Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice şi de încălzire

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice şi de încălzire

9.1 Instalaţii electrice de forţă şi iluminat, aferente construcţiilor
9.1.1. Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat normal şi de siguranţă vor fi proiectate, executate şi exploatate cu respectarea prevederilor normelor în vigoare (I7/1998, ID-17, ID-15, PE 101, PE 107 etc.).
9.1.2. Instalaţiile electrice de orice natură vor fi executate numai de către unităţi autorizate şi care vor utiliza numai personal calificat.
9.1.3. La folosirea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat se va asigura o bună funcţionare a utilajelor şi a aparatelor respective, prin revizii înainte de intrarea în funcţiune şi prin înlăturarea imediată a defecţiunilor constatate.
9.1.4. Tablourile electrice, releele, contactoarele etc., vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, iar la tablouri se vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate, conform proiectelor. Se interzice înlocuirea fuzibilelor arse cu fir de liţă, staniol sau alte materiale.
Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
9.1.5. Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevazuţi pentru instalaţia respectivă.
9.1.6. Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă, evacuare, continuarea lucrului, gardă, vor fi menţinute în permanenţă în stare de funcţionare.
Bateriile de acumulatoare şi celelalte surse de energie de rezervă pentru alimentarea iluminatului de siguranţă vor fi verificate periodic şi bine întreţinute.
9.1.7. Reostatele de pornire sau de reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice vor fi protejate cu carcase metalice prevăzute cu orificii de răcire. Acestea vor fi curăţate de praf şi scame cel puţin o dată pe saptămână.
Se interzice acoperirea lor cu materiale combustibile (hârtie, cârpe, lemn etc.) sau curăţirea lor cu lichide inflamabile (benzină, petrol etc.).
9.1.8. Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fişe şi conductoare izolate.
9.1.9. La terminarea lucrului, întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune.
În încăperi va rămâne sub tensiune numai instalaţia de iluminat de siguranţă.
9.1.10. Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, forţă sau curenţi slabi, în medii explozive, se vor face numai după scoaterea lor de sub tensiune.
9.1.11. Se interzice:
a. folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi a receptoarelor de energie electrică de orice fel, precum şi a celor deteriorate sau improvizate;
b. încărcarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, prize etc.) peste sarcina admisă;
c. suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d. agăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc., a obiectelor de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau de distribuţie;
e. folosirea instalaţiilor electrice neprotejate în medii de vapori explozivi şi cu degajări de praf combustibil;
f. executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat sau neautorizat;
g. utilizarea lămpilor mobile portative fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate sau dezizolate;
h. folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajoare) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
i. întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în condiţii care prezintă pericol de incendiu, precum şi lăsarea sub tensiune a acestora după terminarea programului de lucru. Cele care se folosesc în condiţiile admise vor fi scoase de sub tensiune şi vor fi depuse la terminarea programului în locurile stabilite în acest scop;
j. folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fără fişe, direct în priză;
k. utilizarea receptoarelor de energie electrică (fiare de călcat, radiatoare, reşouri, ciocane de lipit etc.), fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperi;
l. aşezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemne etc.) precum şi necurăţarea acestora de depunerile de praf, scame şi alte materiale combustibile;
m. lăsarea neizolate a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;
n. lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi echipamentelor electrice, după terminarea folosirii, sau programului de lucru la acestea;
o. neîntreruperea instalaţiei electrice de iluminat din spaţiile de depozitare după terminarea programului de lucru;
p. folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o rezistenţă electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamentele respective.

9. 2. Aparate echipamente şi utilaje electrice
9.2.1. Se interzice folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice:
a) fără să aibă gradul de protecţie necesar în raport de mediul existent în încăperile, spaţiile sau zonele în care se utilizează (uscat, umed cu intermi-tenţă, umed, ud, cu agenţi corozivi, cu temperatură ridicată, cu praf incombustibil sau combustibil, expus la intemperii cu pericol de explozie etc.) conform normativelor I-7/1998 şi I.D.-17;
b) cu protecţia menţionată la punctul “a” deteriorată;
c) cu lagăre şi carcase având o temperatură mai mare decât cea admisă;
d) fără să aibă protecţiile, izolările sau separaţiile de protecţie necesare conform normativului I-7 ( legare la pământ, legare la nul etc.);
e) amplasate necorespunzător faţă de materialele combustibile, substanţele inflamabile şi gazele tehnice comprimate în recipienţi ori neizolate faţă de acestea, astfel încât să se înlăture posibilitatea aprinderii lor;
f) nesupravegheate.
9.2.2. Se interzice alimentarea mai multor receptoare electrice de aceeaşi natură printr-un circuit prevăzut cu protecţie comună dacă puterea total instalată depăşeşte 15 Kw.
9.2.3. Tablourile generale de distribuţie din spaţiile de producţie vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum şi organelor de control şi verificare. Încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie (fără praf, scame etc.).
9.2.4. La toate tipurile de tablouri, legăturile trebuie făcute conform normelor. În apropierea tablourilor sunt interzise păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi blocarea accesului la acestea. La tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse, (fixate). Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.
9.2.5. Toate utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pe care sunt trecute caracteristicile lor şi schema de conexiuni.
9.2.6. Periodic, pe baza unui grafic, se va face revizia şi repararea instalaţiilor electrice de iluminat de forţă sau de curenţi slabi (tablouri de distribuţie, siguranţe, starea conductoarelor, dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, legăturilor la pământ etc.).
În cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie se va urmări ca instalaţiile electrice de iluminat şi forţă să se menţină în concordanţă cu proiectul de execuţie şi prevederile din normativul I -7 /1998.
Revizia completă a instalaţiilor electrice montate în medii explozive se va face conform graficului de revizie, de către personalul calificat şi cu respectarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
9.2.7. La montarea conductoarelor aeriene :
a. se vor utiliza izolatoare fixate pe suporturi incombustibile, amplasate la distanţele admise de normativul I-7/1998;
b. nu se vor utiliza ca suporţi arborii;
c. se vor lua măsuri ca acestea să nu cadă pe construcţii, instalaţii şi materiale combustibile ori substanţe inflamabile sau să vină în contact cu ele;
d. nu se vor poza în podurile clădirilor şi în construcţiile din materiale combustibile;
e. se va izola trecerea prin planşee şi pereţii combustibili.
9.2.8. Se interzice utilizarea conductorilor şi cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura admisă.
9.2.9. Se interzice montarea directă pe elementele de construcţie combustibile a conductoarelor şi cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile, a tuburilor din P.V.C. , a aparatelor şi echipamentelor electrice.
Montarea conductoarelor şi a cablurilor menţionate mai sus pe elemente de construcţie combustibile se poate face numai prin introducerea lor in tuburi de protecţie, iar a celorlalte elemente (tuburi P.V.C. , aparate şi echipamente electrice) numai pe suporturi incombustibile (zidărie, beton, foi de azbest etc.) sau pe console incombustibile.
Fac excepţie instalaţiile electrice protejate în carcase metalice cu grad de protecţie minimum IP-54.
9.2.10. Legarea conductoarelor izolate se va face numai în cutii de legătură, doze, manşoane, respectându-se prevederile normativului I-7/1998.
9.2.11. Legarea între ele a conductoarelor din cupru şi oţel se va face numai prin răsucire şi matisare, cositorire sau cleme corespunzătoare secţiunii conductorilor care se leagă.
9.2.12. Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu, iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mm² prin sudură.
9.2.13. Aparatele, tablourile de distribuţie şi utilajele electrice, precum şi racordurile acestora trebuie să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de pericol de incendiu a încăperilor în care se montează.
9.2.14. Nu este admisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii care nu asigură răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur.
9.2.15. Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor şi a maşinilor electrice vor fi legate la pământ; secţiunea conductoarelor de legare trebuie să fie conform normativului I-7/1998.
De asemenea, se vor lega la pământ conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite în instalaţiile de transport a combustibililor lichizi.
9.2.16. Proiectarea, execuţia şi verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ se vor face conform normelor in vigoare şi STAS 12604/5.
9.2.17. Montarea, recepţia, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet vor fi efectuate numai de personal specializat şi conform normelor în vigoare.
9.2.18. Instalaţiile de paratrăznet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit în baza normativelor existente, urmărindu-se integritatea şi buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ etc.), conform normativului PE 116.
9.2.19. Montarea cablurilor prin tuneluri sau canale, pe porţiuni unde s-ar vărsa metale topite, fluide, având o temperatură ridicată sau substanţe care au acţiune distrugătoare asupra învelişurilor cablurilor, este interzisă.
9.2.20. Intrările şi ieşirile, cablurilor din dulapuri, secţii electrice, canale, tuneluri, precum şi la trecerea lor prin planşee sau pereţi despărţitori vor fi obturate cu materiale incombustibile.
9.2.21. În toate canalele, tunelurile şi puţurile de cabluri se va păstra curăţenia. În acest sens se va asigura controlul tuturor locurilor ascunse şi se va urmări executarea curăţeniei în mod curent în aceste spaţii.
9.2.22. Stingerea incendiilor în faza incipientă la instalaţiile de iluminat şi forţă se va face cu stingătoare portative cu CO2 sau cu praf şi CO2.


9.3. Instalaţii şi utilaje care produc electricitate statică
9.3.1. Este interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punctul de vedere al rezistenţei ohmice.
Motoarele, echipamentul electric aferent tablourilor de distribuţie sau tablourilor de comandă vor fi obligatoriu legate la pământ.
9.3.2. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor este obligată să depisteze acele utilaje care în timpul funcţionării produc electricitate statică şi va lua măsuri pentru asigurarea descărcării la pământ a acesteia. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje şi, în general, a tuturor echipamentelor electrice, se va face periodic, conform normativului PE 116.
9.3.3. Este interzisă introducerea sub forma de jet a apei necesare pentru spălarea interioară a cazanelor, cisternelor, rezervoarelor şi a altor recipiente care au conţinut produse volatile şi care mai conţin vapori ai acestor produse.
9.3.4. Este interzisă omogenizarea în rezervoare a produselor combustibile prin agitare cu aer, gaze sau dispozitive mecanice.
9.3.5. Înainte de începerea încărcării sau descărcării produselor inflamabile din cisterne sau autocisterne, acestea vor fi legate la pământ.
9.3.6. Vasele metalice de mână, buteliile şi butoaiele pentru gaze lichefiate vor fi aşezate, în timpul încărcării lor cu produse, pe o placă metalică legată la pământ şi vor fi conectate prin intermediul unei legături (cablu) la recipientul din care se face încărcarea.
9.3.7. Este interzisă folosirea îmbrăcămintei de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau artificiale în locurile în care sunt acumulări de gaze inflamabile.
9.3.8. Este interzisă vopsirea cu pistolul de pulverizare a recipientelor care conţin produse volatile şi din care se pot emana gaze combustibile.
9.3.9. În locurile cu pericol de incendiu sau explozie se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie, pentru a preveni patinarea lor. În acest caz, se vor prevedea dispozitive mecanice (glisiere, role de întindere etc.).

9.4. Motoare electrice
9.4.1. Pentru evitarea pericolelor de incendii datorate încălzirii înfăşurărilor, a fierului statorului şi a rotorului, ca rezultat al scurtcircuitului înfăşurărilor, al funcţionării în suprasarcină a motorului electric, al funcţionării motoarelor trifazate în doua faze, al gripării arborelui motorului şi al frecării rotorului de stator şi ca urmare a uzării lagărelor, se va da atenţie deosebită respectării instrucţiunilor de exploatare şi controlului periodic al instalaţiilor.
9.4.2. Când se folosesc siguranţe fuzibile, ele se vor monta pe toţi conductorii activi. Se vor întrebuinţa numai siguranţe fuzibile calibrate.
9.4.3. Pentru motoarele mari dotate corespunzător de fabricile furnizoare în exploatare se vor controla periodic curentul absorbit de motor, temperatura lagărelor, temperatura aerului la intrare şi la ieşire, temperatura fierului şi a cuprului înfăşurărilor. Diferenţa dintre temperatura aerului la ieşirea din motor şi temperatura aerului la intrare nu trebuie să depăşească valoarea maximă indicată de fabrica constructoare sau determinată prin încercări. Dacă se constată depăşiri, trebuie luate măsuri pentru verificarea stării motorului electric.
9.4.4. Dacă în timpul funcţionării se observă încălzirea puternică a statorului sau a lagărelor, miros de ars, fum, flăcări, cerc de foc la colector etc., motorul va fi deconectat de la reţea, iar orificiile de admisie şi de refulare a aerului la motor vor fi închise, pe cât posibil, etanş. Pentru stingere se vor utiliza stingătoare portabile cu CO2 sau cu praf si CO2. Nu se admite stingerea motoarelor cu jet de apă compact.
9.4.5. La reostatele de pornire cu ulei, după fiecare pornire, reostatul va fi scurtcircuitat cu un dispozitiv special sau se va scurtcircuita înfăşurarea rotorică a motorului şi se vor ridica periile printr-un dispozitiv special prevăzut pe axul motorului.
La revizii se va controla cu atenţie starea contactelor fixe şi mobile ale dispozitivelor de scurtcircuitare.

9.5. Posturi de transformare electrice
9.5.1. Amplasarea staţiilor de transformare se va face conform normativelor privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor şi normativului pentru amenajarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni mai mari de 1 KV.
9.5.2. În încăperile staţiilor şi posturilor de transformare este interzisă păstrarea oricăror materiale sau obiecte.
9.5.3. Ventilaţia încăperilor în care se găsesc instalaţii de distribuţie trebuie să asigure o temperatură care să nu depăşească valoarea maximă admisibilă a mediului pentru aparatajul montat în aceste încăperi.
9.5.4. Posturile trafo trebuie să fie împrejmuite şi închise în permanenţă.
9.5.5. Pentru evacuarea uleiului în cazul exploziei sau fisurării cuvei se vor amenaja recipiente sau gropi corespunzătoare, necesare colectării uleiului. Uleiul nu va fi dirijat la conducta de canalizare. Dacă din diferite motive uleiul se scurge în afara patului de balast special prevăzut uleiul va fi acoperit cu nisip.
9.5.6. La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmări respectarea întocmai a instrucţiunilor de exploatare şi a controalelor periodice, ţinând seama de faptul că pericolul de incendiu la transformatoare constă în aceea că uleiul se descompune la apariţia unui arc electric, iar gazul rezultat în contact cu aerul în proporţie de 8-40% este exploziv. Întrucât, în general, incendierea uleiului din transformatoare se datorează defectelor interne de izolaţie, respectarea regulamentului de exploatare (PE 126) şi a normelor privind controalele şi întreţinerea instalaţiilor este de primă importanţă.
9.5.7. În exploatare, se vor controla periodic nivelul uleiului în conservator, temperatura uleiului în straturile superioare, starea instalaţiilor de ventilaţie (pompe de ulei, pompe de apă, ventilatoare de aer), starea de curaţenie a canalelor de scurgere a uleiului şi etanşeitatea cuvei. În cazul apariţiei unor defecţiuni ale transformatoarelor în exploatare (încălziri anormale, scurgeri de ulei, deficienţe la instalaţia de răcire, semnalizări ale releului de gaze etc.) se va proceda conform indicaţiilor din regulamentul PE 126.
9.5.8. O deosebită atenţie se va acorda efectuării încercărilor periodice, conform normativului PE 116.
9.5.9. În aproprierea transformatoarelor, în exteriorul sau interiorul încăperilor transformatoarelor trebuie aşezate lăzi cu nisip.
În caz de scurgeri de ulei în afara căilor de evacuare a uleiului şi a patului de balast, special prevăzut, uleiul va fi acoperit cu nisip.
9.5.10. Stingerea începuturilor de incendiu în aproprierea transformatoarelor se va face cu stingătoare manuale cu spumă sau praf (după caz), evitându-se ca jetul de spumă să atingă părţi sub tensiune. La orice început de incendiu în aproprierea transformatoarelor, acestea se vor scoate de sub tensiune.
9.5.11. Dacă incendiul a cuprins transformatorul (indiferent de cauze, interioare sau exterioare) se va proceda în felul următor: după scoaterea de sub tensiune se localizează şi se stinge incendiul, folosind toate mijloacele şi instalaţiile de stingere din dotare. Folosirea apei în jet nu este permisă decât pentru răcirea cuvei. Pentru stingere, apa trebuie să fie sub formă pulverizată.
9.5.12. Se va urmări periodic modul de evacuare al apei care s-ar acumula în cuvele transformatoarelor, destinate colectării uleiului, în care scop se vor asigura mijloacele necesare (pompe mobile, furtunuri etc.). Periodic, în exploatare se va proceda la evacuarea apei din colectoarele de ulei cu grătare, de preferinţă cu o electropompă mobilă.9.6. Instalaţii electrice de distribuţie(circuite primare)
9.6.1. Pericolul de incendiu, la instalaţiile electrice de distribuţie (circuite primare), îl constituie echipamentele care conţin ulei sau izolaţie combustibilă (întrerupătoare şi transformatoare de măsură), care pot provoca explozii urmate de aprinderea substanţelor combustibile.
9.6.2. Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor şi transformatoarelor de curent, ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltării sistemului energetic. Ele vor fi înlocuite cu echipamente corespunzătoare (a se vedea PE 103).
9.6.3. La aparatele cu ulei mult, prevăzute cu colectoare de ulei sau praguri de reţinere, se vor lua măsuri în vederea împiedicării scurgerii uleiului în canalele de cabluri şi spaţiile vecine. Uleiul scurs în colectoarele de ulei va fi înlăturat în mod operativ.
9.6.4. Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi protejate împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe sau întrerupătoare automate. Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent, când instalaţiile sunt în funcţiune.
9.6.5. La toate aparatele cu ulei, precum şi la izolatoarele de trecere umplute cu ulei, se va urmări menţinerea nivelului de ulei prescris.
9.6.6. La instalaţiile de distribuţie de tip interior, la cabinele metalice de distribuţie montate în exterior, precum şi la cutiile de cleme din staţiile exterioare, toate orificiile pentru trecerea cablurilor şi conductelor dintr-o încăpere în alta sau spre exterior, în canale de cabluri, vor fi etanşate cu materiale incombustibile, conform prescripţiilor în vigoare.
În exploatare se va urmări şi se va asigura menţinerea etanşeităţii aparatelor electrice de tip etanş sau antiex (cutii de borne, tablouri, corpuri de iluminat etc.).
9.6.7. Ventilaţia încăperilor în care se găsesc instalaţii de distribuţie trebuie să asigure o temperatură care să nu depăşească valoarea maximă admisibilă (400C) a mediului pentru aparatajul montat în aceste încăperi. În cazul în care această temperatură nu se poate asigura cu instalaţia de ventilaţie existentă, se vor stabili prin instrucţiuni interne măsurile suplimentare ce se impun.
9.6.8. În încăperile staţiilor şi posturilor de transformare este interzisă depozitarea oricăror materiale sau obiecte care nu au legătură directă cu exploatarea instalaţiilor respective. Materialele şi echipamentele de exploatare şi întreţinere din staţiile de transformare vor fi depozitate numai în încăperile şi spaţiile special destinate acestui scop.
9.6.9. Pentru stingerea incendiilor din instalaţiile electrice de distribuţie se vor folosi stingătoare manuale cu CO2, cu praf şi CO2, cu spumă (pentru ulei), precum şi instalaţiile fixe din dotare.
În prealabil se vor scoate de sub tensiune atât partea de instalaţie cuprinsă de incendiu, cât şi cele vecine periclitate. După stingerea incendiului se vor lua măsuri de aerisire a încăperilor în care acesta a avut loc.
Dacă se produc depuneri periculoase de funingine sau substanţe stingătoare pe izolatoarele părţilor de instalaţii rămase în funcţiune, acestea vor fi scoase de sub tensiune şi curăţate.

9.7. Baterii de acumulatoare
9.7.1. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la bateriile de acumulatoare se aplică prevederile din “Instrucţiunile pentru proiectarea centralelor şi staţiilor electrice. Servicii proprii în curent continuu”- PE 112; “Instrucţiuni pentru proiectarea instalaţiilor de stins incendiul din staţiile electrice” – E - Ip - 70.
9.7.2. Concentraţia maximă admisibilă la acid sulfuric, anhidridă sulfurică şi hidroxizi alcalini în aer este de 1 mg/mc aer. Această limită se consideră respectată, dacă se asigură debitul de aer necesar prin ventilaţia prevăzută în proiect.
9.7.3. Sistemele de ventilaţie ale camerelor de acumulatoare trebuie să se găsească permanent în bună stare de funcţionare.
9.7.4. Ventilatoarele care deservesc încăperile aferente acumulatoarelor vor fi în mod obligatoriu de tip omologat pentru mediul cu pericol de explozie.
9.7.5. Dacă există ventilaţie mecanică trebuie ca sistemul de blocaj, care întrerupe încărcarea ocazională, când nu funcţionează instalaţia de ventilaţie mecanică, să fie permanent în stare de funcţionare.
Dispozitivul de semnalizare a întreruperii nedorite a alimentării cu energie electrică a instalaţiei de ventilaţie mecanică trebuie să se afle permanent în stare de funcţionare.
Defectele pe partea mecanică a instalaţiilor de ventilaţie (la curelele de antrenare, la burdufurile dintre ventilator şi canalele de ventilaţie, la lagăre, la rotorul ventilatorului etc.), vor fi înlăturate operativ.
9.7.6. Instalaţiile de filtrare a aerului de ventilaţie vor fi menţinute în stare permanentă de funcţionare.
9.7.7. Pe uşile camerelor de acumulatoare se prevede un indicator de securitate, conform STAS 297/2: “NU INTRAŢI CU FOC !”; în interiorul camerelor de acumulatoare se prevăd inscripţiile: “FUMATUL ŞI FOCUL STRICT INTERZISE, PERICOL DE EXPLOZIE !”.
9.7.8. Cu ocazia încărcărilor ocazionale se va evita depăşirea tensiunii de 2,7 V/element, la care începe degajarea intensă de gaze.
9.7.9. Corpurile de încălzit din camerele de acumulatoare nu vor fi incandescente, nu vor produce scântei şi nu vor avea temperaturi proprii mai mari de 2000C. Distanţa minimă dintre corpurile de încălzit şi vasele acumulatoarelor va fi de 1 m.
Se vor utiliza numai receptoare electrice de construcţie antiexplozivă, întreţinute în mod corespunzător.
9.7.10. Se vor scoate din funcţiune instalaţiile de încălzire la atingerea temperaturii de 250 C a mediului din încăpere.
9.7.11. Lucrul cu flacără (cu aparate de sudură) în sălile de acumulatoare este permis numai în următoarele condiţii :
a. lucrul poate începe după cel puţin două ore de la terminarea încărcării, timp în care ventilaţia a funcţionat fără întrerupere sau în lipsa acesteia s-a asigurat o ventilaţie naturală prin deschiderea uşilor şi ferestrelor;
b. instalaţia de ventilaţie rămâne în funcţiune în tot timpul lucrului. Dacă nu există instalaţie de ventilaţie, se vor deschide ferestrele;
c. operaţiile se execută de către persoane calificate;
d. se scoate din funcţiune redresorul sau grupul convertizor tampon.

9.8. Instalaţii de măsură, protecţie, automatizări, comandă, control şi telemecanică
9.8.1. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu, la lucrările de reparaţii şi modificări în instalaţiile existente, este interzisă utilizarea clemelor de şir, şi tilelor combustibile.
9.8.2. Se va acorda o deosebită atenţie supravegherii şi întreţinerii instalaţiilor pentru detectarea şi înlăturarea scurtcircuitelor pe cablurile de comandă şi control, ale contactelor slabe din clemele de şir. Este interzisă folosirea flăcării deschise şi introducerea unor surse de căldură, în afara celor prevăzute în proiect, în zona cablurilor neprotejate la temperatură.
9.8.3. Se interzice aşezarea cablurilor şi a aparatelor electrice pe suprafeţele ce radiază căldură, precum şi în imediata apropiere a gurilor de vizitare şi de observaţie.
Fac excepţie traductoarele de măsurat, montate pe zidăria agregatelor de cazan.
Conductoarele izolate şi cablurile de control se vor dispune la cel puţin 1 m distanţă faţă de conductele conţinând fluide şi faţă de pereţii fierbinţi, sau se vor proteja cu plăci de azbest.
9.8.4. Curăţirea de praf a aparatelor şi a bancurilor se va face în funcţie de gradul de prăfuire, cu o periodicitate ce se va stabili prin instrucţiunile tehnice interne.
9.8.5. Intervenţia pentru stingerea incendiului la cabluri, şiruri de cleme, relee, aparate, se va realiza acţionând operativ cu mijloacele şi instalaţiile din dotare.

9.9. Gospodării de cabluri în centrale şi staţii electrice
9.9.1. Pentru evitarea pericolului de incendiu la gospodăriile de cabluri, atenţia personalului de exploatare se va îndrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor: defectele interioare ale cablurilor, supraîncălzirea acestora, căderile peste cabluri ale materialelor incandescente, apropierea de surse exterioare de căldură etc..
Din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, toate cablurile normale se consideră materiale combustibile.
Lucrările de întreţinere şi modificări în gospodăria de cabluri (pozare în tuneluri, poduri sau canale), a cablurilor cu înveliş din materiale combustibile (bitum, iuta etc.) se vor efectua în condiţiile şi cu respectarea normativului PE 107 şi a regulamentului PE 128.
9.9.2. În toate cazurile de montare în interior, cablurile armate protejate cu iută şi cu bitum sau numai cu bitum se vor monta numai după îndepărtarea iutei şi a bitumului exterior armăturii. Se recomandă aplicarea vopselei speciale de protecţie contra focului.
9.9.3. În interiorul încăperilor, tunelurilor, puţurilor de cabluri, este obligatorie păstrarea curăţeniei exemplare.
9.9.4. Pentru fiecare linie de cabluri, la darea în exploatare, se va preciza sarcina maximă de durată, determinată, în funcţie de porţiunea de traseu cu condiţiile termice cele mai nefavorabile (lungimea porţiunii considerate fiind de cel puţin 10 m), în funcţie de regimul de durată a sarcinii. De asemenea, se vor indica şi datele care caracterizează stabilitatea la scurtcircuit, durata admisă, în funcţie de valoarea stabilizată a curentului de scurtcircuit.
9.9.5. Temperatura din canale, tuneluri, puţuri şi poduri de cabluri trebuie verificată la orele de sarcină din timpul verii. În aceste condiţii, valorile măsurate nu trebuie să depăşească temperatura aerului exterior cu mai mult de 100 C.
Instalaţiile de ventilaţie vor fi menţinute în permanenţă în stare de funcţionare.
9.9.6. Este interzis accesul în încăperile de cabluri cu foc deschis sau cu arc electric, în aproprierea cablurilor sau în spaţii cu cabluri; se vor lua măsuri pentru protejarea acestora contra efectului flăcărilor, arcului sau al particulelor incandescente şi al transmisiei de căldură, având la îndemână mijloace pentru stingerea incendiilor, precum şi cutii metalice pentru colectarea şi evacuarea resturilor de materiale combustibile rezultate din lucru.
9.9.7. Toate trecerile de cabluri prin planşee şi pereţi se vor executa etanş şi se vor reface ori de câte ori se constată deteriorarea lor sau la pozări de noi cabluri. Etanşarea se realizează cu dopuri din vată de sticlă sau minerală, consolidate lateral prin rame metalice şi sclivisite cu tencuială de ipsos.
Pentru trecerile verticale se admite sclivisirea cu tencuială de ipsos pe o singură parte (cea superioară), când situaţia din teren nu permite sclivisirea, şi pe partea inferioară.
9.9.8. Dopurile ignifuge pentru limitarea propagării incendiilor pe fluxurile de cabluri vor fi menţinute în bună stare. După introducerea de noi cabluri sau în caz de deteriorare, acestea vor fi refăcute în cel mai scurt timp.
9.9.9. După orice scurtcircuit în reţeaua de cabluri se va face imediat un control al traseului de cabluri, pentru a depista un eventual început de incendiu.
Se va asigura înlăturarea operativă a defecţiunilor ce apar în timpul exploatării (la manşoane, capete terminale etc.).
9.9.10. După stingerea unui incendiu într-o încăpere cu cabluri cu izolaţie din P.V.C., se va îndepărta cât mai repede posibil de pe toate echipamentele şi aparatele condensatul de acid clorhidric eventual format. Pentru curăţare se recomandă spălarea cu apă sau cu substanţe neutralizante (izolaţiile electrice trebuie uscate după spălare).
9.9.11 Cablurile de energie, comandă, control şi teletransmisii vor fi supuse încercărilor periodice, conform normativului PE 116.
9.9.12. Uşile compartimentelor de cabluri vor fi menţinute în poziţia prevăzută în proiect, iar sistemul de închidere-deschidere va fi ţinut în bună stare de funcţionare.

9.10. Sisteme şi instalaţii de încălzire
9.10.1. La proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de încălzire centrală (cu abur, apă caldă, aer cald) şi locală (cu sobe, radiatoare etc.), precum şi a maşinilor şi aparatelor de gătit se vor respecta prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare (normative, standarde, instrucţiuni de folosire etc.).
9.10.2. În încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis, cu suprafeţe radiante sau incandescente, a căror temperatură este mai mare decât temperatura de autoaprindere a substanţelor inflamabile din încăpere.
9.10.3. Nu se admite utilizarea unor instalaţii, aparate, maşini, sobe nestandardizate, neomologate sau improvizate.
9.10.4. Se interzice folosirea instalaţiilor de încălzire (cazane, calorifere, sobe, radiatoare, aparate şi maşini de gătit etc.) cu defecţiuni.
9.10.5. Toate cazanele, maşinile şi aparate cu foc deschis, folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcţionării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.
9.10.6. Între corpurile de încălzire sau conductele neizolate şi elementele de construcţie din materiale combustibile învecinate se vor asigura distanţele minime indicate în normele specifice în vigoare, în funcţie de natura agentului încălzitor. În cazuri speciale, între conductele neizolate şi elementele de construcţie combustibile care nu satisfac distanţele cerute se vor introduce materiale izolante incombustibile (vată minerală etc.).
9.10.7. La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau prin planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi vor fi izolate cu materiale izolante incombustibile. Izolarea termică va fi astfel executată, încât în orice regim de funcţionare a instalaţiilor să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile.

9.11. Instalaţii de încălzire centrală
9.11.1. La instalaţiile de încălzire centrală din clădirile şi încăperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic (abur, apă caldă sau apă supraîncălzită, aer cald) se va alege in funcţie de temperatura de aprindere a substanţelor din încăperile respective. Temperatura conductelor şi corpurilor de încălzire se va situa sub limitele care ar putea provoca aprinderea substanţelor cu care pot veni în contact.
9.11.2. În secţiile cu degajări de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele şi radiatoarele vor fi netede, înlăturându-se periodic orice depuneri de pe acestea şi din jurul lor.
9.11.3. La izolarea conductelor cu abur sau de apă supraîncălzită se vor utiliza materiale incombustibile.
9.11.4. Este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a îmbrăcămintei şi a altor materiale combustibile.
9.11.5. Este interzisă trecerea conductelor de termoficare pentru încălzire prin canale sau prin spaţii închise în care pot apărea vapori inflamabili sau gaze combustibile.
9.11.6. Toate conductele şi armăturile instalaţiilor de încălzire centrală vor fi vopsite în culorile standardizate.
9.11.7. La instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi bateriile de încălzire vor fi curăţate periodic de depunerile de praf combustibil.
9.11.8. Nu se va permite existenţa în apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau de praf combustibil, precum şi executarea de lucrări cu foc deschis.
9.11.9. Nu se vor depozita lichide şi materiale combustibile şi recipiente cu gaze sub presiune in jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor la distanţe mai mici de 1m.

9.12. Mijloace de încălzire locală
9.12.1. Construcţia, amplasarea şi exploatarea mijloacelor de încălzire locală (sobe de orice tip, cazane de spălătorie, maşini şi aparate de gătit etc.) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare (STAS 9072) şi a instrucţiunilor de folosire emise de unitatea producătoare.
9.12.2. La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli:
 materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor să fie la o distanţă de acestea de minimum 1,25 m, iar cele greu combustibile la 1 m;
 în încăperile în care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 de ore;
 depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură;
 maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului) pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute la punctul c), dacă acest lucru este menţionat în instrucţiuni de folosire;
 este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;
 în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
 înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum, acestea trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
 nu se utilizează sobe fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 în timpul funcţionării sobelor uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi zăvorâte;
 se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită (cocs de furnal);
 se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului;
 cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;
 se interzice supraîncălzirea sobelor;
 se interzice montarea dispozitivelor şi a clapetelor de reglare a tirajulu;
 se interzice arderea nesupravegheată a focului în sobe.

NOTĂ: Prin sobe cu acumulare de căldură se înţeleg sobele care nu au un volum activ (masivul încălzit) mai mare de 0,2 m3, pereţi exteriori cu o grosime de cel puţin 6 cm în zona focarului şi de 4 cm în celelalte porţiuni.
Prin sobe fără acumulare de căldură se înţeleg sobele metalice, precum şi sobele de zidărie (cărămidă sau alte materiale), care au volum activ sub 0,2 m3 sau pereţi cu grosimi mai mici decât cele prevăzute pentru sobele cu acumulare de căldură.
9.12.3. Utilizarea sobelor fără acumulare de căldură se va face respectând următoarele norme:
a. distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate să fie de cel puţin 1 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
b. la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 25 cm pardoseala de sub acestea se protejează astfel: printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă, prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă, printr-un strat de azbest ori prin alt material incombustibil cu aceeaşi capacitate termoizolatoare. Peste aceste izolaţii se pune tablă metalică; postamentul termic izolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa focarului cu 50 cm;
c. când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, pardoseli combustibile se protejează printr-un postament format din: două rânduri de vată minerală şi unul de tablă metalică; patru rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, dintre care ultimele două rânduri pot fi executate pe goluri sau înlocuite cu un strat de nisip, având aceeaşi grosime. Postamentul poate fi alcătuit şi din alte materiale incombustibile termoizolatoare cu aceeaşi grosime şi aceeaşi echivalenţă termică. La maşinile şi aparatele de gătit de uz casnic, izolarea pardoselii se va face conform normelor stabilite de fabricant;
d. în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă se execută din materiale incombustibile, care să depăşească marginile sobei în toate direcţiile cu minimum 0,5 m. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, amplasarea sobei, a maşinilor şi a aparatelor de gătit şi protejarea pereţilor combustibili se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare şi instrucţiunilor de folosire emise de fabricant.
9.12.4. Construcţia, amplasarea, protecţia termică şi exploatarea coşurilor şi a canalelor de fum pentru focarele care servesc la încălziri curente se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare (STAS 6793).
9.12.5. Coşurile de fum vor fi curăţate periodic, în funcţie de calitatea şi de cantitatea combustibilului folosit, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.
9.12.6. Zidăria şi tencuiala coşurilor vor fi verificate periodic şi bine întreţinute, astfel încât să se evite orice crăpătură care ar permite ieşirea în încăperi sau în poduri a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.
9.12.7. Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.).
9.12.8. Este interzisă montarea de clapete sau capace de obturare în canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului, urmând să fie făcută exclusiv prin uşile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.
9.12.9. Pentru instalaţiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile “Normativului pentru distribuirea şi utilizarea gazelor naturale” (I 6/1999), la care se vor adăuga şi următoarele reguli:
a. verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei (conducte, robinete, arzătoare etc.), înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;
b. în cazul în care se constată miros de gaze înainte de a se aprinde focul, se va aerisi încăperea respectivă şi se vor depista şi înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze;
c. aprinderea şi stingerea focurilor se vor executa numai de către personal instruit în acest scop. Pentru aceasta, la fiecare sobă sau aparat de gătit se va pune câte o etichetă pe care se va menţiona, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: “Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde……………”;
d. înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis; când arzătorul este în funcţiune, uşa cenuşarului va fi deschisă;
e. aprinderea focului se face prin apropierea unei torţe aprinse (aprinzător) de arzătorul de gaze, după care se deschide încet robinetul până când gazele se aprind (principiul “gaz pe flacără”);
f. este strict interzisă aprinderea “flacără pe gaz”;
g. este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deşeuri combustibile;
h. atât la aprinderea cât şi la stingerea focului, gazele vor fi închise şi deschise mai întâi de la robinetul principal, apoi de la cel al arzătorului;
i. persoana stabilită pentru aprinderea şi stingerea focului va controla periodic dacă tirajul sobei este bun cu ajutorul unei lumânări aprinse, apropiate de uşa întredeschisă a cenuşarului, îngrijindu-se însă ca robinetul de gaz să fie închis. Dacă flacăra lumânării nu se îndreaptă spre interiorul sobei, tirajul este defectuos, urmând a nu se mai face focul până după verificarea şi remedierea defecţiunilor;
j. se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate şi a căror etanşeitate nu este asigurată;
k. depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă şi săpun şi în nici un caz cu flacără.
9.12.10. Efectuarea lucrărilor de montaj, reparaţii, revizii sau a modificărilor la instalaţiile de gaze, de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al societăţii distribuitoare este interzisă.
9.12.11 În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:
a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;
b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură;
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
d) racordarea buteliei, fără reductor de presiune;
e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzător, uzat sau în stare defectă;
f) folosirea furtunurilor executate din materiale plastice.

9.13. Centrale termice de încălzire
9.13.1. Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua numai de către persoane calificate şi instruite în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare ale acestora şi normele de prevenire a incendiilor.
9.13.2. Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se vor face numai pe baza autorizaţiei de exploatare, eliberată de Inspectoratul de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu respectarea instrucţiunilor în vigoare.
9.13.3. Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.
9.13.4. Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va efectua la începerea fiecărui schimb.
9.13.5. În cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil cărbunele măcinat, instalaţia de pulverizare a prafului de cărbune trebuie controlată zilnic şi curăţată de depunerile de praf de pe suprafeţele calde ale instalaţiilor aferente cazanelor.
9.13.6. Evacuarea zgurii şi a cenuşii cu cărucioare, vagonete se va face numai în locuri special destinate, care nu prezintă pericol de incendiu. În prealabil, cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă, în scopul stingerii particulelor incandescente.
9.13.7. În cazul întreruperii flăcării (rezultată din arderea prafului de cărbune) se va opri imediat alimentarea cu combustibil şi se va efectua aerisirea cazanului, pornindu-se din nou instalaţia, folosind injectoarele de pornire cu combustibil lichid.
9.13.8 La centralele termice în care se folosesc drept combustibil deşeurile de lemn, puzderie de in şi cânepă, se vor respecta următoarele reguli:
a. transportul şi manipularea combustibilului se fac în aşa fel, încât acesta să nu fie împrăştiat în incinta unităţii;
b. în jurul centralei termice terenul va fi neted, curăţat permanent de deşeuri, puzderie şi alte materiale combustibile, pe o rază de 30 m;
c. silozul pentru depozitarea combustibilului va fi construit în conformitate cu prevederile normelor de prevenire a incendiilor, iar uşa de comunicaţie dintre acestea şi sala cazanelor va fi metalică, cu rezistenţă la foc de 45 minute;
d. cantităţile de combustibil care se depozitează în siloz nu vor depăşi 20 m3;
e. se interzice depozitarea combustibilului în sala cazanelor;
f. ventilaţia (mecanică sau naturală) trebuie folosită în aşa fel, încât să nu provoace amestecuri de praf şi aer;
g. coşurile de evacuare a fumului vor fi prevăzute cu sisteme de reţinere a scânteilor (parascântei);
h. exploatarea, controlul şi repararea instalaţiilor din aceste centrale se vor face în conformitate cu instrucţiunile ISCIR.
9.13.9. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura în permanenţă etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare, rezervoare, conducte pentru transport, pompe, îndeosebi racordurile la arzătoare.
9.13.10. Izolaţia conductelor pentru combustibil şi izolaţia cazanului, în special în jurul arzătoarelor, trebuie să fie în perfectă stare şi ferită de a fi îmbibată cu combustibil.
9.13.11. Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţii. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scările şi platformele cazanului se colectează şi se înlătură.
9.13.12. Rezervoarele pentru consum zilnic vor fi prevăzute cu conducte de preaplin, conducte de aerisire şi indicatoare de nivel, întreţinute în bune condiţii. La aceste rezervoare nu se vor instala indicatoare de nivel de sticlă.
9.13.13. Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare prin încălzire, se va folosi numai aburul de joasă presiune sau apa caldă. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru această operaţie.
9.13.14. Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor îndepărta eventualele scurgeri de combustibil şi se vor înlătura cauzele acestora.
Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor de ardere.
9.13.15. Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se va efectua fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică.
Nu sunt admise improvizaţii ca: băţ de chibrit, ziar aprins etc.. Pentru stingerea faclei se va prevedea o ladă cu nisip sau un vas cu apă în apropierea cazanului.
9.13.16. Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.
9.13.17. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze, în limitele prevăzute de normativul I-6/1999.
9.13.18. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze combustibile se va face conform normativelor şi reglementărilor în vigoare, folosindu-se emulsie de apă şi săpun sau alte procedee cu aparatura de detectare. Se interzice efectuarea acestui control cu flacăra.
9.13.19. Aprinderea arzătorului cu gaze, în focarele cazanelor centralelor termice, se va efectua prin respectarea strictă a principiului “gaz pe flacără”.
9.13.20. Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalaţii funcţionează cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană de apă va fi prevăzut cu un sistem de protecţie care să întrerupă rapid debitul de gaze, atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă în cazul în care flacăra de control se stinge.
9.13.21. Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate in serie, dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilelor “închis” sau “deschis” trebuie marcată vizibil.
9.13.22. La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii.
9.13.23. Este interzisă exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă sau, eventual, încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor persoane fără calitatea corespunzătoare.
9.13.24. Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de normativele în vigoare, verificarea periodică a acestora făcându-se conform normelor ISCIR.
9.13.25. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată:
a. creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readusă la nivel normal;
b. defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;
c. spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;
d. aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc..
9.13.26. Oprirea funcţionarii cazanelor se va face respectând ordinea de închidere a circuitelor, şi anume:
- se închid robinetele de alimentare cu combustibil;
- se închid robinetele de alimentare cu aer;
- se închide circuitul de alimentare cu apă.
9.13.27. Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii aburului la zero.

9.14. Instalaţii de ventilaţie şi de transport pneumatic
9.14.1 Încăperile în atmosfera cărora se degajă substanţele volatile şi explozive trebuie să fie prevăzute cu ventilaţie naturală sau cu un sistem de ventilaţie mecanică, care să permită evacuarea gazelor, a vaporilor, a prafului, a pulberilor şi a deşeurilor combustibile, astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea de acumulare a acestora, precum şi pericolul de incendiere sau de explozie a acestora.
9.14.2. Prizele de ventilaţie cu aer vor fi prevăzute cu plase de sârmă sau grătare care să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilaţie.
9.14.3. Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie trebuie să se facă în funcţie de greutatea specifică a gazelor sau vaporilor de evacuat. La ventilaţiile locale, aceste guri vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a deşeurilor combustibile.
9.14.4. Pereţii interiori ai canalelor de ventilaţie trebuie să fie netezi, iar coturile să aibă o rază de racordare suficientă, pentru a se evita depunerea prafului.
9.14.5. Montajul instalaţiilor de ventilare şi exhaustare se va face conform prevederilor normativului I –5/1999.
9.14.6. Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare pentru încăperile cu vapori sau gaze combustibile vor fi de construcţie corespunzătoare mediilor respective.
9.14.7. Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilaţie a substanţelor care pot provoca în amestec o aprindere sau explozie.
9.14.8. La instalaţiile de ventilaţie şi transport pneumatic, care prezintă pericol de incendiu sau explozie, se vor mai respecta următoarele:
a. diametrul tubulaturii de aspiraţie va fi astfel dimensionat, încât să se poată asigura curăţirea ei fără dificultate;
b. conductele de ventilaţie vor fi bine executate, pentru a nu permite scăpări de particule şi de vapori inflamabili;
c. în cazul în care canalele de aspiraţie sunt dispuse sub podea, grătarele aflate deasupra acestora se vor executa din materiale ce nu produc scântei la lovire.
9.14.9. În secţiile deosebit de periculoase, instalaţiile de ventilaţie vor fi prevăzute cu dispozitive corespunzătoare de blocare în caz de incendiu şi de semnalizare a încetării funcţionării acestora.
9.14.10. La exploatarea instalaţiilor de ventilaţie se vor lua măsuri pentru:
a. înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive, prin menţinerea unei exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a aerului în conducte;
b. suprimarea şi izolarea diferitelor surse de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
c. întreţinerea, verificarea şi curăţirea periodică a canalelor, tubulaturii, ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor etc. de depuneri, praf, scame şi alte materiale combustibile;
d. limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie, prin alegerea unor trasee judicioase, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor de obturare manuală sau automată;
e. asigurarea unei izolaţii termice corespunzătoare a canalelor prin care circulă gazele calde, faţă de materialele sau elementele combustibile ale clădirilor.
9.14.11. Se interzice montarea în interiorul canalelor de ventilaţie a conductelor de lichide sau de gaze combustibile. De asemenea, se interzice montarea în interiorul canalelor prin care se transportă praf, vapori sau gaze combustibile a conductelor de încălzire, precum şi a conductoarelor electrice.
9.14.12. Pentru reţinerea prafului şi a deşeurilor combustibile, instalaţiile de ventilaţie cu absorbţie vor fi prevăzute cu filtre, camere de desprăfuire şi cicloane executate din materiale incombustibile, evitându-se împrăştierea acestor deşeuri în atmosferă sau pe teritoriul unităţilor. Sacii de filtrare vor fi greu combustibili sau ignifugaţi.
9.14.13. Ventilatoarele si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilaţie vor fi astfel montate şi exploatate, încât să se evite producerea scânteilor sau a unor scurtcircuite.
9.14.14. Gurile de evacuare a aerului viciat al instalaţiilor de ventilaţie vor fi amplasate faţă de prizele de aer curat la minimum 8 m distanţă pe orizontală sau la minimum 5 m diferenţă de nivel (verticală).
9.14.15. Instalaţiile de exhaustare şi de transport pneumatic al deşeurilor de materiale combustibile (lemn, cărbune etc.) vor fi perfect etanşe, iar clapetele de separaţie şi obturatoarele de pe canalele şi conductele de transport vor fi menţinute în bună stare de funcţionare.
9.14.16. Nu se vor utiliza instalaţii comune pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili cu cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de şlefuit, polizat etc., care produc scântei.
9.14.17. La instalaţiile de ventilaţie şi de transport prin care se vehiculează substanţe combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrări cu foc deschis (sudură, lipire etc.) decât după curăţirea şi spălarea acestora de depunerile respective.
9.14.18. Nu se permite funcţionarea instalaţiilor de transport pneumatic fără asigurarea legăturii la pământ a carcaselor metalice a ventilatoarelor, conductelor (tubulaturii) şi a cicloanelor pentru scurgerea electricităţii statice.
9.14.19. Instalaţiile de ventilaţie şi de transport pneumatic se vor revizui şi curăţa periodic conform unui grafic întocmit, asigurându-se totodată ungerea rolelor şi a lagărelor ventilatoarelor pentru evitarea supraîncălzirii acestora.
9.14.20. Conductele de exhaustare ce traversează pereţii despărţitori vor fi prevăzute (în locul respectiv) într-o parte şi alta a zidului cu clapete de separaţie omologate, acţionate automat sau manual în caz de incendiu. Poziţiile “ÎNCHIS – DESCHIS” ale clapetelor vor fi marcate astfel, încât să fie vizibile şi să se poată controla uşor.
9.14.21. În caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea, se opresc ventilatorul şi maşinile racordate la acest sistem de ventilaţie.
9.14.22. Pornirea instalaţiilor de ventilaţie în încăperile cu pericol de explozie se va efectua întotdeauna înainte cu 10 minute de punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi se vor opri după 15 minute de la terminarea lucrului.
9.14.23. Înainte de pornire, se va controla, în prealabil, starea ventilatorului, iar eventualele defecţiuni (lagăre defecte, frecare între rotor şi carcasă etc.) - se remediază.
9.14.24. Ventilatoarele se montează pe fundaţii (suporturi) elastice, iar legăturile la tubulatură se fac flexibile.
9.14.25. La terminarea lucrului şi la oprirea ventilatorului, clapetele de separare cu acţionare manuală din interiorul conductelor vor fi puse în poziţia “ÎNCHIS”, avându-se în vedere ca la reînceperea lucrului să fie redeschise.

9.15. Instalaţii de anunţare şi alarmare în caz de incendiu
9.15.1. Pentru anunţarea incendiilor pe teritoriul unităţilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustică, optică), care să asigure mobilizarea întregului personal ce poate participa la stingerea incendiului şi a serviciului de pompieri civili.
Se va asigura posibilitatea de anunţare în cel mai scurt timp şi a celei mai apropiate subunităţi militare de pompieri (telefon, radiotelefon etc.).
9.15.2. Personalul încadrat în muncă va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu, precum şi codul stabilit.
9.15.3. Unităţile economice importante şi vulnerabile la incendiu vor avea asigurată legătura directă cu subunitatea militară de pompieri cea mai apropiată, sistemul de legătură stabilindu-se de comun acord (telefon, radiotelefon, legătură de la instalaţia de semnalizare a incendiului etc.).
9.15.4. La clădirile serviciului de pompieri civili, la centralele şi posturile telefonice, se vor afişa la loc vizibil numărul de telefon al subunităţii de pompieri militari, precum şi numărul telefoanelor personalului de conducere din unitatea respectivă.
9.15.5. Pentru orice început de incendiu, concomitent cu darea alarmei de la cel mai apropiat post, se vor anunţa în primă urgenţă serviciul de pompieri civili din unitate, conducerea unităţii şi subunitatea militară de pompieri care are în raza de intervenţie obiectivul respectiv.
9.15.6. Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunţă pompierii în caz de incendiu să fie închise sau încuiate, astfel încât să nu se poată realiza legătura.
9.15.7. Unităţile vor stabili împreună cu subunităţile militare de pompieri modul de intervenţie a acestora în cazurile de izbucnire a incendiilor în diverse situaţii şi le vor pune la dispoziţie elementele de cunoaştere a instalaţiilor, pentru a le permite intervenţia operativă şi eficientă în caz de incendiu.

Categories: