Reguli şi măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în industria de prelucrare a lemnului

REGULI ŞI MĂSURI  PENTRU PREVENIREA  ŞI STINGEREA
INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

5.1. Prevederi Generale
5.1.1. În toate unităţile în care au loc procese de prelucrare a lemnului, în afară de măsurile de mai jos se vor respecta cu rigurozitate şi normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
5.1.2. Prevederile din aceste norme sunt valabile pentru mai multe categorii de unităţi de prelucrare şi industrializare  a lemnului (depozite, fabrici de cherestea, mobilă, tapiserii, ateliere de tâmplărie, fabrici de făină de lemn, uscătorii, parchete, placaje, panele, furnire PAL, PAF, PFL, lăzi, uşi, ferestre, depozite şi magazii aferente acestora, ateliere mecanice etc.) în care se găsesc secţii de fabricaţie de acest gen.
Pentru produsele, tehnologiile şi instalaţiile noi, care se vor introduce în viitor, se vor elabora, după caz, măsuri suplimentare corespunzătoare de prevenire şi stingere a incendiilor.
5.1.3. Liniile de fabricaţie, maşinile şi orice echipament auxiliar vor fi exploatate cu respectarea strictă a tehnologiei, a instrucţiunilor specifice ale furnizorului şi proiectantului, care vor fi folosite şi la instructajul personalului ce le utilizează.
Utilajele în curs de experimentare vor fi puse sub supraveghere specială în timpul funcţionării. Liniile de fabricaţie şi maşinile nu se vor porni, deservi şi opri decât de personal anume instruit şi desemnat.
Este interzis a se folosi scule de lucru uzate sau necorespunzătoare, precum şi orice utilaje defecte sau improvizate.
5.1.4. Schimbările de tehnologii, instalaţii, modificări şi adaptări ale acestora, se vor face cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
5.1.5. Pentru fabricile sau secţiile din cadrul obiectivelor de prelucrare sau industrializare a lemnului, cu procese tehnologice specifice altor sectoare de activitate decât celor de prelucrare a lemnului, se vor respecta şi normele de prevenire şi stingere  specifice  profilului de activitate în care se încadrează tehnologiile respective.
5.1.6. Periodic la intervale de o săptămână şi ori de câte ori este necesar se va curăţi praful combustibil şi rumeguşul de pe maşini, instalaţii, construcţii.
5.1.7. În curtea obiectivelor şi în spaţiile dintre construcţii este obligatorie păstrarea, curăţeniei, înlăturarea gunoaielor menajere, care conţin substanţe combustibile, a rumeguşului, a prafului etc..
5.1.8. Este interzisă depozitarea (chiar şi în mod provizoriu) a materialelor combustibile, lângă pereţii construcţiilor. De asemenea se va înlătura pericolul de propagare a incendiilor din exterior în interiorul construcţiilor.
Pentru accesul la intervenţie în cazul  stingerii incendiilor se vor păstra libere căile de acces.
5.1.9. Fumatul este interzis pe întreg teritoriul unităţilor de prelucrare a lemnului, cu excepţia locurilor marcate şi amenajate în acest scop.
Locurile pentru fumat vor fi marcate cu tăbliţe vizibile, cu inscripţia “LOC PENTRU FUMAT” şi vor fi prevăzute cu lădiţe metalice cu nisip sau vase cu apă, în scopul colectării şi stingerii resturilor de ţigări şi a chibriturilor aprinse.
Locurile pentru fumat se vor amenaja numai în spaţiile libere, amplasându-se  la distanţe corespunzătoare evitării pericolului de incendiu.
5.1.10. Accesul persoanelor străine în spaţiile de producţie şi depozitare este interzis, fără aprobare.
5.1.11. Este interzis accesul cu foc deschis în spaţiile de producţie şi depozitare. Diversele lucrări periculoase: sudură, tăierea cu flacără, topirea bitumului etc. sau lucrări care produc căldură sau scântei, găurire, ciocănire etc., vor fi executate numai cu “PERMIS DE LUCRU CU FOC

5.2. Depozite de material lemnos
5.2.1. Capitolul de faţă cuprinde norme specifice pentru depozitele de material lemnos (materii prime, produse industrializate şi deşeuri) din cadrul tuturor obiectivelor şi se aplică la:
þ  depozitele de buşteni;
þ  depozitele de sortimente scurte de lemn (lobde, lemn de foc, lemn rotund etc.);
þ  depozite de deşeuri mărunte (rumeguş, praf de lemn, aşchii, tocătură de lemn, deşeuri de furnir, coaje etc.). Normele se aplică atât la depozitele deschise cât şi la cele amenajate sub şoproane şi indiferent de modul de depozitare (stivă, vrac etc.).
Pentru depozitarea diverselor materiale lemnoase (tocătură, rumeguş, aşchii, praf de lemn) în silozuri, buncăre, staţii de filtrare, se vor respecta şi prevederile normelor generale referitoare la instalaţiile de exhaustare şi transport pneumatic.
5.2.2. Materialul lemnos: buşteni, cherestea, lobde, rămăşite, tocătură, crăci, rumeguş, etc. se depozitează în stive sau halde pe grupe, secţii, sectoare, cu distanţă de siguranţă între ele, în conformitate cu normativul cu privire la distanţele de amplasare a depozitelor de materiale lemnoase şi a halelor de prelucrare a lemnului faţă de sursele de incendii (linii CFR, centrale termice etc.).
5.2.3. Drumurile şi spaţiile de siguranţă din depozite nu vor fi blocate cu materiale; ele vor fi astfel întreţinute încât să asigure accesul maşinilor de intervenţie pentru stingerea incendiilor, în orice anotimp.
5.2.4. Teritoriul depozitului va fi clar delimitat (de drumuri de acces, garduri, etc.).
5.2.5. Teritoriul depozitului, inclusiv o zonă de cel puţin 25 m în jur, va fi curăţat periodic de deşeuri, vegetaţie uscată sau alte materiale combustibile.
Solul  nebetonat sau nepietruit din incinta depozitelor se va stropi cu var pentru a se împiedica creşterea vegetaţiei.
5.3.6. Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrărilor cu foc deschis (sudură,  topirea bitumului sau a asfaltului, încălzirea cu flăcări a conductelor, etc.).
5.2.7. Asemenea lucrări se pot admite în cazuri excepţionale, numai pe bază de “PERMIS DE LUCRU CU FOC”, cu luarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe toată durata lucrării (stabilirea razei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrului etc.).
5.2.8. La sosirea la rampa de descărcare a mijlocului de transport cu material lemnos se va controla dacă încărcătura nu prezintă un focar ascuns de incendiu.
5.2.9. Locurile de acces în depozite vor avea tăbliţe avertizoare pe care se va scrie: “Interzis accesul  cu foc deschis în depozit
5.2.10. Se interzice accesul în depozite a mijloacelor de transport cu motoare cu ardere internă care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi cu  tobe de eşapament  defecte sau fără dispozitive para-scântei : scurgerile în depozit se vor îndepărta imediat prin acoperire cu nisip, măturarea şi evacuarea acestuia în afara depozitului. Este interzisă efectuarea oricărei lucrări de reparaţie a mijloacelor de transport pe teritoriul depozitului.
5.2.11. Deşeurile de lemn şi materiale rezultate la curăţirea locurilor de muncă, ce sunt îmbibate cu ulei, lacuri sau substanţe uşor combustibile sau inflamabile se vor îndepărta zilnic. Ele nu se vor depozita ci vor fi selectate astfel ca să nu existe posibilitatea producerii de reacţii chimice între substanţele  cu care sunt impregnate, în funcţie de cantitatea zilnică rezultată, se vor depozita în lăzi de metal, cu capac sau pe platforme  împrejmuite cu panouri pline, confecţionate din materiale necombustibile.  Lăzile sau platformele vor fi amplasate la o distanţă corespunzătoare faţă de depozitele deschise de materiale inflamabile sau combustibile, ţinându-se seama de direcţia şi intensitatea vânturilor dominante. Săptămânal, deşeurile vor fi evacuate din locurile de depozitare. Arderea acestor deşeuri în sobe sau în cazane este interzisă.
5.2.12. Pe teritoriul depozitelor este interzisă descărcarea, manipularea sau depozitarea altor substanţe sau  materiale combustibile decât cele lemnoase (motorină, păcură, lubrifianţi, lacuri, vopsele, diluanţi etc.).
5.2.13. Se interzice depozitarea rămăşiţelor de  lemn pe instalaţiile electrice, motoare, cutii de conexiuni, tablouri de comandă etc. care deservesc depozitul.
5.2.14. Legăturile electrice ale motoarelor şi instalaţiilor electrice din incinta depozitelor se vor controla periodic, înlăturându-se toate  defecţiunile care pot provoca supraîncălziri, scurtcircuite, scântei electrice (contacte şi legături defecte, deteriorări ale izolaţiei conductoarelor, acoperirea conductoarelor cu deşeuri, supraîncărcarea  accidentală a  circuitelor etc.).
5.2.15. Teritoriul depozitului trebuie asigurat  în permanenţă cu iluminat pe timp de noapte şi supravegheat mai ales pe timp de secetă, de căldură şi vânturi mari, fiind interzisă folosirea în depozit  a iluminatului cu flacără deschisă.
5.2.16. Se va asigura în permanenţă funcţionarea la parametri a reţelei de apă sau a bazinelor în cazul existenţei acestora sau asigurarea de recipiente cu apă, de mijloace de primă intervenţie etc..

5.3. Fabrici de cherestea
5.3.1. Pentru depozitul de materie primă se vor respecta instrucţiunile de la Capitolul “Depozite” (5.2).
5.3.2. Înainte de a se introduce buştenii în hala de fabricaţie, vor fi examinaţi atent sau trecuţi prin detectoare de  metal pentru a depista şi îndepărta eventualele corpuri metalice, a pietrişului şi nisipului.
5.3.3. Scurgeri de uleiuri amestecate cu praf sau rumeguş se vor înlătura după fiecare schimb de lucru.
5.3.4. Instalaţiile de transport al rumeguşului (transportoare cu bandă sau cu racleţi, transportoare pneumatice), trebuie să funcţioneze permanent pentru a evita aglomerările de deşeuri. În caz de nefuncţionare  a instalaţiilor de transport, se vor lua măsuri  pentru evacuarea manuală a rumeguşului.
5.3.5. Săptămânal, se va curăţa praful depus pe utilaje, instalaţii, pereţi, grinzi, fermele construcţiei  halei de fabricare a cherestelei, inclusiv  a subsolului.
5.3.6. Halele  de gatere a căror construcţie este din lemn, o dată la doi ani  se vor ignifuga.
5.3.7. Ungerea lagărelor  utilajelor se va face pe baza unui grafic stabilit conform cărţii tehnice a utilajelor.
5.3.8. Se interzic aglomerările  şi stocurile  în hale, a materialului lemnos peste cantităţile normale şi necesare desfăşurării procesului tehnologic.
5.3.9. Deşeurile rezultate din fabricaţie (calote, şipci etc.)  vor fi  evacuate în mod permanent.
5.3.10. Transportul materialelor lemnoase: buşteni, cherestea, şipci, rumeguş la şi de la hala de gatere se va face cu grijă, evitându-se împrăştierea de resturi de prelucrare  şi rumeguş în hală sau pe căile de circulaţie.
5.3.11. În şopronul de sortare a cherestelei se vor evita aglomerările de material lemnos, peste cantităţile necesare desfăşurării procesului de producţie. Coaja rezultată în şopronul de  sortare  a cherestelei se  va evacua zilnic.
5.3.12.  Se interzice accesul  în şopronul de sortare (pentru preluarea pachetelor de cherestea şi transport în depozit) a mijloacelor de transport cu ardere internă, care prezintă scurgeri de carburanţi, cu tobe de eşapament defecte, sau cu orice alte defecte ce ar putea provoca incendii.

5.4. Uscătorii
5.4.1. Uscătoriile şi spaţiul din jurul acestora vor fi menţinute permanent în stare curată. Se interzice depozitarea materialului lemnos pe căile  vagonetelor  sau pe calea podului transportor. Căile de acces ale maşinilor de intervenţie vor fi menţinute libere.
5.4.2. Se interzice a se monta instalaţii electrice în interiorul spaţiilor de uscare. Pentru iluminat se vor prevedea prize pe pereţii exteriori, în vederea utilizării de lămpi portative. Reţeaua electrică respectivă trebuie să aibă tensiunea de 24 V.
5.4.3. Toate  instalaţiile de uscare  vor fi construite şi exploatate pe bază de proiecte şi instrucţiuni emise de furnizori.
5.4.4. Toate  tipurile de uscătorii vor fi prevăzute cu aparate, sisteme, termometre pentru controlul temperaturii agentului termic folosit şi al aerului în circulaţie.
5.4.5. Lucrările de reparaţii-întreţineri se vor face numai cu camerele  răcite  fiind interzisă funcţionarea  ventilaţiei pe perioada operaţiei de sudură.
5.4.6. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu şi explozie la instalaţiile de uscare, ce se protejează în interior contra corodării părţilor metalice şi pentru impermeabilizarea pereţilor cu vopsea anticorozivă se vor lua următoarele măsuri:
þ  aplicarea substanţei de protecţie se va face numai în perioada de revizie, după evacuarea materialului lemnos pe suprafeţe bine curăţate şi uscate, respectând instrucţiunile furnizorului pentru aceste substanţe;
þ  instalaţia va fi repusă în funcţiune numai după uscarea completă a vopselei şi după o ventilaţie prealabilă, care să asigure evacuarea vaporilor de  solvenţi;
þ  pe durata aplicării şi uscării vopselei  uşile şi ferestrele încăperii în care sunt instalaţiile vor fi închise.
5.4.7. Instalaţia electrică, temperatura  cuptoarelor electrice, a lagărelor se vor verifica periodic pentru a evita supraîncălzirea acestora.
5.4.8. Accesul la vanele de închidere ale conductelor de agenţi termici şi la întrerupătoarele electrice  ale ventilatoarelor trebuie să fie în permanenţă libere.
5.4.9. Lagărele vagonetelor de manipulare vor fi  unse o dată pe lună cu unsori având temperatura de picurare prescrisă în cartea tehnică  a instalaţiei,  cu care ocazie se va  verifica starea lagărelor, remediindu-se  defecţiunile  şi înlăturându-se  eventualele scurgeri de ulei de pe pardoseala instalaţiei.
5.4.10. Vagoanele  înainte de introducerea în instalaţie vor fi bine curăţate de praf.
5.4.11. În spaţiul instalaţiilor de uscare, materialul va fi depozitat pe vagonete, fiind interzisă staţionarea acestora în faţa uscătoriilor pe podul transportor.
5.4.12. Uscătoriile se vor curăţa după cum urmează:
þ  deşeurile de lemn şi praful se colectează şi evacuează  din instalaţie după fiecare şarjă;
þ  conductele, registrele, bateriile de încălzire vor fi curăţate înainte de fiecare încărcare.
5.4.13. Se va asigura supravegherea  permanentă în toate cele 3 schimburi a instalaţiilor de uscare, prin persoane calificate corespunzător care au şi sarcina unei întreţineri normale, conform instrucţiunilor furnizorului.
5.4.14. În caz de incendiu la instalaţiile în funcţiune, uşile se vor închide sau se vor menţine închise, se vor opri ventilatoarele, se închide încălzirea şi se va deschide  conducta de abur pentru umezire, injectându-se astfel în instalaţie abur pentru înăbuşirea incendiului.
La oprirea lucrului, vagonetele cu material lemnos vor fi evacuate din spaţiul uscătoriilor, depozitându-se în spaţiul de acumulare.

5.5. Ateliere pentru prelucrarea lemnului
5.5.1. Utilajele şi dispozitivele folosite pentru ascuţirea pânzelor de fierăstraie,  a cuţitelor maşinilor de prelucrare a lemnului, polizoarele şi alte utilaje care pot provoca scântei, vor fi amplasate în încăperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.
5.5.2. Se interzice folosirea focului deschis, a lămpilor de benzină sau petrol pentru încălzirea cleiului în secţiile  de prelucrare a lemnului. Această operaţie se va executa  în recipiente încălzite cu abur sau apă supraîncălzită.
5.5.3. Se admite folosirea focului deschis  pentru încălzirea cleiului numai în ateliere mici, cu o suprafaţă mai mică de 300 m2, prin respectarea  următoarelor condiţii:
a. dacă încălzirea se face cu reşouri electrice  acestea vor fi fixate rigid pe un suport din material incombustibil, cu înălţimea de minim 0,80 m, izolat cu azbest, fiind interzisă utilizarea pentru racordarea la reţea a cablurilor neizolate sau a altor conductoare electrice improvizate;
b. dacă încălzirea  se face cu gaze naturale sau lichefiate, arzătoarele vor fi fixate şi protejate ca la aliniatul precedent. Amplasarea buteliilor se face într-un loc ferit de căldură şi pe cât posibil ventilat;
c. amplasarea  reşourilor electrice  sau a arzătoarelor cu gaz se va face la o distanţă de minim 1,5 m de orice  material combustibil.
5.5.4. Materialul lemnos, înainte de a fi introdus pentru prelucrare în maşini, va fi examinat cu grijă pentru înlăturarea eventualelor  bucăţi de metal înglobat (schije, cuie, sârmă, scoabe etc.).
5.5.5. Instalaţiile  electrice de iluminat şi forţă vor fi executate în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, verificarea, exploatarea şi întreţinerea  acestora se va face numai de către  personal calificat.
5.5.6. Încălzirea atelierelor pentru prelucrarea lemnului se va face  cu instalaţii de încălzire centrală (apă caldă, abur, aer cald etc.) cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare, privind executarea lor şi aşezarea materialelor combustibile faţă de elementele instalaţiei.
În atelierele mici cu suprafaţă până la 300 m2 pot fi utilizate şi sobe obişnuite cu acumulare de căldură (teracote) executate astfel ca uşiţele de alimentare să fie amplasate în afara acestor încăperi.
5.5.7. Se interzice folosirea sobelor fără acumulare de căldură (sobe metalice de orice fel) şi a radiatoarelor electrice  indiferent de tipul lor.
5.5.8.  Se interzice aşezarea şi  uscarea materialelor combustibile pe sobe  sau corpuri de încălzire.
5.5.9. Materialul lemnos se va introduce în ateliere numai în cantităţile strict necesare ce urmează a fi prelucrat  în schimbul  respectiv.  Acesta se va stivui în mod ordonat, pe platforme, cărucioare, transportoare, palete, grinzi de podea etc., lăsându-se libere căile de acces şi evacuare, respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.
5.5.10. La sfârşitul fiecărui schimb, deşeurile de material lemnos (praf de lemn, rumeguş, talaş etc.) vor fi colectate şi evacuate în afara atelierului, în locuri ce se vor stabili în acest scop, cu respectarea  normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în cazul în care  acumulările sunt mari şi blochează căile de acces, evacuarea trebuie făcută de mai multe ori într-un schimb.
5.5.11. În atelierele de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea, transportul şi manipularea lichidelor inflamabile sau explozive, cu excepţia celor strict necesare procesului de lucru şi nu mai mult decât pentru un schimb de lucru.  Lichidele combustibile se vor păstra în ambalaje închise etanş.
5.5.12. Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se vor păstra în locuri special  amenajate, ferite de orice sursă de foc sau de încălzire.
5.5.13. Executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, lipire, este permisă numai  pe bază de “PERMIS  DE LUCRU CU FOC” şi după luarea măsurilor de curăţire a locului, protejare, stropire cu apă, asigurarea cu mijloace de stingere şi sub strictă supraveghere.
5.5.14. La terminarea programului de lucru, şeful de atelier nu va părăsi atelierul  până nu va asigura:
ü  curăţirea utilajelor şi a locurilor de muncă;
ü  evacuarea tuturor deşeurilor;
ü  deconectarea de sub tensiune a tuturor maşinilor şi dispozitivelor electrice;
ü  oprirea tuturor utilajelor;
ü  punerea în funcţiune, acolo unde există, a iluminatului de siguranţă;
ü  întreruperea instalaţiei electrice şi de iluminat de la tabloul principal al atelierului;
ü  închiderea tuturor geamurilor şi a uşilor.
5.5.15. Se interzice fumatul în atelierele pentru prelucrarea lemnului.
5.5.16. Utilajele pentru prelucrarea lemnului vor fi prevăzute cu instalaţii de exhaustare a prafului, rumeguşului etc..
5.5.17. Utilajele pentru şlefuirea uscată în alb a lemnului vor avea sistem de exhaustare separat faţă de restul utilajelor de prelucrare a lemnului, fiind interzisă colectarea comună a talaşului, rumeguşului cu praful de lemn.
5.5.18. Pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit în aceste ateliere se vor lua  următoarele măsuri:
ü  se va opri sistemul de ventilaţie, se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică de iluminat  şi forţă;
ü  se va acţiona asupra materialelor  incendiate cu stingătoarele din dotare, cu apă, nisip etc.;
ü  concomitent cu stingerea se va organiza şi evacuarea  utilajelor, materialelor etc..
5.5.19. Se interzice blocarea cu materiale sau unelte de lucru a căilor de acces din ateliere.

5.6. Ateliere de vopsitorie şi finisaj
5.6.1. Încăperile pentru degresare, preparare, vopsire, grunduire, lăcuire etc., vor fi prevăzute cu sisteme de ventilaţie corespunzătoare. Evacuarea gazelor din ateliere se face printr-un sistem dublu de ventilaţie: unul pentru evacuarea aerului viciat şi altul pentru introducerea aerului proaspăt, instalaţii care vor fi separate faţă de instalaţiile de ventilaţie ale celorlalte ateliere.
5.6.2. Sistemul de ventilaţie se pune în funcţiune cu 10 minute înainte  de începerea lucrului şi se menţine în funcţiune 15 minute după terminarea lui.
5.6.3. Instalaţia de iluminat, ventilaţie şi cea de forţă, motoarele şi restul utilajelor vor fi de tip antiex.
5.6.4. Încălzirea acestor spaţii se face numai prin sistem de încălzire centrală cu abur de joasă presiune, apă sau aer cald. Elementele de încălzire vor fi  cu suprafeţe netede şi vor fi protejate împotriva depunerilor de vopsea, lac, grund, praf etc..
5.6.5. Pardoselile acestor spaţii vor fi rezistente la foc, netede, din materiale care să nu producă scântei, lipsite de rosturi şi uşor de curăţat.
5.6.6. În depozitul tampon al atelierului nu se vor păstra concomitent materiale de vopsit, acizi, baze sau alte substanţe chimice, împreună cu praf de aluminiu ori substanţe de vopsit în ambalaje deschise.
5.6.7. Spaţiile periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate vizibil cu indicatoare  de securitate.
5.6.8. Înlăturarea crustei de vopsea lac de pe utilaje, conducte, pereţi, pardoseli, se va face cu scule care nu produc scântei, apă caldă sau abur, resturile rezultate din această operaţie se vor colecta în vase metalice închise, se vor distruge în locuri special amenajate, fiind interzisă arderea în sobe, cazane, cuptoare etc..
5.6.9. Lucrările de intervenţie şi reparare, revizii a utilajelor, instalaţiilor, se vor executa numai după ventilarea spaţiului şi după evacuarea tuturor materialelor.
5.6.10. La terminarea lucrului, instalaţiile se vor opri, goli şi spăla, cârpele folosite se vor păstra în cutii metalice închise.
5.6.11. Îmbrăcămintea va fi din fire de bumbac şi se va păstra în afara atelierului, în dulapuri metalice.
5.6.12. La sfârşitul fiecărei săptămâni se va executa o curăţenie generală a atelierelor (conducte, cabine, pereţi, pardoseli, corpuri de încălzire, de iluminat, cărucioare etc.).
5.6.13. Transportul, păstrarea vopselelor, lacurilor, grundurilor, diluanţilor se va face numai în recipiente metalice  închise, se interzice folosirea recipientelor din PVC.
5.6.14. Materialele pentru vopsire, lăcuire se vor păstra în încăperi separate, rezistente la foc, ferite de acţiunea razelor solare, geamurile ferestrelor acestor spaţii vor fi vopsite în alb.
5.6.15. Degresarea suprafeţelor metalice, cu ajutorul  solvenţilor organici se va efectua în spaţii bine ventilate, folosindu-se  inhalatori pentru reducerea cantităţii de hidrogen.
5.6.16. Vopsirea, uleierea, finisarea  se va face în camere cu aspiraţie locală, bazinele vor fi prevăzute cu capace de închidere în caz de aprindere a substanţei de finisare.
5.6.17. În atelierele în care consumul de material de finisare depăşeşte 10 litri pe schimb, vopsirea  prin pulverizare se va face obligatoriu în cabine ventilate, prevăzute cu filtre pentru reţinerea  particulelor  de vopsea şi cu ventilaţie pentru eliminarea vaporilor de solvenţi.
5.6.18. Cabinele trebuie realizate din materiale incombustibile şi uşor de curăţat şi vor fi iluminate din exterior.
5.6.19. Pulverizarea se va face cu aer comprimat, azot sau CO2, neadmiţând folosirea oxigenului sau altui gaz combustibil, fiind interzisă pulverizarea fără funcţionare integrală a utilajului şi instalaţiilor auxiliare (perdea de apă, ventilatoare etc.) instalaţia de pulverizare va fi legată de pământ.
5.6.20. Încăperile pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză vor avea o ventilaţie separată faţă de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.
5.6.21. Materialul lemnos în curs de lăcuire, va  fi stivuit în mod ordonat pe cărucioare, palete, platforme etc..
5.6.22. Lucrările de reparaţii a instalaţiilor, utilajelor prin sudură sau cu mijloace care produc scântei  se vor  executa numai  pe bază de “Permis de lucru cu foc”.
5.6.23. Vopsirea în câmp electrostatic se poate face cu instalaţii portabile, cu acţionare manuală a pistolului, curentul maxim de scurt-circuit nu va depăşi 0,2 mA, sau cu instalaţii fixe şi închise acţionate de la panoul de comandă, cabina va fi prevăzută cu o ventilaţie perfectă, între pistol şi piesă trebuie păstrată o distanţă de siguranţă.
5.6.24. Uşile de acces în secţiile de finisare vor fi marcate cu plăcuţe avertizoare:
Ø  PERICOL DE INCENDIU
Ø  FUMATUL STRICT OPRIT
Ø  INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE STRICT OPRITĂ
5.6.25. În cazul  folosirii maşinilor de turnat lac, se vor respecta regulile de transportare a materialelor, golire şi spălare a maşinii. Nu se va lucra simultan cu lacuri diferite (ca de exemplu lac nitro şi poliesteric).
5.6.26. Începerea aplicării lacului prin pulverizare se va face în următoarea ordine:
ü  pornirea ventilaţiei generale cu 10 minute înainte;
ü  pornirea instalaţiei de absorbţie cu apă, care este obligatorie la fiecare cabină, fiind interzis lucrul fără aceasta;
ü  aşezarea pieselor în faţa cabinei în vederea pulverizării.
La terminarea lucrului  se va lăsa să funcţioneze încă 15 minute instalaţia de producere a perdelei de apă şi a instalaţiei de ventilaţie.
5.6.27. Paletele ventilatoarelor de la instalaţia de ventilaţie prin care se vehiculează vapori inflamabili vor fi executate din materiale neferoase.
5.6.28. Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă vor fi în exclusivitate antiex, conform normativelor în vigoare (ID17-73).

5.7. Ateliere pentru instrumente muzicale
5.7.1. Se vor respecta toate normele atelierelor pentru prelucrarea lemnului şi ateliere de finisaj vopsitorie.
5.7.2. Pentru încălzirea cleiului de oase, cât şi pentru curbarea arcuşelor se vor folosi numai plite electrice, interzicând folosirea reşourilor electrice cu rezistenţe.
5.7.3. Plitele electrice se vor aşeza pe mese din material incombustibil cu o înălţime de minim 80 cm şi la o distanţă de cel puţin 1m de orice material combustibil.
5.7.4. Vasele folosite la încălzirea cleiului de oase vor fi vase cu perete dublu; plitele se vor scoate de sub tensiune cu 30 minute înainte  de terminarea schimbului.
5.7.5. Canelura din carcasa metalică în care se face încălzirea arcuşului  în vederea curbării se va acoperi cu un strat  de azbest de minim 2 mm.
5.7.6. La operaţia de lipire a părului de arcuş cu ajutorul lămpii de spirt se interzice:
ü  utilizarea altor lămpi decât cele metalice;
ü  utilizarea unor lămpi cu spirt cu capacitatea rezervorului mai mare de 0,3 l;
ü  utilizarea unei flăcări mai mari de 20 mm.
5.7.7. Masa utilizată pentru lipirea părului de arcuş va fi confecţionată din metal, cu placa în formă de cutie, cu marginile de minim 10 mm înălţime, lipirea se va face la minim 1 m faţă de materialele combustibile.
5.7.8. La terminarea schimbului, rezervorul lămpii se va goli iar spirtul se va duce la magazie.
5.7.9. Folosirea, manipularea, supravegherea  plitelor electrice a lămpilor de spirt se va face numai de oamenii calificaţi şi stabiliţi prin decizie.

5.8. Ateliere pentru articole de sport
5.8.1. Se vor respecta toate normele atelierelor pentru prelucrarea lemnului şi atelierelor de finisaj-vopsitorie.
5.8.2. La operaţia de mulare a filelor de bordaj, locul de muncă se va curăţa  de rumeguş, talaş şi alte materiale combustibile iar pardoseala se va stropi cu apă pe o  rază de cel puţin 2 m.
5.8.3. Punerea în funcţiune  a lămpii de benzină precum şi operaţia de menţinere a presiunii  în  interiorul  acesteia  se  va face  cu  lampa  aşezată  în  tava  cu   nisip  (500x500x100mm). În faţa flăcării, lângă  tavă, se aşează vasul cu apă. Tava va fi umplută  cu un strat de nisip  de 50 mm grosime.
5.8.4. La utilizarea lămpii de benzină pentru rularea filelor de bordaj se interzice:
ü  folosirea unei flăcări mai lungi de 200 mm;
ü  folosirea lămpii de benzină în alte scopuri decât cel strict tehnologic;
ü  părăsirea locului de muncă în timpul funcţionării lămpii de benzină pe timpul repausului lampa se aşează cu flacăra stinsă în tava cu nisip.
Folosirea, manipularea, supravegherea, depozitarea  lămpii de benzină se face de personal calificat, stipulat prin decizie.

5.9. Fabrici de placaje, panele,  furnire
5.9.1. Pentru depozitul de materie primă se vor respecta prevederile  de la capitolul “Depozite”.
5.9.2. Înainte de secţionare, buştenii se vor examina vizual sau se vor folosi detectoare de metal, pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor corpuri metalice, care pot provoca scântei în timpul tăierii.
5.9.3. Bazinele pentru tratarea  termică se vor curăţa săptămânal de coajă.
5.9.4. Instalaţiile de transport a rumeguşului, deşeurilor de furnire tocate, uscate sau umede, a rolelor, prafului, a marginilor de la formatizare trebuie să funcţioneze permanent, pentru a evita  aglomerările  de deşeuri, în caz  de defecţiune evacuarea se va face manual.
5.9.5. Uscătoarele de furnir se vor curăţa  săptămânal în interior şi exterior, de resturi de furnir, aşchii, praf.
5.9.6. Hârtia abrazivă  la maşina de şlefuit va fi montată cu atenţie, pentru a nu da naştere la fiecare între acestea şi părţile metalice ale maşinii.
5.9.7. Materialul lemnos în curs de prelucrare  va fi stivuit în mod ordonat pe cărucioare, platforme, transportoare, grinzi de podea, neadmiţând depozitarea în vrac. Înainte de introducerea în maşinile de prelucrare se va examina cheresteaua vizual pentru înlăturarea eventualelor piese metalice incluse.
5.9.7. Praful  depus pe pereţi, fermele halelor de fabricaţie, utilaje, instalaţii etc. va fi curăţat săptămânal.
5.9.8. În interiorul halelor de fabricaţie  se vor respecta stocările de semifabricate, produse finite etc. în limitele prevăzute de tehnologie (cel mult 1 schimb de lucru).

5.10. Fabrici de PAL
5.10.1. Pentru depozitul de materii prime se vor respecta prevederile de la capitolul “Depozite”.
5.10.2. Înainte de tocare-aşchiere-mărunţire se vor pune în funcţiune detectoarele, extractoarele de metal şi separatoarele de corpuri grele.
5.10.3. Instalaţiile automate de prevenire şi stingere a incendiilor de la uscătoarele de orice tip vor fi întreţinute corespunzător.
5.10.4. Uscătoarele cu gaze arse vor funcţiona numai în regim automat şi numai cu aşchii.
5.10.5. Instalaţiile de stingere cu apă, montate pe silozurile  de aşchii uscate, la cicloane  şi la  silozurile de praf vor fi întreţinute corespunzător.
5.10.6. Detectoarele  şi  extractoarele  de metale  de pe linia de fabricaţie propriuzisă (presare, formare, şlefuire etc.) vor fi verificate întreţinute şi reglate corespunzător.
5.10.7. Instalaţiile care lucrează la temperatură de regim mai mare de 600 C vor fi curăţate de depunerile statice de praf fin; aşchiile acumulate în timp în hală se vor evacua după fiecare schimb.

5.11. Fabrici de PFL -  procedeu umed
5.11.1. Pentru depozitul de materie primă se vor respecta prevederile de la capitolul “Depozite”.
5.11.2. Respectarea regulilor de depozitare separată a parafinei, răşinii fenolice, acidului sulfuric.
5.11.3. Verificarea stării şi funcţionării separatoarelor şi detectoarelor de metal, înlăturarea bilunară  a prafului depus în instalaţiile de tocare-sortare.
5.11.4. Se va verifica buna funcţionare a utilajelor din dotare, transportoare, elevatoare, defibratoare, pompe etc..
5.11.5. Controlul şi ţinerea în perfectă stare de ordine şi curăţenie a  instalaţiei de recuperare a căldurii de deasupra presei.
5.11.6. La secţia de plăci extradure, impregnate cu ulei, maşinile de impregnare se vor ţine în perfectă stare de curăţenie, fiind interzise scurgerile de ulei.
5.11.7. La camerele de tratare termică a plăcilor PFL este interzisă depăşirea temperaturii şi duratei de tratament indicate  în normele tehnice.
5.11.8. Duzele instalaţiilor de umezire a aerului din camerele de tratament termic vor fi curăţate şi desfundate la intervale de cel mult 15 zile.
5.11.9. Vagonetele scoase din camerele de tratament termic vor staţiona în spaţiul de odihnă înainte  de a fi introduse la aclimatizare şi se vor curăţa de fibră înainte de o nouă încărcare.
5.11.10. Instalaţia pneumatică de absorbţie şi refulare a rumeguşului şi a prafului rezultat din operaţiile de formatizare finală a plăcilor  trebuie să funcţioneze permanent,   pentru înlăturarea pericolului de explozie.
5.11.11. La începutul schimbului se va verifica starea pânzelor circulare, de asemenea întinderea curelelor de acţionare a pânzelor. Nu se vor folosi pânze neascuţite sau cele cu mai mult de 3 dinţi lipsă.

5.12. Fabrici de făină de lemn
Pericolul în aceste fabrici îl constituie aprinderea prafului din diferite cauze şi a propagării rapide a focului, dat fiind specificul tehnologic.
5.12.1. Rumeguşul folosit ca materie primă pentru fabricarea făinii de lemn trebuie ca înainte de intrarea în fluxul tehnologic propriu-zis, să treacă peste separatoarele magnetice pentru eliminarea impurităţilor metalice.
5.12.2. Morile cu ciocane trebuie să fie dotate cu separatoare electromagnetice pentru eliminarea impurităţilor metalice din fluxul de alimentare cu rumeguş şi trebuie să funcţioneze numai sub acţiunea instalaţiei de aspiraţie a făinii de lemn rezultate din măcinare, sub permanentă supraveghere.
5.12.3. Instalaţia de sucţiune trebuie să fie dotată cu ciclon şi dozator pentru alimentarea sortatorului de clasificare granulometrică a făinii de lemn.
5.12.4. Aerul ce părăseşte ciclonul, înainte de a fi evacuat în exterior, trebuie să treacă prin filtre de aspiraţie a prafului cu saci din pânză.
5.12.5. Reţelele pneumatice trebuie să fie dotate  cu supape de protecţie contra  exploziilor, de tip  cu membrană, montate la coturile conductelor de aer precum şi la cicloane. Supapele trebuie scoase în afara clădirilor.
5.12.6. Conductele sistemului de aspiraţie  şi refulare se vor lega la pământ.
5.12.7. Toate acţionările electrice vor fi  individuale, protejate contra pătrunderii prafului şi se vor amplasa în camere separate.
5.12.8.  Transmisiile mecanice vor fi închise sau protejate cu apărători.
5.12.9. Secţiile de făină de lemn trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie, de admisie şi refulare menţinute în stare de funcţiune.
5.12.10. Secţiile fabricii de făină de lemn trebuie ţinute în perfectă stare de curăţenie, nu se admit nici cele mai mici concentraţii de praf.
5.12.11. În fiecare schimb se va controla gradul de prăfuire a aerului din încăperile de lucru, care nu trebuie să depăşească 0,01g/m3 aer, concentraţia minimă periculoasă  de explozie a prafului în aer fiind de 12,6 g/m3 .
5.12.12. Funcţionarea utilajelor este permisă numai dacă acestea sunt prevăzute cu separatoare magnetice, cu funcţionare corectă, puterea de ridicare a magneţilor verificându-se cel puţin săptămânal. Separatoarele magnetice se verifică cel puţin o dată pe oră.
5.12.13. Se interzice fumatul în clădirea fabricilor de făină de lemn precum şi executarea lucrărilor de reparaţii în timpul funcţionării acestora.
5.12.14. Motoarele şi aparatajul electrice trebuie să fie de construcţie  antiex, toate trebuie legate la pământ.
5.12.15.  Se vor întreţine şi supraveghea rulmenţii, suprafeţele în frecare.
5.12.16. Se interzic legările la pământ în apropierea conductelor de carburanţi sau lichide uşor inflamabile.
5.12.17. Se interzice impurificarea făinii de lemn în procesul de fabricaţie, cu urme de ulei, unsori sau grăsimi ce pot provoca autoaprindere.
5.12.18. Se interzice însăcuirea  şi depozitarea făinii de lemn fără răcirea acesteia, conform  prevederilor procesului tehnologic, respectiv funcţionarea perfectă a instalaţiilor de transport şi însilozare.
5.12.19. Magazia de depozitare a sacilor cu făină de lemn va fi amenajată în compartiment separat de secţia de producţie.

5.13. Ateliere de tapiserie
5.13.1. La sectorul de prelucrare a sârmei şi a benzilor metalice pentru confecţionarea miezurilor din arcuri se vor respecta normele generale privitoare la ordine şi  curăţenie.
5.13.2. La sectorul de confecţionat covor împislit din fibre vegetale instalaţiile electrice se vor executa capsulat.
5.13.3. Este interzisă funcţionarea instalaţiei de confecţionat covor fără funcţionarea instalaţiei de transport pneumatic.
5.13.4. Pentru împiedicarea formării electricităţii statice (periculoase pentru aprinderea prafului) utilajele vor fi dublu legate la pământ.
5.13.5. Este interzisă manipularea, în sectorul de covoare împislite, a prafului şi a scamelor impurificate cu urme de ulei sau de grăsimi.
5.13.6. Zilnic se va evacua praful şi depunerile de fibră de pe utilaje iar săptămânal se vor curăţa depunerile de praf de pe instalaţii, conducte termice, pereţi, motoare etc..
5.13.7. Se vor menţine libere culoarele de acces, uşi de evacuare, în sector se vor păstra numai stocuri pentru maxim  o zi.
5.13.8. Se interzice  păstrarea în ateliere  a bidoanelor cu prenadez, acesta se va păstra în încăperi separate. Pentru lipirea  poliuretanului se admite folosirea prenadezului care se va păstra în vase nemetalice de 1 litru cu capac.
5.13.9. În cazul în care lipirea se face prin pulverizare, operaţia se va executa în cameră separată  prevăzută cu instalaţie de ventilaţie şi instalaţii de tip antiexplozive.
5.13.10. Zilnic se vor curăţa utilajele de croit şi tocat poliuretan, de depuneri.
5.13.11. Se interzice  folosirea motorinei, petrolului pentru ştergerea meselor utilajelor de  debitat   poliuretan, resturile de poliuretan îmbibate cu produse petroliere  sau de finisaj (baiţuri, diluante, acetonă etc.)  se vor evacua din atelierele  de prelucrare poliuretan.
5.13.12. În ateliere nu se vor depozita  decât materialele necesare pentru maxim 8 ore. Produsele finite, saltele, elemente topite se vor depozita în spaţii separate, magazii.

5.14. Ascuţitorii
5.14.1. Atelierele de ascuţit scule se vor amenaja în încăperi separate  de cele pentru prelucrarea lemnului.
5.14.2. În atelierele de ascuţit scule se va menţine ordine şi curăţenie perfectă.
5.14.3. Se interzice depozitarea chiar temporară a oricăror lichide combustibile sau inflamabile (carburanţi, lubrifianţi, lacuri, vopsele, diluanţi etc.).
5.14.4. Instalaţiile de exhaustare aferente maşinilor de ascuţit vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare.
5.14.5. Înainte de ascuţire  sculele vor fi curăţate de depunerile de praf de lemn şi urme de lubrifianţi.
5.14.6. Îmbrăcămintea ascuţitorilor nu va fi  îmbibată cu  substanţe inflamabile.
5.14.7. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile în apropierea  locurilor din exterior, unde se deversează pilitura rezultată de la  ascuţit.

5.15. Ateliere pentru preparat lacuri pentru finisare  mobilier
5.15.1. Prepararea materialelor pentru finisare, lacuri, vopsele, grunduri, emailuri   se face în secţii speciale separate de restul atelierelor de finisare.
5.15.2. La intrarea în secţia  de preparare, pe partea exterioară a uşilor de acces se vor aplica afişe cu indicaţiile:
Ø  PERICOL DE INCENDIU
Ø  FUMATUL STRICT OPRIT
Ø  INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE STRICT OPRITĂ
Uşile de acces vor fi în permanenţă închise şi trebuie să funcţioneze perfect.
5.15.3. Culoarele de circulaţie vor fi marcate cu vopsea albă, materialele se vor depozita în locuri indicate.
5.15.4. Se va păstra o curăţenie permanentă, scurgerile de lac vor fi imediat şterse cu cârpe din bumbac sau fibre vegetale, fiind interzisă folosirea celor din lână sau fibre sintetice.
5.15.5. Depunerile de lac întărite de pe pardoseală se vor curăţa prin răzuire cu cuţite confecţionate din materiale antiscântei, lemn, cupru, alamă etc.. Deşeurile rezultate se vor colecta în cutii metalice cu capac şi se vor evacua în locurile special amenajate.
5.15.6. Pardoseala se va spăla numai cu apă, apă cu detergent sau apă cu sodă. Nu se vor folosi solvenţi organici la spălarea pardoselii.
5.15.7. În spaţiul de preparare se va introduce  numai cantitatea necesară pentru un schimb.
5.15.8. Se interzice transportul materialelor în recipiente de  plastic sau materiale degradabile; prin trântire sau rostogolire. Deschiderea lor se va face numai cu scule din bronz, cupru etc..
5.15.9. Recipientele golite vor fi evacuate la locul de depozitare amenajat la distanţă de minim 50 m de hala de lucru. La terminarea lucrului, instalaţia de preparat lac va fi bine spălată cu solvenţi. Instalaţia se va spăla şi la schimbarea sortimentului.
5.15.10. În camera de preparat lac se interzice orice sursă directă de încălzire, reşou electric, flacără deschisă.
5.15.11. Instalaţia de ventilaţie va funcţiona în tot timpul lucrului.
ü  cu 10 minute  înainte de începerea lucrului se va porni ventilaţia pentru a îndepărta vaporii de solvenţi rămaşi de la operaţiile anterioare.
ü  la terminarea  lucrului după spălarea instalaţiei, ventilaţia generală va mai funcţiona  încă minim 10 minute
5.15.12. Toate instalaţiile aferente vor fi legate la pământ.
5.15.13. Lucrările de reparaţii se vor executa numai după evacuarea tuturor materialelor, după luarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentelor şi după obţinerea permisului de lucru cu foc.
5.15.14. Fumatul este interzis. În locurile pentru fumat special amenajate este interzis accesul personalului cu echipamentul de lucru, acesta putând lua foc  datorită îmbibării cu solvenţi.
5.15.15. Personalul de deservire va purta în mod obligatoriu  salopetă  din fibre vegetale, bocanci din piele sau pantofi din piele cu talpă de piele. Este obligatoriu ca şi îmbrăcămintea de sub salopetă să fie din bumbac sau fibre vegetale. Se interzice spălarea echipamentului de lucru în atelier cu solvenţi; aceasta se va spăla prin fierbere cu apă şi detergenţi sau apă cu sodă calcinată.
5.15.16. În cazul când echipamentul de lucru al unui lucrător a luat foc, acesta va fi  acoperit cu o pătură de  lână şi scos din atelier.

5.16. Staţii de filtre
5.16.1. Staţiile vor fi întreţinute , verificate şi curăţate periodic.
5.16.2. Praful rezultat în urma operaţiilor de curăţire şi golire a filtrelor va fi depozitat numai în locuri special destinate.
5.16.3. Când transportul prafului se face cu tractoare cu remorci, pe timpul încărcării, motorul va fi oprit. Tractoarele nu trebuie să prezinte  scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi, tobele de eşapament să aibă dispozitive parascântei şi să nu prezinte defecţiuni.
5.16.4. Clapetele antipraf trebuie montate pe fiecare separator, într-o poziţie uşor de controlat.
5.16.5. Instalaţia electrică va fi de tip antiex.
5.16.6. Toate părţile metalice ale staţiei de filtru vor fi legate la centura de pământare.
5.16.7. Se interzice funcţionarea staţiilor de filtre cu saci filtranţi lipsă sau rupţi.
5.16.8. Aerul comprimat folosit trebuie să fie lipsit de apă şi  ulei şi să fie la parametrii prescrişi în documentaţia tehnică.
5.16.9. Personalul de deservire a staţiei va purta îmbrăcăminte din fibre vegetale.
5.16.10. Se interzice lucrul cu foc deschis în zona staţiilor de filtre. În caz de sudură şi reparaţii, staţia va fi oprită, curăţată complet, iar zona de lucru cu sudură se va umezi cu apă.
5.16.11. Se interzice depozitarea rămăşiţelor de lemn, a prafului sau a altor materiale combustibile în zona staţiei de filtre.
5.16.12. Se interzice efectuarea oricărei modificări, improvizaţii, dezafectări ale instalaţiilor electrice şi de automatizare fără acordul proiectantului.
5.16.13. Ventilatoarele se vor numerota conform planului tehnologic iar cele ce trebuie oprite în caz de incendiu vor purta inscripţia “Acest utilaj în caz de incendiu se opreşte”.
5.16.14. Conductele de exhaustare şi în special cele montate pe acoperişuri vor fi marcate cu inscripţii de unde vin deşeurile combustibile şi unde ajung.
5.16.15. Staţiile de filtre vor fi prevăzute cu platforme, balustrade de protecţie  şi scări pentru intervenţie operativă.
5.16.16. Tubulatura va fi bine fixată şi etanşă; desfundarea conductelor de exhaustare se va face numai cu şipci de lemn sau prin desfacerea pe tronsoane a tubulaturii.

5.17. Preparare adezivi
5.17.1. Se interzice încălzirea cleiului, cu foc deschis, cu lămpi de benzină  sau petrol în atelierele de prelucrare a lemnului. Această operaţie se va executa în recipiente încălzite cu abur sau cu apă supraîncălzită.
5.17.2. Stocarea, prepararea şi dozarea adezivilor la fabricile de PAL, panel, placaje, furnire, mobilă, precum şi chimicalele respective se va face în încăperi separate, pe suprafeţe sau rezervoare prevăzute în acest scop.

Categories: