NSSM pentru industria celulozei si hârtiei

Norme specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hârtiei
Cuprins
Preambul
1.
Prevederi generale.
2.
Fabricarea celulozei, hârtiei, cartoanelor si confectiilor din hârtie si carton.
2.1.
Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca.
2.2.
Instruirea personalului.
2.3.
Dotarea cu echipament individual de protectie.
2.4.
Fabricarea celulozei si semicelulozei.
2.4.1.
Prepararea materiilor prime: lemn, stuf, paie, cÂrpe .
2.4.2.
Prepararea si concentrarea solutiilor bisulfitice.
2.4.3.
Fierberea celulozei si a semicelulozei.
2.4.4.
Spalarea celulozei.
2.4.5.
Sortarea celulozei nealbite si prelucrarea refuzurilor de la sortare .
2.4.6.
Albirea si sortarea celulozei albite .
2.4.7.
Prepararea agentilor de albire .
2.4.8.
Deshidratarea, uscarea, taierea si ambalarea celulozei.
2.4.9.
Evaporarea solutiilor reziduale: lesie neagra, solutie de sulfit si borhot.

2.4.10.
Arderea lesiilor si a solutiilor reziduale de fierbere.
2.4.11.
Caustizarea lesiilor verzi.
2.4.12.
Cuptorul de regenerare a varului.
2.5.
Fabricarea hârtiei, cartoanelor si confectiilor din hârtie si carton .
2.5.1.
Prepararea pastei de hârtie si a materialelor auxiliare .
2.5.2.
Masini de fabricat hârtie si carton.
2.5.3..
Finisarea mecanica si manuala

2.5.4.
Înnobilarea hârtiei si cartonului.
2.5.5.
Confectii din hârtie, carton si mucava.
2.6.
Încarcarea, descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime,materialelor si
produselor finite

2.7.
Întretinere, reparatii, interventii .
3.
Prevederi de proiectare a mijloacelor de productie utilizate în industria celulozei si hârtiei .
-Anexa 1
- Norme de securitate a muncii complementare pentru industria de celuloza si hârtie. Prescriptii ISCIR.
-Anexa 2
- Ghid de terminologie de securitate a muncii - notiuni de baza.
-Anexa 3
- Standarde de referinta.
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind


prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala în
conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva de raspundere pe cei ce desfasoara aceste
activitati daca nu au prevazut alte masuri necesare asigurarii securitatii muncii în conditiile locale de
desfasurare a activitatii. Aceste masuri se regasesc în instructiunile de protectie a muncii elaborate de
catre agentii economici.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
securitatea muncii care cuprinde:
-Norme generale de protectie a muncii cuprinzând prevederile de securitate si de medicina a muncii
general valabile pentru orice activitate;
-Norme specifice de securitate a muncii cuprinzând prevederile de securitate a muncii, specifice unor
anumite activitati, altele decât cele stipulate în "Normele generale de protectie a muncii".
Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate indiferent de forma de
organizare sau proprietate în care se desfasoara activitatile.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor
normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de
securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
securitate a muncii practicata în cadrul normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor
abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele
elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie
si, în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive
unelte etc) si a obiectelor muncii, (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul de
munca.
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice în care unul sau mai
multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii
vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de securitate, se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant
- sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - propriu proceselor de munca
din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile normelor specifice de securitate a
muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în
munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
În contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru industria
celulozei si hârtiei au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente în domeniul securitatii
muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor
specifice, astfel încât, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui
element component al procesului de munca.
Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de procedee de fabricare a celulozei, hârtiei, cartonului
si confectiilor din hârtie si carton, pentru fiecare tip de procedeu prevederile urmarind o succesiune

logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului în procesul de munca.
În acelasi timp, pentru terminologia de specialitate si de securitate a muncii utilizata la elaborarea
normelor este inclusa o anexa în care sunt explicitati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai în ceea ce priveste continutul, dar
si ca forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor
care se refera la aceeasi problematica usurând astfel utilizatorilor întelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.
1.Prevederi generale
Continut, scop
Art.1

(1)Normele specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hârtiei, cuprind masuri de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor ce se desfasoara în
industria celulozei, hârtiei, cartoanelor si confectiilor din hârtie si cartoane.
(2)Masurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor
de risc existenti în sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant sarcina
de munca - mijloace de productie - mediu de munca).
Domeniu de aplicare
Art.2
Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitatea de
fabricare a celulozei, hârtiei, cartoanelor, confectiilor din hârtie si cartoane, indiferent de forma de
proprietate a capitalului social si de modul de organizare a acestora.
Relatia cu alte acte normative
Art.3
(1)Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile "Normelor generale de protectie a
muncii".
(2)Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de fabricare a celulozei, hârtiei, cartoanelor,
confectiilor din hârtie si cartoane, dar care se regasesc în unitatile de celuloza si hârtie, se vor aplicaprevederile normelor specifice prezentate În anexa nr.1.
Revizuirea normelor
Art.4
Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a
modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor
juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.
2.Fabricarea celulozei, hârtiei, cartoanelor si confectiilor din hârtie si carton2.1.Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art.5
Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se vor face conform prevederilor "Normelor
generale de protectie a muncii".
Art.6
Este interzisa participarea lucratorilor din depozit la legarea si dezlegarea ceamurilor la cheu precum si
la manevrele de acostare.
Art.7
Conducerea buldozerului din halda de tocatura se va încredinta numai persoanelor care poseda permis
de exploatare pentru acest tip de utilaj (autorizatie si instructaj de protectie a muncii).
2.2.Instruirea personalului
Art.8
Instruirea personalului din activitatea de fabricare a celulozei si hârtiei, în domeniul protectiei muncii,
se face conform prescriptiilor "Normelor generale de protectie a muncii".
2.3.Dotarea cu echipament individual de protectie

Art.9
Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform "Normativului cadru de acordareasi utilizare a echipamentului individual de protectie". În baza lui, persoanele juridice vor întocmi pentru
fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protectie, adecvat executarii
sarcinilor de munca în conditii de securitate.
2.4.Fabricarea celulozei si semicelulozei
2.4.1.Prepararea materiei prime: lemn, stuf, paie, cÂrpe
Art.10
Pornirea instalatiilor se va face numai daca toti lucratorii de la instalatia respectiva sunt la locurile lor
de munca.
La fiecare pornire a utilajelor se va verifica daca lânga aceste utilaje nu sunt si alte persoane (mecanici,
electricieni etc.) care ar putea fi accidentate.
Art.11
Comunicarea între lucratorii de la locurile de munca apropiate se va face prin semnale sonore
conventionale, cunoscute de personalul din sectorul respectiv.
Art.12
Orice scoatere a lemnului din/de pe utilaj se va face numai dupa oprirea utilajului.
Art.13
Pe transportoarele care deplaseaza bustenii de la o instalatie la alta, acestia se vor aseza astfel încât sa
nu depaseasca marginile transportoarelor.
Art.14
Transportoarele vor fi prevazute cu plasa de protectie în jurul tamburilor de antrenare, întoarcere si
întindere pentru a se evita accidentele provocate de prinderea hainelor sau a corpului.
Sectionarea lemnului
Art.15
Înainte de începerea lucrului, pânza ferastraului circular trebuie verificata, pentru a nu prezenta defecte
(fisuri, dinti rupti etc.).
Art.16
În timpul lucrului bratul basculant al sectionatorului pendular va fi asigurat limitându-i cursa maxima
cu un cablu sau lant, astfel încât, la capatul cursei sa nu depaseasca muchia anterioara a mesei.
Art.17
Este interzisa introducerea sub pânza ferastraului a lemnelor cu sârme sau corpuri straine (metal, pietris
etc.).
Suprafata de deservire a utilajelor va fi acoperita cu rumegus pentru a evita alunecarile.
Art.18
Actionarea pendulei se va face numai din partea laterala a pânzei. Tragerea si împingerea discului
taietor al pendulei se va face cu ajutorul unui mâner fixat pe bratul oscilant, care va fi învelit în piele
sau cauciuc pentru a evita alunecarea mâinilor.
Art.19
Rumegusul produs în procesul de sectionare, în timpul functionarii utilajului, se va îndeparta numai cu
ajutorul ventilatoarelor.
Art.20
Capatul busteanului va fi bine fixat cu tapina înainte de a fi retezat, evitându-se caderea lui necontrolata
dupa sectionare.
Art.21
Se interzice fortarea pânzei în lemn. Sectionarea se va face în mod progresiv.
Art.22
În timpul lucrului pÂnza va fi supravegheata în permanenta iar daca apar defectiuni, masina se opreste
imediat. Piulitele de montaj ale pânzei vor fi bine strânse pe flansele de fixare.


Art.23
În timpul taierii manuale cu joagarul, ferastraul electric sau mecanic cu lant, busteanul va fi asigurat cu
scoabe contra rostogolirii.
Art.24
Partea de sub masa discului circular se va acoperi cu plasa de protectie, pânza circularului fiind
acoperita 70% din suprafata ei.
Art.25
Este interzis a se forta pornirea circularului prin rotirea cu mâna a discului sau frânarea manuala a
acestuia. Pornirea nu se va face în sarcina, iar pentru oprire se va utiliza dispozitivul de frânare a
utilajului.
Art.26
Transportul pânzelor circulare se va face de catre doi lucratori care introduc o tija metalica pe orificiul
central al pânzei si apoi se deplaseaza paralel, unul fata de celalalt.
Art.27
Ridicarea pânzelor pe masa sectionatorului se va face cu ajutorul troliului.
Pentru schimbarea pÂnzelor circulare se vor utiliza dispozitive speciale În conformitate cu
instructiunile de lucru.
Art.28
(1)La mesele de alimentare cu sectionator, este interzisa intrarea pe sau/sub masa transportoare
(inclusiv alimentator, aliniator) si în zona circularelor, în timpul functionarii acestora.

(2)Este interzisa scoaterea din functiune a dispozitivelor de siguranta (limitatoare de cursa) cu care sunt
prevazute usile de acces în zona pânzelor circulare.
Art.29
Se interzice parasirea locului de munca si lasarea instalatiei de sectionare în functiune.
Art.30
Se interzice deplasarea sau stationarea pe podeste si pe scarile de deservire ale meselor de alimentarecu sectionator si în general în spatiul de sub podurile rulante cu graifar, aflate în functiune. În timpul
functionarii podului rulant, operatorul va sta în cabina special construita, pentru comanda mesei de
alimentare cu sectionator.
Art.31
Pasarela de deservire din jurul mesei de alimentare se va mentine permanent curata, libera de sârma,
lemne, zapada pe timp de iarna etc. permitând o circulatie normala si în siguranta a personalului.
Art.32
Este strict interzis accesul persoanelor în zona sectionatorului.
Despicarea bustenilor cu despicatorul hidraulic
Art.33
Înainte de începerea lucrului se vor verifica: starea cablului electric, aparatorii de protectie si cuplajul,
dupa care despicatorul va functiona în gol 2-3 minute.
Art.34
Nu se va începe lucrul decât dupa eliberarea pe o raza de cel putin 2 m distanta a spatiului din juruldespicatorului, prin îndepartarea butucilor, sârmelor sau a altor corpuri ce stÂnjenesc activitatea.
Art.35
Lemnul introdus la despicat se va aseza în mod obligatoriu longitudinal pe masa despicatorului si nu va
avea lungimea mai mare de 1 m. Manipularea bustenilor se va face cu atentie folosind cârlige si tapine.
Art.36
Dupa despicare, lemnul se va îndeparta la cel putin 3 m de despicator si se va aseza ordonat în stiva sau
direct pe transportorul cu banda de alimentare a tocatorului.
Cojirea lemnului (În cojitoare tip tambur)
Art.37

Manipularea lemnului la intrarea sau iesirea din tamburul de cojire se va face numai cu tapina,
operatorul stând pe podestul de lemn special construit la aceste locuri de munca.
Art.38
Se va urmari cu atentie deplasarea lemnului pe transportorul cu racleti de la alimentarea cojitorului sau
pe jgheabul de evacuare, deoarece exista pericolul ca lemnul sa se blocheze la tamburul de actionare al
transportorului sau sa sara peste parapet, în special pe timp de iarna, când suprafata busteanului este
acoperita de gheata, zapada sau este verde.
Art.39
În timp ce instalatia functioneaza, sunt interzise:

- urcarea pe transportoare sau jgheaburi pentru deblocarea lemnului;
- intrarea sub tamburii cojitorului pentru curatire/deblocare a jgheabului sau a transportorului de
colectare a cojii;
- îndepartarea anumitor obiecte ce împiedica desfasurarea normala a lucrului din gospodaria de coaja,
ungerea etc;
- deblocarea lemnului de pe transportoare, rolele de alimentare a tocatorului sau din grupa de
alimentare a acestuia;
- Întinderea curelei de transmisie dintre motor si tocator.
Art.40
Sub transportoare si deasupra zonelor de circulatie se va monta o plasa metalica de protectie pentru
retinerea lemnelor.
Art.41
Se va asigura ritmicitatea la evacuarea lemnului din cojitor pentru a nu se crea aglomerari de lemn care
împiedica o functionare normala a tocatorului.
Art.42
(1)Pornirea si oprirea instalatiilor se va face sub supravegherea persoanei cu atributii în acest sens.
(2)Înainte de pornire, acesta controleaza daca nu exista lucratori, electricieni sau lacatusi de întretinere
în apropiere (pe transportoare, pe tambur, sub tambur, la rolele de sprijin, grupuri de actionare sau
transportoare). Dupa ce se convinge ca nu exista nici un pericol, va da semnalul de pornire, va astepta
cca. 1 minut si neexistând nici o avertizare din partea personalului, va porni grupurile de actionare ale
cojitorului. Este interzisa pornirea instalatiei fara avertizare sonora.
Art.43
(1)În cazul aglomerarii lemnului pe jgheabul de evacuare a lemnului din cojitor sau pe transportorul de
lemn cojit, se va închide imediat poarta de iesire a lemnului din cojitor si se va proceda la deblocarea
utilajelor.
(2)Deschiderea portilor cojitorului se va face treptat evitându-se deversarea unei cantitati mari de lemn
peste transportor sau în afara acestuia.
Art.44
Pornirea si oprirea pompelor de recirculare a apei se vor face numai de catre conducatorul cojitorului,
iar în lipsa acestuia de catre o persoana numita a efectua aceasta operatie.
Art.45
Operatorul care deserveste instalatia de preparare a cojii, va interveni cu atentie când este necesar a se
îndeparta de pe transportor capetele de lemn mai lungi.
Art.46
La cresterea nivelului apei în bazinul de sub tamburul separator, se va opri instalatia si se vor lua
masuri de curatare a orificiilor si sitei de retinere de la evacuarea apei din bazin.
Tocarea lemnului
Art.47
Este interzisa desfacerea capotei tocatorului sau deschiderea ferestrei de vizitare a cutitelor, înainte de
oprirea completa a rotorului, respectiv a volantei port cutite, decuplarea de la instalatia electrica si

montarea placutelor avertizoare.
Art.48

(1)Se va controla permanent functionarea normala a detectorului de metale.
(2)Este interzisa introducerea în tocator a lemnelor cu corpuri metalice.
Art.49
Este interzisa pornirea tocatorului fara a se verifica:
- montarea corecta a cutitelor;
- starea cutitelor;
- modul de fixare a capacului rotorului;
- daca aparatorile de protectie la grupul de actionare si la transportorul de alimentare sunt bine montate;
- daca fereastra de vizitare a cutitelor este bine închisa.
Art.50
Pornirea tocatorului se va face în gol, iar alimentarea cu material se va face numai dupa atingerea
turatiei normale de lucru.
Art.51
(1)Se interzice utilizarea cutitelor cu defecte (fisuri, stirbiri) si latimi care nu asigura functionarea în
conditii de securitate.
(2)Vor fi scoase din uz si înlocuite suruburile si dispozitivele deteriorate folosite la fixarea cutitelor.
Art.52
Este interzis a se interveni pentru oprirea mai rapida a discului portcutite, cu diferite obiecte. Pentru
aceasta se va folosi numai sistemul de frânare al masinii.
Art.53
Nu se va stationa în planul de rotire al discului portcutite sau al volantei tocatorului.
Art.54
Alimentarea tocatorului cu material se va face uniform pentru a se evita aglomerarea si blocarea
masinii. La alimentarea manuala a tocatorului, pozitia muncitorului, care introduce lemnul în tocator,
trebuie sa fie laterala, pentru a evita accidentarea cu lemnele proiectate în afara pe jgheabul tocatorului.
Art.55
Manipularea cutitelor de la un loc de munca la altul se va face în suporturile lor pe carucioare.
Art.56
(1)Schimbarea cutitelor, contracutitului si reglarea distantei între cutite si contracutitul tocatorului se va
face sub supravegherea unei persoane competente, dupa scoaterea sigurantelor electrice de la tabloul de
comanda al utilajului si montarea placutelor avertizoare.
(2)Înainte de pornirea tocatorului se vor efectua 3-4 rotiri manuale ale discului, cu ajutorul unei rangi,
pentru a observa daca cutitele sunt egal distantate de contracutit.
Art.57
Orice zgomot neobisnuit produs în instalatia de tocare, trebuie sa conduca la oprirea imediata si la
controlul utilajelor din punct de vedere tehnic.
Art.58
În timpul desfundarii sortizoarelor de tocatura, precum si în timpul reviziei acestora, este obligatorie
scoaterea sigurantelor de la tabloul electric.
Art.59
(1)Este interzisa intrarea în ciclonul de dezaerare a tocaturii sau în orice buncar pentru tocatura, cu
instalatia de alimentare a acestora, în functiune.
(2)Desfundarea lor se va face cu instalatia în stare de repaus, cu ajutorul unei tije sau cârlig.
(3)Repornirea se face numai dupa montarea corecta a capacelor de vizitare.
Art.60
Îndepartarea lemnului cu continut de metal de pe transportorul de alimentare al tocatorului se face
numai cu utilajul oprit si cu ajutorul tapinei. Nu se va interveni cu mâna.

Art.61
Este interzisa apropierea de sortizorul de tocatura în functiune deoarece exista pericolul de accidentare
datorita oscilatiilor acestuia.
Art.62
Sitele sortizorului se vor schimba sau se vor desfunda numai cu utilajul în stare de repaus si cu
sigurantele de la tabloul electric scoase.
Art.63
Se interzice orice interventie la tocatorul în functiune.
Tocarea plantelor anuale (stuf si paie)
Art.64
SÂrma de la legaturile de stuf si paie va fi extrasa prin taiere si retinere manuala, operatiunea
efectuându-se de la distanta de cel putin 1 m fata de valturile dintate ale dispozitivului de alimentare al
tocatorului.
Art.65
Tragerea si aranjarea balotilor pe banda se va face numai cu cârlige speciale.
Art.66
Taierea sârmelor balotilor, precum si colectarea lor se va face din pozitia laterala.
Art.67
Se interzice cu desavârsire împingerea cu mâna a balotilor pe banda transportoare în apropierea
cutitelor tocatoarelor, antrenarea acestora facându-se doar cu dispozitivele cu care este prevazuta
instalatia de alimentare.
Art.68
În cazul înfundarii tocatoarelor, dupa oprirea utilajelor si înainte de desfundarea lor se vor lua
urmatoarele masuri:

- se vor deconecta sigurantele electrice de la motorul de actionare a tocatorului;
- se vor deconecta sigurantele motorului de actionare a suflantei (ventilatorului).
- se vor monta placute avertizoare.
Art.69
Curatirea electromagnetilor de obiecte metalice este permisa numai dupa oprirea benzii transportoare
pe care sunt montati.
Art.70
Se interzice intrarea în cicloane fara luarea masurilor de mentinere în stare de repaus a instalatiei
pneumatice respective, fara permis de lucru.
Art.71
Zilnic se vor curata depunerile de praf de pe instalatii.
Art.72
Reglarea debitului de aer pe tubulatura de absorbtie a tocaturii se va face de catre o persoana desemnata
a efectua aceasta operatie.
Art.73
Curatarea desprafuitoarelor se va face pe fiecare schimb de lucru, dupa ce linia a fost oprita si
sigurantele de la tablou deconectate.
Art.74
(1)Intrarea în desprafuitor, pentru reglarea periilor se face numai cu utilajele oprite pe baza permisului
de lucru.
(2)Lucratorii vor folosi centurile de siguranta si vor fi ancorati într-un loc sigur, la partea superioara a
utilajului, întrucât exista pericol de cadere a lucratorului în închizatorul celular, situat la partea
inferioara a desprafuitorului.
Art.75
(1)La exhaustoare este interzis a se deschide vreun capac în timpul functionarii.

(2)Interventia la rotoarele ventilatoarelor se va face numai dupa scoaterea motoarelor de sub tensiune si
aplicarea placutelor avertizoare.
Tocarea si desprafuirea deseurilor textile
Art.76
Transportul balotilor de textile, din magazie la tocator, se va face cu ajutorul carucioarelor manuale.
Art.77
(1)Introducerea deseurilor în tocator se va face cu atentie, verificându-se daca nu contin corpuri straine
(benzi de otel, pietre etc.).
(2)În timpul introducerii deseurilor nu se vor apropia mâinile de valturile de antrenare din fata
tocatorului.
Art.78
Schimbarea cutitelor la tocatoare se va face numai dupa ce s-a asigurat imposibilitatea pornirii lor. În
acest scop se vor deconecta sigurantele de la tabloul de pornire-oprire a utilajului si se vor monta
placute avertizoare.
Art.79
Controlul cutitelor se va face numai cu utilajul în stare de repaus.
Art.80
Scoaterea cârpelor din scuturator se va face cu dispozitive manuale de extragere.
Art.81
Sistemul de absorbtie a prafului de la mesele de sortare a cârpelor se va verifica zilnic pentru a se
asigura permanent, o functionare normala a acestuia.
Art.82
Pe mesele de alegere, cârpele nu se vor aseza pe întreaga suprafata pentru a lasa libere suprafetele
necesare absorbtiei prafului.
Art.83
Este interzisa introducerea manuala a cârpelor în tocator. Alimentarea se va face numai cu ajutorul
benzii transportoare.
Depozitarea si transportul tocaturii de lemn
Art.84
Înainte de pornirea suflantei pentru transportul pneumatic al tocaturii se va verifica starea tehnica a
acesteia si a filtrelor pentru a evita înfundarea lor.
Art.85
(1)În timpul functionarii instalatiei pneumatice toate capacele de vizitare si control vor fi închise etans
pentru a se evita pierderile de praf în exterior.
(2)În cazul ivirii unor neetanseitati la conductele de transport pneumatic, rezultând praf în zona de
lucru, instalatia se va opri imediat si defectiunile vor fi remediate de personalul de specialitate.
Art.86
Se interzice cu desavârsire desfundarea conductelor de transport pneumatic prin ridicarea presiunii de
aer peste limitele admise în exploatarea normala, presiune indicata în cartea tehnica a suflantei. Se
demonteaza tronsonul în cauza si se desfunda.
Art.87
Controlul interior al silozului de tocatura se va face periodic, pa baza permisului de lucru.
Art.88

(1)Este interzisa intrarea persoanelor în silozuri pentru darâmarea peretilor de tocatura sau spargerea
tocaturii.
(2)Aceste operatii se vor face din exterior cu ajutorul rangilor metalice, prin gaurile practicate în acest
scop în peretii silozului.
Art.89
La orice oprire, pentru interventie la unul din transportoarele din traseul spre fierbere, se va anunta

operatorul de la fierbatorie, care va lua masurile necesare ca pe timpul interventiei, utilajele sa nu fie
repornite. La butonul de pornire se va aplica placuta avertizoare NU PORNI, SE LUCREAZA .
Art.90
Nu se va circula cu buldozerul peste cablurile electrice cazute la pamânt si nici nu se va urca cu
buldozerul pe halda de tocatura la mai putin de 3 m sub conductorii electrici aerieni.
Art.91
(1)În timpul lucrului se interzice conducatorului de buldozer sa primeasca persoane straine în cabina
utilajului, în zona de lucru, sau pe halda.

(2)Pentru nivelarea tocaturii se va lucra cu lama buldozerului luând câte putin material lemnos si se va
lucra pe directia de înaintare, tangenta la baza conului de tocatura.
Art.92
(1)Se va evita coborârea brusca a buldozerului pe taluzul haldei, pentru a evita pericolul de rasturnare.
(2)La formarea haldei se va avea în vedere ca una din laturi sa aiba o panta lenta (maximum 300) pe
unde sa poata urca si coborî buldozerul.
Art.93
Halda de tocatura nu va depasi platforma betonata de depozitare.
Art.94
La aparitia unor defectiuni tehnice sau la controlul pe timp de noapte al buldozerului se va folosi numai
lanterna. Se interzice folosirea focului deschis pentru iluminarea utilajului sau a zonei de lucru.
Art.95
Nu se va încredinta buldozerul pentru conducere altor persoane, chiar daca au permis de conducere
daca nu au fost instruite si autorizate sa lucreze pe halda.
Art.96
Nu se vor efectua cu buldozerul operatiile pentru care conducatorul utilajului nu are instructajul
necesar.
Art.97
În cazul surparii haldei de tocatura peste buldozer, buldozierul va opri motorul, va închide geamurile si
va astepta sa fie degajat de personalul din exterior.
Art.98
Este interzisa alimentarea cu combustibil si lubrifianti precum si repararea sau mica întretinere a
buldozerului pe halda de tocatura sau în apropierea ei.
Art.99
Buldozerul se va mentine în stare perfecta de curatenie, fara scurgeri de ulei sau combustibil si cu
parascântei la toba de esapament .
Art.100
Caile de acces si tunelul de tocatura vor fi mentinute curate, libere si iluminate corespunzator pentru
deplasarea si interventia în siguranta.
2.4.2.Prepararea si concentrarea solutiilor bisulfitice
Art.101
Se vor corela instalatia de ardere a sulfului si instalatia de absorbtie a gazelor, atât la pornire cât si la
oprire.
2.4.3.Fierberea celulozei si a semicelulozei
Art.102
La fierberea celulozei si a semicelulozei se vor respecta parametrii de lucru (graficul de fierbere,
regimul de presiune etc) precum si regulamentul de exploatare si întretinere a instalatiei.
Art.103
Fierbatoarele stationare care necesita presarea tocaturii prin batere cu abur vor fi prevazute cu aparate
de batere montate în interiorul gurii de alimentare cu tocatura.
Art.104

Încarcarea cu tocatura a fierbatoarelor se va efectua dupa verificarea vizuala a interiorului acestora,
respectiv a captuselii la fierbatoarele sulfit înzidite, starea sitelor etc., folosind în acest scop lampa
portabila alimentata la o tensiune nepericuloasa.
Art.105
Nu se admite intrarea lucratorilor în silozul de deasupra fierbatorului pentru spargerea "boltilor" în
timpul încarcarii fierbatorului cu tocatura. Se vor folosi exclusiv mijloacele mecanice în acest scop.
Art.106
Intrarea în silozul de tocatura de deasupra fierbatorului este permisa numai în cazul în care silozul este
închis la partea de jos, iar lucratorul va folosi centura de siguranta si va fi supravegheat din exterior.
Art.107
În cazul spargerii garniturii la capacul fierbatorului, la ventilul de golire etc. se opreste încalzirea
fierbatorului, se reduce presiunea prin gazuire si se scurge lichidul de firbere, iar dupa eliminarea totala
a presiunii din fierbator se remediaza deficienta tehnica.
Art.108
Presiunea din fierbator se urmareste cu ajutorul a cel putin doua manometre verificate si sigilate.
Art.109
La golirea fierbatoarelor, suruburile de la capace vor fi desfacute numai atunci când manometrele vor
indica presiunea zero si a fost deschis ventilul de pe conducta de aerisire.
Art.110
Fierbatoarele vor fi prevazute cu ventile de reducere automata a suprapresiunii si cu supapa de
siguranta.
Art.111
Golirea fierbatoarelor în putini, difuzoare sau tancuri de golire se va face numai dupa verificarea
instalatiilor si luarea masurilor de securitate.
Art.112
La scoaterea capacelor fierbatoarelor rotative se vor respecta instructiunile de lucru.
Art.113

(1)Este interzisa stationarea personalului lânga gura de încarcare-golire a fierbatorului în timpul
ridicarii sau coborârii capacului precum si în timpul introducerii tocaturii si lesiei.
(2)Este interzisa aplecarea peste gura de încarcare a fierbatorului si controlul vizual al acestuia , fara
utilizarea centurii de siguranta.
Art.114
Pentru a evita socurile de presiune în alimentator si în circuitul de evacuare din acesta, se verifica
temperatura circuitului si nivelul în tubul de legatura.
Art.115
(1)Pentru golirea separatorului de metal din tubul de legatura, sunt prevazute ventile telecomandate si
interblocate.
(2)Este interzisa functionarea fara aceste ventile sau cu ele defecte.
(3)Purjarea lesiei cu impuritati se va face numai în containere sau în canal.
Art.116
Este strict interzisa functionarea instalatiei fara sistemul de siguranta, fara presostatele montate pe
impregnator si fierbator si fara interblocarile cu care aceasta este echipata.
Art.117
Este interzisa pornirea rafinorului cu supapa de siguranta a agregatului hidraulic neajustata si cu filtrele
de ulei murdare.
Art.118
La patrunderea unor fragmente metalice între discurile rafinorului, este obligatorie separarea imediata a
acestora, oprirea masinii si centrarea agregatului rafinor-electromotor.
Art.119

Este interzisa functionarea instalatiei atunci când apa de racire si etansare a utilajelor nu are debitele si
presiunile prescrise.
Art.120
Fierbatorul tip Pandia se va încalzi încet evitându-se dilatarile rapide si deteriorarea garniturilor de la
presetupele snecurilor interioare.
Art.121
În cazul înfundarilor repetate a tubului de impregnare cu tocatura se va proceda în felul urmator:

- se va opri motorul de actionare a impregnatorului;
- desfundarea se va face cu scule mecanice (de tragere a tocaturii) prin gura de vizitare a
impregnatorului, muncitorul stând în pozitie laterala.
Art.122
Instalatiile de firbere tip Pandia se vor revizui lunar, o atentie deosebita acordându-se centrarii supapei
care închide gura de alimentare a fierbatorului.
Art.123
În caz de spargere a "dopului" continuu de tocatura introdus în fierbator, urmata de suflarea inversa din
fierbator a continutului acestuia, se va actiona cu promptitudine asupra supapei de închidere. Personalul
va parasi zona din imediata apropiere a utilajului în care are loc fenomenul de "rabufnire".
Art.124
În cazurile dese de blocare a presei cu surub care alimenteaza fierbatorul cu tocatura si în caz de
blocare sau de descentrare a supapei de închidere, se trece la remediere numai dupa ce s-au luat
urmatoarele masuri:
- se scoate de sub tensiune cupla electromagnetica si motorul de actionare a presei de alimentare;
- se evacueaza presiunea din fierbator pâna la zero atmosfere (presiunea la manometre) si se deschide
ventilul de aerisire.
Art.125
În cazul spargerii garniturilor la presetupele organelor în miscare ale fierbatorului sau a altor defectiuni
mecanice la piesele din interiorul acestuia se vor lua urmatoarele masuri:
- se opreste alimentarea fierbatorului cu tocatura si solutie de fierbere;
- se continua alimentarea cu abur si evacuarea materialului fiert din fierbator;
- se reduce presiunea din fierbator la zero atmosfere dupa care se raceste cu apa interiorul acestuia.
Art.126
În cazul înfundarii descarcatorului de la fierbator, desfundarea se va efectua cu respectarea
instructiunilor de lucru.
Art.127
Când se defecteaza supapa de închidere a alimentarii cu tocatura sau aceasta închide cu întârziere si
este pericol de a sufla invers din fierbator, se închide în primul rând ventilul pneumatic de admisie a
aburului apoi ventilul manual.
Art.128
Instalatia de fierbere tip Defribator se va revizui lunar, o atentie deosebita acordându-se alimentatorului
si sistemului de închidere a gurii de alimentare cu tocatura.
Art.129
În cazul blocarii alimentatorului cu surub, de defectare a sistemului de închidere a gurii de introducere
a tocaturii în fierbator, de defectare a melcilor verticali sau a sistemului de extractie si de defibrare se
trece la remediere, dupa luarea urmatoarelor masuri:
- se opreste alimentarea fierbatorului;
- se continua fierberea si golirea fierbatorului;
- se reduce la zero presiunea în fierbator si se raceste interiorul acestuia prin introducerea de apa.
Art.130
Deschiderea ventilelor de abur pentru alimentarea calorizatoarelor sau direct a fierbatoarelor se va face

treptat, pentru a evita socurile si accidentele din aceasta cauza.
Art.131
Conductele de abur vor fi purjate si aerisite înainte de orice repornire, dupa o stagnare mai mare de 30
minute, iar instalatiile de condensare vor asigura evacuarea acestuia.
Art.132
Se vor lua masuri de evitare a deschiderii accidentale a capacelor de la fierbatoarele discontinui.
Art.133
Intrarea în fierbatoare si în rezervoare va fi posibila numai pe baza permisului de lucru.
2.4.4.Spalarea celulozei
Spalarea celulozei obtinuta prin procedeul sulfit discontinuu
Art.134
Personalul din instalatia de spalare va tine în permanenta legatura cu personalul ce deserveste instalatia
de fierbere, golire, sortare etc.
Art.135
În timpul golirii fierbatoarelor sulfit prin suflarea în putini (cazi), se vor respecta instructiunile de lucru
privind aceasta operatie.
Art.136
Dupa golirea fierbatorului conducatorul de formatie asteapta cca. 10 minute pâna la disparitia vaporilor,
verifica starea capacelor, a captuselii de scândura, a compartimentului etc., dupa care admite accesul
operatorilor.
Art.137
Accesul în putinile de spalare sau colectare a solutiei, pentru reparatii sau spalari se face pe baza
permisului de lucru.
Art.138
Spalarea celulozei în rezervoarele filtrante se face cu furtunul de apa, ancorat într-un dispozitiv care
permite proiectarea jetului în toate directiile.
Spalarea continua a celulozei pe filtre
Art.139
Se interzice introducerea mâinii sau a obiectelor tinute în mâna la distribuitoarele filtrelor, sub valturile
de preluare precum si la cuplele motoarelor în functiune.
Art.140
Desfundarea distribuitoarelor si destramatoarelor de material de la filtrele de spalare se face numai cu
jet de apa sub presiune. Se interzice desfundarea manuala a acestora.
Art.141
În timpul functionarii filtrelor de spalare se interzice demontarea sau deschiderea capacelor de vizitare,
a gurilor de golire de pe carcasa de protectie, evitându-se stropirile accidentale cu lesie sau solutie
reziduala.
Art.142
Se interzice preluarea manuala a probelor de celuloza de pe valtul de preluare.
Art.143
Nu se admite functionarea instalatiei de spalare cu site deteriorate, chingi rupte sau slabite, sprituri sau
ventile distribuitoare defecte.
Art.144
Operatia de schimbare a sitei de pe tamburul filtrului de spalare se va face numai de persoana
desemnata pentru a efectua aceste operatii pe baza instructiunilor de lucru.
Art.145

(1)Pe fiecare schimb este obligatorie verificarea tuturor racordurilor flexibile la spriturile de spalare
pentru lesie, solutie reziduala sau apa calda si înlocuirea celor defecte sau uzate.
(2)Instalatiile care se afla sub presiune sunt supuse verificarii conform instructiunilor ISCIR.

Art.146
Curatarea, de depuneri, a cuvelor de la filtrele rotative, se face cu ajutorul unui furtun cu apa, având
agitatorul pornit. Nu se permite curatarea sau împingerea depunerilor cu diverse scule (lopeti, scânduri,
spacluri etc.).
Art.147
Curatarea manuala a cuvei filtrelor rotative se executa pe baza permisului de lucru.
Art.148
Sunt interzise interventiile în jgheabul snecului transportor al materialului filtrant, când acesta este în
functiune.
Art.149
Este interzisa interventia pentru reparatii sau remedieri la recipientele aflate sub vid. Accesul interior
este posibil numai pe baza permisului de lucru.
Art.150
Este obligatorie functionarea instalatiilor de ventilatie la hotele filtrelor pentru absorbtia aburului
secundar si a gazelor cu continut de hidrogen sulfurat, la spalarea celulozei sulfat, respectiv cu bioxid
de sulf si amoniac la spalarea celulozei sulfit.
2.4.5.Sortarea celulozei nealbite si prelucrarea refuzurilor de la sortare
Art.151
Înainte de pornirea rafinoarelor sau a altor tipuri de utilaje pentru macinarea nodurilor si a refuzurilor
de la sortarea celulozei se va verifica si se va asigura distanta necesara dintre discuri (organe de lucru).
Art.152
Este intezisa pornirea în gol (fara pasta celulozica) a rafinoarelor sau a altor utilaje de macinare daca nu
sunt pe pozitia "depresat".
Art.153
Operatia de oprire a rafinoarelor sau a altor utilaje de macinare a refuzurilor se va efectua în ordinea
inversa de pornire a acestora, respectiv:

- se va depresa rafinorul sau utilajul de macinare;
- se va opri alimentarea rafinorului sau în general a utilajelor de macinare;
- se va opri rafinorul sau utilajul de macinare;
- se vor lua masuri care sa evite patrunderea în rafinor sau în alte aparate de macinare, în utilaje cu
agitatoare si în pompe a unor corpuri grele, tari (metale, pietre) care pot avaria utilajele si accidenta
personalul.
2.4.6.Albirea si sortarea celulozei albite
Art.154
Admisia aburului în holendru, în amestecatorul încalzitor, în schimbatoarele de caldura, în
evaporatoarele de clor si bioxid de sulf, se face deschizând treptat ventilul si numai din pozitie laterala.
Art.155
În timpul functionarii filtrelor de spalare se interzice introducerea mâinii sau a altor obiecte tinute în
mâna în cuva destramatorului sau la valturile de presare si preluare, iar luarea probelor pentru laborator
se face numai de catre operatorul instruit în acest sens.
Art.156
Pentru manevrarea ventilelor de la duzele de dilutie, de spalare, de la baza turnurilor de retinere si
tratare cu bioxid de sulf, nu se vor utiliza platforme si scari improvizate.
Art.157
Intrarea în turnurile de reactie, rezervoare, holendre, se face pe baza permisului de lucru.
Art.158
La sortarea celulozei albite se vor respecta prevederile subcapitolului 2.4.5. privind instalatia de sortare
a celulozei nealbite.
2.4.7.Prepararea agentilor de albire

Prepararea hipocloritului de sodiu si calciu
Art.159
Înainte de începerea operatiei de introducere a clorului în vasul de preparare a hipocloritului se anunta
lucratorul de la depozitul de clor sa deschida traseul de clor lichid de la recipientul de consum.
Art.160
(1)Clorul se introduce în vasul de preparare a hipocloritului numai dupa ce acesta este umplut cu
solutie de hipoclorit de sodiu si s-a pornit pompa de recirculatie.

(2)Debitul de clor introdus în solutie va fi astfel reglat încât sa nu apara degajari de clor prin formarea
bulelor la suprafata lichidului din reactorul de clorurare, iar durata de clorurare a sarjei sa fie cea
indicata în procesul tehnologic.
Art.161
Este interzisa deschiderea brusca a ventilului de clor, manevra facându-se treptat, existând control prin
intermediul AMC-urilor, toate manevrele fiind executate de persoane desemnate.
Art.162
În cazul opririi alimentarii cu abur a evaporatorului de clor se va întrerupe aductiunea clorului lichid la
serpentina din reactor si din evaporatorul de clor.
Art.163
Interventia în reactoarele de clorurare se va face numai pe baza permisului de lucru.
Art.164
Se interzice functionarea instalatiei daca traseul de conducte si armaturile nu sunt în perfecta stare. În
cazul scaparilor de clor în instalatie, se va închide ventilul de la distribuitor si se anunta personalul
depozitului de clor. Se vor respecta prevederile de securitate a muncii privind utilizarea si transportul
clorului.
Art.165
Aparatura de alarmare si cea de masura si control aflate în dotarea instalatiei vor fi verificate pe fiecare
schimb deoarece din cauza coroziunii mediului ar putea fi dereglate sau blocate.
Prepararea bioxidului de clor pentru obtinerea cloratului de sodiu
Art.166
Este obligatorie verificarea întregului traseu de conducte ce urmeaza sa fie folosite pentru circulatia
cloratului, pentru evitarea scurgerii de clorat prin neetanseitati sau fisuri ale conductelor.
Art.167
Ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat trebuie sa functioneze continuu, evitându-se astfel
explozia ce ar putea avea loc datorita cresterii concentratiei de hidrogen antrenat din celule odata cu
solutia de clorat.
Art.168
Pentru evitarea exploziei care ar putea sa aiba loc în ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat,
datorita antrenarii eventualelor cristale de clorat, aceste ventilatoare se vor spala cel putin o data pe
saptamâna.
Art.169
Pentru a preveni acumularea de oxigen În gazele de celula cu pericol de explozie, instalatia trebuie
prevazuta cu un aparat automat, înregistrator pentru analiza gazelor din celulele cu contact de
maximum sau se vor face analize orare.
Art.170
Se interzice cu desavârsire introducerea focului deschis sau executarea de lucrari ce ar putea produce
scântei în instalatie, întrucât se pot produce explozii datorita prezentei hidrogenului.
Art.171
Echipamentul de lucru stropit accidental cu solutie de clorat se va îndeparta imediat, folosindu-se
costumul de rezerva.
Art.172

Pentru a nu se realiza o concentratie periculoasa cu caracter exploziv (peste 18% bioxid de clor în aer)
în reactoarele cascada sau turnul de reactie, este obligatorie functionarea sistemelor de vacuum
(ejectoare) care asigura un tiraj în întregul sistem de producere a bioxidului de clor gazos.
Art.173
În cazuri de forta majora, când acest parametru poate fi depasit, se întrerupe imediat adaosul de acid
clorhidric în reactorul 1, cu ajutorul ventilului de dozare, precum si admisia de abur în reactoare,
deschizÂnd apoi ventilele de la fundul acestora pentru golirea lor.
Art.174
Debitele de alimentare a reactoarelor cascada sau a turnului de reactie cu solutie de clorat si de acid
clorhidric se vor mentine la valorile stabilite prin reglarea nivelului solutiilor respective în rezervoarele
de alimentare. Solutiile de clorat de sodiu si acid clorhidric trebuie sa fie bine filtrate.
Art.175
Se vor respecta cu strictete temperaturile solutiei de clorat de sodiu si acid clorhidric la intrare în
reactorul cascada sau turnul de reactie precum si valorile stabilite pentru temperaturi în cascada de
reactoare, respectiv în fiecare nivel al turnului de reactie.
Art.176
Se vor evita socurile mecanice în instalatie întrucât acestea duc la explozie.
Art.177
Este strict interzisa folosirea garniturilor de cauciuc pe conductele instalatiei - pericol de explozie.
Art.178
În fiecare schimb se vor controla si remedia neetanseitatile la conducte si utilaje.
2.4.8.Deshidratarea, uscarea, taierea si ambalarea celulozei
Art.179
Este interzis a se trece în zona sitei, a preselor umede si a partii uscatoare, de pe o parte a masinii pe
alta, prin alte locuri decât pe podestele prevazute în acest scop.
Art.180
Platformele de deservire, treptele scarilor si podestele de trecere din zonele umede vor fi astfel
confectionate încât sa se evite alunecarea personalului.
Art.181
Pornirea instalatiei se face la viteza redusa, numai de catre o persoana avizata, dupa anuntarea printr-un
semnal acustic bine cunoscut de întregul personal si numai dupa ce s-a convins ca nici o persoana nu
lucreaza lânga organele în miscare ale masinii.
Art.182
Este interzisa intrarea sub masina, între postavuri (flanele) sau între cilindrii uscatori, pentru control sau
îndepartarea bracului în timpul functionarii lor. Trecerea pe sub masina se va face numai prin locurile
special amenajate si indicate prin tablite.
Art.183
Este obligatorie anuntarea întregului personal de orice intrare sub masina, între postavuri (flanele) sau
între cilindrii uscatori pentru reparatii, chiar daca masina este oprita iar alimentarea cu energie electrica
întrerupta.
Art.184
La scoaterea din functiune a instalatiei de deshidratare, pentru revizii, se va pune la dispozitivele de
pornire un indicator de avertizare cu restrictia "NU PORNI, SE LUCREAZA".
Art.185
Destramatorele si hidrapulperele vor fi prevazute cu gratare si aparatori, pentru a evita accidentarea
personalului prin cadere.
Art.186
Pentru evitarea accidentarii personalului prin prinderea mâinii la conducerea benzii de celuloza de la
sita, de la prima presa umeda, între prese si de la prese, prin partea uscatoare, se vor respecta


urmatoarele:

- prelucrarea celulozei de pe sita se va face numai prin taierea cu jetul (cutitul) de apa a unei benzi
înguste de 12-20 cm, care dupa desprinderea cu jet de aer comprimat va fi condusa mai departe de
presele umede;
- la masinile fara postavuri purtatoare, trecerea manuala a benzii umede înguste de la sita, la presele
umede si apoi de la o presa la alta se va face numai de personalul desemnat pentru a efectua aceasta
operatie, folosind miscarea de "aruncare", prin pozitie laterala.
Art.187
Presele vor fi prevazute lateral cu aparatori care sa împiedice patrunderea mâinii în zona de presare.
Art.188
În cazul curatarii sitei si postavurilor cu ajutorul aburului se va folosi furtun pentru presiune, la care
stutul se va fixa prin bratari.
Art.189
Este interzisa atingerea sau îndreptarea cu mâna a postavurilor în miscare. Asemenea operatii se pot
face cu respectarea instructiunilor de lucru.
Art.190
Curatarea sabarelor se va face numai cu peria sau cu alte dispozitive de curatare sigure.
Art.191
Înainte de schimbarea sitei si a postavurilor se va spala locul de deservire a masinii si pardoseala pentru
evitarea accidentelor prin alunecare, de catre persoane desemnate special.
Art.192
Se vor respecta strict instructiunile de introducere a aburului în cilindrii uscatori, dupa ce acestia au fost
pusi în miscare, iar închiderea aburului se va face înaintea opririi lor.
Art.193
La masinile cu parte uscatoare se vor lua masuri pentru a se evita aburirea si reducerea vizibilitatii
încaperii în perioada sezonului rece.
Art.194
Se interzice urcarea sau trecerea peste plasele transportoarelor în dulapul uscator. Se interzice intrarea
în dulapul uscator în timpul functionarii.
Art.195
Înainte de începerea oricarei interventii în dulapul uscator, se va închide ventilul de admisie a aburului
pe care se va instala o placuta avertizoare "NU DESCHIDE, SE LUCREAZA".
Art.196
Se interzice orice fel de interventie la instalatia de taiere în coli si ambalare a celulozei înainte de
oprirea acesteia.
Art.197
Presa de compactare a colilor de celuloza supuse ambalarii va fi prevazuta cu dispozitiv de limitare a
cursei.
Art.198
La presa de compactare a colilor de celuloza în baloti, vor fi prevazute aparatori laterale pentru a se
împiedica introducerea mâinilor în zona de presare.
Art.199
Tamburul desfasurator cu sârma pentru legarea balotilor va fi prevazut cu aparatoare de protectie
deoarece desfasurarea necontrolata a sârmei duce la formarea de bucle (lanturi) care pot prinde mâinile,
picioarele etc. operatorilor iar la întinderea brusca pot provoca accidente prin "forfecare".
Art.200
Se interzice functionarea instalatiei de taiere si ambalare a celulozei fara aparatori de protectie la toate
dispozitivele în miscare. Vor fi prevazute aparatori laterale în zona cutitului transversal, care sa nu
permita introducerea mâinii în zona periculoasa.

2.4.9.Evaporarea solutiilor reziduale: lesie neagra, solutie de sulfit si borhot
Art.201
Se vor respecta parametrii de lucru si în mod deosebit regimul de spalari preventive pentru evitarea
depunerii crustei.
Art.202
Operatia de curatare în interiorul corpurilor de evaporare se va face pe baza permisului de lucru. Se
recomanda curatarea cu jet de apa de la o pompa de 70-120 at respectându-se instructiunile de lucru
pentru aceste utilaje.
Art.203
(1)În cazul pornirii instalatiei din stare rece sau dupa o oprire mai îndelungata, persoanele cu atributii
în organizarea si conducerea procesului de munca anunta toate sectiile de care este legata tehnologic si
energetic instalatia de evaporare.

(2)Pentru oprire de scurta durata în vederea efectuarii unor mici remedieri se vor anunta persoanele cu
atributii în oprirea alimentarii cu abur si solutie reziduala, punându-se si placute avertizoare.
Art.204
Deschiderea ventilelor de la sticlele de nivel, de la pompe si de pe conductele de abur viu, se va face cu
atentie pentru a se evita oparirea cu condens si lesie sau pentru a nu se produce socuri de presiune.
Art.205
Se interzice deversarea apelor de la condensatoarele si pompele de vacuum din instalatiile de evaporare
cu continut ridicat în mercaptane si hidrogen sulfurat , în canalizarea interioara.
2.4.10. Arderea lesiilor si a solutiilor reziduale de fierbere
Art.206
(1)Se vor respecta normele de securitate a muncii pentru producerea de energie termica, indicate în
anexa 1.
(2)Se interzice functionarea cazanelor de regenerare în cazul ca armaturile nu sunt în perfecta stare si
daca indicatoarele de nivel nu prezinta siguranta.
Art.207
Se va urmari în permanenta mentinerea nivelului stabilit al apei în cazan. Daca nu se stie unde este
nivelul apei în cazan trebuie imediat oprita alimentarea cu apa, iar cazanul oprit în mod fortat, deoarece
exista pericolul ca unele suprafete ale tevilor sa fie supraîncalzite, iar la contactul cu apa, în cazul ca se
continua alimentarea, sa explodeze cauzând patrunderea apei în focar.
Art.208
Când se executa suduri la tevile de apa ale cazanelor se va acorda multa atentie pentru a nu se strangula
sectiunea de trecere, deoarece în acest caz înrautateste circulatia apei în teava respectiva, aceasta
putând sa se arda si sa produca explozie.
Art.209
Se va urmari în permanenta calitatea apei de alimentare a cazanului si se va mentine în limitele
prescrise, în scopul evitarii formarii crustelor care favorizeaza supraîncalzirea tevilor si explozia
acestora.
Art.210
Daca în camera focarului patrunde apa, se va proceda la oprirea fortata a cazanului.
Art.211
Oprirea fortata a cazanului se executa respectând strict instructiunile pentru aceasta operatie.
Art.212
Zona cazanelor de regenerare trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de avertizare sonora pentru
îndepartarea personalului în caz de avarie.
Art.213
La fiecare cazan se va afisa o lista a personalului care executa manevrele de oprire fortata în caz de
avarie si a personalului care în aceste situatii este obligat sa paraseasca instalatia imediat si se va

actiona potrivit instructiunilor de avarii.
Art.214
Concentratia lesiei negre ce se injecteaza pentru ardere, în cazanele de regenerare va avea minim 60%


s.u. Sub aceasta limita poate apare pericolul de explozie. Se va urmari în permanenta ca lesia sa fie
repartizata în mod uniform în camera focarului (pentru a nu exista zone cu lesie neuscata).
Art.215
Este interzis a se introduce în camera focarului, în timpul functionarii cazanului, saci cu lesie
recuperata de pe plansee.
Art.216
Înainte de aprinderea focului În cazan, se va face aerisirea camerei focarului timp de 10 minute, având
în functiune ventilatoarele de aer si gaze, pentru a se evacua eventualele gaze care formeaza amestecuri
explozive.
Art.217
Aprinderea arzatoarelor de gaz metan se va face numai dupa ce s-a facut o aerisire a conductei de gaz
metan. timp de 10 minute, pentru a se evita întreruperea flacarii dupa aprindere.
Art.218
(1)Aprinderea arzatoarelor de gaz metan se va face numai cu dispozitivul automat sau cu faclia aprinsa
în fata arzatorului si deschizând apoi gazul.
(2)Este interzis a se aprinde un arzator de gaz metan de la flacara unui alt arzator, de la flacara lesiei de
pe vatra sau de la zidaria incandescenta.
Art.219
Manevrele armaturilor de pe conductele de gaz metan se vor face cu atentie, personalul fiind instruit
asupra mirosului de mercaptan cu care se odorizeaza metanul, pentru depistarea scaparilor. Scaparile de
gaz metan se controleaza numai cu solutie de sapun. Este interzis a se controla etanseitatea instalatiei
de gaz metan cu flacara deschisa. Orice scapare se va anunta imediat persoanelor cu atributii conform
functiei.
Art.220
Daca la un arzator de gaz metan se întrerupe flacara, se va închide imediat admisia gazului în acel
arzator dupa care acesta se va controla. Repornirea gazului se va face numai dupa ce s-a facut din nou
aerisirea, timp de 10 minute a conductei de gaz de la arzatorul respectiv.
Art.221
Toate cazanele care folosesc drept combustibil gazul metan trebuie sa aiba pe conducta de conducere a
gazului spre cazan un dispozitiv, în principiu o clapeta electromecanica, care sa întrerupa în mod
automat admisia gazului în cazan în cazul ca:
- presiunea gazului metan în conducta de aductie scade sub 0,1 bari;
- presiunea aerului în registrul de aer primar scade sub 30 mm coloana apa.
Art.222
Scoaterea si introducerea injectoarelor de combustibil auxiliar lichid, se va face cu multa atentie ca sa
nu ramâna lichid scurs în instalatie, care ar putea lua foc si produce incendii.
Art.223
Se va respecta ordinea operatiilor din instructiunile privind schimbarea injectorului de lesie neagra
concentrata.
Art.224
Gura de evacuare a topiturii alcaline din cazan va fi mentinuta în permanenta curata. Topitura trebuie sa
curga continuu si uniform fara variatii mari de debit.
Art.225
Topitura va fi permanent pulverizata pentru a se evita exploziile în dizolvator.
Art.226
În mod obligatoriu fiecare cazan de regenerare trebuie sa fie prevazut cu doua sisteme de pulverizare a

topiturii:

- cu aer comprimat sau abur;
- cu lesie recirculata.
Art.227
(1)În cazul Înfundarii jgheabului de evacuare a topiturii se interzice a se proceda la desfundare fara a se
opri injectia lesiei negre.
(2)La instalatiile cu doua jgheaburi de scurgere, debitul se reduce pâna la desfundarea scocului
înfundat.
Art.228
Când se executa desfundarea jgheabului se va porni neaparat recircularea lesiei verzi pentru
pulverizarea eficienta a topiturii ce curge în cantitate mare în momentul desfundarii jgheabului.
Art.229
(1)Este obligatorie urmarirea permanenta a nivelului lesiei în dizolvator în care scop fiecare dizolvator
va fi prevazut cu indicatoare de nivel cu functionare sigura.
(2)În caz ca dizolvatorul ramâne gol sau nivelul este foarte scazut, exista pericolul de a se forma pe
fundul dizolvatorului o gramada de topitura incandescenta care apoi în contact cu lesia poate cauza
explozii. Formarea de gramezi de topitura în dizolvator este favorizata de depunerile de namol în
dizolvator.
Art.230
În cazul scaderii nivelului lesiei în dizolvator sub nivelul minim admis se va proceda imediat la oprirea
cazanului conform situatiei de avarie.
Art.231
În scopul evitarii depunerilor, fiecare dizolvator va fi prevazut cu sisteme de agitare eficienta a lesiei.
Este interzisa functionarea cazanului în cazul în care nu este asigurata agitarea corespunzatoare a lesiei
în dizolvator.
Art.232
(1)Se va urmari în permanenta ca lesia alba slaba cu care se alimenteaza dizolvatorul sa fie limpede
pentru a nu produce depuneri în dizolvator.
(2)Orice scurgere anormala de topitura prin fisurile instalatiei, care poate da nastere la explozii, va fi
imediat anuntata maistrului pentru a se lua masuri de oprire a acestor scurgeri sau în cazul ca aceasta nu
este posibil se va opri cazanul.
Art.233
Duzele de aer vor fi în permanenta mentinute curate pentru a face arderea completa si în conditii
normale în focarul cazanului. Autoaprinderile sau stingerile si reaprinderile de la sine a patului de lesie
de pe vatra pot duce la explozii.
Art.234
Sistemul de conducere a lesiei, de la conducta fixa la injectorul mobil, va fi etans si prevazut cu
dispozitive de asigurare pentru a evita stropirea cu lesie prin desprinderea brusca a legaturilor de
îmbinare.
Art.235
Iluminatul aparatelor de masura si control trebuie mentinut în perfecta stare în special la sticlele de
nivel.
Art.236
Se interzice depasirea presiunii sarcinii admise la armaturile sub presiune a cazanului.
Art.237
(1)Este interzisa curatarea depunerilor de la supraîncalzitor sau de la orice alt pachet de tevi, în timpul
functionarii cazanului. Pentru asemenea cazuri se va proceda la scoaterea cazanului din functiune si
coborârea presiunii aburului sub 20 bari.
(2)Curatarea se face cu multa atentie, fara a se lovi tevile. În tot timpul curatarii se va mentine în

functiune ventilatorul de gaze arse facându-se în camera focarului o depresiune de 15-20 mm coloana
apa.
Art.238
Zilnic se va controla ca usile de explozie a cazanului sa nu fie blocate si sa se deschida usor pentru a
favoriza evacuarea rapida a gazelor în cazul unor explozii.
Art.239
Deschiderea usilor de vizitare a cazanului se va face cu multa atentie si numai dupa ce s-a controlat ca
usa sa fie în buna stare de functionare, fara balamale rupte.
Tirajul cazanului va fi de cel putin 10 mm coloana apa pentru a se putea evita arsurile ce le-ar putea
provoca gazele fierbinti prin rabufnirea cazanului.
Art.240
În timpul purjarii sau deschiderii sticlelor de nivel nu se va sta în fata acestora ci lateral, iar robinetii se
vor deschide încet pentru a se evita spargerea sticlei prin variatia brusca de presiune si temperatura a
cazanului.
Art.241
Deschiderea vanelor si ventilelor se va face încet si cu atentie pentru a se evita "ciocanele hidraulice"
care pot provoca accidentarea muncitorilor prin spargerea armaturii respective sau a garniturilor.
Art.242
La efectuarea probei de presiune, supapele de siguranta se blocheaza. Se va proceda cu foarte mare
atentie pentru a nu depasi presiunea stabilita pentru proba de presiune.
Art.243
Este interzis ca a în timpul functionarii cazanului sa se intervina la flanse, conducte, supape de
siguranta etc.
Art.244
Aerisirile dizolvatorului se vor pastra curate, pentru a preveni nocivizarea atmosferei din hala cu vapori
alcalini, datorita lipsei de tiraj.
Art.245

(1)Este interzisa orice fel de interventie la cazan fara permis de lucru;
(2)În timpul curatirii cazanului, ventilatoarele de aer vor fi oprite;
(3)Intrarea în cazan se va face numai dupa ce cazanul a fost racit si aerisit;
(4)Intrarea în camera focarului este permisa numai dupa ce tevile cazanului au fost curatate de bulgarii
ce s-ar putea desprinde si cadea pe vatra;
(5)În tot timpul interventiei un lucrator va supraveghea de afara pe cel ce lucreaza în interior.
Art.246
CÂnd se deschide aburul de 11 at pentru dezaglomerarea discurilor evaporatorului, operatiunea se vaface cu atentie pentru a nu produce aruncarea lesiei de la cutia de deversare. În timpul acestei operatii
nu se va sta în zona cutiei de deversare.
Art.247
În timpul functionarii se interzice introducerea rangilor în interiorul evaporatorului cu discuri.
Art.248
Este interzisa deschiderea usilor electrofiltrului în timp ce acesta se afla sub tensiune.
Art.249
Pentru orice interventie în interiorul electrofiltrului în timpul functionarii cazanului, se va proceda în
prealabil la scoaterea de sub tensiune si respectarea instructiunilor de lucru.
Art.250
În timpul desfundarii snecului, se va regla tirajul cazanului ca sa nu produca suprapresiune în
electrofiltru.
Art.251
Intrarea În interiorul electrofiltrului, În timpul functionarii cazanului, este permisa numai în prezenta

persoanei cu atributii conform functiei, dupa ce aceasta s-a convins ca lucrul nu prezinta pericol si s-auscos sigurantele snecurilor sau a racletilor transportori. În tot timpul lucrului se va supraveghea
operatiunea de catre persoane numite în acest scop.
Art.252
La deschiderea capacului rezervorului de sub electrofiltru se va proceda cu atentie pentru a se evita
degajarea brusca a aburului sau stropirea cu lesie.
Art.253
Concasorul de sulfat se va porni si opri numai de catre operatorul de la depozitul de sulfat care va
controla în prealabil daca acesta are gratarul de protectie montat.
Art.254
Orice interventie sau reparatie se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a concasorului de catre
electricianul de serviciu.
Art.255
Se interzice introducerea mâinii prin gratar pentru a scoate eventualele hârtii sau corpuri straine. Este
interzis a se lua gratarele de pe concasor în timpul functionarii.
Art.256
Este interzis a se interveni la valturi cu rangi sau bucati de lemn pentru a marunti bulgarii.
Art.257
La cazanele de ardere a solutiei reziduale si sulfit, se vor respecta prevederile articolelor de mai sus,
referitoare la cazanele de ardere lesie neagra (cazane de regenerare).

2.4.11. Caustizarea lesiilor verzi
Art.258
Este interzis a se lasa deschise gurile de vizitare a decantoarelor, spalatoarelor, caustizoarelor,
stingatoarelor etc.
Art.259
La purjarile facute la camerele decantoarelor sau spalatoarelor se va deschide încet ventilul de golire
pentru a nu se produce stropiri cu lesie si namol.
Art.260
La stingatoarele de var nu se va depasi temperatura de firbere a lesiei, când se pot produce stropiri
puternice.
Art.261
Nu este permis ca în timpul functionarii elevatorului pentru var sa se scoata capacele de vizitare la
cupele elevatorului.
Art.262
Înainte de începerea descarcarii varului, alimentatorul va fi pornit, pentru a nu-l supraîncarca.
Art.263
Înainte de pornirea transportorului si elevatorului se va verifica daca nu exista lucratori care sa execute
reparatii sau interventii la aceste utilaje. Este interzis ca elevatoarele sa functioneze cu usile laterale
deschise.
Art.264
Nu se va privi de aproape în cutia de alimentare a filtrului de namol deoarece pot avea loc stropiri ale
ochilor cu namol alcalin. Se va purta obligatoriu echipament de protectie (ochelari, manusi, sort etc.).
2.4.12. Cuptorul de regenerare a varului
Art.265
Pentru eventualele revizii ale zidariei cuptoarelor de var, a lanturilor de la capul rece etc., se va putea
intra în cuptor numai dupa ce s-au luat urmatoarele masuri: racirea cuptorului sub +400C, evacuarea
totala a bioxidului de carbon si scoaterea sigurantelor de la motorul de antrenare, pe baza permisului de
lucru.
Art.266

Racirea cuptorului se va face prin rotirea continua a lui, oprirea brusca fiind interzisa. Nu se va stationa
sub concasorul de var cald si sub transportorul de var. Defectarea acestora ar putea produce curgerea
varului incandescent si accidentarea lucratorilor.
Art.267
În cuptor se va privi numai prin intermediul vizorului de cobalt si de la 0,5 m distanta.
Art.268
Se va evita activitatea în curenti antrenati de gazele ce ies din gura cuptorului, pentru a nu exista
pericolul intoxicarii cu bioxid de carbon.
Art.269
Orice semn de ameteala, dureri de cap, de greata înseamna un început de intoxicare si lucratorul se va
refugia pe platforma la aer curat.
Art.270
În timpul lucrului la elevatoarele de piatra de var sau var, acestea vor fi oprite si scoase sertarele de
alimentare cu energie electrica si supravegheate de un lucrator din afara.
2.5.Fabricarea hârtiei, cartoanelor si confectiilor din hârtie si carton
2.5.1.Prepararea pastei de hârtie si a materialelor auxiliare
Instalatii pentru destramarea pastei fibroase
Art.271
La prepararea pastei mecanice se vor lua masuri pentru prevenirea aglomerarii benzii transportoare cu
lemn sau tocatura de lemn si asigurarea cailor de acces libere la locul de munca.
Art.272
Încarcarea casetelor defibratoare se face prin introducerea lemnului în caseta fara a introduce mâna în
interior. Pentru asezarea lemnului în caseta se folosesc scule destinate acestui scop.
Art.273
Se interzice depozitarea lemnului în pozitie verticala în jurul casetelor defibratoare, pe caile de acces
sau în stive, aruncarea lemnului din stiva sau vagonet în fata casetelor defibratoare.
Art.274
Operatia de scoatere a aschiilor din baia defibratorului se va face numai cu cârligul metalic care va fi
manevrat cu atentie pentru a nu fi prins între carcasa defibratorului si piatra defibratoare.
Art.275
Rola de frecare a pietrelor se va presa progresiv pe suprafata acestora în vederea prevenirii desprinderii
de bucati de piatra.
Art.276
Se va urmari permanent mentinerea constanta a temperaturii în baia defibratorului pentru a se evita
variatiile bruste de temperatura.
Art.277
Este interzisa presarea rafinorului peste limita admisa de instructiunile specifice de lucru.
Instalatii de destramare a materialelor fibroase
Art.278
Pornirea si încarcarea benzii de alimentare a hidrapulperului se face dupa verificarea acesteia si dupa
semnalizarea acustica.
Art.279
Personalul ce alimenteaza banda va sta lateral de tamburul de actionare a benzii. Sârmele si corpurile
straine se vor aduna cu atentie pentru prevenirea blocarii benzii.
Art.280
Este interzisa urcarea pe banda transportoare sau cuva hidrapulperului când acestea sunt în stare de
functionare. De asemenea, este interzisa aplecarea deasupra cuvei si stationarea persoanelor straine pe
platforma de deservire a hidrapulperului.
Art.281


Este interzisa introducerea bracului sau maculaturii prin gura de vizitare a utilajului.
Îngrosatoare si filtre de deshidratare
Art.282
Este interzis a se interveni cu mâna, cu obiecte metalice sau de lemn la tamburul în miscare.
Art.283
Este strict interzisa urcarea pe cuva de alimentare sau de evacuare a materialului în timpul functionarii
utilajului. Controlul functionarii echipamentului tehnic se face de pe podete de deservire.
Art.284
Operatia de curatare si desfundare a spriturilor de spalare se va face dupa demontarea si scoaterea
spritului. Pentru sistemele de sprituri care permit curatarea la locul de montaj, se vor lua toate masurile
pentru prevenirea accidentelor de munca.
Art.285
Operatia de reglare a pozitiei spriturilor se face numai cu echipamentul tehnic oprit.
Utilaje de macinare a pastelor fibroase
Art.286
În caz de blocare a tamburului se interzice cu desavârsire folosirea de lopeti sau alte unelte, pentru
deblocare.
Art.287
Alimentarea holendrelor se va face respectând strict instructiunile de lucru.
Art.288
Se interzice persoanelor neautorizate de a interveni la cutia terminala de borne a motorului electric.
Remedierea eventualelor defectiuni se face numai de catre electricianul de serviciu.
Art.289
Curatarea morilor se face prin gura de vizitare dupa ce În prealabil motorul a fost scos de sub tensiune.
Utilaje de epurare si sortare a pastei
Art.290
Operatia de desfundare a conurilor de sortare a refuzului la centriclinere se va efectua cu instalatia
oprita si cu mijloace sau dispozitive adecvate (sârme calibrate).
Prepararea materialelor auxiliare
Art.291
La prepararea materialelor auxiliare se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice si organice (sulfat de
aluminiu, agenti de încleiere a hârtiei, cerneluri, coloranti, amidon, materiale de umplere a hârtiei etc.).
2.5.2.Masini de fabricat hârtie si carton
Art.292
Înainte de pornirea masinii sau a unei sectiuni a masinii se va semnaliza sonor si se vor controla
locurile periculoase pentru a nu surprinde persoanele din apropiere.
Art.293
În caz de accident tehnic sau uman se opreste imediat utilajul si se va anunta urgent persoana cu
atributii în organizarea si conducerea procesului de munca.
Art.294
Pentru deservirea masinii de fabricatie în conditii de securitate aceasta va fi echipata cu scari si podete
de deservire antiderapante si balustrade de protectie.
Formarea si deshidratarea benzii de hârtie la partea sitei, prese umede, partea uscatoare
Art.295
Operatiile de schimbare a sitei se executa de catre echipa de lucru prezenta la locul de munca, sub
directa supraveghere si coordonare a persoanei cu atributii de organizare si conducere a procesului de
munca.
Art.296


Este interzisa efectuarea operatiei de spalare si curatare a mesei sitei (valturi registre, valt pieptar,
Gautsh), sprituri sau duze, stând pe valturi sau stendere.
Art.297
Curatarea valturilor de material fibros în timpul functionarii masinii se face numai cu furtunul cu apa.
Art.298
Spalarea flanelelor preselor umede cu solutii de chimicale se va executa conform instructiunilor de
lucru.
Art.299


(1)Operatia de curatare a sabarului de material se face cu presa în functiune sau oprita, cu ajutorul unei
lame razuitoare.
(2)Este strict interzisa schimbarea sabarelor în timpul functionarii utilajului.
Art.300
În timpul functionarii presei hidraulice paravanele (plasele) de protectie vor fi trase jos. Este strict
interzisa intrarea oricarei persoane în zona delimitata de paravanele de protectie în timpul functionarii
instalatiei de deshidratare.
Art.301
Introducerea si scoaterea stivelor (pachetelor) de carton-mucava din presa hidraulica se va face fara a
se trece pe sub masa presei.
Art.302
(1)Controlul si revizia cablurilor de sustinere a contragreutatilor presei hidraulice se vor efectua pe
fiecare schimb.
(2)Este strict interzisa urcarea pe contragreutati pentru a preveni accidente de munca grave provocate
de ruperea cablurilor.
Art.303
Este interzisa urcarea operatorilor pe stenderele masinii pentru a conduce banda de hârtie pe cilindri.
Art.304
Îndepartarea hârtiei de pe valturile conducatoare si cilindrii uscatori se va face:
- cu jet de aer comprimat în timpul functionarii masinii;
- cu cange în timp ce masina este oprita.
Art.305
Este strict interzisa reglarea sistemului de întindere a frânghiilor de conducere a hârtiei sau cartonului,
în timpul functionarii masinii.
Art.306
Este strict interzisa schimbarea lamelor la sabare (razuitoare), în timpul functionarii masinii.
Art.307
Este strict interzisa acumularea de brac la cota de deservire a masinii sau la cota zero. Acesta se va
destrama pe masura formarii pentru a fi reintrodus în circuit.
Art.308
Este strict interzisa depozitarea de materiale inflamabile în zona de lucru a partii uscatoare.
Art.309
La masinile dotate cu presa de încleiere, suprafata de lucru va fi prevazuta cu materiale antiderapante.
Art.310
Conducerea benzii de hÂrtie sau carton prin presa de Încleiere se va face numai cu ajutorul frÂnghiilor.
Este strict interzisa executarea acestei operatii cu mâna.
Art.311
La masinile echipate cu cilindru de uscare si netezire Yankee conducerea benzii de hârtie sau carton se
va face prin sistemul de frânghii.
Art.312
Este strict interzisa intrarea în uscatorul mecanic cu banda, pentru curatenie, ungere sau reparatii, în

timpul functionarii acestuia.
Art.313
Este interzisa trecerea personalului pe sub benzile transportoare în functiune, care alimenteaza si preiau
din uscator colile de carton.
Art.314
În cazul uscatorului mecanic cu gaze, se va face o verificare a circuitului de gaze înainte de aprindere,
pentru a nu avea pierderi prin neetanseitati.
Art.315
Reglarea plaselor pentru transportul coalelor de mucava În tunelul de uscare se va face cu ajutorulcÂrligelor destinate acestui scop.
Art.316
Se interzice introducerea mâinii în spatiul dintre carton si clema, în conditiile în care se executa
prinderea colilor de carton în cleme, la presa calda a instalatiei de fabricare a cartonului de
transformatori.
Art.317
Este strict interzisa intrarea între placile calde. Aceasta operatie se poate face numai dupa ce lanturile
de distantare a placilor au fost îndepartate, iar spatiul dintre placi depaseste 50 cm.
Art.318
Este strict interzisa apropierea cu furtunul de aer sau cu mâna de zona dintre toba înfasuratorului si
tambur.
Art.319
Este strict interzisa blocarea spatiului de lucru din zona înfasuratorului cu brac sau alte materiale.
Masini de sulfurizat
Art.320
Cuvele de acid sulfuric vor fi prevazute cu panouri protectoare.
Art.321
Conducerea colii prin cuvele de sulfurizare, spalare, neutralizare se va face cu un dispozitiv de
protectie special construit.
2.5.3.Finisarea mecanica si manuala
Art.322
La satinarea hârtiei, valturile calandrului vor fi prevazute cu razuitoare.
Art.323
Trecerea prin spatiul dintre partea uscatoare si calandru va fi protejata cu balustrade de protectie.
Art.324
Valturile calandrului vor fi prevazute cu bare de protectie montate la distanta de maximum 0,8 cm de la
valturi.
Art.325
Dupa asezarea tamburului pe lagarele de sustinere se închide, obligatoriu, dispozitivul de siguranta
pentru a împiedica iesirea din locas în timpul functionarii.
Art.326
Îndepartarea hârtiei prinse pe valturile calandrului si supercalandrului se face cu razuitoare speciale la
viteza minima sau cu aer comprimat la viteza normala.
Art.327
Este strict interzisa înlaturarea aglomerarilor de hârtie dintre valturi si a hârtiei înfasurate pe valturi în
timpul functionarii echipamentului tehnic.
Art.328
În timpul functionarii supercalandrului este interzisa trecerea sau stationarea sub tamburi.
Art.329
La transportul valturilor de calandru sau supercalandru, caruciorul pe care se aseaza va fi dimensionat


corespunzator marimii valtului, iar personalul va actiona la capatul din urma.
Taierea pe masini de bobinat, pe masini la formate si masini tip ghilotina
Art.330
Manevrarea dispozitivului de reglare a formatului si curatarea manuala a cutitelor circulare la masina
de bobinat se executa numai când aceasta este oprita.
Art.331
Controlul hârtiei la bobinator va fi facut numai de persoana cu atributii conform functiei, iar apropierea
se va face numai dupa ce sulul a ajuns la o dimensiune de minimum 20 cm în diametru, utilajul
functionând cu viteza redusa. Controlul se executa cu vârful degetului în directia contrara de înfasurare
a bobinei.
Art.332
Nu este permisa intrarea sub presa pentru lipit hârtie decât atunci când valtul de presare a fost blocat cu
dispozitivul de siguranta.
Art.333
Executarea curateniei sub masa de ridicare-coborâre a bobinelor, se va face în prezenta a doi oameni si
a persoanei cu atributii de organizare si conducere a procesului de munca, care va sta la pupitrul de
comanda spre a nu permite coborârea accidentala a mesei.
Art.334
Se interzice introducerea mâinii între valturi, cutite sau angrenaje în timpul functionarii masinii de taiat
hârtie în coale.
Art.335
Gratarele de deasupra cutitelor transversale vor fi în permanenta fixate la locul lor în timpul
functionarii masinii.
Art.336
Întinderea flanelei transportoare este permisa numai dupa reducerea vitezei masinii si numai sub
supravegherea unei alte persoane.
Art.337
Se interzice introducerea tamburilor deformati pe masina.
Art.338
Este interzisa trecerea printre tamburii de hârtie montati pe masina.
Art.339
La masina de taiat hârtie în coale se va monta în partea frontala, în dreptul cutitelor, placute cuinscriptia "PAZITI MÂINILE".
Art.340
Pentru a evita declansarea accidentala, comenzile de pornire-oprire la masinile de taiat tip ghilotina vor
fi asigurate. Instalatia electrica a ghilotinei va fi separata de retea si va fi individualizata.
Art.341
Nu este permis a se intra în spatele ghilotinei în timpul functionarii ei.
Art.342
Se interzice scoaterea cu mÂna a hÂrtiei sau a cartoanelor taiate la ghilotina, depasindu-se linia de
taiere. Operatia se va executa prin manevrarea coltarului.
Masini de ambalat
Art.343
Nu este permis a se circula pe sub sulurile de ambalaj în timpul functionarii masinii.
Art.344
În timpul introducerii coalei de ambalaj, între valturile de derulare se va pastra o distanta suficienta
pentru a se evita prinderea mâinilor între valturi.
Art.345
Presarea capacelor laterale se face cu mare atentie pentru a se evita prinderea mâinilor între presa si


bobina.
Art.346
La masina de taiat capace de ambalaj este necesar sa se manevreze cu atentie coala de ambalaj pentru a
nu fi prinse degetele la cutit.
Art.347
La strângerea benzii de fier-balot, finisorii vor sta în pozitie laterala, spre a evita accidentarea În cazul
ruperii benzii.
2.5.4.Înnobilarea hârtiei si cartonului
Masini de caserat
Art.348
În timpul lucrului la masina de caserat se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru
fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice si anorganice (solutii acaline, de amidon,
formol, sulfat de cupru, silicat de sodiu).
Art.349
Nu este permisa atingerea cu mâna a valturilor în miscare.
Art.350
Demontarea si coborârea tunelelor, a grupurilor de refilare si taiere automata, a valturilor de racire în
înfasurator se va face cu ajutorul mijloacelor de ridicat adecvate, conform instructiunilor specifice de
lucru, fara improvizatii.
Art.351
Distanta de la mâna pâna la valturile de conducere a hârtiei pe cilindri uscatori va fi maximum 20 cm.
Art.352
Nu se permite depunerea pastei de adeziv în cuva masinii decât cu dispozitive adecvate, de la distanta.
Masini de acoperire cu emulsii si topituri
Art.353
În timpul functionarii masinii nu se va atinge cu mâna extruderul, temperatura acestuia fiind de
aproximativ 2250C.
Art.354
În timpul deplasarii extruderului în cursa de dute-vino este interzisa stationarea operatorilor în
apropierea sa.
Art.355
Operatiile de curatare a polietilenei sunt admise numai cu folosirea dispozitivelor specifice.
Art.356
(1)Conducerea hârtiei printre valturile masinii se va face numai la functionarea cu viteza redusa.

(2)Operatiile de îndepartare a marginilor si reglarea hârtiei pe sulul de înfasurare se vor face numai cu
dispozitive adecvate.
Art.357
Se interzice stationarea operatorilor în apropierea cadrului de înfasurare, în timpul manevrarii acestuia
sau în timpul schimbarii sulurilor de hârtie.
Art.358
La masina de bitumat se interzice interventia operatorilor la valturi, la cilindrii încalzitori, în timpul
functionarii acesteia.
Art.359
Interventiile cu surse de foc în hala masinii de bitumat sunt admise numai dupa oprirea masinii si
obtinerea permisului de lucru cu foc.
Art.360
Circulatia cartonului prin hala se va face într-un singur sens si anume de la cilindrul uscator spre
depozitul de hârtie.
Art.361

La masina de parafinat se interzice atingerea cilindrilor fierbinti în miscare si introducerea mâinii în
cuva de parafina.
Art.362
Se interzice curatarea din mers a sabarului de uniformizare.
2.5.5.Confectii din hârtie, carton si mucava
Masini de liniat suluri, hârtii plane si de confectionat/taiat tuburi
Art.363
În cazul ridicarii manuale a sulurilor, operatia se face de doi oameni asigurând asezarea corecta la
dispozitivul de derulare.
Art.364
Este interzisa curatarea, stergerea si reglarea saibelor de liniat sau îndepartarea marginilor de hârtie, cu
mâna, în timpul functionarii masinii.
Art.365
Prinderea colii de hârtie pe înfasurator se va face la viteza minima.
Art.366
La luarea hÂrtiei din teancuri se va folosi scara. Nu se admite folosirea scaunelor.
Art.367

(1)Operatorii care deservesc masina de taiat tuburi vor sta lateral de masa pe care este asezat tubul de
hârtie.
(2)În timpul functionarii este interzisa stationarea în fata circularului.
(3)Pânza fierastraului trebuie sa fie centrata si sa nu prezinte fisuri.
Masini de tiparit, masini de confectionat caiete scolare
Art.368
În timpul lucrului la aceste masini se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru
industria poligrafica.
Art.369
Alimentarea masinii de confectionat caiete scolare se face din stivele existente în atelierele de confectii.
Scoaterea hârtiei din stiva se face începând de sus pentru a evita rasturnarea stivei. În fata stivei se pun
bobine tampon.
Art.370
Ridicarea bobinelor la masina se va face cu ajutorul dispozitivului propriu de ridicare.
Art.371
Nu este permisa eliminarea refilarii de margine cu mâna, în apropierea muchiei taietoare a cutitului
circular.
Art.372
Eliminarea colilor sau resturilor de hârtie rezultate din înfundare la cutitul transversal, se face numai cu
echipamentul tehnic scos din functiune.
Art.373
(1)În grupul de capsare-îndoire a caietului brut este strict interzis a se introduce mâna în timpul
functionarii masinii pentru a elimina caietele care produc înfundari.
(2)În timpul eliminarii caietelor necorespunzatoare care se colecteaza la capsator, grupul de capsat va fi
oprit.
Art.374
Nu este permis sa se actioneze manual asupra rotilor de curea sau a altor organe de transmisie ale
cuplului motor în timpul operatiilor de desfundare sau a altor operatii, fara a scoate echipamentul tehnic
de sub tensiune.
Art.375
Demontarea si montarea cutitului transversal se va face numai dupa decuplarea rotilor dintate
respective si dupa blocarea frânei de oprire a axului portcutit.

Art.376
Alimentarea cu coperta se va face numai dupa oprirea masinii si dupa coborârea masei de coperta pâna
la punctul de lucru cel mai de jos.
Art.377
La masinile de confectionat caiete cusute, reglarea aparatelor de cusut se face numai cu masina oprita.
Introducerea atei din mers se va realiza operativ si cu maxima atentie.
Art.378
Este interzis sa se actioneze manetele cutiei de transmisie pentru cuplarea sau decuplarea grupului de
cusut sau a transportorului cu benzi în timpul functionarii.
Masini pentru confectionat produse igienico-sanitare
Art.379
Automatul de confectionat batiste din hârtie igienico-sanitara va avea toate butoanele de comanda si
manetele inscriptionate cu partea masinii pe care o deserveste sau operatiile pe care le executa.
Art.380
Este interzis sa se puna mâna pe dispozitivul de transport al colilor si sa se deschida capacul de la
moara de destramare, în timpul functionarii.
Art.381
Benzile de hÂrtie sunt conduse la dispozitivul de întindere si tractiune, cu ajutorul volantei, la viteza
minima a masinii.
Art.382
Pentru diferite operatii ce se executa la înaltime se va folosi platforma mobila a masinii.
Masini pentru confectionat hârtie igienico-sanitara
Art.383
Este interzisa intrarea sub presa pentru lipit hârtia daca valtul de presare nu a fost blocat cu dispozitivul
de siguranta.
Art.384
Este strict interzisa introducerea mâinii în dreptul panglicii taietoare sau curatarea cu mâna a panglicii
în timpul functionarii masinii.
Art.385
În partea frontala a masinii, în dreptul panglicii taietoare se vor monta placute cu inscriptia "PAZITIMÂINILE".
Art.386
Ventilatia de absorbtie a scamelor de la circular va functiona permanent pentru a împiedica raspândirea
prafului în sala.
Masini pentru carton ondulat
Art.387
(1)Stangile se manipuleaza de doua persoane si se introduc în tubul de carton al sulului, dupa care
acesta se ridica pe derulator numai prin intermediul pârghiilor actionate electric.
(2)În cazul cÂnd derulatorul este prevazut cu vârfuri conice de prindere a sulului de hârtie, se va
verifica înainte de derulare, daca strângerea este corespunzatoare.
Art.388
Se interzice curatarea valturilor canelate, valturilor netede si transportoarelor de deseuri de hârtie,
silicat, amidon etc., în timpul functionarii masinii.
Art.389
Nivelul silicatului de sodiu sau al amidonului în cuvele de încleiere se regleaza astfel ca sa nu
deverseze la introducerea valturilor de preluare sau la oprirea brusca a masinii.
Art.390
Curatarea postavului transportor si a pilelor de uscare se face cu masina oprita si cu postavul ridicat de
pe plita.


Art.391
Nu se admit improvizatii privind fixarea valturilor sau mantalelor, dispozitivelor si tijelor de ridicare a
postavului.
Art.392
Introducerea benzii de carton ondulat, iesita de la uscare la cutitul de taiere longitudinala, se face cu
atentie pentru a evita prinderea degetelor.
Art.393
Benzile marginase rezultate la refilarea cartonului se evacueaza în mod continuu, iar în cazul în care se
înfunda dispozitivul de taiere se opreste masina, se îndeparteaza bracul si apoi se reporneste.
Art.394
În timpul functionarii dispozitivului de taiere transversala se interzice apropierea sau introducerea
mâinilor la angrenajele cutitelor si limitatoarelor, la barele si tijele de transmitere a miscarilor, la
cuplaje etc.
Slottere
Art.395

(1)Se interzice desfundarea valturilor în timpul functionarii masinii.
(2)Se va acorda o deosebita atentie la preluarea pachetelor de pe masa receptoare pentru a se evitaprinderea mÂinilor la pÂnzele transportoare.
Art.396
Reglarea si punerea unui nou format, se va face numai de catre persoane cu atributii conform functiei,
folosind scule si dispozitive adecvate.
Art.397
Operatia de spalare a calimarilor si valturilor de cernelizare se va executa sub supraveghere, scotânduse
monoblocurile de sub tensiune si rotind valturile manual.
Art.398
(1)Se interzice persoanelor care deservesc slotterul decupator sa intre în zona sistemului de evacuare si
stivuire a cutiilor precum si stationarea sub transportorul stivuitor.
(2)Cuplarea, decuplarea, deplasarea si gararea monoblocurilor se vor executa numai de conducatorul
masinii cu maxima atentie.
Masini pentru confectionat pungi, saci cusuti si de lipit funduri de saci
Art.399
În timpul functionarii masinii se interzice curatarea discurilor de pe valturile de imprimare.
Art.400
Prinderea pungilor se va face cu mare atentie pentru a înlatura posibilitatea apucarii mâinii de clestele
masinii.
Art.401
Pungile de hÂrtie se pot scoate de pe masina numai dupa ce acestea au fost aduse mecanic pe masa de
depunere.
Art.402
În timpul functionarii masinii este interzisa atingerea cu mâna sau cu alte obiecte a lanturilor
transportoare fiind pericol de prindere a acestora sub cutit.
Masina "Krascher" si "Universal"
Art.403
(1)În timpul pornirii si functionarii masinilor, se va evita introducerea mâinilor între arborii ce poarta
cutitele si bigurile.
(2)Cuplarea, decuplarea, deplasarea si gararea monoblocurilor se vor executa cu maxima atentie.
Art.404
Formatul la masina se va pune dupa ce masina a fost scoasa de sub tensiune, folosind mijloacele de
protectie respective.

Art.405
Nu se va stationa în apropierea valturilor refulatoare sau a benzii debitoare (în cazul masinii Universal)
atunci când croiturile ies de pe masina. Scoaterea si numararea croiturilor se fac numai cu masina
oprita.
Masini de capsat, biguit, slituit si steguri
Art.406
Se interzice introducerea mÂinilor În zona dispozitivului de capsare sau Între rolele de evacuare a
cutiilor capsate.
Art.407

(1)Se interzice urcarea pe masa cu role care sustine si ridica croiturile spre dispozitivul de capsare.
(2)Se interzice urcarea pe masa cu role care colecteaza cutiile capsate.
Art.408
Verificarea integritatii cutitelor circulare de la masina de steguri, se va face prin ridicarea aparatorii din
fata si rotirea ei la curelele de transmisie. Operatia se va executa cu utilajul oprit.
Art.409
Alimentarea si scoaterea pachetelor de materiale se vor face cu masa scoasa la maximum.
Semicroiturile vor fi introduse în alimentator, numai câte una, reglând cele doua distantiere de admitere
a cartonului.
Art.410
Este interzisa functionarea utilajelor cu organe de masini în miscare fara aparatori de protectie.
Art.411
Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si
organizatorice.
Art.412
Exploatarea si repararea instalatiilor electrice vor fi facute numai de catre persoane cu atributii conform
functiei, cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia
energiei electrice, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru productia, utilizarea energiei
electrice si a altor prevederi din domeniu.
2.6.Încarcarea, descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime, materialelor si
produselor finite
Manipulare, depozitare celuloza, maculatura
Art.413
(1)Operatiile de transport si stivuire în magazie a sulurilor si balotilor de celuloza se vor efectua cu
mijloace mecanizate, respectând "Normele specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport
prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitare a materialelor".
(2)În depozitul de celuloza si hârtie sulurile si balotii se vor aseza în stive stabile cu înaltimea de pâna
la 3m, manual în trepte si, de maxim 4m, cu mijloace mecanizate.
Art.414
Stivuirea se va face în trepte, lasându-se spatii necesare pentru circulatia fara pericol a personalului si a
mijloacelor de transport.
Art.415
Desfacerea stivelor se va efectua În trepte de la partea superioara, dupa care fiecare loc ramas liber se
va curata.
Art.416
(1)Este interzisa prinderea balotilor direct cu mâna, de sârma cu care sunt legati.
(2)Încarcarea sau descarcarea pe/de pe mijloacele de transport se va face numai prin Împingere sau
rostogolire.
Art.417
Încarcarea în vagon se va face cu electrostivui- torul, în care scop pe bratele electrostivuitorului nu se

vor aseza decât maximum 3 baloti.
Art.418
Se va asigura functionarea în bune conditii a instalatiei de ventilatie pentru a se elimina praful degajat
la manipularea balotilor de maculatura.
Art.419
Balotii de celuloza sau maculatura vor fi transportati la banda rulanta ce alimenteaza hidrapulperul, cu
caruciorul sau stivuitorul.
Art.420
Înainte de a alimenta banda, este obligatoriu a se taia sârmele de la balotii de celuloza sau hârtie, iar
capetele acestora se vor îndoi pentru a nu provoca întepaturi. Sârma se va taia numai cu foarfeci sau
clesti destinati pentru acest scop.
Art.421
În cazul blocarii benzii transportoare cu maculatura sau celuloza se va opri banda, deblocarea se va
face de pe podestul de deservire cu ajutorul unor dispozitive speciale (cârlige, cangi, prajini etc.). Nu se
va escalada banda transportoare chiar daca banda este oprita.
Depozitarea produselor finite: hârtii, cartoane, confectii din hârtii si cartoane
Art.422
Este strict interzis a se umbla cu foc deschis sau alte surse de foc În interiorul depozitului.
Art.423
Se interzice depozitarea altor materiale În depozitele de hÂrtie, cartoane sau alte produse finite
(confectii din hârtii si cartoane).
Art.424
La transportul bobinelor de hârtie si carton pe carucioare ce se deplaseaza pe sine de rulare, se va
asigura permanent curatarea sinelor de rulare în vederea deplasarii usoare a caruciorului.
Art.425

(1)Depozitarea în pozitie verticala a bobinelor a caror latime depaseste 1,50 m se va face pe 3 rânduri
folosind utilaje de stivuire corespunzatoare.
(2)La depozitarea în pozitie orizontala a bobinelor, acestea vor fi asigurate cu pene laterale pentru a
evita rostogolirea.
(3)Depozitarea pe verticala a bobinelor de hârtie se va face în conditii care sa asigure stabilitatea
acestora, fara a se sprijini de elementele de constructie ale depozitului.
Art.426
(1)Balotii de hârtie, cartoanele si alte produse se stivuiesc paletizat la înâltimea maxima de 4 m.
(2)Stivuirea bobinelor pe orizontala se poate face la maximum 4 rânduri, în functie de latimea bobinei
si grosimea acestora, astfel încât înaltimea stivei sa nu fie mai mare de 4 m.
Art.427
(1)La desfacerea stivelor de bobine se va proceda în ordine, luându-se din primul rând de deasupra,
evitându-se dezechilibrarea si caderea restului de bobine.
(2)Scoaterea hÂrtiei din stive se va face numai mecanizat, cu ajutorul stivuitoarelor (ifroanelor cu
ghiare) si numai în ordinea inversa stivuirii.
2.7.Întretinere, reparatii, interventii
Art.428
Pentru interventii si reparatii la instalatiile, masinile si utilajele din industria celulozei si hârtiei se vor
respecta prevederile Normelor de securitate a muncii privind activitatile care concura la aceste lucrari.
(Anexa 1)
Art.429
Pentru reparatii de amploare la instalatiile, masinile si utilajele din industria celulozei si hârtiei cu grad
deosebit de periculozitate (instalatii de fierbere, cazane de regenerare, masini de fabricat hârtie etc.) se
va întocmi un program (lista de lucrari) cu indicarea responsabilitatilor si cu termene de executie.

Art.430
Pentru desfasurarea reparatiilor sau a lucrarilor de interventie în conditii de securitate a muncii se vor
întocmi instructiuni privind organizarea si precizarea conditiilor de munca.
Art.431
Pentru executarea lucrarilor de reparatii sau a lucrarilor de interventie în locurile de munca unde exista
pericol de incendiu sau explozie se va întocmi permisul de foc, care se va înmâna persoanei desemnata
sa efectueze aceasta lucrare, împreuna cu planul de actiune.
Art.432
Se va întocmi permis de lucru, pentru interventii si reparatii la:

- intrarea În utilaje, rezervoare, cisterne;
- intrarea în spatii închise izolate;
- intrarea în instalatii de canalizare;
- accesul pentru verificare si control.
Art.433
La interventiile si reparatiile pentru care se întocmeste permis de lucru se va proceda astfel:
- se vor blinda si deconecta toate conductele tehnologice;
- se va goli, curata, spala, purja, raci si aerisi echipamentul tehnic;
- se va întrerupe si bloca alimentarea cu energie electrica si termica;
- se vor decupla sistemele de actionare mecanica;
- se va face ventilarea echipamentului tehnic pâna se constata absenta concentratiilor periculoase de
gaze nocive, inflamabile;
- se va efectua instructajul specific de protectie a muncii si PSI personalului care participa la lucrare;
- se vor verifica mijloacele de ridicat ce se vor utiliza;
- se vor verifica sculele, uneltele, agregatele si echipamentul individual de protectie specific pentru
executarea lucrarii, precum si echipamentul individual de lucru;
- se vor verifica dispozitivele de protectie a mijloacelor de salvare si a mijloacelor PSI;
- se va asigura tensiune nepericuloasa pentru lampile portative;
- se vor monta indicatorii de avertizare si interzicere;
- se va verifica capacitatea de lucru a personalului;
- se vor verifica mijloacele de acces: scara, schela, platforma etc.
Art.434
Sunt strict interzise interventiile (reglare, reparare, verificare) la echipamentele tehnice, utilajele sau
subansamblele aflate în functiune.
Art.435
Pe toata perioada cât dureaza executarea lucrarilor de reparatii si interventii, persoana cu atributii de
organizare si conducere a locului de munca va supraveghea si verifica respectarea masurilor de
securitate a muncii.
Art.436
Raspunderea pentru realizarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor si intoxicatiilor este
conform Legii protectiei muncii.
Art.437
Pentru reparatiile si interventiile la utilajele unde exista posibilitatea aparitiei accidentale a vaporilor
sau a gazelor inflamabile si explozive se vor întrebuinta numai scule si unelte antiscântei.
Art.438
Înainte de începerea lucrarilor cu sudura sau foc deschis în locuri unde exista pericol de incendiu sau
explozie se vor executa:
- îndepartarea materialelor combustibile de pe locul de executare a lucrarilor si din apropierea acestuia;
- protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor care nu se pot îndeparta de la
locul de executare a lucrarilor si în care exista produse ce prezinta pericol de incendiu sau explozie;

- golirea, curatarea si purjarea cu abur sau gaze inerte a instalatiilor ce contin lichide sau gaze
combustibile si la care se executa lucrul cu foc. Verificarea, înainte de a începe lucrarile, daca nu au
mai ramas produse combustibile;
- oprirea accesului lichidelor si a gazelor combustibile si a vaporilor inflamabili în zona de lucru si
asigurarea ventilarii spatiilor închise în care se executa operatiile cu foc;
- verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor si înlaturarea posibilitatilor de producere a incendiilor si
exploziilor pe durata efectuarii lucrarilor;
- instruirea personalului pentru respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice
tehnologiei de lucru;
- asigurarea la locul de munca a mijloacelor de stingere a incendiilor corespunzatoare.
Art.439
Pe întreaga durata a lucrarilor de reparatii vor fi mentinute libere si în stare de curatenie caile de acces
si spatiile de deservire a utilajelor.
Art.440
(1)La operatiile de interventie la utilajele de sortare (selectifinere, centriscrinere etc.) se vor decupla în
primul rând motoarele de actionare de sub tensiune.
(2)Desfundarea ochiurilor sitelor de sortare se va face cu perie de sârma si prin spalare repetata cu apa.
(3)La montarea capacului se va verifica fixarea corecta a garniturii de etansare si strângerea uniforma si
corespunzatoare a capacului.
Art.441
La controlul si reparatia utilajelor se vor utiliza numai lampi portative cu o tensiune nepericuloasa.
Art.442
Pentru lucrarile care se executa la o înaltime de peste 2 metri, sau la lucrarile pentru care exista pericol
de alunecare si prabusire, muncitorii vor fi prevazuti cu centuri de siguranta ale caror frânghii vor fi
bine legate de un punct fix, apropiat, care sa prezinte rezistenta necesara pentru asigurarea securitatii în
orice conditii de cadere.
De asemenea, vor purta centuri de siguranta legate de o frânghie rezistenta si bine fixata, cei ce
lucreaza în gropi, santuri adânci, silozuri etc.
Art.443
Pentru lucrul la înaltime cât si pentru lucrarile efectuate sub nivelul solului sau în rezervoare, bazine
etc. se vor folosi numai scari în buna stare, cu trepte complete si rezistente, iar la capatul din zona
nepericuloasa a scarii va sta cel care asigura securitatea lucratorului respectiv.
Art.444
Imediat ce s-a executat o reparatie la un loc de munca, se vor monta la loc aparatorile si dispozitivele
de protectie de la aparatul sau locul respectiv. Este interzisa montarea la loc a aparatorilor si
dispozitivelor de protectie daca nu au fost revizuite si reparate cu ocazia demontarii lor.
Art.445
Constructia uneltelor pneumatice va exclude posibilitatea scaparii organelor de lucru din bucsa, în
timpul lucrului.
Art.446
(1)Locurile de racordare ale conductelor flexibile de aer la uneltele pneumatice, precum si îmbinarile
lor, vor fi perfect etanse.
(2)Pentru fixarea conductelor flexibile se vor folosi coliere, fiind interzisa legarea cu sârma. Înainte de
racordare tubul flexibil va fi suflat.
Art.447
Este interzis accesul pe utilaje, motoare, reductoare, conductele aferente, armaturi, în vederea efectuarii
unor manevre si lucrari de reparatii. Acestea vor fi efectuate numai de pe podestre si pasarele prevazute
cu balustrade care asigura realizarea manevrelor si a lucrarilor de reparatii în conditii de siguranta.
Art.448

Este interzisa efectuarea reparatiilor sau lucrarilor cu unelte mecanizate, stând pe scari amovibile.
Art.449
Este interzisa eliberarea din scularie a sculelor si uneltelor defecte; de asemenea este interzisa
întrebuintarea uneltelor defecte.
Art.450
Toate conductele ce sunt în conservare, în curs de montare, revizie sau reparatie si sunt racordate la
instalatii în functiune, se vor asigura cu blinduri prevazute cu coada, confectionate din materiale
corespunzatoare, numerotate si inscriptionate cu parametrii de utilizare.
Art.451
Este interzisa întrebuintarea armaturilor, robinetelor etc. defecte care nu închid etans traseul (scapa
fluid la presetupe, garnituri etc.).
Art.452
Toate flansele conductelor sau armaturilor, inclusiv cele oarbe vor fi montate si mentinute cu numarul
complet de suruburi cu care au fost prevazute, iar acestea vor fi strânse corespunzator.
Art.453
Este interzisa demontarea flanselor sau armaturilor unei conducte înainte de a fi golita complet de
fluidul care circula prin ea. De asemenea, este interzisa strângerea suruburilor la flansele si armaturile
conductelor care se afla sub presiune.
Art.454
Se interzice montarea robinetilor de orice fel pe conductele de presiune, daca acestia nu au fost
construiti si aprobati pentru presiunea nominala corespunzatore presiunii de regim din conducta
respectiva.
Art.455
Se interzice functionarea vanelor, robinetilor etc. fara cheie (roata) de închidere-deschidere, fixata si în
buna stare de functionare.
Art.456
Este obligatorie organizarea si efectuarea controlului si reviziei conductelor de transport fluide, în
functie de natura acestora, inclusiv a armaturilor montate pe conducte, conform graficelor întocmite de
unitati, în baza reglementarilor în vigoare.
Art.457
La lucrarile de reparatii si constructii-montaj care se executa în paralel cu operatiile de productie, se
vor aplica atât normele si instructiunile de securitate a muncii pentru productie cât si normele si
instructiunile de lucru pentru reparatii si constructii-montaj. De asemenea se vor aplica urmatoarele
masuri:
(1)pentru lucrarile de constructii-montaj si reparatii executate de terti, întreprinderile sunt obligate sa
specifice în contract obligatiile ce le revin ambelor parti pe linia respectarii normelor de securitate a
muncii, în cazul lucrarilor ce se executa în paralel cu productia;
(2)organizatorul productiei de la locul de munca unde se executa lucrarea de reparatie sau constructiimontaj
si conducatorul lucrarii unde se executa lucrarea de reparatii sau constructii-montaj, sunt
obligati sa colaboreze îndeaproape, sa urmareasca realizarea masurilor de protectie a muncii, fiecare pe
linia lui de activitate, în conditii de securitate reciproca, având obligatia sa supravegheze personal si în
mod permanent locul de munca respectiv, ambii raspunzând pentru defectiunile survenite si masurile
luate de fiecare pe linia sa de activitate;
(3)planul de actiune pentru lucrarile de reparatii si constructii-montaj, va fi întocmit pentru întreaga
lucrare, iar permisul de lucru si permisele de foc vor fi eliberate zilnic specificându-se în ele masurile
suplimentare care au fost necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor;
(4)este strict interzis a se folosi angajatii de la locul de munca respectiv pentru efectuarea altor lucrari
sau sa acorde ajutor la reparatii si constructii-montaj daca nu au fost instruiti în prealabil. Acestia nu
vor fi repartizati sa lucreze în instalatii electrice si AMC. De asemenea, este interzisa folosirea


angajatilor de la constructii-montaj la procesul de productie;
(5)conducatorul lucrarilor de reparatii si constructii-montaj la sfârsitul zilei de lucru, este obligat sa ia
toate masurile de evacuare a resturilor si deseurilor, sa asigure deblocarea tuturor cailor de acces, sa
scoata de sub tensiune toate aparatele si masinile unelte, sa acopere fata golurilor si denivelarilor la
care a lucrat, sa asigure iluminatul pe timpul noptii si în cazul când este obligat sa depoziteze
materialele, aceasta sa se faca în conformitate cu normele în vigoare.
Art.458

(1)Toate lucrarile de reparatii, constructii-montaj, completari si modificari vor fi receptionate de
beneficiar, verificându-se daca acestea sunt corespunzatoare din punctul de vedere al securitatii muncii
si deci sunt în conformitate cu documentatia avizata de forurile competente.
(2)În caz ca se constata ca nu s-au realizat fizic si cantitativ, corespunzator, lucrarile de securitate a
muncii si nu au fost prevazute toate dispozitivele si instalatiile de securitate a muncii, lucrarile
respective nu vor fi receptionate.
Art.459
Punerea în functiune a oricarui echipament tehnic este admisa numai cu urmatoarele conditii:
(1)sa existe toate autorizatiile prealabile cât si autorizatiile de functionare cerute de legislatia în
vigoare;
(2)sa fie asigurate toate conditiile de securitate a muncii;
(3)sa existe montate corect si în buna stare de functionare toate dispozitivele, aparatele si instalatiile de
protectie;
(4)lucratorii care deservesc vor fi instruiti atât din punct de vedere tehnologic cât si din punctul de
vedere al protectiei muncii;
(5)sa fie întocmite instructiuni de exploatare, instructiuni de avarie, norme si instructiuni de protectie a
muncii si PSI.
3.Prevederi de proiectare a mijloacelor de productie utilizate în industria celulozei si hârtiei
Instalatii si utilaje sub presiune
Art.460
Proiectarea, realizarea, montarea, exploatarea si repararea instalatiilor de ridicat, transport si sub
presiune se vor face conform Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art.461
Proiectele pentru instalatii, utilaje, aparate, masini, vor prevedea toate dispozitivele si instalatiile
necesare înscrise în actele normative în vigoare pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii, de
prevenire a accidentelor si îmbolnavirilor profesionale.
Vase de depozitare (rezervoare)
Art.462
(1)Gurile de acces ale rezervoarelor se vor asigura împotriva interventiilor voluntare, necontrolate, prin
capace prevazute cu suruburi, încuietori etc.
(2)Atât rezervoarele cât si încaperile pentru substante periculoase (toxice, corozive), care sunt supuse
sustragerii (alcool etilic, metilic etc.) vor fi prevazute cu sisteme de închidere care sa previna orice
acces neorganizat.
Art.463
Toate vasele de depozitare supraterane sau semiîngropate vor fi prevazute cu scari fixe de acces la
exterior, iar în cazul celor deservite de platforme comune, acestea vor avea scari de acces la ambele
capete.
Art.464
Rezervoarele, cazile si cuvele deschise vor fi astfel proiectate si montate, încât peretii lor sa depaseascanivelul pardoselii sau al platformei cu cel putin 1,20 m. În cazul în care acest lucru nu este posibil,
vasele vor fi protejate pe toate laturile cu balustrade corespunzatoare, iar în cazul în care înaltimea
peretilor vaselor fata de pardoseala sau platforma este sub 250 mm, balustradele vor fi captusite cu

tablii de 150 mm.
Art.465
Cazile, cuvele sau rezervoarele deschise continând lichide calde corozive, între care exista un spatiu
sub 45 cm latime, vor avea trecerea între ele barata, chiar daca sunt protejate.
Art.466
Cazile, cuvele si rezervoarele deschise vor fi prevazute cu scurgeri si conducte de preaplin, având ocapacitate de evacuare mai mare decÂt cea de alimentare, pentru a se preveni deversarea pe pardoseli
sau platforme.
Art.467
Rezervoarele, cazile si cuvele deschise ce contin lichide calde si corozive vor fi:

- blocate pentru orice fel de treceri peste ele;
- prevazute cu pasarele corespunzatoare, cu balustrade pentru accesul la gurile de control, probe sau
daca este cazul cu agitatoare, transmisii etc.
Art.468
Pasarelele peste cazi, cuve etc. deschise, vor avea urmatoarele caracteristici:
- o latime corespunzatoare, pentru trecerea personalului;
- balustradele vor fi captusite cu tablii corespunzatoare;
- vor fi pastrate permanent în stare curata si uscata.
Art.469
Rezervoarele, vasele colectoare si vasele tampon vor fi prevazute cu indicatoare de nivel etanse, atunci
când în ele se afla lichide calde, corozive si toxice.
Asemenea vase vor fi prevazute cu guri de aerisire, scoase în exteriorul cladirii.
Art.470
(1)Vasele de masura vor fi prevazute cu conducte de preaplin a caror actiune va fi dublata fata de
sectiunea conductei de admisie, la presiunea maxima de lucru.
(2)Vasele de masura pentru lichide toxice, corozive etc. vor fi închise si vor avea conductele de aerisire
scoase în exteriorul halei de fabricatie.
(3)Lichidele foarte toxice, care se masoara prin intermediul vaselor de masura se vor vehicula în circuit
închis.
(4)Acolo unde se întrebuinteaza sticle de nivel, acestea vor fi protejate cu grilaj sau cu ecran de
protectie si vor fi bine luminate. Se interzice montarea sticlelor de nivel fara armaturi la ambele capete,
cu exceptia celor montate direct pe tola utilajului.
Art.471
Este strict interzisa proiectarea cazilor sau rezervoarelor deschise pentru depozitarea substantelor toxice
si a lichidelor cu tensiune mare de vapori.
Art.472
(1)Pentru control, vasele de reactie vor fi prevazute cu vizori transparenti, fixati etans pe vas, acolo
unde este necesar acest control, unde nu sunt interdictii exprese de aplicare a vizorilor.
(2)În functie de necesitati, proiectantul va prevedea si alte sisteme de control (vizori dubli, lampa de
iluminare etc.).
Art.473
(1)Gurile de acces sau vizitare ale vaselor vor fi prevazute cu capace etanse, care se pot monta usor si
cu sisteme de închidere corespunzatoare regimului tehnologic fara dificultati de manipulare.
(2)Toate celelalte guri, stuturi etc., care se folosesc mai mult sau mai putin periodic, vor fi prevazute cu
flanse corespunzatoare, care pot fi închise etans în permanenta si vor avea elementele de strângere
complete si în buna stare de functionare.
Art.474
Pentru prelevarea probelor, acolo unde procesul tehnologic o cere, vasele de reactie vor fi prevazute cu
guri speciale de prelevare a probelor, dotate cu sisteme de închidere etanse.

Art.475
Garniturile de etansare ale vaselor de reactie (la capac, la flanse, la gurile de acces, la armaturi, la
presetupe etc.) vor fi alese în functie de caracteristicile fizico-chimice ale substantelor din vasul de
reactie, astfel ca sa reziste la actiunea lor si sa asigure etansarea perfecta.
Art.476
Toate vasele de reactie din care se degaja gaze, vapori etc. vor fi prevazute cu conducte de aerisire
scoase în interiorul cladirii si cu dispozitive de protectie, dupa caz (neutralizare, filtre, opritoare de
flacari etc.).
Art.477
Este interzisa proiectarea de sisteme pentru alimentarea manuala a vaselor de reactie cu substante
solide, în urmatoarele cazuri:

- în cazul substantelor foarte nocive;
- în cazul substantelor nepericuloase ca atare, dar care în mediul de reactie din vas produc nocivitati,
ca: gaze toxice, aerosoli caustici, ambalari de reactii periculoase etc.;
- în cazul cantitatilor mari de substante care necesita un volum mare de munca sau efort fizic mare;
- în cazul vaselor de reactie care, prin utilizarea lor în tehnologie sau din punctul de vedere al protectiei
muncii, se impune sa lucreze etans.
Art.478
Este interzis sistemul de alimentare a vaselor de reactie cu substante gazoase direct din recipientii de
presiune sau direct din compresor, fara reducerea la presiunea maxima admisa pentru vasul respectiv.
Art.479
Este interzisa alimentarea vaselor de reactie cu substante gazoase prin furtunuri de cauciuc, chiar daca
sunt prevazute cu bratari sau sunt destinate pentru probe.
Art.480
Vasele de reactie în care se lucreaza cu substante corozive vor fi confectionate din materiale rezistente
la coroziune sau protejate anticoroziv si se vor asigura urmatoarele conditii pentru utilizare:
- vor fi prevazute verificari periodice, în vederea prevenirii accidentelor tehnice si umane;
- vasele vor lucra în sistem perfect etans, pentru a se preveni combinarea coroziunii interioare cu cea
din exterior si pentru a se preveni degajarea noxelor în atmosfera locului de munca;
- alimentarea vaselor se va face în circuit etans.
Conducte-armaturi
Art.481
Conductele vor fi fixate, dupa caz, pe elemente de sustinere, ca: stelaje consolidate, console, suporti
etc., care sa permita mentinerea acestor conducte în pozitia de pozare si vor fi consolidate cu bratari
demontabile sau alte tipuri de elemente de sustinere.
Art.482
Conductele prin care se transporta fluide la temperaturi ridicate, care necesita un traseu lung, sau unde
nu este posibila autocompensarea naturala, vor fi prevazute cu sisteme de compensare, pentru dilatarecontractare.
Art.483
Conductele prin care circula fluidele care din cauza variatiilor de temperatura, în functie de anotimp, se
pot solidifica (înghetare, congelare, precipitare, etc.) vor fi însotite de o alta conducta cu agent
încalzitor, ambele izolate termic împreuna sau alte sisteme de încalzire corespunzatoare. Agentul
încalzitor se va alege în functie de temperatura si de incompatibilitati. Conductele nefolosite, ca si cele
scoase temporar din functie prin întreruperea functionarii instalatiilor, vor fi golite de fluidele din ele,
pentru a se evita blocarea prin solidificare si pentru evitarea posibilitatilor de accidentare la fluidizaredezghetare.
Art.484
Conductele prin care se transporta lichide, produse de condensare, gaze sub presiune sau gaze

lichefiate, vor fi prevazute cu pante si posibilitati de golire a continutului, în vederea executariilucrarilor de interventie, revizii si reparatii. În cazul conductelor de transport gaze lichefiate se vor
prevedea vase de dilatare.
Art.485
Pentru asigurarea posibilitatilor de golire a conductelor, acestea vor fi montate cu o panta continua, spre
un punct de minima înaltime care va fi prevazut cu un robinet de golire, iar în punctul de maxima
înaltime vor fi prevazute racorduri de aerisire, acolo unde nu sunt contraindicate.
Art.486
De regula, conductele de alimentare ale vaselor de reactie, fierbatoarele si evaporatoarele vor fi
prevazute cu lanterne pentru controlul alimentarii, montate în pozitii usor de supravegheat de la locul
de munca si prevazute cu robinete atât în amonte cât si în aval.
Art.487
Conductele prin care circula fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care, prin marea lor
suprafata, pot modifica microclimatul (temperatura) de la locul de munca, vor fi izolate termic,
indiferent de pozitia si amplasarea lor.
Art.488
Conductele prin care circula substante toxice, corozive-caustice, explozive, trebuie sa fie montate prin
îmbinare sudata, evitându-se îmbinarile prin flanse.
Art.489
Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune sau fluide chimic agresive prin a caror
scapare se pot produce accidente, vor fi prevazute cu mansoane de protectie (aparatori). Este interzisa
montarea unor asemenea flanse deasupra locurilor de trecere. Se recomanda evitarea montarii acestora
la nivelul fetei operatorului.
Art.490
Atât conductele izolate termic cât si cele neizolate, vor fi vopsite la exterior cu vopsea de protectie în
culori conventionale si vor fi marcate. Când pe estacade sau pe console sunt montate fascicule de
conducte, în afara de vopsirea în culori conventionale si marcare, conductele vor fi numerotate, pentru
a nu fi confundate la reparatii si interventii. De asemenea, se va marca sensul de scurgere a fluidului.
Art.491

(1)Estacadele cu conducte aeriene, montate la înaltime mai mare de 2,5 m, vor fi prevazute cu scari de
acces la derivatii, la diferite armaturi de sectionare, purjare, aerisire, esapare etc., iar estacadele cu flux
mare de conducte care prezinta caracteristici speciale (au flanse, sunt cauciucate, au însotitori de aburi
etc.) vor dispune de scari de acces si pasarele pentru deservire, control si interventie.
(2)La nodurile de ramificatie, la toate tipurile de estacade, se vor monta si platforme cu balustrada si
bordura continua pe toata lungimea ei, inclusiv scara de acces, precum si placarde cu schemele
ramificatiilor si armaturilor.
Art.492
Este interzisa montarea conductelor deasupra locurilor de trecere de orice fel la o înaltime mai mica de
2m de la pardoseala sau platforma.
Art.493
Este interzisa amplasarea conductelor pentru apa, abur, lichide corozive si inflamabile deasupra sau în
apropierea conductelor si echipamentului electric.
De asemenea, este interzisa amplasarea armaturilor si prizelor de apa si de abur în apropierea
conductorilor si echipamentului electric.
Art.494
Vanele si celelalte armaturi si accesorii, montate pe conducte, vor fi accesibile pentru deservire,
reparatie si control. Ele nu vor împiedica sau îngreuna miscarile în timpul procesului de munca.
Art.495
Toate armaturile, robinetele etc. vor fi vopsite cu aceeasi culoare ca si conductele pe care sunt montate

iar în cazul fascicolelor de conducte, vor fi de asemenea etichetate si numerotate în acelasi fel ca si
conductele respective.
Art.496
Toate flansele si armaturile conductelor vor fi prevazute cu garnituri corespunzatoare, în functie de
presiune si de caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective.
Echipamentele tehnice electrice
Art.497
Echipamentele tehnice electrice trebuie sa fie proiectate, construite, montate, întretinute si exploatate în
asa fel încât sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile.

Categories: