Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în agricultură

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE
A INCENDIILOR  ÎN AGRICULTURĂ

7.1. Adăposturi pentru animale şi păsări
7.1.1. Grajdurile pentru animale, căile de acces spre ele şi terenul din jurul clădirilor vor fi curăţate regulat de paie, bălegar sau alte materiale şi deşeuri combustibile, astfel încât accesul oamenilor, animalelor şi mijloacelor de stingere să fie posibil în orice moment.
7.1.2. Uşile şi coridoarele de evacuare a animalelor sau păsărilor vor fi în permanenţă libere, blocarea lor sub orice formă fiind strict interzisă. Executarea pragurilor sau a treptelor la uşi sau pe coridoarele de evacuare a animalelor este interzisă.
7.1.3. În clădirile în care sunt adăpostite animale se interzice:
a. să se folosească sobe sau coşuri de evacuare a fumului defecte;
b. să se folosească sobe cu uşile de alimentare din interior;
c. să se instaleze sobe sau coşuri de evacuare a fumului metalice;
d. să se încălzească spaţiile în timpul nopţii fără supraveghere;
e. să se aşeze sau să se agaţe felinarele în locuri unde pot fi lovite sau răsturnate;
f. staţionarea tractoarelor, autovehiculelor şi a altor maşini agricole sau atelaje în adăposturile pentru animale şi păsări;
g. folosirea focului deschis, a sudurii şi a fumatului;
h. cazarea sub orice formă a lucrătorilor şi a altor persoane în adăposturile pentru animale şi păsări.
7.1.4. Când nu există iluminat electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor de vânt, numai în timpul cât îngrijitorul de serviciu este în grajd.
Felinarele vor fi bine fixate de stâlpi sau pereţi, la o distanţă de cel puţin 70 cm de la tavan, 70 cm de pereţii combustibili şi 1,5 m de furaje, astfel încât să nu poată fi lovite de animale. Stâlpii şi pereţii combustibili vor fi căptuşiţi în dreptul felinarului cu tablă de fier montată pe un strat de vată de sticlă, azbest sau alte materiale incombustibile.
7.1.5. În sectoarele avicole, porcine şi taurine, pentru încălzirea tineretului se vor respecta următoarele:
a. instalarea (montarea) eleveuzelor se va face numai conform notiţei tehnice care le însoţeşte şi a proiectelor respective;
b. verificarea periodică a sistemului de suspensie al eleveuzei;
c. verificarea  periodică  a  legăturilor  electrice  şi  înlăturarea  eventualelor defecţiuni;
d. se interzice folosirea eleveuzelor fără termoregulator individual sau central, defecte sau blocate;
e. eleveuzele vor fi menţinute permanent în stare curată
7.1.6. Adăposturile de animale şi păsări vor fi prevăzute cu paratrăznete conform prevederilor normativului de specialitate.
7.1.7. Dezlegarea în grup a animalelor legate la iesle este obligatorie în toate grajdurile  de bovine cu o capacitate de peste 50 de animale.

7.2. Bucătării furajere
7.2.1. La bucătăriile furajere din ferme se interzice:
a. folosirea focului deschis şi a fumatului;
b. folosirea  utilajelor  acţionate  electric  sau  mecanic  în  stare  tehnică necorespunzătoare, murdare de praf, cu scurgeri de combustibil etc.;
c. depozitarea de furaje în cantităţi mai mari decât pentru un schimb de lucru;
d. accesul persoanelor străine şi în special al copiilor.
7.2.2. Toate mijloacele de transport care deservesc bucătăriile furajere vor fi în perfectă stare de funcţionare (fără scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi, cu instalaţia electrică defectă sau cu improvizaţii, cu toba de eşapament fără sită de oprire a scânteilor etc.).

7.3. Depozite de furaje fibroase şi grosiere
7.3.1. La amenajarea depozitelor de furaje se vor respecta următoarele:
a. depozitele de furaje se vor amplasa cât mai departe faţă de construcţiile vecine (grajduri, magazii, ateliere etc.), căi ferate, drumuri sau şosele;
b. terenurile destinate depozitării furajelor trebuie să fie împrejmuite. În incinta depozitelor, între gard şi baza şirelor se va lăsa liberă o fâşie de teren lată de 5 m, care va fi arată şi permanent întreţinută;
c. terenurile destinate pentru depozite vor fi curăţate de mărăcini, tufişuri, uscături etc., care vor fi evacuate şi arse sub supraveghere la minimum 100 m;
d. depozitele de furaje vor avea asigurată paza permanentă (pe timpul cât există depozitate furaje);
e. depozitele de furaje vor fi protejate cu instalaţii de paratrăznet;
f. se interzice amenajarea (depozitarea) şirelor de furaje sub liniile electrice aeriene sau la mai puţin de o dată şi jumătate din înălţimea stâlpului de susţinere;
g. pe teritoriul depozitului precum şi la 100 m în jur sunt interzise fumatul, iluminatul cu flacără deschisă, focul deschis; în acest scop se vor afişa inscripţii vizibile;
h. autovehiculele şi tractoarele pot fi admise în depozit pentru efectuarea de transporturi numai cu dispozitive parascântei la toba de eşapament şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de şire.
7.3.2. În vederea prevenirii autoaprinderii şirelor şi fânarelor se vor respecta următoarele:
- în cazul când şirele de fân sau paie, sunt surprinse de ploi în timpul clădirii lor, imediat după ploaie să se îndepărteze stratul udat şi numai după uscare să fie introdus în şiră;
- se va controla periodic starea de conservabilitate a şirelor, urmărindu-se temperatura din interiorul acestora. Controlul se va face cu ajutorul unei sonde cu termometru sau cu o vergea de metal care se introduc cât mai adânc în şiră. În cazul când temperatura se ridică la 45°-55°C şi se observă o fumegare intensă, mai ales dimineaţa, şirele respective trebuie desfăcute, fânul lăsat să se răcească şi să se usuce. Şirele pot fi refăcute numai după ce fânul sau paiele s-au uscat şi răcit corespunzător.
7.3.3. În depozitele de furaje se vor respecta următoarele:
- se interzice accesul copiilor şi a persoanelor străine pe teritoriul depozitului;
- accesul în depozit, pe timpul nopţii este permis numai pentru persoanele de pază şi organelor de control.

7.4. Depozite de furaje fibroase şi grosiere
7.4.1. Construcţia, amenajarea şi organizarea spaţiilor de depozitare se vor face în conformitate cu prevederile normelor, instrucţiunilor, prescripţiilor tehnice şi altor acte normative care reglementează activităţile respective.
7.4.2. În spaţiile de depozitare a produselor agricole se interzice depozitarea altor materiale, ambalaje sau produse chimice.
7.4.3. În jurul spaţiilor pentru depozitare se interzice depozitarea de materiale lemnoase, îngrăşăminte chimice, staţionarea, parcarea maşinilor şi a altor utilaje.
7.4.4. Depozitele, magaziile pentru produse agricole vor fi inscripţionate vizibil cu: "DEPOZIT DE CEREALE"; PERICOL DE INCENDIU"; FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS INTERZIS".
7.4.5. La înmagazinarea cerealelor şi a celorlalte produse agricole vegetale se vor respecta următoarele:
a. înainte de înmagazinare, cerealele şi celelalte produse vor fi curăţate pentru îndepărtarea prafului şi a altor impurităţi. Pentru produsele la care conţinutul de corpuri străine şi umiditatea depăşeşte limitele de toleranţă admise de STAS, curăţirea şi uscarea înaintea înmagazinării sunt obligatorii;
b. cerealele şi celelalte produse vor fi înmagazinate pe loturi şi în straturi a căror grosime se stabileşte în raport cu gradul de umiditate al fiecărui produs;
c. se vor supraveghea periodic umiditatea şi temperatura cerealelor şi a celorlalte produse, luându-se imediat măsurile necesare pentru uscarea şi aerisirea lor în vederea răcirii. În perioada depozitării produselor se vor supraveghea în permanenţă umiditatea şi temperatura produselor şi nu vor fi depozitate cele care depăşesc limitele de toleranţă admise;
d. se interzice păstrarea de materiale cu pericol de incendiu la un loc cu cerealele şi celelalte produse;
e. păstrarea în magazii a cerealelor şi celorlalte produse a căror umiditate depăşeşte limita de toleranţă, prezentând pericol de autoaprindere.
7.4.6. În magazii, în dreptul fiecărei uşi, se vor crea condiţii care să permită evacuarea cerealelor sau a celorlalte produse în caz de incendiu.
Când uşile magaziei se deschid în afară şi accesul se face fără greutate, se pot depozita cereale fără a se lăsa liber spaţiul din dreptul uşilor. În acest caz, înălţimea cerealelor trebuie să ajungă în dreptul uşilor la cel mult 2/3 din înălţimea acestora şi obloanele pe care ele se sprijină să fie formate din părţi demontabile.
În magazii se vor asigura culoare pentru evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.

7.5.Depozite de plante tehnice
7.5.1. Materia primă se va depozita în şire cu secţiune trapezoidală cu baza mare în jos. Umiditatea maximă la depozitare a tulpinilor nu va depăşi 18% pentru evitarea fenomenului de autoaprindere.
Dimensiunile şirelor de tulpini de in-cânepă trebuie să fie următoarele:
ü  lungimea maxim 80 m;
ü  lăţimea maxim 10 m;
ü  înălţimea 9 - 12 m.
7.5.2. Spaţiul dintre şire sau grupele de şire va fi curăţat şi vor fi îndepărtate toate substanţele combustibile.
7.5.3. Terenurile folosite pentru uscarea tulpinilor de in şi cânepă topite, se vor amenaja pe cât posibil în apropierea bazinelor de topire în scopul asigurării unor surse de apă în caz de incendiu.
7.5.4. În funcţie de frecvenţa descărcărilor electrice atmosferice se va stabili de la caz la caz, necesitatea instalării de paratrăznete la depozitele de plante tehnice.
7.5.5. Depozitele vor fi prevăzute pe cât posibil cu reţea de hidranţi exteriori (subterani) sau altă sursă apropiată de alimentare cu apă în caz de incendiu.
7.5.6. Căile de acces vor fi în permanenţă libere iar în jurul depozitului, pe o rază de minimum 10 m, va fi întreţinută curăţenia permanent.
     
7.6. Reguli şi măsuri P.S.I. specifice campaniei de recoltare a cerealelor
7.6.1. Tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii.
Înainte de a intra în campania de recoltare maşinile menţionate mai sus vor fi verificate prin grija conducătorilor unităţilor care le deţin şi pentru fiecare maşină agricolă se va întocmi un proces-verbal în care se va consemna că maşina corespunde din punct de vedere al prevenirii incendiilor şi este dotată cu mijloacele de primă intervenţie conform normelor de dotare. Un exemplar din acest proces-verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra mecanicului care o are în primire.
7.6.2. Autovehiculele (camioane, remorci, autoturisme etc.) care participă la campania de recoltare (atât cele proprii cât şi cele închiriate) vor fi pregătite în mod special de către unităţile deţinătoare, întocmindu-se şi un document ce se va afla asupra şoferului, din care să rezulte unitatea şi numele persoanei care au efectuat pregătirea tehnică precum şi data la care s-a efectuat.
7.6.3. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false;
b. rezervoarele de combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etanşă şi fără pierderi de carburanţi;
c. instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate şi izolaţia să fie în perfectă stare; conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător şi bine întreţinute; acumulatorul să fie bine fixat şi să aibă capac de protecţie;
d. ţevile de eşapament vor fi prevăzute cu tobe (dispozitive) pentru reţinerea scânteilor;
e. se va curăţa în mod obligatoriu toba de eşapament, specificându-se în documentul de verificare tehnică numele persoanei şi data la care s-a efectuat această lucrare;
f. mecanizatorii şi şoferii care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele, cauzele de incendiu precum şi regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, mânuirea stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu, fiecare trebuind să aibă asupra sa o dovadă în acest sens;
g. toate maşinile agricole şi autovehiculele vor fi dotate cu câte un stingător cu pulbere şi CO2; în plus combinele vor mai fi dotate cu câte un vas (bidon) cu apă, de 100 litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 m şi o lopată.
7.6.4. Înainte de pornirea maşinilor agricole, a autovehiculelor ce participă la campania de recoltare a cerealelor se va verifica existenţa şi funcţionarea dispozitivelor care asigură protecţia contra incendiilor.
7.6.5. Reparaţiile de durată şi întreţinerea maşinilor se vor face numai în afara lanurilor sau ariilor, la cel puţin 20 m de acestea. Micile depanări se pot face şi pe locul de muncă fără a se folosi surse de foc (reparaţiile care necesită folosirea aparatului de sudură se vor face cât mai departe de lanuri şi arii).
7.6.6. Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri, căi ferate, masive păduroase cu care se mărginesc, prin crearea unor fâşii paralele arate. Paiele şi cerealele vor fi evacuate în afara acestei fâşii.
7.6.7. Zilnic, la terminarea sau înainte de începerea recoltatului, combinele se vor curăţa prin spălare de scrugerile de carburanţi şi lubrifianţi precum şi de pleavă.
                 
7.7. Reguli şi măsuri specifice unor procese tehnologice
7.7.1.  În încăperile de lucru sau la operaţiile tehnologice care prezintă pericol de incendiu sau explozie, sunt interzise fumatul, intrarea cu foc deschis şi producerea scânteilor. În acest scop, se vor instala indicatoare de avertizare.
7.7.2. Utilajele şi instalaţiile din secţiile productive vor fi curăţate şi unse conform graficelor avizate de comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor şi afişate în încăperile respective.
7.7.3.  Deşeurile, măturătura din jurul şi de sub maşini precum şi câlţii sau cârpele folosite pentru curăţarea utilajelor, vor fi colectate în cutii metalice prevăzute cu capac şi evacuate zilnic în locurile anume stabilite.
7.7.4. Este interzisă păstrarea materiei prime în secţiile de producţie peste necesarul unui schimb.
7.7.5. La maşinile care lucrează cu încălzire (foc deschis sau rezistenţă electrică) nu se va depăşi temperatura admisă iar la sfârşitul programului de lucru acestea se vor scoate din funcţiune.
7.7.6. Solvenţii organici folosiţi în procesul tehnologic vor fi ţinuţi la locul de muncă numai în bidoane metalice închise având o capacitate de maximum 0,25 litri, ferite de surse de căldură. La sfârşitul programului de lucru bidoanele respective vor fi depuse sau golite în locurile stabilite ce nu prezintă pericol de incendiu.
7.7.7. Este interzisă deversarea la canalizare, chiuvete etc. a solvenţilor organici.
7.7.8. Depozitarea materialelor, semifabricatelor sau a produselor finite se va face numai în spaţiile stabilite în acest scop.
7.7.9. La deschiderea butoaielor cu alcool se vor folosi chei din materiale care nu produc scântei prin lovire.

7.8.Prelucrarea deşeurilor în făină furajeră
Măsurile de P.S.I. prevăzute în procesul de măcinare şi depozitare pentru mori sunt valabile şi pentru măcinarea deşeurilor în făină furajeră, completate cu următoarele:
7.8.1. Recipientele cu grăsimea rezultată din decantare şi separare vor fi evacuate imediat din secţie, pe măsura umplerii lor.
7.8.2. Se vor elimina neetanşeităţile recipientelor sub presiune pentru a se îndepărta posibilităţile de revărsare a grăsimii topite.
7.8.3. La operaţiile de măcinare şi transport a făinii furajere se interzice răspândirea în atmosfera secţiei a produsului sub formă de praf fin.
7.8.4. Se interzice contactul direct al produsului finit, chiar ambalat, cu elementele de încălzire sau conductele termice. Este interzisă depozitarea făinii în vrac.

7.9. Activitatea din abatoarele de animale şi păsări
7.9.1. La operaţiile de pârlire şi flambare pe linia de prelucrare se vor respecta cu stricteţe normele de folosire a buteliilor cu gaze lichefiate şi instalaţiilor de gaze naturale.
7.9.2. Aparatul de flambaj trebuie să aibă în mod obligatoriu apărători laterale iar înălţimea flăcării să nu depăşească mărimea apărătorii.
7.9.3. Pe toată durata funcţionării liniei de flambaj se va urmări ca flacăra să nu se mărească sau să nu se stingă.
7.9.4. În depozitele de pene elemenţii de încălzire şi conductele de aburi vor fi protejate cu plasă deasă de sârmă pentru evitarea depunerilor de fulgi pe ele.
7.9.5. La uscarea, prelucrarea şi depozitarea intestinelor (maţelor) uscate se vor respecta următoarele măsuri:
û în sălile de uscare artificială, aerul necesar uscării va fi trecut prin baterii de încălzire în afara sălii de uscare propriu-zisă, iar în cazul folosirii surselor de încălzire, cu abur, calorifere, aeroterme etc., produsele vor fi ţinute la uscat la o distanţă de cel puţin 0,50 metri de acestea;
û în cazul folosirii sobelor (cu gaze, lemne, cărbuni etc.) produsele vor fi supuse uscării la o distanţă de minimum 3 metri de acestea.
7.9.6. Pentru uscătoarele de păr, distanţele între bateriile de încălzire sau conductele termice şi produs vor fi de minimum 10 cm, protejate şi prin plase de sârmă protectoare.

7.10. Producţia de mezeluri, preparate din carne
7.10.1. În cazul folosirii focului cu lemne se va urmări ca în secţie să nu se introducă decât necesarul de lemne pentru o şarjă. Depozitul de lemne şi cel de rumeguş va fi complet separat faţă de încăperile unde se foloseşte focul deschis.
7.10.2. Înainte de aprinderea focului se va controla prin miros fiecare celulă de afumare, pentru a detecta orice scăpare de gaz.
Zgura depusă pe pereţii interiori cât şi pe piesele boxei de afumare (conducte, grătare, cadre etc.) se va curăţa cel puţin de două ori pe lună.
7.10.3. În cazul producerii directe a fumului, sub ultimul rând de preparate din carne, la o distanţă de minim 50 cm de la arzător, la fiecare cadru se va monta o plasă metalică, pentru evitarea căderii produselor pe foc şi aprinderii grăsimii acestora.
7.10.4. Pentru afumarea la rece a produselor, distanţa dintre grilajul superior şi vatra unde se produce fumul va fi de minim 2 m la afumătoriile obişnuite.
Elementele interioare de construcţie din lemn vor fi ignifugate.
Focurile în afumătorie vor fi supravegheate în permanenţă.
Este interzisă depozitarea rumeguşului şi lemnelor în afumătorie.
     
7.11. Piscicultură
7.11.1. În jurul clădirilor de la unităţile de producţie, terenul va fi în permanenţă curăţat de vegetaţia uscată, în special de stuf şi papură.
7.11.2. Folosirea focurilor în aer liber este permisă numai la o distanţă de minim 50 m faţă de clădiri şi spaţii de exploatare precum şi depozite de materiale combustibile.
7.11.3. În magaziile şi silozurile de furaje se vor folosi utilaje şi electromotoare capsulate.
7.11.4. Acolo  unde  au  loc  concentraţii  mari  de  praf  prin măcinare sau manipulare, se vor prevedea instalaţii de ventilaţie artificială şi captare.
7.11.5. Pereţii magaziilor şi celorlalte încăperi folosite pentru depozitarea de furaje măcinate şi nemăcinate, se vor curăţa de praf şi vărui periodic.
7.11.6. Se va controla în permanenţă starea de încălzire a furajelor depozitate pentru a evita fenomenul de autoaprindere, luându-se măsuri de aerisire şi lopătare, pentru readucerea la temperatura normală.
7.11.7. Este interzis a se fuma şi a intra cu surse de foc în aceste spaţii.
     
7.12. Fabricarea preparatelor din lapte şi fabricarea laptelui praf
7.12.1. Parafinarea brânzeturilor se va executa numai în încăperi separate, unde nu sunt permise depozitarea parafinei, fumatul şi efectuarea lucrărilor cu foc deschis.
7.12.2. Zilnic, înainte de începerea lucrului cu parafinorul, se va verifica instalaţia electrică de încălzire a parafinorului.
7.12.3. Este interzisă depozitarea şi folosirea rumeguşului uscat în afumătoriile pentru brânzeturi. Se va folosi numai rumeguşul umectat.
7.12.4. În încăperile unde se află instalaţiile de lapte praf sau lactoză vor fi afişate instrucţiuni în care se vor preciza temperaturile şi presiunile maxime de lucru şi limita maximă de încărcare a centrifugei mecanice.
7.12.5. La instalaţiile de lapte praf sau lactoză, tubulatura, carcasa maşinilor şi utilajelor vor fi perfect etanşe pentru a se evita scăpările de pulbere, care în contact cu aerul pot da naştere la amestecuri explozive.
7.12.6. Spaţiile unde au loc depuneri de lapte praf, lactoză etc., vor fi curăţate zilnic în fiecare tură, cu multă atenţie, numai cu instalaţia oprită din funcţionare şi când temperatura corpurilor de încălzire este sub 30°C, folosindu-se mijloace şi materiale care nu pot provoca scântei.
7.12.7. Instalaţia de ventilaţie, cicloanele şi filtrele de lapte praf sau lactoză vor fi curăţate permanent.

7.13 Industrializarea legumelor şi fructelor
7.13.1. La deschiderea butoaielor cu alcool concentrat se vor folosi chei din materiale care nu produc scântei prin lovire.
7.13.2. Instalaţia electrică de iluminat şi forţă în secţiile unde activitatea se desfăşoară în mediu coroziv, va fi de tip capsulată şi etanşată corespunzător.
7.13.3. Focarele şi cenuşarele cazanelor să nu fie sub nivelul platformei de deservire a pardoselii.
7.13.4. Sub injectoarele de păcură, în faţa focarelor se aşează tăvi din tablă, umplute cu nisip, în scopul de a absorbi scurgerile de combustibil lichid.
7.13.5. Cazanele vor fi înzidite individual sau în baterie formată din două cazane. Nu se vor înzidi în baterie cazanele mai înalte de 8 m.
7.13.6. Picioarele de fontă ale cazanului vor fi protejate împotriva temperaturilor mari iar grinzile metalice ale construcţiei, ale boltelor sau elementelor de susţinere ale cazanului vor fi montate astfel încât să nu poată fi supraîncălzite, în cazul când s-ar surpa zidăria de protecţie.
7.13.7. Sala cazanului nu va avea altă destinaţie şi nu va servi la depozitarea altor materiale, scule, aparate, carburanţi etc..

7.14. Depozite
7.14.1. Încălzirea depozitului se recomandă să se facă prin sistemul de încălzire centrală. În cazul folosirii sobelor de teracotă, alimentarea gurilor de foc se va face din exteriorul depozitului.
7.14.2. Deşeurile de scânduri, hârtie etc., se vor evacua permanent în locurile speciale, în afara depozitului.
7.14.3. Ambalajele se vor depozita pe categorii în stive ordonate cu respectarea culoarelor de circulaţie principale şi laterale.
7.14.4. În incinta depozitelor de ambalaje sunt interzise fumatul, focul deschis, depozitarea substanţelor inflamabile şi explozive, a instalaţiilor de încălzire cu sobe, a instalaţiilor electrice pentru iluminat şi forţă, defecte sau improvizate.
7.14.5. În depozitele de legume şi fructe, unde are loc păstrarea la temperaturi scăzute a acestora, se vor avea în vedere următoarele:
ü  se interzice ca dezgheţarea ţevilor să se facă cu foc deschis. Dezgheţarea se va face numai cu apă fierbinte, aburi, nisip fierbinte sau alte procedee care nu prezintă pericol de incendiu;
ü  este interzisă răspândirea lubrifianţilor pe pardoseli, colectându-se imediat scurgerile ivite, în vase metalice cu capac;
ü  este interzisă suprasolicitarea utilajelor pe timpul exploatării acestora.
7.14.6. Este interzisă încărcarea depozitului peste capacitatea lui.

7.15. Tuneluri de uscare
7.15.1. La începerea fiecărei campanii de uscare precum şi cel puţin o dată pe lună, se vor revizui cu atenţie focarele, canalele şi coşurile de fum, înlăturându-se toate defecţiunile.
7.15.2. La cuptoarele în care se folosesc combustibili lichizi, înainte de pornire se va verifica instalaţia de pulverizare pentru a nu prezenta scurgeri. În lipsa sistemului automat de aprindere se vor folosi torţele.
7.15.3. În cazul uscătoriilor automate, se va asigura întreţinerea în permanentă stare de funcţionare a tuturor dispozitivelor şi aparatelor care asigură automatizarea.
7.15.4. Se va asigura controlul sistematic al regimului termic în camerele (tunelurile) de uscare, fiind interzisă depăşirea temperaturii maxime stabilite prin instrucţiunile tehnice de exploatare a instalaţiei respective. În toate cazurile, temperatura maximă admisă în camera de uscare nu poate depăşi 800 C.
7.15.5. În cazul amplasării cuptorului de uscare în construcţii cu elemente de materiale combustibile, părţile componente ale cuptoarelor care se încălzesc trebuie să se găsească la cel puţin 1 m distanţă faţă de aceste elemente. Pentru coşurile de fum, la trecerea prin elementele combustibile ale planşeului şi acoperişului, distanţa de la faţa interioară a canalului de fum până la elementele de lemn va fi de cel puţin 50 cm.
7.15.6. La exploatarea uscătoriilor de legume şi fructe se interzice:
ü  fumatul;
ü  depozitarea  în  încăperea  focarelor a  oricărui  fel  de  materiale  şi  substanţe combustibile sau inflamabile;
ü  funcţionarea cuptoarelor cu defecţiuni la instalaţiile de alimentare;
ü  executarea de reparaţii  la instalaţiile de alimentare cu gaze sau combustibili lichizi, fără întreruperea funcţionării lor.
     
7.16. Lucrări în sere de legume şi flori
7.16.1. Depozitele de paie vor fi amplasate pe cât posibil la distanţă faţă de construcţii.
7.16.2. Regulile de prevenire şi stingere a incendiilor vor fi aceleaşi care se aplică şi în cazul depozitării şi manipulării paielor sau baloturilor din depozitele de furaje.
7.16.3. În timpul transportului în sere al baloturilor de paie şi în perioada până la plantarea răsadurilor se interzice fumatul în sere şi folosirea focului deschis.

7.17. Sortare-ambalare
7.17.1. În încăperile sau spaţiile de lucru unde se efectuează operaţiile de sortare-preambalare-ambalare, se vor asigura căile de acces circulaţiei libere, nefiind permisă blocarea cu lăzi, stive etc..
7.17.2. Permanent resturile de etichete, folie, hârtie de ambalaj se vor strânge şi depozita în afara clădirii, în locuri desemnate.
7.17.3. În timpul operaţiilor de preambalare şi ambalare este interzis fumatul şi accesul cu flacără.

7.18.Sectoare de prelucrare mecanică de in, cânepă, bumbac
7.18.1. Se va verifica săptămânal starea tehnică a maşinilor şi utilajelor din dotarea secţiilor pentru eliminarea deficienţelor care ar putea genera incendii. De asemenea, acestea vor fi unse cu regularitate potrivit instrucţiunilor de exploatare tehnică a acestora.
7.18.2. Alimentarea utilajelor de prelucrare se va face în aşa fel încât să se evite introducerea de corpuri metalice, pietre şi alte materiale solide care ar putea provoca scântei.
7.18.3. Se vor evacua în permanenţă pleava, praful, puzderia şi deşeurile ce rezultă de la prelucrare, menţinându-se în permanenţă curăţenia perfectă la fiecare loc de muncă.
7.18.4. Pentru evitarea depunerilor de puzderie, scamă pe acoperişuri, se vor lua măsuri permanente de întreţinere în stare de funcţionare a instalaţiei de transport pneumatic. Eventualele depuneri de puzderie de pe acoperişuri vor fi înlăturate săptămânal.
7.18.5. Fibrele şi deşeurile din jurul şi de sub maşinile şi utilajele din secţii vor fi manipulate numai cu unelte din lemn sau materiale care nu produc scântei.
7.18.6. Depozitarea materiei prime în procesul tehnologic se va face numai în locuri speciale, marcate, nedepăşind cantitatea necesară unui schimb.
7.18.7. Alimentarea cu tulpini a secţiilor de decapsulare şi prelucrare mecanică nu va depăşi cantitatea necesară unui schimb, cantitatea respectivă păstrându-se încărcată pe mijloace de transport, pentru a putea fi evacuată urgent, în caz de incendiu.

7.19.Sectoare de topire in, cânepă
7.19.1. Nu se vor depozita tulpini netopite sub liniile electrice de înaltă tensiune.
7.19.2. Este interzisă depozitarea în incinta sălii de bazine a unei cantităţi de tulpini ce depăşeşte o şarjă.
7.19.3. Nu se încearcă cu foc puterea de ardere a spumei de topire, datorită gazelor emanate, se poate aprinde instantaneu întreaga suprafaţă a bazinului.
7.19.4. Bazinele de topire vor avea un spaţiu liber pentru introducerea sorbului de la utilajele de stingere a incendiilor.
7.19.5. Uscătoarele  vor  fi curăţate zilnic de scamă la începerea lucrului, dându-se o atenţie deosebită bateriilor de încălzire, benzilor transportoare şi axelor ventilatoarelor.
7.19.6. Se va asigura controlul sistematic asupra regimului termic din uscător, fiind interzisă depăşirea temperaturii maxime, stabilită prin instrucţiunile tehnice de exploatare a instalaţiilor respective.
7.19.7. În funcţie de condiţiile locale (lacuri, râuri, bălţi de topire) se vor amenaja rampe, pentru alimentare cu apă în caz de incendiu a maşinilor pompierilor militari sau ale serviciilor de pompieri civili.

7.20. Întreprinderi de prelucrare a inului, cânepii şi bumbacului
7.20.1. Se interzice cu desăvârşire fumatul şi focul deschis pe întreg teritoriul unităţii. Fumatul este admis numai în locuri special amenajate şi dotate cu butoaie cu apă, lăzi de nisip şi inscripţionate cu următorul text: "LOC PENTRU FUMAT".
7.20.2. Ungerea părţilor mobile ale maşinilor şi utilajelor se va face numai cu lubrifianţii indicaţi şi numai în stare de repaus a acestora.
7.20.3. Exploatarea utilajelor acţionate de electromotoare se va face în limita sarcinilor nominale, nefiind admisă suprasolicitarea lor.
7.20.4. Maşinile, uneltele şi utilajele se vor supraveghea şi controla pe toată durata funcţionării lor pentru a evita frecările, slăbirile mecanismelor, ruperile şi deformările pieselor, care prin frecări sau loviri pot produce scântei.
7.20.5. Curelele de transmisie ale maşinilor vor fi întinse normal fără a patina pe şaibe, interzicându-se tratarea lor cu colofoniu (răşinoase).
7.20.6. Este interzisă folosirea electrocarelor care nu au partea electrică corespunzătoare.
7.20.7. Accesul mijloacelor auto în incinta secţiilor de producţie, depozite şi magazii se admite numai cu respectarea următoarelor reguli:
ü  ţeava de eşapament să fie dotată cu dispozitiv parascântei;
ü  instalaţia electrică corespunzătoare;
ü  să nu prezinte scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi;
ü  în timpul încărcării sau descărcării motorul va fi oprit;
ü  conducătorul mijlocului de transport nu va părăsi mijlocul de transport;
ü  verificarea mijloacelor de transport ce intră în depozit se va face zilnic;
ü  este interzisă alimentarea cu carburanţi în interiorul secţiilor, depozitelor sau magaziilor.
7.20.8. În depozitele de materii prime, magazii de produse finite şi secţiile de fabricaţie, accesul este admis numai persoanelor cu atribuţii de serviciu în locul respectiv şi instruite pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. Accesul copiilor şi a persoanelor străine în incinta unităţii este interzisă.
7.20.9. Periodic se va verifica starea izolaţiei conductelor termice, pentru a împiedica contactul cu materialele combustibile pe porţiunile deteriorate.
7.20.10. Anual se va face verificarea paratrăsnetelor din depozite şi se va întocmi un proces-verbal din care să rezulte că acestea sunt în perfectă stare şi asigură protecţia împotriva descărcărilor electrice.
Un exemplar din acest proces-verbal se va păstra la comisia tehnică P.S.I..
7.20.11. Odată pe trimestru se va verifica etanşietatea la praf a instalaţiilor electrice (tablouri, electromotoare, prize, întrerupătoare, doze etc.).
                 
7.21. Mori de cereale şi decorticare, secţii de panificaţie
7.21.1. Elevatoarele cu cupe se vor monta astfel încât chinga să nu alunece pe şaibe sau să se frece de pereţii tuburilor.
7.21.2. Este interzisă funcţionarea tararelor, dacă nu sunt prevăzute cu magneţi pentru reţinerea corpurilor feroase sau dacă înaintea lor, în fluxul tehnologic nu sunt introduse aparate magnetice. Magneţii vor fi curăţaţi de corpurile feroase reţinute, de cel puţin patru ori pe schimb. Ei vor fi verificaţi trimestrial asupra proprietăţilor magnetice, pe bază de buletin de verificare.
7.21.3. La transmisiile prin curele se vor avea în vedere următoarele:
a. curelele de transmisie nu trebuie să patineze pe şaibe, ele trebuie să fie bine şi corect întinse;
b. la trecerea curelelor de transmisie de la un etaj la altul, dintr-o încăpere în alta, golurile respective vor fi de aşa natură încât să nu se producă frecări;
c. intervalul dintre două şaibe de transmisii vecine pentru curele late, situate pe acelaşi ax, trebuie să fie de minim trei ori lăţimea acestor şaibe;
d. lagărele vor fi controlate periodic în ceea ce priveşte ungerea lor şi păstrarea lor curate.
7.21.4. Pietrele de decorticat şi conurile de şlefuit şi lustruit vor fi prevăzute înainte de intrarea produselor în ele, cu aparate magnetice.  Se va verifica periodic distanţa între pietrele de decorticat şi aspectul suprafeţelor pietrelor. De asemenea, se va verifica distanţa între conurile de şlefuire.
7.21.5. Holenderele din decorticatoare vor fi prevăzute cu aparate magnetice înainte de intrarea produselor în ele; se va verifica periodic distanţa între rotor şi manta.
7.21.6. Se va avea în vedere ca în secţia de însăcuire să nu se degaje făina în concentraţie mai mare de 20 g/m3, menţinându-se în permanenţă curăţenie desăvârşită.
7.21.7. Însăcuirea se va organiza într-o încăpere separată. Maşina pentru însăcuirea făinii va fi prevăzută cu instalaţie de aspiraţie, astfel ca în încăpere să nu se depăşească o concentraţie de praf mai mare de 20 g/m3. Cel puţin odată pe schimb se vor curăţa depunerile de praf de pe maşinile din încăpere.
7.21.8. Controlul în interiorul celulelor se va face folosind lămpi electrice portative etanşe, prevăzute cu glob şi grătar de protecţie.
7.21.9. Instalaţiile de transport pneumatic, redlerele, şnecurile, carcasele sau alte piese constructive metalice se vor lega la pământ pentru descărcarea electricităţii statice, care se formează în timpul funcţionării.

7.22. Depozite de făină, tărâţe, saci şi ambalaje
7.22.1. În aceste depozite se interzice păstrarea, chiar temporar, a altor materiale.
7.22.2. Sacii şi ambalajele se vor depozita în aşa fel încât să nu se blocheze căile de acces şi evacuare sau mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu.
7.22.3. Nu se admite intrarea persoanelor străine în depozit.
7.22.4. Se vor realiza culoare de circulaţie longitudinale şi transversale, având lăţimea de 1,4 m, astfel ca stivele depozitelor de produse în saci să fie deservite fără a bloca circulaţia.
7.22.5. Se interzice încălzirea depozitelor cu sobe metalice.
7.22.6. Distanţa dintre stive va fi de minim un metru iar înălţimea unei stive va fi de maxim 10 saci culcaţi pe lăţime.

7.23. Secţii de cernere a făinii, de preparare şi coacere a aluatului pentru pâine
7.23.1. Se va verifica montajul chingilor de la elevatoare astfel ca acestea să nu alunece pe şaibe sau să se frece de pereţii tubulari. De asemenea, se va verifica fixarea cupelor în scopul evitării lovirii de pereţii ţevăriei, pentru a nu se produce scântei.
7.23.2. Se vor verifica transportoarele elicoidale (melc) pentru a nu exista frecări între melc şi jgheab.
7.23.3. La transmisiile prin curele se va controla ca acestea să nu patineze pe şaibe. De asemenea, se va verifica să nu existe frecări la trecerea curelelor de la un etaj la altul.
7.23.4. Se va verifica şi asigura etanşarea perfectă a utilajelor (transportoare, cernătoare etc.).
7.23.5. Se interzice lăsarea focului aprins în cuptoare fără supraveghere precum şi folosirea fochiştilor necalificaţi sau a cocătorilor neinstruiţi privind modul de aprindere a focului la arzătoare.
7.23.6. Instalaţia de ventilaţie a uscătoarelor va fi verificată periodic. Se va acorda o atenţie deosebită centrării paletelor ventilatoarelor.
7.23.7. Este interzisă depozitarea ambalajelor în apropierea surselor de căldură, distanţa minimă admisă faţă de acestea fiind de un metru.
7.23.8. În secţie se vor putea aduce ambalaje necesare numai pentru un schimb de lucru.
                 
7.24. Magazii de produse finite
7.24.1. Se interzice depozitarea chiar provizorie a diverselor materiale în aceste magazii.
7.24.2. Se va asigura permanent curăţenia spaţiilor de depozitare, a grătarelor şi a tuturor instalaţiilor.
7.24.3. Distanţa faţă de sursele de căldură a stivelor cu produse finite trebuie să fie de minim un metru.
7.24.4. Depozitarea ambalajelor se va face astfel încât să se asigure căi libere de acces la uşi, ferestre şi la mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu.
     
7.25. Produse de laborator, patiserii
7.25.1. Pentru producţia de laborator (torturi, prăjituri etc.) unde se foloseşte flacără deschisă, se vor lua toate măsurile pentru supravegherea permanentă a arzătoarelor şi pentru înlăturarea tuturor materialelor combustibile.
7.25.2. Arzătoarele de gaze şi robinetele de închidere vor fi menţinute în stare de funcţionare şi se vor curăţa periodic.
7.25.3. Fiecare substanţă inflamabilă (esenţe, alcool etc.), va fi însoţită de o etichetă cu înscrisul "Inflamabil". Folosirea acestora în secţie se va face numai în recipiente din sticlă protejate corespunzător sau metalice închise.
7.25.4. La prăjitoare trebuie să existe obligatoriu un sistem de ventilaţie în perfectă stare de funcţionare.
7.25.5. Toate canalele orizontale de fum cât şi cele pentru evacuarea gazelor din prăjitor, se vor curăţa lunar.
7.25.6. Coşul prăjitoarelor va fi curăţat de funingine cel puţin o dată la fiecare trei luni sau de câte ori este nevoie.
7.25.7. Recipientele cu ulei vor fi ţinute în dulapuri metalice bine închise şi aşezate la distanţă de prăjitor.
7.25.8. Plitele sobelor se vor curăţa săptămânal de depunerile de grăsimi.

7.26. Industrializarea sfeclei de zahăr
7.26.1. Pornirea cuptorului de var precum şi orice intervenţie se vor efectua sub directa supraveghere a maistrului de tură, luându-se toate măsurile de prevenire a unor incendii sau explozii.
7.26.2. Este obligatoriu controlul etanşeităţii cuptorului de var pe fiecare schimb, de către operator şi maistrul de tură.
7.26.3. În cazul blocării cuptoarelor de var prin pietrificare este interzisă utilizarea apei ca mijloc de deblocare, fiind pericol de explozie.
7.26.4. Depozitarea varului ars se face în încăperi construite din materiale incombustibile.
7.26.5. Orice intervenţie în teritoriul instalaţiei de difuzie se va face numai după ce s-au evacuat toate gazele (hidrogen, metan, hidrogen sulfurat). Evacuarea se face prin umplerea instalaţiei cu apă proaspătă şi apoi golirea şi ventilarea acesteia.
7.26.6. În secţia brut se interzice depozitarea butoaielor cu formaldehidă, bioxid de sulf, clor, carbid, sulf, lichide inflamabile, cât şi a pânzelor de filtru sintetice.
7.26.7. Snecurile, elevatoarele şi transportoarele cu bandă vor fi prevăzute obligatoriu cu instalaţii de desprăfuire.
7.26.8. Pentru prevenirea apariţiei scânteilor prin frecare la transportul zahărului uscat, cupele elevatoarelor trebuie fixate pe chingă de cauciuc sau material textil.
7.26.9. Transportoarele cu bandă vor fi prevăzute cu bandă antistatică, supraveghetor de bandă şi dispozitiv de avarie cu cablu.
7.26.10. Iluminatul în interiorul buncărelor pentru intervenţie se va face cu lanternă sau lămpi portative de tip etanş la praf de 24 V.
7.26.11. Toate punctele unde se depune praf şi care nu fac parte din circuitul de desprăfuire vor fi curăţate periodic.
7.26.12. Silozul de zahăr constituie un ansamblu tehnologic complex pentru depozitarea zahărului în condiţii climatizate, menţinându-se umiditatea de 60-70% şi temperatura de 22 0 C +1.
7.26.13. Separarea pasarelei ce uneşte silozul de zahăr cu celelalte construcţii la capătul opus silozului (secţia condiţionare, turn elevator) se va face cu pereţi rezistenţi la explozie, având un spaţiu de trecere strict necesar tehnologic pentru transportoare şi uşă de acces.
7.26.14. Pentru ansamblul siloz de zahăr, turn elevator, pasarelă şi turnul de legătură dintre siloz şi turnul elevator se vor prevedea perdele de drencere montate la capătul pasarelei, respectiv tunelului de legătură, care vor fi menţinute permanent sub presiune.
7.26.15. În tunelul de legătură dintre silozul de zahăr şi turnul elevator se va prevedea, în camera tamburului, o instalaţie suplimentară de drencere.
7.26.16. În încăperile unde sunt montate maşinile de ambalat zahăr în pungi se vor prevedea sisteme de ventilaţie şi de desprăfuire pentru absorbţia prafului de zahăr.
7.26.17. În magazia de zahăr se interzice stivuirea sacilor cu zahăr până la planşeul magaziei. Între planşeul magaziei şi stivă se va lăsa o distanţă de cel puţin 2 m pentru accesul personalului de intervenţie în caz de incendiu.
7.26.18. Se interzice fumatul şi focul deschis în interiorul magaziei de zahăr.

7.27. Centre de vinificaţie şi distilerii
7.27.1. Este interzis fumatul şi intrarea cu flacără deschisă în sectorul de producţie. De asemenea, se interzice afumarea cu fitile a vaselor sau altor recipiente în care au fost depozitate distilate (rachiuri naturale, industriale, distilat de vin şi alcool).
7.27.2. Etanşarea la cald a părţii metalice a clapetelor se va executa obligatoriu în afara depozitului iar fixarea lor la gura budanei sau recipientului se va face după răcire.
7.27.3. În toate încăperile în care se distilează şi depozitează produse alcoolice se va asigura ventilarea pentru a se elimina prezenţa vaporilor de alcool.
7.27.4. Instalaţiile, pompele, conductele, vasele vor fi bine închise (etanşeizate), pentru a se evita posibilitatea scurgerilor de alcool.
7.27.5. Vasele metalice în care se depozitează alcoolul şi distilatul din vin se vor lega la centura de pământare.
7.27.6. Siropul şi caramelul se vor pregăti în încăperi separate şi vase închise pentru a se evita pericolul de incendiu.
7.27.7. Instalaţia de distilare va fi supravegheată permanent de personal calificat. De asemenea, se va supraveghea funcţionarea permanentă a instalaţiei de răcire.
7.27.8. Blazele care lucrează în baterie vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu supape hidraulice pentru a se evita eventualele explozii.
7.27.9. Depozitarea produselor rezultate din distilare se va face pe măsura fabricaţiei în recipiente colectoare sau depozite special destinate.
7.27.10. Se va reface izolaţia termică a conductelor în porţiunile unde acestea au fost deteriorate şi prezintă pericol de incendiu.
7.27.11.  Se va supraveghea în permanenţă cazanul în timpul funcţionării lui luându-se măsuri de reducere a focului, prin stingere parţială, pentru a se evita creşterea presiunii care poate duce la scăpări de vapori şi la aprinderea acestora. De asemenea, se va supraveghea funcţionarea permanentă a instalaţiei de răcire.
Focarele de la cazanele cu foc direct vor fi prevăzute cu grătare şi uşi care se pot închide bine, atât la gura de foc cât şi la cenuşar pentru a se evita căderea jarului pe pardoseală.
Întrerupătoarele, prizele, automatele de pornire şi motoarele electrice vor fi amplasate în exteriorul depozitului. De asemenea, se interzice trecerea prin depozitul de spirt a conductelor instalaţiei de încălzire sau a celor de gaze naturale deoarece se măreşte pericolul de incendiu.
7.27.12. Pentru rezervoarele în care se depozitează spirt, aflate sub cerul liber se va asigura protejarea acestora contra razelor solare pe timpul verii.
7.27.13. Rezervoarele exterioare în care se depozitează spirt vor fi împrejmuite şi marcate cu indicatoare de avertizare şi interzicere conform STAS 297/2-68.

7.28. Fabricarea berii
7.28.1. Pentru evitarea concentraţiilor şi temperaturilor periculoase la depozitarea cerealelor şi prelucrarea lor se vor lua următoarele măsuri:
a. prevenirea scăpărilor de praf din utilaje printr-o etanşare perfectă a utilajelor şi maşinilor utilizate;
b. funcţionarea utilajelor etanşe la o uşoară subpresiune pentru a evita eliminarea prafului în exterior;
c. evitarea stocării de saci cu pleavă, praf, deşeuri etc., în încăperile de producţie dar mai ales în cele cu valţuri şi site;
d. păstrarea unei curăţenii perfecte şi eliminarea prafului din încăperi, pe măsura acumulării acestuia folosind aspiratorul industrial, perii, mături etc.;
e. cicloanele, camerele de praf, conductele etc., se vor curăţa zilnic;
f. utilajele şi întregul aparataj electric trebuie să fie de tip etanş la praf.
7.28.2. La sectorul malţ, conducerea unităţii va lua măsuri  pentru determinarea periodică a concentraţiilor de praf pentru a evita producerea exploziilor.
7.28.3. La depozitarea hameiului se vor lua următoarele măsuri pentru a preveni fenomenul de autoîncălzire:
a. uscarea florilor femele de hamei până la atingerea unui conţinut de 15-16% umiditate de structură; presarea acestora în baloţi se va face astfel încât aerul din structură să fie eliminat la maximum posibil;
b. depozitarea baloţilor de hamei în spaţii refrigerate la temperaturi scăzute (în jur de 20 C), în stive verticale, pe loturi şi cu o strictă evidenţă a acestora precum şi consumarea eşalonată  a hameiului  uscat,  astfel  încât    nu  depăşească durata de 12 luni de la recoltare, uscare sau introducerea în depozit;
c. evacuarea periodică prin ventilaţie a acumulărilor de dioxid de carbon (degajat în urma respiraţiei materialului încă biologic activ) din depozitele frigorifice;
d. interzicerea introducerii în depozitul de hamei a altor materiale vegetale biologic sensibile la fermentaţie.
7.28.4. Pentru prevenirea producerii fenomenului de autoaprindere a hameiului în baloturi, se vor mai lua următoarele măsuri:
a. ventilarea corespunzătoare a depozitelor frigorifice şi analizarea periodică a mediului gazos din interiorul acestor spaţii cu ajutorul gazanalizatoarelor, precum şi identificarea olfactivă a produselor biodegradate de către personalul laboratorului C.T.C.;
b. asigurarea în permanenţă a înregistrării grafice a temperaturii interioare, cu evidenţa datelor într-un registru la laboratorul C.T.C.;
c. măsurarea în profunzime cu ajutorul termosondelor a temperaturii din baloturile de hamei;
d. determinarea conţinutului în bacterii începând cu luna a 6-a de depozitare;
e. ţinerea unei evidenţe stricte a concentraţiei biologice active în masa de hamei;
f. efectuarea unor determinări riguroase a stării de calitate a baloţilor de hamei din 3 în 3 luni pe lotul de produs depozitat (conform STAS 8867-72).
7.28.5. Debitul de alimentare cu drojdie concentrată va fi corelat cu cel de evacuare, asigurându-se o uscare în limitele normale de umiditate a produsului finit. O uscare mai avansată măreşte pericolul de aprindere.
7.28.6. Se interzice depozitarea drojdiei uscate ambalate în sălile de lucru. Aceasta va fi evacuată şi depozitată în locurile stabilite.
7.28.7. La folosirea lămpilor de benzină în cadrul lucrărilor de mamutizare (smolire) la linuri şi tancuri, se vor respecta următoarele reguli:
a. se va controla starea lămpii înainte de începerea lucrului fiind interzis lucrul cu lampa de benzină defectă;
b. aprinderea lămpii de benzină se va face la cel puţin 5 m de orice material combustibil;
c. alimentarea cu benzină se va face numai după ce arzătorul s-a răcit complet iar rezervorul se va umple numai cu 3/4 din volumul său;
d. se interzice folosirea lămpii cu benzină în încăperi în care se află lichide combustibile, substanţe explozive sau surse de gaze;
e. lămpile cu benzină nu trebuie demontate şi reparate lângă surse de foc deschis.
7.28.8. În timpul lucrărilor de mamutizare, fumatul şi toate sursele de foc deschis, pe o rază de 50 m, sunt interzise. Locul de muncă la smolire va fi asigurat cu un stingător portabil cu spumă chimică, ladă cu nisip şi lopeţi.
7.28.9. În sălile de  îmbuteliere nu se vor depozita lăzi goale sau alte materiale, ambalaje etc., în afară de necesarul din ziua respectivă, căile de acces păstrându-se libere.
7.28.10. Este interzis a se păstra în depozite şi magazii, chiar şi temporar, obiecte şi materiale combustibile, străine de inventarul acestora.

7.29. Îmbutelierea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare
7.29.1. La îmbutelierea apelor minerale şi a băuturilor răcoritoare, se vor avea în vedere următoarele:
a. se interzice introducerea de recipiente cu gaze inflamabile în sălile de îmbuteliere, depozitarea de lăzi goale sau alte materiale, ambalaje etc., în afara celui necesar din ziua respectivă, căile de acces fiind libere; de asemenea hidranţii interiori şi stingătoarele nu vor fi blocate;
b. în sălile de îmbuteliere (în zona maşinii de spălat butelii), unde se degajă vapori, instalaţia de ventilaţie se va pune în funcţiune cu cca. 10 minute înainte de începerea lucrului şi se va menţine 15 minute după terminarea lucrului.
7.29.2. Se va da o atenţie deosebită verificării instalaţiilor electrice conform normelor în vigoare având în vedere condiţiile de umiditate din cadrul îmbutelierii, impregnării etc..

Categories: