Regulament CSSM

REGULAMENT DE FUNCTIONARE PROPRIU AL CSSM- ului SC.___________ SRL


SECTIUNEA 1

Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca


1. Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în cadrul societatii avand un numar de ------------------- lucratori. .
Se înfiinteaza comitetul de securitate si sanatate în munca , conform deciziei
Nr -------------------din--------------- 2007,componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza:

- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator

-Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.

-Membru -------------------------------------- Medic med muncii

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice.ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib.
specifice ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice .ssm


Nota: La nevoie datele prezentate mai sus vor fi reactualizate ori de cate ori situatia o impune


2. Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai în numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de alta parte.,componenta si functiile acesteia fiind conform prezentului regulament.
3. Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca, fiind nominalizat conform deciziei prezentate mai sus.
4. Reprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si sanatate în munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
5. În cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate în munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi., criteriile de selectionare fiind potrivit gradului de pregatire si al competentei ,aspect stipulat in ROI sau in ROF.
6..In conformitate cu legislatia in vigoare pe linie de SSM,reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii ,dupa cum urmeaza:

a) de la 50 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;
b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;
c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti;
g) peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti.
7. Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice. Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:

a) 2 ore pe luna în unitatile având un efectiv de pâna la 99 de lucratori;
b) 5 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 100 si 299 de lucratori;
c) 10 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 300 si 499 de lucratori;
d) 15 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 500 si 1.499 de lucratori;
e) 20 de ore pe luna în unitatile având un efectiv de 1.500 de lucratori si
peste.
8. Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate în munca.
9. Membrii comitetului de securitate si sanatate în munca sunt nominalizati prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor..
10. La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca vor fi convocati sa participe si reprezentantii serviciului extern, conform contractului de prestari serviciu in
domeniu SSM si PSI.
11 La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi invitati sa participe inspectori de munca.,


SECTIUNEA a 2-a -


Functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca


12.Comitetul de securitate si sanatate în munca isi desfasoara activitatea în baza regulamentului de functionare propriu.,inregistrat cu nr.---------
13.Angajatorul are obligatia sa asigure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este necesar., data fiind stabilita de comun
acord cu membrii CSSM-ului si in concordanta cu ordinea de zi propusa.

14.Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca si serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
15.Comitetul de securitate si sanatate în munca este legal întrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
16.Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti .

SECTIUNEA a 3 – a

Atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca

A. Obligatiile presedintelui (angajatorului )referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

17.Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile ssm necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.
18 Sa asigure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este necesar.
19.Stabileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi ,care va fi transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
20. Sa verifice daca CSSM –ul este legal intrunit , daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
21. Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi, sa vegheze la respectarea
procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate si sanatate în munca sa convina cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
22.In calitate de angajator sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator. Raportul prezentat va fi
avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca,si se va transmite ITM-ul
23. Sa comunice comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului extern de prevenire si protectie, asupra plângerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care serviciul extern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atributiile.
24. Sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atât la nivel de unitate, cât si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor ,precum si de salvare a bunurilor societatii.
25. Sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca si sa aprobe documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, în vederea selectionarii echipamentelor optime.,aprovizionarii
si distribuirii acestora functie de obiectivele stabilite, prin politica manageriala a societatii.
26. Analizeaza, urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atributiile stabilite pentru membrii CSSM – ului.
27. Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea secretarului, indeplinirea indatoririlor de catre acesta.
28. În cazul în care presedintele (angajatorul) nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în munca, conform atributiilor sale, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului. Motivatia va fi consemnata în procesul-verbal.


B. Obligatiile secretarului comitetului de securitate si sanatate în munca referitoare la CSSM


29.Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata desfasura activitatea in conditii optime.
30.Sa stabileasca impreuna cu presedintele , ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi ,care va fi transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
31 Convoaca în scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data si ora stabilite
Sa verifice daca CSSM –ul este legal intrunit , daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
32 Urmareste ca RAPORTUL ANUAL prezentat de presedinte, comitetului de securitate si sanatate în munca privind situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator,sa fie avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca.
33. Informeaza pe presedinte ca RAPORTUL ANUAL. avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca este pregatit si a fost transmis în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca. , o copie a procesului-verbal încheiat.
34. La fiecare întrunire ,încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului. 35. La terminarea sedintelor CSSM , va informa toti conducatorii locurilor de munca si lucratorii societatii afisand la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
36. Indeplineste si alte atributii corespunzatoare functiei.

C. Obligatiile medicului de medicina muncii referitoare la CSSM
Supravegherea sanatatii
37.Sa asigure supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea în munca potrivit reglementarilor legale., încât fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.
38. Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor’’ Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007”, cu privire la supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
39.Coopereaza cu angajatorul societatii pentru asigurarea fondurilor si conditiilor efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
40.Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele gravide si mame, lauze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati, cu raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu angajatorul societatii..

D. Obligatiile membrilor (reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice
ssm. )referitoare la CSSM41.Analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;

42. Urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îmbunatatirii conditiilor de munca;
43. Analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri în situatia constatarii anumitor deficiente;
44.Analizeaza alegerea, cumpararea, întretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
45. Analizeaza modul de îndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, înlocuirea acestuia;
46.Propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
47. Analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul în care îsi îndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
48. Urmareste modul în care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea în munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari
49. Analizeazapropunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora în planul de prevenire si protectie;
50. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice în completarea masurilor dispuse în urma cercetarii;
51. Efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
52. Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate în munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii în munca, la actiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza în anul urmator.

DISPOZITII FINALE

53. Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca , membrii ai CSSM-ului , vor respecta cerintele legale potrivit HG.1425/2006, art. 52 – 56, in principal vizand urmatoarele:
a) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, definiti conform art. 5 lit. d) din lega 319/2006, sunt alesi de catre si dintre lucratorii din întreprindere si/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare
b) Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, în functie de numarul total al lucratorilor din întreprindere si/sau unitate, cel putin conform cerintelor prevazute la art. 6 al prezentului regulament .
c) Lucratorii societatii comunica în scris angajatorului numarul si numele reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
d) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.din HG.1425/2006 ast
a) nivelde baza;
b) nivel mediu;
c) nivel superior.

-Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului de baza sunt:
1. Studiu în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic;
2. curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu o durata de cel putin 40 de ore.
Nivelul de baza se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului
-Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt:
1. studii în învatamântul postliceal în profil tehnic;
2.curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca cu o durata de cel putin 80 de ore.
Nivelul mediu se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului
Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt:
1. Studio superioare tehnice; ;
2. curspostuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore.
Nivelul superior se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursului
54. Prezentul,, Regulament” de functionare a CSSM , va fi completat sau reactualizat
ori de cate ori este nevoie in conformitate cu legislatia in vigoare.INTOCMIT
Secretar SSM .

Categories: