Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozite

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A
INCENDIILOR LA DEPOZITE

6.1. Prevederi generale
6.1.1. Construcţiile de depozitare şi în general depozitele de materiale şi substanţe vor avea stabilite categoriile de pericol de incendiu funcţie de natura activităţii desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţelor utilizate, manipulate şi a densităţii sarcinii termice.
6.1.2. Categoriile de pericol de incendiu şi clasa de periculozitate se stabileşte pe zone şi încăperi precum şi independent pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, menţionându-se obligatoriu în documentaţia tehnico-economică.
6.1.3. La realizarea depozitelor aferente clădirilor civile se respectă şi prevederile specifice acestor clădiri.
6.1.4. Înglobarea încăperilor de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile în construcţii de producţie şi în clădirile civile este admisibilă atunci când considerentele funcţionale o impun, cu condiţia să fie îndeplinite condiţiile şi măsurile specifice prevăzute în actele normative.
6.1.5. Este admisă depozitarea diferitelor materiale şi substanţe în aceeaşi încăpere, dacă amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezintă pericol de autoaprindere sau explozie iar în caz de incendiu se pot utiliza aceleaşi produse de stingere.
6.1.6. Depozitele de materiale şi produse pot fi amplasate independent, grupate sau comasate atunci când sunt în construcţii închise şi amplasate numai independent când sunt depozite deschise.
6.1.7. Construcţiile independente de depozitare se amplasează faţă de obiective învecinate la distanţe de siguranţă stabilite în reglementările tehnice de specialitate, sau vor fi compartimentate conform normelor.
6.1.8. Construcţiile depozitelor pe care beneficiarul le consideră importante sau de mare valoare, se recomandă să fie amplasate independent.
6.1.9. La amplasarea depozitelor se are în vedere limitarea posibilităţilor ca un incendiu produs în depozit să pună în pericol construcţii sau instalaţii vecine importante, centre populate, precum şi aprinderea depozitului datorită unui incendiu la un obiectiv învecinat.
6.1.10. Depozitele de materiale şi substanţe combustibile  se amplasează în zone astfel situate încât, pe cât posibil, direcţia vântului dominant să nu fie spre construcţiile vecine, iar când nu este posibil, se iau măsuri de protecţie corespunzătoare.
6.1.11. Depozitele de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone situate mai jos decât construcţiile vecine astfel încât să nu fie posibilă deversarea sau scurgerea lichidelor şi  propagarea incendiului la vecinătăţi, sau se asigură măsuri de protecţie corespunzătoare (diguri, ziduri de protecţie). De asemenea prin amplasarea acestor depozite se vor asigura măsuri şi distanţe de protecţie faţă de cursuri de apă, lacuri, iazuri,  situate în vecinătate.
6.1.12. Depozitarea materialelor combustibile solide împreună cu lichide sau gaze combustibile, de regulă, nu este admisă. Fac excepţie situaţiile admise în normativ.
6.1.13. La depozitarea de materiale şi substanţe care prezintă pericol de autoaprindere, este obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora şi luarea măsurilor de verificare a creşterii temperaturii lor.
6.1.14. Nu se permite  trecerea prin depozite de materiale sau lichide combustibile  sau încăperi  de depozitare, a conductelor care transportă fluide combustibile (gaze, lichide), a celor de încălzire şi ale reţelelor electrice aferente altor consumatori.
Atunci când soluţia se justifică tehnic aceste treceri vor fi  realizate în canalizări proprii închise, cu pereţi incombustibili C0 (CA1) având o rezistenţă la foc corespunzătoare cu condiţiile de separare impuse de depozit.
6.1.15. Pozarea conductelor de apă, a produselor care conţin apă ori pe care poate condensa apa în depozite pentru materiale sau substanţe care reacţionează periculos cu apa, este interzisă.
6.1.16. Materialele şi substanţele combustibile se pot păstra în spaţiile şi încăperile de producţie, numai în cantităţile minime necesare fluxului tehnologic pentru un singur schimb. Depozitarea în cantităţi mai mari se realizează în clădiri proprii, alcătuite, realizate conform normelor în vigoare.
6.1.17. Depozitele vor avea asigurate căi de acces, dimensionate şi realizate încât să asigure limitarea posibilităţilor de propagare a focului şi să permită intervenţia de stingere. Pentru depozitele fără locuri permanente de lucru (vizitabile de max. 8 ori/schimb), nu sunt obligatorii asigurarea căilor de evacuare în caz de incendiu.
6.1.18. Depozitele de materialele sau substanţele combustibile se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor corespunzătoare materialelor şi substanţelor depozitate, precum şi a cantităţii şi importanţei acestora, potrivit prevederilor tehnice de specialitate.

6.2. Depozite închise
6.2.1. Construcţiile închise pentru depozitele de materiale şi substanţe pot fi de gr. I-IV de rezistenţă la foc în funcţie de categoria de pericol de incendiu şi clasa de periculozitatea a materialelor, prevăzute în actele normative de specialitate.
6.2.2. Dacă depozitul este amplasat în construcţii de tip monobloc sau  blindate, este obligatorie şi respectarea prevederilor corespunzătoare acestor tipuri de clădiri.
6.2.3. Construcţiile închise stabilite de beneficiar, în care sunt depozitate materialele, substanţe, produse, obiecte de valoare sau cu risc mare de incendiu, se recomandă să fie compartimentate în arii construite de max. 750 m2 şi echipate cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.
6.2.4. Construcţiile închise de depozite etajate trebuie realizate cu planşee  pline rezistente la foc, astfel realizate încât să împiedice propagarea incendiilor între nivelurile construcţiei. Podurile funcţionale se protejează cu elemente de închidere corespunzătoare.
Fac excepţie depozitele cu platforme de stocare mecanizate, fără locuri permanent de lucru, la care platformele pot fi din materiale incombustibile C0 (CA1) rezistente la foc 15 min. dacă sunt prevăzute instalaţii automate de stingere la fiecare nivel.
6.2.5. Depozitele cu stive mai înalte de 6 m trebuie să îndeplinească condiţiile şi nivelele de performanţă stabilite în reglementările tehnice de specialitate corespunzător densităţii sarcinii tehnice şi pericolului de propagare a focului. De regulă aceste depozite trebuie echipate cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor.
6.2.6. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile din clasa P4 şi P5 de periculozitate, cu aria desfăşurată peste 36 m2 se separă de restul construcţiei cu pereţi incombustibili având rezistenţa la foc în funcţie de densitatea sarcinii tehnice (între 1 oră şi 7 ore). Atunci când sunt amplasate în clădiri cu mai multe niveluri, planşeele incombustibile vor avea o limită de rezistenţă la foc de 1 oră şi 30 min.
Golurile se protejează corespunzător în funcţie de elementul de construcţie străpuns (perete, planşeu) asigurându-se aceeaşi rezistenţă la foc.
6.2.7. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile din clasa P2 şi P3 de periculozitate, cu aria desfăşurată peste 36 m2 se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee incombustibile având limita de rezistenţă la foc de minim 1oră şi 30 min., respectiv 1 oră.
6.2.8. Golurile de circulaţie sau funcţionale se protejează cu elemente având rezistenţa la foc de minim 45 min., echipate cu  dispozitive de închidere automată în caz de incendiu.
6.2.9. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor din clasa P1 de periculozitate se separă faţă de restul construcţiei  cu pereţi şi planşee incombustibile iar golurile de circulaţie sau funcţionare se protejează cu elemente de închidere incombustibile.
În încăperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de periculozitate P3, P4, P5 nu sunt admise spaţii libere pentru birouri, pentru finisarea, încercarea sau repararea produselor depozitate precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile.
Asemenea spaţii se amenajează separat, compartimentate special, iar spaţiile pentru recepţie-expediţie, de regulă se separă în acelaşi mod.
6.2.10. Nu este obligatorie separarea spaţiilor de recepţie-expediţie a depozitelor din clasele P3, P4, şi P5 faţă de depozit dacă se asigură aceleaşi măsuri de siguranţă la foc ca la încăperile de depozitare aferente şi de asemenea, nici la depozitele din clasele de periculozitate P1 şi P2.
6.2.11. Construcţiile supraterane închise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizează din materiale incombustibile, asigurându-se compartimentarea antifoc sau antiex, după caz, pentru încăperile de depozitare cu capacitate maximă 50 m3 de lichide din clasele L I, sau L II (respectiv echivalentul acestora pentru L III şi L IV).
6.2.12. Încăperile pentru depozitarea a maximum 20 m3 lichide combustibile necesare consumului funcţional al instalaţiilor utilitare aferente construcţiei (centrală termică, grup electrogen etc.) precum şi a celor aferente funcţionării unor echipamente (ascensoare, platforme etc.) se separă de restul construcţiei cu elemente incombustibile având o rezistenţă la foc de minimum 2 ore.
6.2.13. Încăperile prevăzut anterior pot avea un gol de acces practicat în elemente de construcţie protejat cu element de închidere rezistent la foc, 45 de minute şi prevăzut cu un prag care să aibă înălţimea stabilită încât să nu fie posibilă scurgerea lichidului în afara încăperii în caz de avarie. Rezervoarele se prevăd cu preaplin şi conducta de aerisire cu opritor de flăcări dispus la exterior. Nu este obligatorie prevederea suprafeţelor de decomprimare sau a dispozitivelor de evacuare a fumului iar dacă se prevede iluminat, acesta va corespunde mediului de montaj.
6.2.14. Depozitele închise cu aria desfăşurată peste 36 m2 pentru materiale şi substanţe combustibile se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului asigurându-se 1 % din aria pardoselii, iar atunci când încăperile sunt de categorie A, B, C şi clase de periculozitate P3, P4, P5 cu aria liberă (fără pereţi interiori) de peste 10.400 m2 se prevăd sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi conform reglementărilor în vigoare.
6.2.15. Depozitele închise pentru materiale şi substanţe combustibile se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementărilor tehnice de specialitate, asigurându-se şi dotarea corespunzătoare cu mijloace tehnice de stingere în caz de incendiu.

6.3. Depozite deschise
6.3.1. Amplasarea şi realizarea depozitelor deschise de materiale şi substanţe combustibile solide, lichide sau gazoase se realizează potrivit prevederilor în vigoare, asigurând limitarea pierderilor în caz de incendiu şi condiţii de intervenţie corespunzătoare.
6.3.2. În cazul depozitelor pe aceeaşi platformă a materialelor şi substanţelor combustibile din sorturi diferite se va asigura dispunerea organizată a acestora astfel încât să nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafeţe mari.
6.3.3. Depozitele deschise de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone mai joase decât obiectele învecinate. Dacă sunt  amplasate mai sus, se iau măsuri care să împiedice pătrunderea lichidelor combustibile la obiectele vecine.
6.3.4. Rezervoarele fără pereţi dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau semiîngropate se prevăd cu cuva de retenţie mărginită de diguri sau pereţi incombustibili continui, care să reziste la  solicitările mecanice şi termice survenite la avarii sau incendii. Cuvele de retenţie se dimensionează să nu permită deversarea lichidelor în afara lor.
6.3.5. Depozitarea lichidelor combustibile în ambalaje sau recipiente se face pe platforme executate din materiale incombustibile, situate deasupra nivelului terenului înconjurător şi prevăzute cu rigole de scurgere.
6.3.6. Depozitele deschise de materiale şi substanţe combustibile se dotează cu mijloace de primă de intervenţie şi se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate.
6.3.7. Pentru accesul şi intervenţia operativă în caz de incendiu, depozitele deschise vor avea accesul pe toate laturile.

6.4. Depozite şi magazii de lichide combustibile (depozit PECO)
6.4.1. Depozitele de lichide combustibile vor fi amenajate în clădiri sau încăperi separate, funcţie de natura produselor şi volumul lor, în rezervoare sau ambalaje corespunzătoare, marcate cu inscripţii privind conţinutul, aşezate pe categorii şi perfectă ordine, lăsându-se spaţii pentru manipulare şi circulaţie.
6.4.2. La lichidele combustibile din clasele I, II de periculozitate se vor lua măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor solare. Rezervoarele supraterane se vopsesc în culori care reflectă razele solare.
6.4.3. Rezervoarele sau instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme vizibile de control al nivelului lichidelor combustibile. Este obligatorie montarea de opritori de flăcări şi supape de respiraţie, conform normelor în vigoare.
6.4.4. Se interzice montarea pe mantalele rezervoarelor, a robinetelor de luat probe sau a sticlelor de nivel neomologate.
6.4.5. Măsurarea nivelelor lichidelor în rezervoare, cisterne etc., se va face numai cu dispozitive executate din materiale care nu produc scântei prin lovire.
6.4.6. La fiecare depozit se va afişa schema din care să rezulte amplasarea rezervoarelor, pozarea conductelor, locul ventilelor de închidere şi mijloacele de stingere a incendiilor.
6.4.7. Se interzice circulaţia persoanelor pe rezervoare, pe podeţe, pe pardoseala caselor de pompe cu încălţăminte care poate provoca scântei capabile să producă aprinderea amestecurilor explozive.
6.4.8. Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanţă mai mică de 40 m de orice instalaţie sau rezervor al depozitului de lichide combustibile, de staţii de pompare, rampe etc..
6.4.9. Rezervoarele trebuie să fie prevăzute cu cuve de retenţie 1/3 din capacitate.
6.4.10. Pentru lucrul cu foc la rezervoarele de depozitare a produselor combustibile se vor respecta următoarele măsuri:
Ø  se goleşte complet rezervorul;
Ø  se închid şi se blochează robinetele de pe toate conductele de legătură ale rezervorului;
Ø  se decuplează rezervorul de toate conductele de legătură;
Ø  se deschid gurile de vizitare de pe mantaua rezervorului şi gurile de lumină de pe capacul rezervorului;
Ø  se efectuează purjarea cu abur şi aerisirea rezervorului;
Ø  se iau probe de gaz pentru analiză;
Ø  se începe lucrul după confirmarea analizelor.
Se interzice utilizarea sculelor care produc prin lovire scântei, la rezervoare şi ambalaje metalice pentru produse petroliere.
6.4.11. Se interzice executarea oricărei lucrări la instalaţiile electrice sub tensiune în timpul manevrării lichidelor pentru produse petroliere.
6.4.12. Curăţarea rezervoarelor de reziduri inflamabile se va face periodic, conform graficului stabilit de către comisia tehnică a unităţii, cu luarea măsurilor de securitate împotriva incendiilor.
6.4.13. Se interzice colectarea în bazine, gropi deschise, improvizaţii pe teritoriul depozitului, a oricăror reziduri de lichid combustibil.
6.4.14. Canalizarea apelor cu reziduri inflamabile trebuie să se facă separat faţă de canalizarea apelor menajere ale clădirilor cu alte destinaţii.
6.4.15. Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele, autocisternele, vagoanele-cisternă, precum şi conductele şi vanele în care se face transportul sau transvazarea, vor fi legate la pământ împotriva electricităţii statice.
6.4.16. Se interzice folosirea ambalajelor din material plastic pentru păstrarea, manipularea sau transportarea produselor inflamabile.
6.4.17. În locurile unde există emanaţii sau concentraţii mari de vapori şi gaze inflamabile, este interzisă folosirea îmbrăcămintei confecţionate din fibre sintetice, care poate produce scântei, capabile să aprindă amestecurile explozive.
6.4.18. La depozitarea vopselelor, lacurilor şi a altor substanţe inflamabile se vor respecta şi instrucţiunile furnizorului.
6.4.19. Vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice.
Nitrolacul se poate depozita împreună cu diluanţii şi white-spirt-ul.
6.4.20. Lacul poliesteric se poate depozita împreună cu bidoanele (de tablă) care conţin lichidul de spălare.
6.4.21. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de polistiren se păstrează la întuneric şi la o temperatură redusă a mediului ambiant.
6.4.22. Este interzisă depozitarea lacurilor poliesterice în depozite amplasate în aer liber sau manipularea violentă a butoaielor sau bidoanelor.
6.4.23. Dacă s-a gelifiat poliesterul într-un butoi, lacul va fi evacuat imediat în exterior şi distrus prin ardere în locuri special amenajate.
6.4.24. Bidoanele sau butoaiele cu lac poliesteric vor fi folosite în ordinea intrării lor în depozit.
6.4.25. Lagărele şi piesele în mişcare ale pompelor de produse combustibile vor fi permanent verificate şi unse pentru evitarea supraîncălzirilor.
6.4.26. Pompele acţionate de motoare cu combustie internă sau de electromotoare neasigurate contra exploziilor vor fi instalate în încăperi separate prin pereţi antifoc, ţevile de eşapament ale motoarelor vor avea dispozitive antiscântei. Conductele de alimentare cu combustibil vor avea robinetele de închidere în exteriorul casei de pompe şi marcate vizibil.
6.4.27. Dezgheţarea instalaţiilor, conductelor, armăturilor, ventilelor, legă-turilor, pompelor prin care circulă lichide sau gaze combustibile se va face numai cu abur, apă caldă, nisip fierbinte sau surse care nu prezintă pericol de incendiu.
6.4.28. Demontările, înlocuirile, reparaţiile şi alte operaţii similare la pompe, ventile etc., care necesită folosirea focului deschis se vor efectua numai după oprirea instalaţiei respective, luarea măsurilor corespunzătoare şi emiterea “Permisului de lucru cu foc”.
6.4.29. Lucrul cu foc deschis la conductele montate în canale se va face numai după ce:
a.      s-a curăţat canalul pentru conducte pe o distanţă de minimum 10 m unde se va lucra cu foc;
b.      s-a golit conducta şi s-a purjat cu abur;
c.       s-au golit conductele vecine celei în lucru;
d.      s-au executat blindaje în amonte şi aval de punctul de lucru.
La instalaţiile de pompare se vor respecta următoarele reguli:
a.      armăturile instalaţiilor, conductele etc., vor fi etanşe, nu se admit furtunuri flexibile sau cu fisuri;
b.      pentru admiterea diferitelor mijloace de transport la încărcare se prevăd manşoane din metale care la lovire nu produc scântei;
c.       la încărcare autovehiculele pentru transport lichide combustibile vor avea asigurată legătura la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice.

6.4.30. În cazul alimentării directe din rezervoare supraterane sau semiîngropate, vehiculele nu se vor apropia la o distanţă mai mică de 10 m faţă de rezervoare.
6.4.31. Etanşeitatea conductelor şi rezervoarelor va fi controlată şi asigurată permanent.
6.4.32. Este interzisă folosirea felinarelor şi altor asemenea mijloace pentru iluminarea depozitelor, rampelor şi staţiilor de încărcare-descărcare.
6.4.33. Digurile şi pragurile de reţinere a produselor petroliere combustibile vor fi realizate din materiale incombustibile etanşe şi să asigure reţinerea întregii cantităţi de lichide.
6.4.34. Orice scurgere de lubrifianţi pe pardoseală va fi îndepărtată imediat cu nisip sau cu cârpe, iar materialele folosite pentru curăţenie vor fi depozitate în cutii metalice închise şi evacuate în locuri special amenajate.
6.4.35. Platformele betonate ale rampelor, depozitelor etc., vor fi prevăzute cu posibilităţi de spălare şi menţinute permanent curate.
6.4.36. Circulaţia locomotivelor pe rampă de cale ferată în timpul încărcării-descărcării produselor combustibile lichide este interzisă. În timpul încărcării-descărcării acestor produse este interzisă circulaţia autovehiculelor cu motoare cu ardere internă în apropierea rampelor.
6.4.37. Viteza  de  mişcare  a  vagoanelor  manevrate  la  rampă  nu  va depăşi 5 km/oră. De asemenea nu se vor tampona aceste vagoane.

6.5. Depozite de recipiente transportabile, cu gaze comprimate sau lichefiate
6.5.1. Recipientele, buteliile folosite pentru transportul gazelor tehnice comprimate vor fi verificate, depozitate, manipulate şi exploatate conform prescripţiilor tehnice elaborate de organele competente (ISCIR).
6.5.2. La ridicarea de la furnizor a buteliilor de oxigen, hidrogen etc., se vor verifica să fie în bună stare şi cu toate elementele componente existente.
6.5.3. Nu se primesc în depozit recipiente la care:
a.      lipsesc poansonările privind data verificării şi scadenţa, capacitatea, posibilitatea de încărcare, greutatea totală a buteliilor, verificarea metrologică etc.;
b.      robinetul cu ventil este defect;
c.       a expirat termenul reviziei periodice;
d.      sunt constatate deteriorări vizibile pe corp;
e.       nu sunt marcate cu vopsea privind gazul pe care îl conţin;
f.       lipsesc inelele de cauciuc pe corp sau capacele de protecţie la ventile.
6.5.4. Depozitarea recipientelor transportabile cu gaze comprimate sau lichefiate se face în construcţii parter, şoproane sau platforme exterioare.
6.5.5. Este interzisă depozitarea buteliilor încărcate cu gaze combustibile sau alte gaze care în amestec pot produce reacţii periculoase sau explozii.
6.5.6. Buteliile care au postament vor fi păstrate vertical, aşezate în grup în boxe sau stelaje, asigurate cu lanţuri sau alte dispozitive cu spaţii de acces între ele. Se vor depozita separat buteliile goale inscripţionate vizibil.
6.5.7. Buteliile fără postament vor fi păstrate în poziţia orizontală pe rame sau stelaje din lemn, fără a se sprijini între ele şi cu ventilele în aceeaşi direcţie.
6.5.8. Depozitarea recipienţilor încărcaţi sau cu încărcătura consumată se va face numai cu capacele de protecţie a robinetelor montate.
6.5.9. Depozitarea recipienţilor în baterii  cu  o capacitate totală de cel mult 800 l se poate face lipit de clădirile industriale, cu excepţia celor din categoria A (BE3a) şi B (BE3b) pericol de incendiu, cu condiţia ca acestea să fie amplasate în încăperi separate de restul clădirii prin pereţi rezistenţi la explozie sau în boxe exterioare situate în dreptul pereţilor plini. În aceste încăperi se va asigura şi decomprimarea în caz de explozie spre exterior.
6.5.10. Este interzisă depozitarea buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune corozivă asupra materialului din care sunt construite recipientele.
6.5.11. Este interzisă depozitarea recipientelor în spaţiile libere de acces, pe scări, culoare, ganguri.
6.5.12. Temperatura în depozit nu va depăşi 400 C. Încălzirea se va face cu instalaţii centrale cu apă caldă, iar buteliile vor fi amplasate la distanţă de siguranţă faţă de elementele acestor instalaţii.
6.5.13. Pe o rază de 10 m în jurul depozitului cu butelii se interzice păstrarea oricăror materiale inflamabile sau uleioase şi executarea de lucrări cu foc deschis.
6.5.14. Este interzis transportul recipientelor cu gaze sub presiune  împreună cu alte materiale sau substanţe combustibile şi periculoase, precum şi transportul de persoane la un loc cu acestea. De asemenea nu se admite transportul acestora în mijloace de transport pentru călători sau în altele neadecvate.
6.5.15. Recipientele, buteliile trebuie să fie ferite de loviri, izbiri şi trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării sau căderii.
6.5.16. Personalul care manipulează buteliile va avea mâinile, îmbrăcămintea şi sculele curate şi fără urme de ulei.

6.6. Depozite de vopsele, lacuri şi solvenţi
6.6.1. Depozitarea materialelor se face, în general, în încăperi separate, după natura lor, în ambalaje rezistente, cu inscripţia şi semnul distinctiv al conţinutului, aşezate în rastele, între care se va lăsa spaţiu liber de manipulare şi circulaţie. Spaţiul de sub rastele trebuie să permită o bună curăţire a pardoselii.
6.6.2. Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor şi altor materiale speciale, inflamabile, este obligatoriu a se respecta instrucţiunile furnizorului. Este interzisă depozitarea acestor materiale în apropierea corpurilor de încălzire şi celor de iluminat.
6.6.3. Vopsele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se vor depozita separat.
6.6.4. Lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul trebuie păstrate la întuneric şi la temperatură  cu 100 C mai redus decât mediul ambiant, iar lichidele inflamabile trebuie ferite de acţiunea razelor solare.
6.6.5. Este obligatoriu a se controla periodic etanşeitatea recipientelor cu materiale inflamabile. În caz de constatare a unor deficienţe în această privinţă, recipientul va fi scos din depozit. Este interzis a se târî  pe pardoseală recipienţii cu materiale inflamabile.
6.6.6. Ambalajele goale de vopsele, lacuri etc., vor fi bine scurse de lichid şi vor fi evacuate din depozit imediat şi cu capacul bine închis. După spălarea cu solvenţii respectivi, se vor depozita la loc ferit de razele solare prevăzut cu placă indicatoare de pericol de explozie. Aceste locuri vor fi amplasate la cel puţin 5 m distanţă de drumuri sau clădiri.
6.6.7. Deschiderea şi închiderea ambalajelor ce conţin materiale inflamabile se va face numai cu scule neferoase pentru a se evita producerea unor scântei.
6.6.8. Este interzisă folosirea sculelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire, la executarea lucrărilor de demontări, montări sau reparaţii în locurile unde există pericolul aprinderii produselor inflamabile.
6.6.9. Dacă se constată că există butoaie în care poliesterul s-a gelifiat, lacul va  fi evacuat imediat în exterior şi distrus prin ardere în loc anume destinat pentru aceasta.
6.6.10. Pentru a se evita gelifierea lacului poliesteric bidoanele sau butoaiele vor fi folosite în ordinea intrării lor în depozit
6.6.11. Transvazarea lor din butoaie în canistre cu capac etanş prevăzute cu inscripţii de recunoaştere, în care se face transportul lichidelor inflamabile la secţiile de producţie nu este permis a se face decât cu pompă de mână şi pâlnie din alamă sau plumb.
6.6.12. Depozitarea butoaielor şi bidoanelor se va face în ordine şi în condiţii care să nu provoace deteriorarea acestora.
6.6.13. Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele ca şi vasele în care se face transvazarea vor fi legate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice. Este interzisă păstrarea în magazie a îmbrăcămintei muncitorilor, a altor obiecte străine sau materiale combustibile.
6.6.14. Orice scurgere de lichid inflamabil pe pardoseală sau prelingere pe rastel, butoi etc., va fi îndepărtată imediat  prin acoperirea cu nisip, respectiv ştergerea  cu cârpe care vor fi evacuate imediat în exterior, unde vor fi  arse în locuri special amenajate.
6.6.15. Instalaţiile electrice, de încălzire şi ventilaţie sau răcire se vor executa conform proiectului şi normativelor în vigoare.

6.7. Depozite de carbid
6.7.1. Butoaiele  de carbid se depozitează în magazii uscate, ferite de umezeală şi inundaţii, bine aerisite. Este interzisă amplasarea depozitelor de carbid la subsolul cladirilor sau în spaţii inundabile.
6.7.2. Butoaiele metalice în care se păstrează carbid vor fi închise ermetic, având inscripţia  “Carbid, a se feri de umezeală“. În depozitele mecanizate, păstrarea butoaielor se poate face în stive suprapuse pe trei rânduri, intercalate cu scânduri cu grosime de 4-5 cm, astfel ca butoaiele să aibă stabilitate şi să se evite rostogolirea lor.
6.7.3. Pardoseala încăperilor pentru depozitarea butoaielor de carbid vor fi cu 0,20 m mai ridicată decât cota încăperilor vecine. Dacă pardoseala nu poate fi înălţată la această cotă, butoaiele vor fi instalate la cota minimă de plus 0,20 m faţă de pardoseala acestor încăperi şi 0,50 m faţă de cota terenului înconjurător.
6.7.4. Este interzis a se depozita butelii cu gaze sub presiune împreună cu butoaiele de carbid.
6.7.5. Se interzice  trecerea conductelor de apă de canalizare sau de încălzire prin încăperea depozitului de carbid ori prin pereţii şi planşeul  acestora.
6.7.6. Se interzice deschiderea butoaielor de carbid cu flacără sau cu scule care pot produce  prin lovire scântei, pentru această operaţie se vor folosi numai scule din metale neferoase şi care să nu conţină cupru în aliaj peste 65 %.
6.7.7. Se interzice manipularea bruscă a butoaielor cu carbid pentru a nu se produce scântei între bulgării de carbid solidificaţi din interiorul butoiului, unde, din cauza conţinutului inevitabil de aer există întotdeauna un amestec explozibil.
6.7.8. Butoaiele avariate în timpul transportului trebuie golite imediat în alte ambalaje care se pot închide ermetic.
6.7.9. Nu este permisă depozitarea carbidului la locul de sudură, în subsoluri sau demisoluri.
6.7.10. Se interzice introducerea oricărui fel de lichid  fie combustibil sau necombustibil în magaziile destinate depozitării carbidului.
6.7.11. Uşa depozitului va fi marcată cu inscripţii care interzic folosirea focului deschis, a apei, precum şi cu indicator de avertizare în ceea ce priveşte pericolul de explozie.
6.7.12. Butoaiele golite vor fi curăţate perfect de praful de carbid, după care se vor umple cu apă, se vor spăla bine şi numai după efectuarea acestor operaţii vor fi depozitate în locurile stabilite.
6.7.13. Se interzice utilizarea focului deschis, a corpurilor incandescente sau a surselor care produc scântei în apropierea depozitului de carbid.
6.7.14. Butoiul deschis se va ţine acoperit cu capac, etanş la apă, ale cărui margini trebuie să depăşească gabaritul butoiului.
6.7.15. La transportul carbidului se vor lua măsuri de protecţie împotriva umidităţii.
6.7.16. Cantităţi până la 2000 kg carbid pot fi depozitate în încăperi separate prin pereţi cu limită de rezistenţă la foc de minimum 3 ore având ieşirea direct în exterior.
În locurile care vin în contact cu acetilena este interzisă folosirea sculelor cu un conţinut mai mare de 65% cupru, precum şi a celor care produc scântei prin lovire.

6.8. Depozite de cărbuni
6.8.1. Depozitarea cărbunilor se va face pe sorturi şi în grămezi. Dimensiunile grămezilor sunt condiţionate de modul de exploatare a depozitului, de felul cărbunelui, de durata de depozitare, precum şi de felul de aşezare al straturilor. În depozit se vor monta tăbliţe indicatoare cu  cantitatea şi data depozitării.
6.8.2. Platformele pe care se depozitează cărbunii trebuie să fie bine bătătorite pentru a evita amestecarea cărbunilor cu pământul. Ele nu trebuie să permită infiltrarea apei în masa cărbunilor, în acest scop fiind necesară amenajarea unor pante înclinate spre exterior, de minim 3 grade.
6.8.3. Se va evita amestecarea grămezilor de cărbuni cu plante, aşchii de lemn, turbă, fragmente de conducte metalice sau alte deşeuri. Nu este admisă depozitarea cărbunilor pe platformă de lemn sau asfalt.
6.8.4. Aşezarea cărbunilor în grămezi  se face în straturi de aproximativ 50 cm care se tasează folosindu-se diverse mijloace. Suprafaţa grămezilor trebuie acoperită cu un strat de cărbune fărâmiţat şi bine bătătorit pentru a nu permite pătrunderea aerului în interior. Marginile grămezilor trebuie bine taluzate.
6.8.5. Se recomandă stropirea grămezilor de cărbune fărâmiţat cu soluţie foarte diluată de sulfat de amoniu, pentru a diminua creşterea temperaturii în straturi.
6.8.6. Temperatura în straturile grămezilor de cărbuni va fi în permanenţă supravegheată şi controlată pentru a se evita astfel formarea focarelor prin autoaprindere şi propagarea arderii în masa cărbunilor.
6.8.7. În momentul în care se constată  o temperatură  mai mare de 600 C în grămada de cărbuni, aceasta se desface şi se dă imediat în consum. La depozitele mecanizate ca şi cele nemecanizate de cărbuni presaţi trebuie să se prevadă platforme  de rezervă în suprafaţă de minim 5% din suprafaţa totală a grămezilor pentru desfacere, împrăştiere şi răcirea cărbunilor autoaprinşi.
6.8.9. Dacă depozitarea cărbunilor se face sub şoproane, se va evita contactul între elementele combustibile ale construcţiei şi cărbuni.

6.9. Depozite de butelii
6.9.1. Transportul buteliilor  pline sau goale de la staţia de îmbuteliere la punctul de desfacere şi invers, se realizează prin grija staţiei de îmbuteliere sau a societăţilor autorizate de aceasta, cu mijloace de transport amenajate corespunzător.
6.9.2. Aprovizionarea cu butelii a depozitului se va face doar pe timpul zilei dacă nu este prevăzut cu instalaţie de iluminat.
Nu se va stoca o cantitate mai mare de GPL decât cea pentru care a fost autorizat punctul de desfacere.
6.9.3. Descărcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzător va începe numai după oprirea motorului şi asigurarea mijlocului de transport cu frâna de siguranţă, în prezenţa conducătorului auto sau a delegatului care îl însoţeşte.
6.9.4. Se verifică – la fiecare butelie următoarele:
û existenţa etichetei de control garanţie;
û dacă are capacul de protecţie montat şi operabil, astfel încât prin demontare să se poată realiza celelalte controale;
û dacă are robinetul închis;
û dacă are montată piuliţa înfundată din plastic;
û are termenul de verificare periodică ISCIR;
û nu prezintă  urme de striviri sau deformări;
û nu prezintă scăpări de gaze detectabile de operatori (nu se încearcă scăpările cu flacără).
6.9.5. Buteliile de stivuiesc pe maximum 2 rânduri dacă nu sunt prevăzute cu rafturi speciale.
6.9.6. Buteliile goale vor fi depozitate separat având robinetele închise, curate şi cu capacele de protecţie montate. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate, celor care sunt aduse cu robinetele deschise li se închid robinetele şi sunt însemnate, astfel încât la staţia de îmbuteliere să se poată lua măsurile corespunzătoare.
6.9.7. În  depozit, temperatura suprafeţelor buteliilor nu trebuie să depăşească 400 C.
6.9.8.  Depozitele de butelii nu vor fi amenajate în spaţii cu mediu coroziv pentru materialul buteliilor.
6.9.9. Buteliile cu GPL se amplasează la distanţe de siguranţă şi ferite de sursele de foc.
Se va căuta reducerea posibilităţilor de acces a persoanelor străine, iresponsabile, prin îngrădire şi închidere corespunzătoare.
6.9.10. În interiorul depozitelor de GPL şi pe o distanţă de 3 metri în jurul lor se interzice depozitarea oricăror obiecte sau materiale combustibile sau incombustibile (lemne, produse vegetale, textile, ambalaje, metale, materiale diverse).
6.9.11. În interiorul depozitelor şi pe o distanţă de 10 metri în jurul acestora se interzice depozitarea buteliilor cu alte  gaze (oxigen, acetilenă, amoniac) şi  a unor ambalaje  cu produse petroliere lichide (butoaie, bidoane, canistre); se exceptează stingătoarele cu praf şi CO2 din dotarea depozitelor.
6.9.12. Se interzice fumatul şi efectuarea  lucrărilor cu foc  deschis la mai puţin de 10 m de depozit.
6.9.13. Nu se permite livrarea de butelii pe timpul nopţii dacă depozitul nu este prevăzut cu instalaţie de iluminat corespunzătoare.
6.9.14. Se interzice  orice intervenţie la butelii în incinta depozitului, cum ar fi repararea robinetelor, înlocuirea robinetelor, transvazarea conţinutului buteliilor, reparaţii la fanta buteliei etc..
6.9.15. Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de protecţie prevăzut de reglementările în vigoare

6.10. Depozite de mărfuri en-gross
6.10.1. La depozitarea materialelor se va ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora (gradul de periculozitate, sensibilităţi la căldură, fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de aprindere etc.).
6.10.2. Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul  spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente, vor fi organizate pe stive, grupe, secţii sau sectoare în aşa fel încât să se asigure spaţiile de siguranţă şi acces între stivele de mărfuri, căile de acces pentru  folosirea maşinilor  şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu.
6.10.3. Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de depozitare vor fi delimitate şi marcate.
6.10.4. Stivele de mărfuri şi rafturile pentru depozitarea mărfurilor vor fi dispuse astfel încât spaţiile de siguranţă sau acces să corespundă cu poziţia pe verticală a corpurilor de iluminat. Acolo unde nu este posibil acest lucru se va păstra un spaţiu de siguranţă de cel puţin 0,50 m de la limita superioară a stivelor de mărfuri şi până la nivelul corpurilor de iluminat.
Rafturile combustibile trebuie ignifugate.
În interiorul spaţiilor de depozitare se va păstra în permanenţă ordine şi curăţenie perfectă.
6.10.5. Toate deşeurile provenite din ambalaje  (scânduri, talaş, rumeguş, hârtie, sticlă, textile etc.), vor fi adunate imediat şi evacuate în locuri special amenajate şi asigurate împotriva incendiilor.
6.10.6. Ferestrele depozitelor de mărfuri şi materiale situate la parter, demisol sau subsol vor fi asigurate cu gratii de fier şi plasă de sârmă rezistentă pentru împiedicarea pătrunderii în interior a resturilor de ţigări sau chibrituri.
6.10.7. Operaţiile scriptice, în afara celor stricte  pentru gestiune se vor executa în încăperi separate sau izolate faţă de spaţiul de depozitare.
6.10.8. Utilajele şi aparatele electrice sau mecanice  folosite în depozite pentru descărcarea, încărcarea sau preambalarea mărfurilor vor fi verificate cel puţin o dată la începutul fiecărui trimestru, conform instrucţiunilor tehnice respective.
6.10.9. Se interzice folosirea în depozite a reşourilor şi radiatoarelor electrice precum şi a lămpilor electrice defecte sau  neasigurate cu globuri sau grătare de protecţie.
6.10.10. Se interzice păstrarea lichidelor inflamabile destinate curăţeniei, (motorină, petrol, petrosin) în depozite sau în încăperile unde există pericol de incendiu.
Personalul depozitului va supraveghea în permanenţă materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii în contact cu alte materiale.
6.10.11. Se va interzice cu stricteţe aprinderea şi utilizarea focurilor de orice natură, precum şi fumatul cu excepţia locurilor special amenajate.
6.10.12. Lucrările de sudură  se vor executa doar în cazuri excepţionale, pe bază de permis de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
6.10.13. Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat ale depozitelor de mărfuri vor fi executate conform normelor în vigoare.
6.10.14. Corpurile de iluminat din depozitele de mărfuri combustibile vor fi asigurate du globuri, iar acolo unde există pericolul loviturilor mecanice, corpurile de iluminat vor fi prevăzute şi cu grilaje de protecţie.
6.10.15. Se interzice compartimentarea spaţiilor sau suprafeţelor  de depozitare prin despărţituri improvizate din ambalaje sau alte materiale combustibile.
6.10.16. Este interzisă încălzirea spaţiilor de depozitare cu sobe fără acumulare de căldură, şemineuri cu foc deschis, reşouri, radiatoare electrice sau cu gaze.
6.10.17. Este interzisă blocarea căilor de evacuare cu mărfuri sau ambalaje.

Categories: