Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la unităţi turistice

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere
a incendiilor la unităţi turistice

8.1. Reguli generale
8.1.1. Se interzice construirea de anexe provizorii ca: magazii, şoproane, chioşcuri etc. pe lângă hoteluri, vile, cabane, campinguri, precum şi depozitarea la o distanţă mai mică de acestea a combustibililor solizi (lemne de foc, cărbuni, rumeguş) ambalaje etc..
Se interzice blocarea căilor de acces interioare şi exteriore cu diferite materiale, mărfuri, precum şi parcarea pe căile de acces a mijloacelor de transport. Acestea vor fi iluminate pe timpul nopţii conform normelor în vigoare.
8.1.2. Se interzice blocarea uşilor pe căile de acces. Acestea vor fi păstrate libere, neîncuiate şi vor avea sensul de deschidere spre exterior (excepţie uşile din geam casabil).
8.1.3. Toate clădirile de turism construite din materiale combustibile vor fi ignifugate.
8.1.4. În aceste unităţi se interzice utilizarea pentru încălzit a radiatoarelor electrice, reşouri de ori ce tip, a spirtierelor etc..
8.1.5. Se va asigura verificarea permanentă de către personal autorizat şi funcţionarea în deplină siguranţă a tuturor instalaţiilor electrice şi de încălzire.
8.1.6. Referitor la coşurile de fum se vor respecta următoarele:
a. vor fi menţinute în bună stare;
b. vor fi izolate la treceri prin planşee, acoperiş, conform normelor;
c. vor fi curăţate ori de câte ori este nevoie dar nu mai puţin odată la două luni de funcţionare;
d. vor fi verificare prin procedeul “desfumare”;
e. nu se vor racorda mai multe focare la acelaşi coş de fum.
8.1.7. La podurile clădirilor se interzice depozitarea oricăror materiale combustibile, ori amenajarea de boxe, afumătorii, magazii, ateliere, spălătorii etc..
8.1.8. Se interzice intrarea în poduri, subsoluri, magazii, şoproane etc., folosind lămpi cu flacără, felinare, lumânări, chibrite, precum şi fumatul.
8.1.9. Personalul obiectivului va fi temeinic instruit (lunar pe bază de fişă) asupra cunoaşterii şi respectării normelor de prevenire a incendiilor precum şi asupra modului de acţiune în caz de incendiu.
8.1.10. Conducerile unităţilor vor asigura dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu conform normelor, menţinerea acestora în stare de funcţionare şi păstrarea acestora în locuri vizibile, la îndemână.
8.1.11. Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu se va face prin procedee dinainte stabilite, încât să nu producă panică în rândul personalului.

8.2. Unităţi de cazare (hoteluri, vile)
8.2.1. La fiecare nivel al clădirilor cu mai multe nivele şi la locuri vizibile la celelalte se va afişa planul de evacuare în care se vor prevedea sarcini concrete privind alarmarea, anunţarea, evacuarea oamenilor şi materialelor şi stingerea incendiilor.
8.2.2. Căile de evacuare vor fi marcate vizibil cu săgeţi indicatoare, iluminate pe timp de noapte şi inscripţionate (ex. uşă de evacuare, scară de evacuare etc.).
8.2.3. În camerele de cazare se vor afişa schiţe cu traseele de evacuare şi fluturaşi cu principalele reguli ce trebuiesc respectate şi comportarea în caz de incendiu, de preferinţă acestea se redactează în mai multe limbi de circulaţie internaţională.
8.2.4. Sursele de apă naturale şi artificiale şi căile de acces spre acestea vor fi marcate vizibil şi păstrate libere, după caz se vor amenaja rampe de alimentare.
8.2.5. Pe holuri şi pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, acestea fiind amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m de draperii, perdele.
8.2.6. Pe căile de evacuare nu se vor amplasa oglinzi.
8.2.7. Recepţiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare de incendiu, măşti contra fumului şi gazelor şi cordiţe de salvare. De asemenea aici se vor afişa sarcinile recepţionerilor în caz de incendiu.
8.2.8. Pentru sesizarea în fază incipientă a unui început de incendiu spaţiile comune se vor verifica pe timpul nopţii la intervale de 2-3 ore de către personalul de serviciu.
8.2.9. După caz aceste unităţi vor fi dotate cu scări de incendiu şi instalaţiile de paratrăznet.

8.3. Structuri de turism rural (cabane, căsuţe, campinguri)
8.3.1. Pe lângă regulile de mai sus la aceste unităţi turistice se vor asigura următoarele:
 cabanele şi căsuţele izolate se vor dota fiecare cu mijloace de primă intervenţie, sursă (rezervor de apă), legătură telefonică, cale de acces;
 acolo unde este cazul acestea se vor realiza pe grupe de case.
8.3.2. Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administraţiei publice locale, organelor silvice, agricole, respectându-se următoarele:
 suprafaţa campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire;
 în păduri campingurile se vor amplasa în poiene, respectându-se distanţele de siguranţă faţă de umbra pădurii şi se vor marca cu indicatoare de avertizare;
 căsuţele vor fi amplasate astfel încât să se asigure o distanţă minimă de siguranţă la foc una faţă de cealaltă şi asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie în interiorul campingului;
 se va întocmi schema de amplasare a căsuţelor pe care se vor marca vizibil locurile posturilor de incendiu şi sursele de apă;
 se vor fixa şi marca locurile destinate focurilor pentru gătit (grătarelor);
 se vor amenaja, marca şi dota corespunzător locurile de fumat;
 se vor stabili, amenaja şi marca locurile de parcare ale autoturismelor;
8.3.3. În incinta campingurilor se interzice:
 depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuţelor;
 parcarea autoturismelor lângă căsuţe;
 utilizarea focului deschis şi fumatului în alte locuri decât cele stabilite;
 blocarea căilor de acces;
 utilizarea pentru încălzire a mijloacelor electrocasnice neomologate sau improvizate;
 executarea de improvizaţii la instalaţiile electrice, ori utilizarea acestora necorespunzătoare.

8.4. Unităţi de alimentaţie publică (restaurant, pensiuni, cantină, bufete, baruri)
8.4.1. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la aceste unităţi, pe lângă cele de mai sus, se vor lua următoarele măsuri:
a. menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii interioare desăvârşite;
b. amenajarea şi marcarea locurilor de parcare şi de depozitare a ambalajelor astfel încât să nu se împiedice accesul maşinilor la intervenţie, sau să se blocheze sursele de apă;
c. asigurarea dotării şi funcţionării perfecte a mijloacelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor;
d. instruirea temeinică a personalului privind cunoaşterea normelor de prevenire a incendiilor, cât şi asupra modului de acţiune în caz de incendiu;
e. organizarea autoapărării împotriva incendiilor pe locul de muncă.
8.4.2. Se interzice cu desăvârşire:
a. folosirea focului deschis fără supraveghere (sobe, aragaze, plite etc.);
b. depozitarea în spaţiile pentru produse alimentare a oricăror materiale inflamabile şi explozive;
c. folosirea pentru iluminat a lămpilor cu flacără, lumânări, chibrituri etc.;
d. curăţarea pardoselilor cu produse petroliere;
e. colectarea resturilor de ţigări la un loc cu alte resturi menajere.
8.4.3. În bucătării, laboratoare se interzice:
a. pregătirea pe plită a diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
b. prelingerea grăsimilor pe plită din tăvi sau vase umplute peste limită ori manipulate necorespunzător;
c. curăţarea hotelor prin ardere;
d. păstrarea produselor culinare care prezintă pericol de incendiu, în apropierea surselor de căldură.
8.4.4. Lângă fiecare maşină de gătit se vor afişa instrucţiuni de exploatare.
8.4.5. Agregatele frigorifice vor fi verificate permanent de personal calificat, amplasate în încăperi separate, ferite de surse de căldură.
8.4.6.Maşinile de gătit se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1,5 m de pereţi sau materiale combustibile. Hotele acestora vor fi degresate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
8.4.7. În spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe masă, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m de perdele, draperii etc..
8.4.8. Referitor la exploatarea instalaţiilor de încălzire şi electrice se vor respecta prevederile din cap. IX.
8.4.9. Toate intervenţiile la instalaţiile de încălzire şi electrice se vor efectua numai de personal calificat.

Categories: