Plan instruire - testare

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
1. SCOP
Planul descrie modul de desfasurare a activitatii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă in societatea comerciala ......................... S.R.L. ,intervalele dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea ,materialele prezentate precum si modul de verificare a cunostiintelor.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1 Planul se aplica in procesul de instruire lucratorilor , vizitatorilor , delegatilor sau elevilor in stadiul de practica reglementind activitatea de instruire testare executata de lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca precum si alte persoane implicate in acest proces(seful formatiilor de lucru,sef de echipa ,sef compartiment).
2.2 Cuprinde modalitatile de instruire a lucrţtorilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ 2.3 Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţţ are ca scop însuţirea cunoţtinţelor ţi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii ţi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţţ sau ale dezastrelor la locul de muncţ ţi în incinta societatii S.C. ................. S.A. si se efectueazţ în timpul programului de lucru.
2.4 Perioada de timp în care se desfţţoarţ instruirea este consideratţ timp de muncţ.
2.5 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ se realizeazţ prin instructaje ţi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice ţi aplicatii in teren.
2.6 Instruirea lucrţtorilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ cuprinde trei faze:
instruirea introductiv generalţ;
instruirea la locul de muncţ;
instruirea periodicţ;
instruirea pentru personalul din afara societatii.
2.7 Rezultatul instruirii lucrţtorilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ în muncţ se consemneazţ în mod obligatoriu în fiţa individualţ de cu indicarea materialului predat, a duratei ţi datei instruirii sau în procesele-verbale de instruire.
2.8 Fiţele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.
2.9 Completarea fiţei de instruire se va face cu pastţ sau cernealţ, imediat dupţ verificarea instruirii.
2.10 Dupţ efectuarea instruirii, fiţa de instruire se semneazţ de cţtre lucrţtorul instruit ţi de cţtre persoanele care au efectuat ţi verificat instruirea.
2.11 Prin semnţturţ persoana instruitţ demonstreazţ participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmţ, pe baza examinţrii persoanei instruite, cţ aceasta ţi-a însuţit cunoţtinţele.
2.12 Fiţa de instruire va fi pţstratţ de cţtre conducţtorul locului de muncţ .
2.13 Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, sunt stabilite, prin regulamentul intern , reguli privind instruirea ţi însoţirea acestora în întreprindere ţi/sau unitate.
2.14 Pentru lucrţtorii din întreprinderi ţi/sau unitţţi din exterior, care desfţţoarţ activitţţi pe bazţ de contract de prestţri de servicii în unitate societatea va sigura instruirea lucrţtorilor privind activitţţile specifice întreprinderii ţi/sau unitţţii respective, riscurile pentru securitate ţi sţnţtate în muncţ precum ţi mţsurile ţi activitţţile desfasurate in cazul situaţiilor de urgenţţ la nivelul unitţţii, în general.
2.4 Consemnarea efectuţrii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentatţ ţi tabelele cu numele, prenumele ţi semnţtura persoanelor instruite
2.5 Fiţa colectivţ de instruire se întocmeţte în douţ exemplare, un exemplar se va pţstra de cţtre lucrţtorul desemnat care a efectuat instruirea ţi un exemplar se pţstreazţ de cţtre angajatorul lucrţtorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de cţtre conducţtorul grupului.
2.6 Reprezentanţii autoritţţilor competente în ceea ce priveţte controlul aplicţrii legislaţiei referitoare la situaţiile de urgenţţ vor fi însoţiţi de cţtre lucratorul desemnat de cţtre angajator, fţrţ a se întocmi proces verbal de instruire.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 incendiu – ardere autoîntreţinutţ, care se desfţţoarţ fţrţ control în timp ţi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneţti ţi/sau pagube materiale ţi care necesitţ o intervenţie organizatţ în scopul întreruperii procesului de ardere;
3.2 cauzţ a incendiului – suma factorilor care concurţ la iniţierea incendiului, care constţ, de regulţ, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum ţi împrejurţrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
3.3 mijloace tehnice de apţrare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe ţi autospeciale destinate prevenirii, limitţrii ţi stingerii incendiilor;
3.4 organizare a intervenţiei în caz de incendiu – ansamblul mţsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilitţţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor ţi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea ţi salvarea persoanelor ţi animalelor, protecţia bunurilor ţi vecinţtţţilor, precum ţi pentru stingerea incendiilor;
3.5 pericol iminent de incendiu – situaţia creatţ de cumularea factorilor care concurţ la iniţierea incendiului, declanţarea acestuia fiind posibilţ în orice moment;
3.6 prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii ţi propagţrii incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor ţi bunurilor ţi de asigurare a securitţţii echipelor de intervenţie;
3.7 utilizator – persoana fizicţ sau juridicţ ce foloseţte un bun, cu orice titlu, în interesul sţu, al altuia sau în interes public;
3.8 scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluţia unui
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Nr. crt. Act normativ Subiect
0 1 2
1. L E G E nr. 307M.O. nr. 633 din 21.07.2006 Privind apţrarea împotriva incendiilor
2. O.M.A.I Nr. 712 / 23 .06.2005M.O. NR. 599 din 12.07.2005 Privind aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ
3. O.M.A.I Nr. 163 /28 .02.2007M.O. NR. 216 din 29.03.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de apţrare împotriva incendiilor
5. RESPONSABILITATI
5.1 Lucratorul desemnat pentru activitati specifice situaţiilor de urgenţţ
5.1.1 Asigura elaborarea si actualizarea instructiunilor specifice specifice situaţiilor de urgenţţ
5.1.2. Intocmeste necesarul de documentatii si mijloace de desfasurare a activitatii de instruire in domeniu situaţiilor de urgenţţ
5.1.3. Elaboreaza tematica de instruire.
5.1.4. Efectueaza instruirea introductiv generala.
5.1.5. Elaboreaza teste de verificare.
5.1.6. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire prin participarea la instruiri conform programului de control.
5.1.7. Confirma prin semnatura in fisele individuale ca a verificat efectuarea instruirii.
5.1.8. Elaboreaza planul de instruire testare.
5.2 Conducatorul locului de munca
5.2.1. Efectueaza instruirea la locul de munca.
5.2.2. Efectueaza instruirea periodica.
5.2.3. Testeaza cunostiintele lucratorilor oral sau in scris dupa cum este prevazut in planul de instruire testare anual.
5.2.4. Completeaza fisa individuala de instructaj
5.2.5. Confirma prin semnatura in fisa individuala ca a instruit lucratorul.
5.3. Director productie
5.3.1. Aproba admiterea la lucru
5.3.2. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire
5.4. Personalul executant
5.4.1 Participa la instruirile teoretice si aplicatiile practice prevazute in programul de instruire
5.4.2. Sustine in scris sau oral cunostiintele acumulate in cadrul instruirilor.
5.4.2. Confirma prin semnatura ca instruirea s-a efectuat la data si cu continutul prezentat in fisa individuala de instructaj
5.4.3. Respecta prevederile legislatiei in vigoare specifice situaţiilor de urgenţţ si cele prevazute in instructiunile proprii.
5.PLANUL
6.1. Instructajul introductiv general

6.1.1 Instruirea introductiv generalţ se face:
la angajarea lucrţtorilor;
lucrţtorilor detaţaţi de la o alta unitate;
lucrţtorilor delegaţi de la o alta unitate;
lucrţtorului pus la dispoziţie de cţtre un agent de muncţ temporar.
Elevi si studenti aflati in practica de specialitate.
6.1.2. Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitţţile specifice unitţţii, riscurile de incendiu precum ţi mţsurile ţi activitţţile de prevenire ţi protecţie la nivelul întreprinderii ţi/sau unitţţii, în general.
6.1.3. Instruirea introductiv generalţ se face de cţtre lucratorul desemnat pentru activitati specifice situaţiilor de urgenţţ;
6.1.4. Instruirea introductiv generalţ se face individual sau în grupuri de cel mult 20 persoane.
6.1.5. Durata instruirii introductiv generale; aceasta nu va fi mai micţ de 8 ore.
6.1.6 În cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, în principal, urmţtoarele probleme:
Legea 307/2006 Privind apţrarea împotriva incendiilor
O.M.A.I Nr. 712 / 23 .06.2005 art. 10-31 Privind aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţţ
O.M.A.I Nr. 163 /28 .02.2007 art 11-57 Pentru aprobarea Normelor generale de apţrare împotriva incendiilor
Plan de evacuare in caz inundatii,cutremure sau alte dezastre naturale.

6.1.7 Conţinutul instruirii introductiv generale trebuie sţ fie în conformitate cu tematica aprobatţ de cţtre angajator.
6.1.8. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileţte un nivel minim de cunoţtinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bazţ de teste asupra cunoţtinţelor acumulate.
6.1.9. Rezultatul verificţrii va fi consemnat în fiţa de instruire.
6.1.10 Persoanele care nu ţi-au însuţit nivelul minim de cunoţtinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncţ.
6.2. Instructajul specific locului de muncţ
6.2.1 Instuirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv- generala si are ca scop prezentarea :
a) sistemul de acte normative care reglementeazţ managementul situaţiilor de urgenţţ ţi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
b) managementul situaţiilor de urgenţţ la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
c) mijloacele tehnice existente ţi planificarea resurselor pentru realizarea mţsurilor de protecţie civilţ ţi de apţrare împotriva incendiilor;
e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţţ ca urmare a manifestţrii unui tip de risc existent;
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea ţi înlţturarea urmţrilor situaţiilor de urgenţţ.
6.2.2 De asemenea instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor,inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi societati.
6.2.3. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca,in grupe de maxim 20 de persoane.
6.2.4. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore ..
6.2.5. Fisa individuala de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
6.2.6 Instruirea la locul de munca se efectueaza pe baza tematicilor intocmite de catre lucratorul desemnat si aprobate de angajator si se vor pastra de catre conducatorul locului de munca care efectueaza instruirea.
6.2.7. Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de munca in functie de post de munca:
Pentru salile de ambalare(ambalatori):
-instructiuni proprii de prevenirea situaţiilor de urgenţţ pentru toate echipamentele de munca din cadrul sali de productie,
-informatii privind eventualele riscuri de incendiu legate de locul de munca
- descrierea, funcţionarea, amplasarea ţi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor ţi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor
- caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor ţi produselor utilizate la locul de muncţ;
-masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu, calamitati naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de manuire a stingatoarelor din dotare.
Pentru atelier de intretinere (mecanic, electromecanic):
-instructiuni proprii de utilizare a energie electrice de joasa tensiune,
-informatii privind riscurile de incendiu legate de locurile de munca unde se utilizeaza energia electrica,
-modul de utilizare a echipamentului individual de protectie,intretinerea si pastrarea lui in conditii optime,
-descrierea, funcţionarea, monitorizarea ţi modul de intervenţie la instalaţiile ţi sistemele de siguranţţ ale maţinilor ţi utilajelor de la locurile de muncţ, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice
-masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu,calamitati naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de utilizare a stingatoarelor din dotare.
6.2.8. Începerea efectivţ a activitţţii la postul de lucru de cţtre lucrţtorul instruit se face numai dupţ verificarea cunoţtinţelor de cţtre ţeful ierarhic superior celui care a fţcut instruirea ţi se consemneazţ în fiţa de instruire individualţ.
6. 3 . Instructajul periodic
6.3.1. Instructajul periodic se executţ cu toate categoriile de salariaţi pe o duratţ de cel puţin douţ ore ţi are ca scop împrospţtarea, completarea ţi detaliereacunoţtinţelor dobândite prin instructajul introductiv general ţi prin instructajul specific locului de muncţ.
6.3.2. Aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca iar durata de instruire va fi de cel putin doua ore.
6.3.2. Intervalul dintre doua instruiri este de trei luni pentru personalul muncitor si 6 luni pentru personalul TESA,acest interval find stabili de catre lucratorul desemnat cu acordul directorului societatii,fara a fi depasite aceste termene.
6.3.3. Instruirea periodica se va efectua din instructiunile proprii,Hotararile de guvern cu referire la situatiile de urgenta si obligatoriu cu aplicatii practice.
6.3.3. Insusirea cunostintelor se verifica de catre lucratorul desemnat sau director,prin sondaj.
6.3.4. Anual se efectueazţ o verificare de fond pe bazţ de teste tip chestionar asupra nivelului de însuţire ţi cunoaţtere a problematicii care a fţcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fiţa individualţ de instructaj.

6.4 Instructajul periodic suplimentar

6.4.1. Se face in urmatoarele cazuri:
-daca un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare,
- când au apţrut modificţri ale legislaţiei specifice în domeniul situaţiilor de urgenţţ sau modificţri ale normelor ţi instrucţiunilor de protecţie a muncii,
-la reluarea activitatii dupa producerea unei situaţii de urgenţţ,
-la modificarea tehnologiei existente,
-la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentelor existente.
-la schimbarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru informarea lucratorilor.
6.4.2. Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore,se efectueaza de catre lucratorul desemnat si va cuprinde tematici intocmite de catre lucratorul desemnat si aprobate de director.
6.5. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei
6.5.1. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei se desfţţoarţ cu persoanele care executţ temporar activitţţi în locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţţ, dupţ cum urmeazţ:
a) personalul societţţilor comerciale de construcţii-montaj ţi instalaţii;
b) personalul societţţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere ţi de service;
c) personalul care efectueazţ transport de materiale periculoase;
d) personalul de pazţ aparţinând altor societţţi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.
6.5.2. Locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei pentru care se executţ instructajul pentru personalul prevţzut la aliniatul anterior se stabilesc prin act de autoritate al conducţtorului unitatii.
6.5.3. Instructajul pentru personalul din afara societatii sau a instituţiei se efectueazţ, dupţ caz, de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii ţi stingerii incendiilor, de ţeful serviciului de urgenţţ sau de ţeful locului de muncţ în care este prevţzut un asemenea instructaj.
6.5.4. Problematica instructajului constţ în:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevţzute la punctul 6.5.1. lit. a) ţi b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncţ pentru categoriile de persoane prevţzute la punctul 6.5.1. lit. c) ţi d);
c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevţzute punctul 6.5.1. lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sţ le respecte ţi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului economic sau a instituţiei.
6.5.2. Consemnarea efectuţrii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentatţ ţi tabelele cu numele, prenumele ţi semnţtura persoanelor instruite.
7.INREGISTRARI
7.1. FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
7.2. PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
7.3. TESTE DE VERIFICARE
APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Categories: