cu palmare de cauciuc si vor fi
controlate, înainte de stergere, pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 416
Se interzice sprijinirea geamului pe picior, pe genunchi sau la fata stâlpului cladirii.
Art. 417
Prepararea solutiilor de argintare si pastrarea lor se va face într- o încapere separata de încaperea în care
se realizeaza peliculizarea, prevazuta cu ventilare mecanica.
Art. 418
Solutiile pentru argintare se vor pastra în sticle de culoare închisa, în locuri racoroase, izolate contra
razelor solare. Sticlele vor fi prevazute cu etichete privind continutul acestora.
Art. 419
La amestecarea solutiilor, se interzice turnarea azotatului de argint în solutie de hidroxid de sodiu sau
de amoniac, fiind permisa numai turnarea solutiei diluate de hidroxid de sodiu sau de amoniac în cea de
azotat de argint.
Art. 420
Solutia amoniacala de azotat de argint se poate prepara cu maximum o zi înainte de argintare.
Art. 421
Se interzice agitarea sau amestecarea violenta a solutiei de argintare.
Art. 422
Dupa colectarea argintului, lichidul rezultat se va deversa la canal numai dupa verificarea absentei
compusilor de clor.
În cazul în care, în lichid se formeaza compusi de clor, deversarea acestuia se va face numai dupa
neutralizare.
Art. 423
La manipularea acidului sulfuric, clorhidric si a substantelor caustice se va utiliza echipamentul


individual de protectie care sa asigure protectia integrala a lucratorilor la contactul accidental cu aceste
substante.
Art. 424
Locurile de manipulare a acizilor si substantelor caustice vor avea pardoseala si instalatia electrica
protejata antiacid si vor fi dotate cu substante neutralizante pentru a se putea interveni în cazul
scurgerilor accidentale.
Art. 425
Transportul ambalajelor continând acizi la locurile de munca se va realiza cu carucioare speciale,
controlându- se în prealabil integritatea ambalajului.
6.9.Lacuirea si vopsirea geamurilor peliculizate
Lacuirea
Art. 426
Încaperile si instalatiile în care se realizeaza operatiile de lacuire vor îndeplini conditiile prevazute la
art.676, 677 si 678.
Art. 427
Operatiile de aplicare a stratului protector la oglinzi, prin pulverizare, se vor efectua numai sub nisa
închisa si ventilata mecanic.
Art. 428
În cazul în care, aplicarea stratului protector se realizeaza cu pensula, operatia se poate efectua în aer
liber, daca substantele utilizate pentru acoperire sunt netoxice.
Art. 429
Interventiile la instalatiile de lacuire în flux continuu se vor efectua numai de catre personal autorizat si
numai dupa debransarea sursei de alimentare cu energie electrica si avertizarea, prin placute
avertizoare, împotriva pornirilor accidentale.
Art. 430
Se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis în spatiile în care se realizeaza lacuirea, inclusiv în
perioadele de stationare a instalatiilor de lacuire.
Vopsirea
Art. 431
Încaperile destinate vopsirii si uscarii oglinzilor vor îndeplini conditiile prevazute la art.679.
Art. 432
Se interzice fumatul si folosirea focului deschis în încaperile destinate vopsirii sau uscarii.
Art. 433
Substantele utilizate pentru operatia de vopsire se vor aduce zilnic, în recipiente închise etans.
Art. 434
Recipientele în care se pastreaza diluantii si alcoolul industrial pentru dizolvarea serlacului vor fi
închise etans si se vor depozita în spatii special amenajate, fiind interzisa depozitarea lor în spatiile
destinate vopsirii.
Art. 435
În timpul lucrului, în încaperea de vopsit se va afla un singur recipient (bidon de 20- 25 kg) cu vopsea,
închis etans, din care periodic, pe masa de lucru se vor turna cantitati mici - în vasul de diluare - pentru
pensulare.
Uscarea
Art. 436
Uscarea oglinzilor vopsite se va realiza în spatii special amenajate, bine aerisite.
Art. 437
Asezarea oglinzilor pentru uscare se va face numai în rafturi speciale.
Art. 438
Depozitarea oglinzilor uscate se va face pe stative din lemn, iar stivuirea acestora se va realiza pe


suprafete fara denivelari; rezemarea stativelor se va face sub un unghi de minimum 15o fata de
verticala, pe elemente de constructie rezistente.
Art. 439
Între foile de oglinzi depozitate spate în spate se vor aseza pene distantiere din lemn.
Art. 440
Prinderea foilor de oglinzi, pentru manipularea si transportul lor, se va face cu ambele mâini si de la
mijlocul laturilor, pe lungime, în pozitie verticala.
Art. 441
Echipamentul de lucru pentru efectuarea operatiilor de lacuire- vopsire va fi obligatoriu confectionat
din bumbac.
6.10.Curbarea geamului
Prevederi comune tuturor procedeelor de curbare
Art. 442
Înainte de începerea lucrului se vor verifica functionalitatea instalatiilor, valorile parametrilor
prestabiliti, existenta si integritatea aparatorilor de protectie.
Se va verifica integritatea si functionalitatea instalatiilor auxiliare aferente liniilor tehnologice (de
alimentare cu gaz, apa, energie electrica, aer comprimat).
Art. 443
Se va verifica integritatea formelor si/sau sabloanelor de curbare si a dispozitivelor de prindere si
actionare.
Art. 444
Dupa efectuarea operatiilor de reglare, revizii si/sau reparatii, daca la probele de mers în gol sau în
sarcina apar disfunctiuni, vibratii sau socuri, functionarea instalatiilor este permisa numai dupa
efectuarea completa a tuturor remedierilor ce se impun.
Art. 445
Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la si de la instalatii se
vor mentine curate si se vor marca în functie de destinatia lor.
Art. 446
Parametrii cuptorului de încalzire se vor supraveghea si asigura permanent.
Art. 447
La functionarea cuptoarelor de încalzire si curbare cu gaz metan sau electrice, se vor respecta
prevederile la care s- au facut referiri în capitolul 5.
Art. 448
În cazul utilizarii cuptoarelor de curbare cu încalzire electrica, se interzice schimbarea rezistentelor
defecte fara întreruperea alimentarii cu energie electrica de la tabloul central si fara avertizarea, prin
placute avertizoare, a operatiei respective.
Art. 449
În timpul functionarii instalatiei de curbare, elementele de actionare, cuplare si preluare, se vor verifica
periodic astfel încât sa se evite supraîncalzirea acestora sau aparitia socurilor.
Art. 450
Pentru evitarea spargerilor si efectuarea corecta a operatiilor de curbare, se va asigura permanent
respectarea vitezei de deplasare a geamului de la cuptor la forma de curbare sau, dupa caz, între
mecanismele de pozitionare.
Curbare în flux continuu
Art. 451
Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic al liniei de curbare pe orizontala a geamului, se vor
respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 3.3.
Art. 452
În cazul în care, în timpul functionarii liniei tehnologice de curbare, apar defectiuni, operatiile de


remediere se vor efectua numai de catre lucratori autorizati, cu instalatiile deconectate de la sursele de
alimentare (electrice sau de alta natura) si cu avertizarea, prin placute avertizoare, a operatiilor
respective.
Art. 453
La prinderea geamului pe conveiorul de alimentare al cuptorului de încalzire - la procedeul de curbare
pe verticala - se vor verifica clestii de suspendare, integritatea acestora si reglarea lor în functie de
grosimea si greutatea geamului.
În zona de actionare a conveiorului, se interzice stationarea lucratorilor.
Art. 454
În cazul producerii de spargeri de geam, cioburile rezultate vor fi imediat evacuate, oprindu- se, dupa
caz, instalatia unde s- a produs spargerea.
Curbarea în cuptoare fixe
Art. 455
Operatiile de introducere a geamului în cuptor si fixarea pe forma, precum si cele de scoatere din
cuptor a geamului curbat, se vor efectua astfel încât sa se evite spargerea geamului si accidentarea
lucratorului.
La efectuarea acestor operatii se vor utiliza mijloace individuale de protectie împotriva spargerii
accidentale a geamului.
Art. 456
La asezarea geamului pe formele inelare se va evita lovirea acestuia de elementele de constructie ale
caruciorului.
Geamurile de dimensiuni mari se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 457
Manevrarea caruciorului încarcat la introducerea si scoaterea din cuptor se va face prin împingere lenta,
evitarea lovirii de canturile usii si utilizând traseele amenajate.
6.11.Securizarea termica (calirea)
Conditii de lucru
Art. 458
Parametrii cuptorului electric vor fi asigurati si verificati permanent.
Art. 459
Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptorului electric, în timpul functionarii.
Art. 460
Orice defectiune la instalatiile electrice se va remedia imediat, de catre un personal autorizat, dupa
scoaterea de sub tensiune a acestora si avertizarea, prin placute avertizoare, a interventiei respective.
Art. 461
Înainte de începerea lucrului, se va verifica întreaga instalatie de racire (ventilare, etc.) pentru
asigurarea parametrilor stabiliti pentru diversele zone ale liniei tehnologice.
Art. 462
Foile de geam care prezinta fisuri, incluziuni sau margini rupte nu vor fi supuse procesului de
securizare.
Art. 463
Carucioarele pentru transportul geamului în halele de securizare vor avea bandajele rotilor complete si
bare pentru facilitarea manevrarii acestora.
Carucioarele se vor încarca uniform, pentru asigurarea stabilitatii în timpul transportului, iar
manevrarea lor se va realiza numai prin împingere.
Se interzice marirea capacitatii de încarcare a carucioarelor fata de cea prevazuta prin proiectul initial.
Art. 464
Înainte de încarcarea foilor de geam pe caruciorul de transport, se va face sortarea acestora în functie de
grosime, fiind interzisa încarcarea caruciorului cu geamuri de grosimi diferite.


Art. 465
Deplasarea carucioarelor cu geam este permisa numai dupa asigurarea cu ramele de siguranta.
Art. 466
La manipularea geamurilor de dimensiuni mari, se vor utiliza palmare cu aderenta marita.
Instalatia de securizare pe orizontala
Art. 467
Functionarea transportului aferent instalatiei de securizare pe orizontala este permisa numai dupa ce se
verifica prezenta aparatorilor de protectie.
Art. 468
Daca în timpul functionarii se constata vibratii, socuri sau zgomote nepermise, transportorul se va opri,
iar defectiunile se vor remedia de catre personalul autorizat numai dupa deconectarea de la sursa de
alimentare electrica si afisarea interventiei prin placute avertizoare.
Art. 469
În timpul functionarii transportorului se va verifica periodic starea de functionare a lagarelor si a
elementelor de cuplare.
Art. 470
Se interzice stationarea sau circulatia sub linia transportorului, pe aceste trasee fiind afisate placute
avertizoare.
Art. 471
Supravegherea instalatiei de securizare, în special zona de racire rapida, se va realiza astfel încât sa se
evite pericolul de contact cu elementele mobile încalzite ale instalatiei.
Art. 472
În cazul în care se produc spargeri de geam, se vor curata, de fiecare data, cioburile rezultate.
Curatarea sau îndepartarea cioburilor se va face, dupa caz, cu oprirea instalatiei din zona în care s- a
produs spargerea.
Instalatia de securizare pe verticala
Art. 473
La liniile tehnologice de securizare pe verticala, elementele de prindere a geamurilor vor fi controlate si
curatate, asigurându- se capacitatea de prindere prin reglarea corecta a mecanismelor în functie de
grosimea si greutatea geamului.
Art. 474
În timpul manevrarii mecanizate a geamului pentru usi si vitrine, lucratorii nu vor sta în zona de
actionare a instalatiei de ridicat la care se adauga si dimensiunea maxima a geamului manevrat.
Art. 475
La fixarea geamului în dispozitivele de prindere, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)pentru dimensiunile mai mari, care necesita minimum 3 clesti, se prinde geamul bucata cu bucata;
b)pentru dimensiunile mai mici, nu se permite prinderea a mai mult de doua bucati deodata.
Art. 476
Geamurile securizate se aseaza pe carucioarele speciale, de catre unul sau mai multi lucratori în functie
de dimensiunea geamului, astfel încât greutatea pe lucrator sa nu depaseasca prevederile normelor
generale de protectie a muncii.
Art. 477
Operatiile de schimbare a matritei pentru geamurile curbate se vor efectua numai dupa deconectarea
instalatiei de alimentare cu energie electrica si avertizarea prin placute avertizoare a interventiei
respective.
Art. 478
La efectuarea probelor de rezistenta a geamului securizat, lucratorii vor verifica fixarea corecta în
dispozitivele de prindere, iar la manevrarea greutatilor de încercare vor avea grija ca în apropierea
zonei de încercare sa nu se afle alti lucratori.


6.12.Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat
Art. 479
Se interzice începerea lucrului fara a se verifica starea si functionalitatea instalatiilor si a aparatelor de
control, parametrii microclimei camerei de depozitare a foliilor organice, existenta si integritatea
aparatorilor de protectie, a legaturilor de împamântare, a covoarelor sau a podetelor electroizolante.
Art. 480
Se interzice fumatul sau folosirea surselor de foc în camera de climatizare si depozitele de folie.
Art. 481
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri sau alte defecte.
Art. 482
Se interzice utilizarea autoclavei, daca în timpul functionarii, parametrii acesteia nu se mentin la
valorile prestabilite.
Art. 483
Înainte de încarcarea autoclavei, se vor evacua eventualele reziduuri sau alte materiale existente în
interiorul acesteia.
Art. 484
La pornirea autoclavei se va verifica functionarea corecta a aparatelor de masurare a presiunii.
Art. 485
Deschiderea autoclavei este permisa numai dupa ce presiunea interioara este egala cu presiunea
mediului ambiant.
Art. 486
La scoaterea din matrita a geamului duplex sau triplex si efectuarea controlului vizual al acestuia, se
interzice rezemarea geamului pe picior sau pe orice alta parte a corpului.
Art. 487
În timpul functionarii masinilor si a instalatiilor liniei tehnologice, sunt interzise interventiile pentru
remedierea defectarilor.
Art. 488
Pentru remedierea defectarilor se va opri instalatia respectiva, se va întrerupe tensiunea de alimentare si
se va anunta conducatorul locului de munca; remedierile se vor efectua numai de lucratori autorizati,
sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 489
În timpul functionarii instalatiilor, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat
fiecarui loc de munca.
Art. 490
La utilizarea cuptoarelor de curbare, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul

6.10.
Art. 491
Interventiile în timpul functionarii cuptoarelor de curbare cu o singura matrita, pentru pozitionarea
corecta a geamului, sunt permise numai utilizând vergele electroizolante si de pe covoare sau podele
electroizolante.
Art. 492
Actionarea liftului cuptorului de curbare este permisa numai dupa asigurarea ca, în spatiul de lucru al
acestuia, nu se afla lucratori.
Spatiul în care functioneaza acesta va fi împrejmuit cu plasa de sârma pentru interzicerea accesului sub
lift.
6.13.Asamblarea în panouri termo si fonoizolatoare
Asamblarea manuala
Art. 493
Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam se vor efectua în spatii

special amenajate conform prevederilor art.680.
Art. 494
Amestecarea substantelor adezive pentru formarea chitului se va realiza în instalatii speciale.
Art. 495
În cazul în care amestecul se realizeaza manual - numai pentru cantitati reduse - operatia se va executa
într- un loc special amenajat, sub nisa închisa si ventilata mecanic.
Art. 496
La utilizarea substantelor adezive pentru fabricarea panourilor termo si fonoizolatoare, lucratorii vor
purta echipament individual de protectie, care sa le asigure protectia la contactul cu substantele toxice.
Art. 497
Înainte de începerea lucrului cu chitul, lucratorii îsi vor aplica pe mâini un strat protector de unguent,
iar dupa terminarea lucrului se vor spala pe mâini cu apa si sapun.
Art. 498
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri.
Art. 499
Asezarea foilor de geam pe mesele de lipit se va face la marginea mesei, pentru a se evita degajarile de
gaze în momentul lipirii.
Art. 500
Înainte de începerea operatiei de lipire, se va verifica si pune în functiune instalatia de ventilare
individuala.
Art. 501
Lucratorii care utilizeaza aparate electrice de lipit vor purta echipament individual de protectie
electroizolant, iar masa pe care se face lipirea va fi asigurata pe toate laturile cu covoare
electroizolante.
Art. 502
La spalarea periodica a dispozitivelor si a sculelor utilizate la aplicarea substantelor adezive, cu solutii
de apa si soda caustica, se va utiliza echipament individual de protectie adecvat pentru prevenirea
contactului cu soda caustica.
Asamblarea mecanizata
Art. 503
Pornirea si functionarea instalatiilor utilizate pentru asamblarea mecanizata a panourilor termoizolante
se va permite numai dupa efectuarea reglajelor corespunzatoare si obtinerea parametrilor prestabiliti
(viteza de lucru, curse de reglaj, gabarite de miscare).
Art. 504
Înainte de pornirea instalatiei se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie ale
elementelor mobile si ale gabaritelor de lucru.
Art. 505
Orice interventie la masinile si instalatiile din flux se vor efectua de catre personal autorizat, dupa
asigurarea împotriva pornirilor accidentale.
Art. 506
În cazul asamblarii mecanizate cu rasini, spatiile de lucru vor fi ventilate mecanic, iar instalatiile
electrice aferente vor fi în constructie antiex.
Art. 507
Evacuarea cioburilor produse în instalatii se va face dupa oprirea acestora, iar acolo unde este cazul,
dupa racirea elementelor fierbinti.
Art. 508
La utilizarea propanului si a oxigenului se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a
muncii pentru aceste activitati.
Art. 509


Punerea foilor de geam pe conveiorul de metalizare se va face de catre doi lucratori, iar asezarea lor la
margine se va face lent.
Art. 510
Se interzice curatarea dispozitivului de alimentare a latimii benzii metalizate pe geam, în timpul
functionarii instalatiei.
Art. 511
Se interzice trecerea pe sub conveiorul instalatiei de metalizat geam în timpul functionarii.
Art. 512
Se interzice evacuarea geamurilor sparte din masina de spalat fara oprirea acesteia si scoaterea de sub
tensiune.
Art. 513
Se interzice intrarea lucratorilor în tunelul transportorului meselor sau în cuptorul de uscare în timpul
functionarii acestora.
Operatiile de interventii, remedieri etc. sunt permise numai dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si
scaderea temperaturii incintei cuptorului la valoarea temperaturii mediului ambiant.
6.14.Emailarea geamului
Art. 514
Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua în încaperi special amenajate, conform prevederilor
art.681.
Art. 515
Aplicarea emailurilor pe suprafata geamului se va efectua sub nisa ventilata mecanic.
Art. 516
Lucratorii care efectueaza operatiile de pregatire a emailului vor purta echipament individual de
protectie care sa asigure protejarea lor la contactul accidental cu substantele utilizate.
La aplicarea emailului pe suprafata geamului, lucratorii vor purta obligatoriu ochelari de protectie.
Art. 517
Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si
ventilare, vor îndeplini conditiile prevazute la art.682.
Art. 518
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri, în procesul de emailare.
Art. 519
Înainte de începerea lucrului, se vor verifica racordurile de aer comprimat.
Art. 520
Geamurile acoperite cu email se vor depozita pe rastele de asteptare, în camere perfect uscate.
Art. 521
La manipularea si transportul geamului emailat, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în
subcapitolul 4.1.
Art. 522
La operatiile de securizare a geamurilor emailate, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri la
subcapitolul 6.11.
6.15.Serigrafierea geamului
Conditii de lucru
Art. 523
Spatiile în care se desfasoara serigrafierea vor îndeplini conditiile prevazute la art.683.
Art. 524
Vopselele, lacurile si solventii se vor pastra în vase închise etans; depozitarea lor se va face în încaperi
si dulapuri special destinate.
Art. 525
În spatiile de serigrafiere se interzice fumatul precum si servirea mesei.


Art. 526
Prepararea vopselelor termoplaste se va efectua numai în cantitati care sa nu conduca la formarea de
amestecuri explozive si în încaperi special destinate prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 527
Înainte de pornirea masinilor se va verifica capacitatea de absorbtie a dispozitivelor de prindere prin
vid.
Art. 528
Geamurile care prezinta defectiuni nu vor fi supuse procesului de serigrafiere.
Art. 529
În timpul functionarii masinilor, se interzice stationarea persoanelor straine de locul munca în jurul
masinii.
Art. 530
În vederea prevenirii accidentarii prin spargerea geamului, masina va fi bine reglata.
Art. 531
În timpul functionarii masinii, se interzice îndepartarea cioburilor sparte.
Art. 532
Curatarea sitelor se va face numai în locuri special amenajate, sub nisa ventilata mecanic.
Schimbarea sitelor se va face numai cu masina oprita si deconectata de la sursa de energie electrica.
Art. 533
La sfârsitul lucrului sitele si racletii se vor curata conform art.532.(1). Deseurile ramase dupa curatarea
sitelor si a racletilor se vor depozita în locuri special amenajate, fara surse de foc si care sa permita o
buna aerisire.
Tratarea termica
Art. 534
Pentru lucrul în conditii de securitate la cuptorul de tratare termica, se vor respecta prevederile la care
s- au facut referiri în capitolul 5.
Art. 535
La curatarea mesei masinii se va utiliza echipament individual de protectie adecvat asigurându- se
permanent ventilarea locului de munca.
7.Spalarea geamului
Spalarea mecanizata
Art. 536
Masina de spalat geamuri va fi reglata în functie de dimensiunile foilor de geam astfel încât, în timpul
operatiei de spalare, sa nu existe surse de vibratii, socuri sau întreruperi.
Art. 537
Pornirea si oprirea masinii se va face numai cu manusi electroizolante si numai de pe podete
electroizolante.
Art. 538
Pornirea transportorului cu role se va face numai dupa punerea în functiune a alimentarii cu apa si a
periilor de spalare.
Art. 539
Se interzice lasarea fara supraveghere a masinii, în timpul functionarii acesteia.
Art. 540
Transportul pachetelor de geam se va face numai cu ajutorul rastelelor (caprelor) utilizând ramele de
siguranta.
Spalarea si stergerea manuala a geamului
Art. 541
Spalarea si stergerea manuala a geamurilor se va face numai în pozitie orizontala, pe mese special
amenajate astfel încât întreaga suprafata a geamului sa fie sprijinita pe masa.


Art. 542
Înainte de spalare, foile de geam se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri sau ciobituri.
Art. 543
Spatiul din jurul meselor de sters se va mentine liber pentru a permite manipularea de geam.
Art. 544
La spalarea sau curatarea geamurilor cu muchii neprelucrate, se va utiliza echipament individual de
protectie adecvat si se va evita contactul direct cu muchiile taioase.
Art. 545
Geamurile spalate si sterse se vor depozita pe rastele din lemn si vor fi stivuite în locuri special
amenajate.
Art. 546
În cazul în care pentru curatarea geamurilor se utilizeaza alcool industrial se interzice fumatul si
prezenta surselor de foc deschis în încaperile de lucru.
Alcoolul industrial se va pastra în locuri special amenajate si în recipiente închise etans.
8.Sortarea geamului
Art. 547
Prevederile acestui capitol se vor aplica la toate activitatile care includ si activitatea de sortare a
geamurilor.
Art. 548
La sortarea geamurilor, lucratorii vor purta echipament individual de protectie împotriva spargerii
accidentale a foilor de geam în timpul manipularii.
Art. 549
Caile de acces ale încaperilor în care se desfasoara sortarea, vor avea dimensiuni care sa permita
deplasarea dispozitivelor de transport încarcate, fara pericol de accidentare, iar pardoseala va fi bine
întretinuta, fara denivelari si eliberata de orice material care ar putea provoca socuri sau rasturnari.
Art. 550
Prinderea foilor de geam se va face cu palmare de cauciuc, separat una câte una si numai de partea
superioara a acestora. Se interzice sprijinirea foii de geam pe orice parte a corpului.
Art. 551
Manipularea foilor de geam groase de 3, 4, 5 si 6 mm cu lungimea de 1,60 m se va efectua de catre cel
putin doi lucratori.
Art. 552
Foile de geam la care s- au constatat fisuri se vor aseza pe rastele (capre) separate, pentru a fi
transportate la recuperare.
Cioburile mari, recuperabile se vor depune si transporta numai pe carucioare speciale.
Art. 553
Deplasarea manuala a rastelelor (caprelor) se va efectua numai împingându- se de la unul din capete,
fiind interzisa tragerea lor în directia de mers.
Art. 554
Pentru conducerea rastelului (caprei) cu geam, se va sta numai lateral.
Art. 555
Rastelele cu geam sortat se vor depozita numai în locurile destinate acestui scop. Se interzice
depozitarea rastelelor cu geam pe caile de acces din sectii.
Art. 556
Pachetele cu geam de pe rastele (capre) sau carucioare se vor asigura contra caderii cu ramele de
siguranta, atât pe perioada de stationare cât si pe durata deplasarii.
Art. 557
Se interzice sprijinirea lucratorilor de rastelele (caprele) pe care sunt depozitate geamuri.
9.Ambalarea produselor finite


Art. 558
Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii destinate acestui scop în conformitate
cu prevederile art.684.
Art. 559
Spatiile pentru ambalat vor fi asigurate permanent cu sistem de iluminat corespunzator si vor fi
mentinute curate.
Art. 560
Lazile goale si materialul de ambalaj se vor depozita în locuri special destinate.
Art. 561
Lazile goale pentru ambalarea geamului cu dimensiuni pâna la 100 x 160 cm vor fi manevrate de catre
un singur lucrator, iar cele care depasesc aceste dimensiuni vor fi manevrate de doi sau mai multi
lucratori astfel încât greutatea pe persoana sa nu depaseasca limitele prevazute de Normele generale de
protectie a muncii.
Art. 562
Transportul lazilor goale pentru ambalare se poate face manual numai pe distante sub 25 m, una câte
una.
Transportul pe distante mai mari de 25 m se va realiza cu carucioare tractate manual sau cu mijloace
mecanizate.
Art. 563
Lazile se vor aseza pe suprafete netede, fara alte corpuri sub ele care sa conduca la înclinarea si
dezechilibrarea lor. Se permite asezarea simetrica pe rigle egale care sa permita prinderea lazilor cu
dispozitive mecanice pentru manipulare si transport.
Art. 564
La transportul foilor de geam si asezarea în lada se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)geamul de 2 - 4 mm grosime, la dimensiunile maxime de 1,30 x 1,60 m pot fi manipulate de catre un
singur lucrator;
b)geamurile de 2 - 8 mm grosime care depasesc masa de 20 kg precum si cele de 2 - 4 mm grosime dar
mai mari de 1,60 m, vor fi transportate de catre doi lucratori.
Art. 565
Se interzice manipularea geamului profil cu defecte (piatra, crapaturi etc.).
Art. 566
Profilele de la 2 m lungime în sus se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 567
Profilele se vor ambala la ambele capete si se vor transporta la depozite.
Art. 568
Dupa ambalare se vor controla lazile, iar cuiele iesite în afara se vor scoate si se vor bate corect.
Art. 569
Se interzice sprijinirea lazilor cu geam de stâlpii sau peretii încaperii, daca acestia nu sunt special
amenajati si consolidati pentru acest scop.
Art. 570
La depunerea foilor de geam în lazile pentru ambalare, rezemarea lazilor se va face su o înclinare de
minimum 150 fata de verticala.
Art. 571
Se interzice urcarea lucratorilor pe lazi indiferent daca acestea sunt pline sau goale.
Art. 572
Geamul ambalat se va transporta ritmic la depozit pentru a preveni blocarea cailor de circulatie a
încaperilor de ambalat.
10.Depozitarea produselor finite
Conditii de lucru


Art. 573
Caile de acces la depozitul de produse finite, precum si cele din interiorul sau, vor fi întretinute
corespunzator, vor fi marcate conventional si vor avea suprafata neteda.
Art. 574
În depozitul de produse finite fumatul si focul deschis sunt interzise.
Art. 575
La depozitarea geamului ambalat se interzice blocarea gurilor hidrantilor pentru a se putea interveni
rapid în cazul unui eventual început de incendiu.
Art. 576
Iluminatul în incinta depozitului se va asigura astfel încât, operatiile de depozitare si încarcare descarcare
sa decurga în conditii de securitate.
Art. 577
Depozitarea geamului ambalat se va face în stive, cu respectarea prevederilor Normelor generale de
protectie a muncii.
Art. 578
Se interzice lucratorilor sa însoteasca lazile cu geam sau goale în ascensoarele de marfuri.
Art. 579
Se interzice încarcarea ascensorului peste sarcina admisa. Gabaritul ascensorului si starea tehnica a
acestuia se vor verifica zilnic de catre lucratori autorizati în acest scop.
Art. 580
Ascensoarele de marfa cu însotitor vor fi deservite de catre persoane autorizate, cu respectarea
instructiunilor ISCIR.
Art. 581
Se interzice utilizarea ascensoarelor defecte sau repararea acestora în timpul functionarii.
Art. 582
În cazul utilizarii toboganelor, pentru coborârea lazilor cu geam la nivele inferioare, acestea vor fi
dotate cu sisteme de frânare a lazilor.
Art. 583
În zona inferioara, toboganul se va îngradi pe ambele parti laterale.
Art. 584
Asezarea lazilor cu geam în depozit se va face astfel încât acestea sa nu cada din pozitia în care sunt
puse, iar pentru o manipulare usoara si fara pericole, lazile se vor aseza pe dimensiuni si calitati.
Art. 585
Lazile vor fi bine sprijinite si fixate, astfel încât, în cazul îndepartarii unei lazi, cele care ramân sa nu se
rastoarne.
Art. 586
Între stivele de lazi se vor asigura cai de acces care sa permita, în conditii de securitate, manevrarea
lazilor, urcarea lor pe caruciorul de transport si transportul la mijlocul de încarcare.
Art. 587
Lazile cu geamuri mari, de 60 x 120 cm, se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 588
Operatiile de încarcare a marfii în mijloacele de transport vor fi organizate si conduse de catre o
persoana instruita si numita în acest scop, care va asigura toate masurile desfasurarii activitatii în
conditii de securitate.
Art. 589
Prinderea lazii cu cablul de legare se va face numai pe rama de la baza lazii, pentru evitarea
desprinderii acesteia si alunecarea foilor de geam.
Art. 590
La încarcarea vagoanelor se va controla în prealabil starea acestora, asigurându- se cu saboti împotriva


deplasarii.
Art. 591
Legatura dintre vagon si rampa se va face cu un podet metalic bine fixat.
Art. 592
În timpul noptii, vagonul va fi iluminat interior cu lampa portativa, la tensiunea de 24 V.
Art. 593
Carucioarele cu marfa se vor manevra numai prin împingere.
Art. 594
La efectuarea operatiilor de încarcare a marfii cu mijloace mecanizate (electrocare si motostivuitoare)
acestea vor fi pilotate la intrarea în vagon.
Art. 595
Operatiile de legare sau dezlegare a vagoanelor se vor realiza numai de catre lucratori autorizati în
acest scop.
Art. 596
Se interzice manevrarea vagoanelor în timpul efectuarii operatiilor de încarcare a acestora.
Art. 597
Dupa încarcarea vagoanelor, se vor închide corect toate usile, obloanele si peretii mobili, asigurânduse
cu cârligele montate în acest scop.
Art. 598
La încarcarea vagoanelor, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru respectarea normelor de
securitate a muncii specifice activitatilor din cadrul CF.
Art. 599
La încarcarea autovehiculelor cu marfa se va avea grija ca acestea sa fie asigurate împotriva deplasarii
si sa se afle cât mai aproape de locul de încarcare.
Art. 600
Se interzice folosirea podetelor sau a planurilor înclinate la o greutate mai mare decât rezistenta
acestora.
Art. 601
Urcarea si coborârea se vor efectua numai pe scara destinata acestui scop.
Art. 602
La încarcarea marfii în autovehicule, înaltimea rampei de încarcare va fi egala cu înaltimea podelei
autovehiculului.
Art. 603
Transportul geamului profil se va face în pozitie orizontala. Geamul profil cu o lungime mai mare de 2
m se va manipula de catre doi lucratori.
Art. 604
Se interzice ridicarea sau transportul geamului profil pe deasupra capului sau pe partea lata a profilului.
Transportul se face numai pe cant, sprijinit de partea laterala a corpului.
Art. 605
În cazul încarcarii rafturilor cu profile în autocamioane special amenajate, cu ajutorul automacaralei,
prinderea cablurilor în cârlige se va face numai de catre lucratorii autorizati ca legatori de sarcina.
Art. 606
În timpul ridicarii raftului cu profile, lucratorii vor sta lateral pentru evitarea accidentarii în cazul în
care din dispozitivul de ridicare s- ar desprinde cioburi sau alte materiale.
Art. 607
La încarcarea geamului cu macaraua, greutatea încarcaturii ridicate nu va depasi sarcina maxima
admisa.
Art. 608
Este interzisa functionarea mecanismelor de ridicat fara indicatorul de sarcina corespunzator.


Art. 609
Instalatiile de ridicat vor fi prevazute cu limitatoare de sarcina si de cursa.
Art. 610
Toate operatiile si manevrele care se executa se vor efectua fara socuri, iar lucratorii nu vor sta sub
sarcina.
Art. 611
Se interzice a se executa miscari dintr- un sens în altul fara oprirea macaralei la pozitia "zero".
Art. 612
Înainte de deplasarea încarcaturii cu ajutorul macaralei, pe plan orizontal, aceasta va fi ridicata la o
înaltime de cel putin 0,5 m deasupra eventualelor obstacole întâlnite în raza de actiune a macaralei.
Art. 613
Se interzice accesul în raza de actiune a instalatiei de ridicat.
Art. 614
Se interzice ridicarea încarcaturilor folosind cârligul mecanismului de ridicat , daca elementele de
legare a sarcinilor (cablurilor) sunt oblice sau rasucite.
Art. 615
Cablurile de legare vor fi asezate sub încarcatura de ridicat "uniform", fara noduri sau ochiuri.
Art. 616
Se interzice ridicarea ramelor si a rastelelor (caprelor) cu geam vrac, care au foi crapate sau sparte,
precum si a lazilor cu geam, care nu sunt bine prinse în cuie, sunt confectionate din cherestea
necorespunzatoare sau au dimensiuni necorespunzatoare.
Art. 617
Este interzis a se parasi mecanismul de ridicat cu greutatea suspendata.
Art. 618
Se interzice urcarea lucratorilor pe sarcinile manevrate.
Art. 619
Se interzice deplasarea sarcinilor deasupra lucratorilor sau trecerea acestora pe sub sarcinile
suspendate.
11.Repararea si întretinerea cuptoarelor de topire a sticlei
Art. 620
Pentru orice interventii la cuptoare si anexe, pe baza identificarii pericolelor si a evaluarii nivelului de
risc, se va stabili un plan de lucru, aprobat de conducerea tehnica, cu instructiuni concrete ce urmeaza a
fi aplicate în situatiile respective, care va fi adus la cunostinta lucratorilor.
Orice interventie se va desfasura pe baza planului si a instructiunilor de lucru stabilite, în toate cazurile
de catre lucratori autorizati, sub supraveghere de specialitate si îndrumarea conducerii tehnice.
Pentru rezolvarea unor situatii noi, neobisnuite (nepracticate) se va evalua cu atentie nivelul de risc al
interventiei si, în functie de caz, se va decide modul de solutionare, având prioritate securitatea
lucratorilor.
Art. 621
Înainte de începerea interventiilor la cuptoare, responsabilul lucrarii respective va efectua instructajul
de securitate a muncii si va stabili sarcini precise pentru fiecare membru al echipei de lucru, în vederea
asigurarii conditiilor de securitate a muncii.
Se vor verifica toate uneltele si sculele de lucru si se va utiliza echipamentul individual de protectie
adecvat tipului de interventie.
Art. 622
Pentru interventiile la cald, echipamentul individual de protectie va fi termorezistent, termoizolant si
termoreflectant.
În cazul interventiilor la rece (la cuptoare si subsolul acestora) se va purta obligatoriu casca de protectie
si, în functie de caz, bocanci cu bombeu metalic.


Schimbarea arzatoarelor în timpul functionarii cuptoarelor
Art. 623
La schimbarea arzatoarelor, lucratorii vor lucra obligatoriu cu uneltele speciale pentru aceasta operatie
si vor purta ochelari si manusi de protectie.
Art. 624
Schimbarea arzatoarelor se va face numai de pe podete special amenajate si prevazute cu balustrada.
Art. 625
La schimbarea arzatoarelor se va verifica în prealabil daca robinetele de la gaze au fost închise, iar
focul a fost schimbat pe partea unde nu se lucreaza.
Se interzice schimbarea arzatoarelor pe partea unde arde focul pentru a evita arsurile care se pot
produce printr- o eventuala aprindere a gazelor în exteriorul cuptorului.
Reparatii capitale la cuptoare
Art. 626
La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare, sunt interzise:
a)utilizarea unor documentatii de executie de la reparatiile anterioare. Documentatia de executie pentru
reparatiile capitale si curente trebuie sa contina evaluarea starii tehnice concrete a cuptorului la
momentul respectiv;
b)utilizarea unor materiale refractare cu calitati diferite fata de cele prevazute prin documentatia de
executie a lucrarii (proiectul de executie);
c)schimbarea sau înlocuirea caracteristicilor elementelor care compun structura de rezistenta a
cuptorului, prevazute prin documentatia de executie a lucrarii (proiectulul de executie).
Art. 627
La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare cu ajutorul tertilor, în protocolul încheiat se vor
stabili masurile si responsabilitatile ce revin fiecarei parti pentru asigurarea conditiilor de securitate a
muncii.
Scurgerea sticlei si oprirea focului
Art. 628
Pentru scurgerea sticlei si oprirea focului se vor respecta, urmatoarele prevederi:
a)se va anunta formatia de prevenire si stingere a incendiilor care va lua toate masurile necesare
împotriva eventualelor incendii si va asigura supravegherea permanenta a desfasurarii lucrului în
conditii de securitate;
b)se vor lua masuri de întrerupere a energiei electrice la masinile de tras si instalatiile aferente
cuptorului care nu influenteaza procesul de ardere (alimentare cu amestec, racire cuva etc.);
c)locul în care urmeaza a se scurge sticla incandescenta se va îngradi si avertiza prin placute
avertizoare;
d)se va asigura scurgerea masei de sticla într- un bazin de scurgere prin intermediul unui canal de
legatura metalic permanent udat cu o cantitate suficienta de apa pentru realizarea fritarii;
e)operatia de scurgere a sticlei se va efectua de catre zidarii samotori, sub supravegherea si indicatiile
conducerii tehnice;
f)lucratorul care scoate dopul de samota va avea experienta pentru executarea acestei operatii si va fi
dotat cu echipament individual de protectie termoizolant si termorezistent precum si cu centura de
siguranta si frânghie pentru ca, în situatia unei eventuale scurgeri bruste a sticlei sa poata fi scos rapid
din locul respectiv. Echipa de pompieri va supraveghea în mod deosebit aceasta operatie si va interveni
în timp util pentru prevenirea accidentarii lucratorului.
Art. 629
Dupa scurgerea sticlei se va opri focul în cuptor, prin închiderea robinetelor de la conducta principala a
cuptorului, dupa care zidarii vor proceda la astuparea tuturor orificiilor si la închiderea registrului de
aer (subere).
Verificarea prealabila a legaturilor de sustinere a boltii


Art. 630
Reparatiile capitale încep cu verificarea legaturilor metalice de la bolta cuptorului, pentru a nu se
produce, în timpul racirii, prabusirea ei accidentala.
Racirea cuptorului
Art. 631
În timpul racirii cuptorului, se va proceda la strângerea progresiva controlata a ancorajelor la bolta,
pentru evitarea darâmarii boltii în timpul procesului de contractie a materialului refractar.
Demolarea cuptorului
Art. 632
Începerea demolarii cuptorului se va face la o temperatura la care se poate lucra fara pericol de arsuri.
Demolarea va începe de sus în jos, respectiv de la bolta cuptorului, evitându- se lucrarile suprapuse.
Art. 633
În cazul în care bolta cuptorului nu este supusa operatiei de demolare, dar se intervine la elementele de
sustinere a ei, se va asigura o sustinere provizorie printr- o constructie de rezistenta, independenta.
Art. 634
Zona de lucru în care se face demolarea, repararea cuptorului si asezarea materialelor rezultate de la
demolare cât si a materialelor necesare reconstructiei cuptorului, va fi îngradita si avertizata
corespunzator.
Art. 635
Blocurile refractare de greutate mare vor fi depuse pe palete sau carucioare speciale si vor fi evacuate
imediat din zona de lucru.
Art. 636
La demolare se vor evita îngramadiri de materiale pentru a nu se bloca caile de acces si a nu depasi
sarcina maxima admisa a planseelor de lucru.
Art. 637
La evacuarea cioburilor de sticla din bazin, se vor respecta prevederile ISCIR pentru instalatia utilizata
la ridicarea acestora.
Art. 638
În cazul în care, masa de sticla din bazin se sparge, în vederea evacuarii, cu dispozitiv special
(picambru), se va verifica starea tehnica a acestuia înainte si în timpul lucrului. Daca se constata
defectiuni, se va opri lucrul si va fi anuntat conducatorul formatiei de lucru.
Toti lucratorii care desfasoara simultan activitati în bazin, vor purta echipamentul individual de
protectie împotriva accidentarii cu particule (cioburi) de sticla.
Zidirea cuptorului
Art. 639
La zidirea cuptorului se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)manipularea si depozitarea blocurilor refractare de greutate mare se vor face numai cu mijloace
mecanizate, sub supravegherea conducatorului lucrarii. La depozitarea temporara a materialelor
refractare în jurul cuptorului, se interzice depasirea sarcinii maxime admise a planseelor de lucru (acolo
unde exista plansee);
b)stivuirea refractarelor se va face cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectia muncii.
Art. 640
În timpul lucrului la subsolul cuptorului sau la camerele regeneratoare, nu se va lucra la nivelurile
superioare, pentru evitarea accidentarilor.
Art. 641
La taierea caramizilor cu masina cu disc se vor aplica normele de securitate a muncii specifice acestei
activitati.
Art. 642
În timpul cioplirii blocurilor si a caramizilor refractare, se vor purta, în mod obligatoriu, masca de


protectie contra prafului, casca si ochelari de protectie.
Art. 643
Cioplirea manuala a caramizilor pentru profile se va face cu unelte corespunzatoare si echipament
individual de protectie adecvat, astfel ca eventualele particule desprinse sa nu produca accidentarea
lucratorilor.
Art. 644
Pentru cioplirea manuala a materialelor refractare se vor amenaja spatii de lucru în constructie
provizorie si demontabila, dotate cu instalatie de exhaustare si racorduri flexibile.
Art. 645
Planurile înclinate pe care se urca si se coboara din zonele aflate la înaltime vor fi construite rezistent,
vor avea pardoseli antiderapante si balustrade de protectie.
Art. 646
Operatiile de strângere si slabire a piulitelor de la tiranti vor fi supravegheate de conducerea tehnica a
lucrarii.
12.Prevederi de proiectare
Art. 647
În activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea geamului, se vor
respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii,
normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului si standardele de securitate a
muncii.
Art. 648
Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatii
de fabricare a geamurilor în conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, la
îndemâna celor ce concep si proiecteaza fluxurile tehnologice, în vederea realizarii unor nivele de
securitate mai ridicate.
Art. 649
Activitatile destinate depozitarii si pregatirii materiilor prime în vederea prepararii amestecului se vor
desfasura în încaperi special amenajate si cu echipamente care sa asigure etansarea operatiilor
tehnologice specifice.
Art. 650
La uscarea nisipului, injectoarele de gaze utilizate vor fi prevazute cu sistem de închidere automata a
gazelor în cazul opririi accidentale a acestora.
Art. 651
Echipamentul tehnic utilizat la uscarea nisipului va asigura izolarea operatiei fata de mediul de munca
prin:

- carcasarea jgheabului de evacuare a materiei prime;
- asigurarea etansarii între elementele mobile si fixe;
- instalatie de captare si retinere a pulberilor la încarcare si descarcare.
Art. 652
La cernerea materiilor prime se va asigura etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.
Sitele vor fi prevazute cu instalatie de captare si retinere a pulberilor.
Art. 653
Transportoarele cu banda utilizate la transportul cioburilor, a materiilor prime sau a amestecului vor fi
carcasate pe toata lungimea, legate la instalatia de captare a pulberilor si prevazute cu dispozitive de
oprire în caz de urgenta.
Art. 654
Buncarele utilizate pentru depozitari intermediare de materii prime pulverulente, vor fi prevazute cu
instalatie de captare si retinere a pulberilor.
Art. 655

Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa permita etansarea operatiei.
Art. 656
Cântarele utilizate la cântarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute cu dispozitive de
compensare a volumelor dizlocate - materie prima si aer.
Art. 657
Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si prevazute cu dispozitive de
compensare a volumelor dizlocate.
Încaperea în care se amplaseaza amestecatorul va fi prevazuta cu ventilare mecanica de siguranta.
Art. 658
La încarcarea si descarcarea materiilor prime în si din amestecator se va asigura etanseitatea acestor
operatii.
Art. 659
Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.
Art. 660
Gurile de încarcare si alte deschideri în peretii cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor
constituie un pericol, vor fi protejate împotriva iesirii flacarii.
Art. 661
Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie sa permita întoarcerea flacarii pe conducte.
Art. 662
Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari foarte grave în situatia
caderii elementelor de automatizare, se vor prevedea solutii care sa asigure circuitul deschis al gazelor
fara a necesita interventia omului.
Art. 663
Inversarea focului la cuptoare va fi obligatoriu semnalizata si înregistrata.
Art. 664
Înregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevazuta obligatoriu.
Art. 665
La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.
Sistemele de fritare vor asigura protectia lucratorilor contra aburului si a masei de sticla topita.
Art. 666
Locurile de munca de la masinile de tras geam pe verticala (sahturile) si de pe platformele de rupere,
vor fi asigurate cu ventilare naturala si/sau mecanica.
Art. 667
Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea masinilor de tras geam pe verticala, vor avea
asigurate balustrade de protectie, dimensionate conform normelor în vigoare.
Art. 668
Deschiderea scarilor, care se folosesc la urcarea de pe platforma sahturilor la nivelul taietorilor sau
manipulatorilor de geam, va fi protejata prin împrejmuire cu plasa de sârma.
Art. 669
Platforma etajului superior de la masinile de tras geam va fi asigurata din materiale ignifugate.
Art. 670
De la nivelul platformei de rupere, zona de iesire a benzii de sticla se va proteja pe o înaltime de
minimum 2m cu o plasa de sârma, lasând libera numai partea dinspre care actioneaza lucratorul.
Art. 671
Masinile de slefuit si gaurit geam vor avea instalatia electrica protejata împotriva patrunderii apei, fiind
executate în gradul normal de protectie IP4.5 în clasa de protectie II sau III, conform standardelor în
vigoare.
Art. 672
Operatia de givrare se va realiza în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.


Art. 673
Încaperile în care se realizeaza operatiile de matisare si polisare chimica a geamului vor avea peretii,
pardoseala si structura de rezistenta protejate antiacid.
Echipamentele tehnice si instalatiile electrice vor fi de asemenea protejate antiacid.
Sistemele de ventilare (generale si locale) vor asigura mentinerea concentratiei vaporilor de acizi în
limite nepericuloase.
Art. 674
Pentru evacuarea vaporilor de acizi în exterior precum si a solutiilor epuizate la canal, se vor prevedea
solutii tehnice de neutralizare a acestora înainte de evacuare în cazul în care concentratiile depasesc
limitele admise.
Art. 675
Peliculizarea geamului prin metode chimice (argintarea) se va realiza în încaperi prevazute cu ventilare
mecanica.
Art. 676
Încaperile destinate operatiilor de lacuire vor avea constructia si instalatiile electrice de tip antiex.
Art. 677
În cazul în care lacuirea se realizeaza mecanizat, instalatiile de lacuire vor fi în constructie antiex.
Art. 678
Lacuirea mecanizata a geamului în flux continuu se va efectua în cabine închise etans.
Art. 679
Încaperile destinate vopsirii oglinzilor vor fi prevazute cu instalatie de ventilare pentru captarea si
retinerea aerosolilor înainte de evacuarea în atmosfera.
Art. 680
Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam, în vederea asamblarii în
panouri termoizolatoare, se vor efectua în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 681
Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 682
Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si
ventilare vor fi în constructie antiex.
Art. 683
Încaperile în care se efectueaza serigrafierea vor fi bine iluminate, în special cu lumina naturala si vor fi
prevazute cu ventilare naturala si mecanica.
Parametrii de functionare a instalatiei de ventilare vor asigura prevenirea formarii amestecurilor
explozive pentru o cantitate data de solventi.
Instalatiile electrice vor fi de tip antiex.
Art. 684
Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii astfel amplasate încât sa respecte
criteriul efortului minim necesar atât ambalarii cât si transportului spre mijloacele de expediere.
Art. 685
Dimensiunile cailor de acces din depozite se vor corela cu marimea mijloacelor de transport, sensurile
de circulatie si necesitatile de întoarcere si manevrele specifice mijloacelor de transport.

Categories: