Reguli şi măsuri p.s.i. la construcţii social administrative, săli aglomerate, locuinţe

REGULI ŞI MĂSURI P.S.I. LA CONSTRUCŢII SOCIAL
ADMINISTRATIVE, SĂLI AGLOMERATE, LOCUINŢE
           
3.1. Construcţii social-administrative
3.1.1. La proiectarea şi executarea construcţiilor de orice fel, definitive sau provizorii  şi a instalaţiilor aferente acestora (tehnologice, electrice, încălzire, ventilaţie, paratrăsnet, semnalizare şi stingere a incendiilor etc.), se vor respecta normativele, standardele, normele şi prescripţiile tehnice, precum şi alte acte normative în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
3.1.2. La extinderea, transformarea, schimbarea destinaţiei, precum şi la reorganizarea activităţii în construcţii (modificarea tehnologiei şi a depozitării materialelor, reamplasarea şi îndesirea instalaţilor, maşinilor şi utilajelor etc.), se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, în raport cu situaţia nou creată.
3.1.3. În sălile aglomerate, cu excepţia cantinelor şi restaurantelor este interzisă introducerea provizorie a scaunelor mobile (nefixate  de pardoseala sălii). 
3.1.4. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor etc. care pot întrerupe căile de evacuare ale sălilor aglomerate este interzisă. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit uşi false sau placate cu oglinzi.
3.1.5. Instalaţiile electrice, de încălzire, siguranţă, ventilaţie, condiţionare a mediului, de semnalizare şi stingere a incendiilor, trapele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, vor fi exploatate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare.
3.1.6. Nu se vor depozita pe culoare, în casele de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirii, materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.
3.1.7. Este interzisă încuierea sau blocarea uşilor de pe căile de evacuare ale clădirilor (chiar dacă în clădire există şi alte căi de evacuare accesibile în orice moment), dacă nu se asigură posibilităţi de evacuare în caz de incendiu conform prescripţiilor  tehnice.
3.1.8. La nivelul ieşirii spre exterior din casele de scări ale clădirilor, atunci când casa scării se continuă spre subsol sau demisol, se vor afişa semne indicatoare conform STAS.
3.1.9. Se interzice iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi etc.) în poduri, magazii sau în orice alt loc care prezintă  pericol de incendiu. Este interzisă, de asemenea aprinderea focului cu benzină, petrol, petrosin şi alte lichide combustibile.
3.1.10. Se interzice aruncarea la întâmplare a materialelor combustibile, a cârpelor de şters din bumbac îmbibate cu ulei, lac, ceară etc..
3.1.11. Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în podurile clădirilor. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în casele scărilor. În podurile imobilelor nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile.
3.1.12. Covoarele, preşurile etc. folosite pe culoarele, coridoarele şi scările de evacuare vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.
3.1.13. În sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane  decât cel stabilit, precum şi introducerea de scaune  suplimentare.
3.1.14. Clădirile administrative (sedii pentru administraţiile centrale şi  prefecturi, primării, financiar-bancare, sindicate, birouri, etc.). se proiectează şi realizează  conform prevederilor normativului. Având în vedere şi condiţiile specifice.
3.1.15. În funcţie de destinaţie şi tip de construcţie, clădirile administrative  alcătuiesc astfel încât să asigure îndeplinirea condiţiilor de corelaţie dintre gradul de rezistenţă la foc, aria compartimentului de incendiu şi numărul de niveluri, conform  prevederilor Normativului P.118/1999.
3.1.16. În cazul înglobării unor spaţii / încăperi administrative în clădiri publice/civile  cu alte funcţiuni (de locuit, învăţământ, turism, comerţ, ş.a.) se respectă  generale de siguranţă la foc şi dispoziţiile specifice.
3.1.17. Scările monumentale pot fi deschise pe toată înălţimea clădirii  administrative dacă se asigură măsuri de limitare a propagării focului şi a fumului şi se  prevăd scări închise corespunzătoare asigurării evacuării.
 3.1.18. Se recomandă asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de  evacuare.

3.2. Cluburi, discoteci, săli de jocuri
3.2.1. Instalaţiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, staţii de amplificare etc. vor fi executate şi exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
3.2.2. Mesele cu maximum 8 locuri vor avea cel puţin la una  din laturi, culoar de trecere.
3.2.3. Mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare la ambele capete, pe laturile scurte nu se prevăd scaune.
3.2.4. Dacă numărul locurilor de pe o latură este mai mare de 3  între un culoar de evacuare şi perete sau de 6 locuri între două culoare, între mese se vor asigura treceri de acces la culoarele de evacuare.
3.2.5. Lăţimea liberă a trecerilor între mese pentru accesul la culoarele de evacuare  va fi de cel puţin 0,60 m la care se adaugă dimensiunile scaunelor.
3.2.6. Lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport cu numărul de fluxuri, determinat conform standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
3.2.7. Se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele, draperii etc..
3.2.8. Nu se vor amplasa instalaţii  şi  maşini  de jocuri la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sursele de căldură, tablourile electrice sau uşile de acces şi evacuare.
3.2.9. Montarea, demontarea, reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor de jocuri, a orgilor de lumini etc., se va face numai de către angajaţi calificaţi în specialitatea respectivă.
3.2.10. După terminarea programului se vor efectua controale pentru depistarea unor focare ascunse.

3.3. Săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale
3.3.1. Pe timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile de pe traseele de evacuare  trebuie să fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apăsare pe mâner.
3.3.2. Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile în incinta sălilor de spectacole peste numărul de locuri al sălii.
3.3.3. Înaintea începerii activităţii în sală se va controla şi asigura buna funcţionare a iluminatului de siguranţă al sălii.
3.3.4. În spaţiile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.
3.3.5. În sălile dotate cu cabine de proiecţie se va verifica starea aparatelor de proiecţie a mecanismelor de derulare, funcţionarea obloanelor, a vizetelor de proiecţie şi control, înlăturându-se eventualele defecţiuni.
3.3.6. Pe tot timpul proiecţiei filmului, operatorul este obligat să stea în permanenţă lângă aparatele de proiecţie. La orice oprire a aparatelor, arcul electric va trebui să fie întrerupt.
3.3.7. Derularea filmelor se va face înainte de începerea spectacolului, iar bobinele de film se vor păstra în cutii închise, aşezate într-o ladă metalică, aflată la cel puţin 1 m de aparatele de proiecţie şi de căile de evacuare.
3.3.8. Cabina de proiecţie va fi executată din material incombustibil  şi va fi prevăzută cu acces la o cale de evacuare independentă de cele ale publicului din sală.  Este interzis fumatul în cabina de proiecţie.
3.3.9. În casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă iar după spectacol vor fi evacuate şi păstrate în magazia de decoruri.
3.3.10. Trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile  culoarelor scenei trebuie să fie totdeauna libere.
3.3.11. Fumatul în casa scenei este admis numai în măsura în care este absolut necesar desfăşurării  spectacolului respectiv. În anexele scenei, fumatul este interzis.
3.3.12. Materialele combustibile din scenă vor fi ignifugate conform normativelor în vigoare.
3.3.13. În sălile în care suprafaţa ocupată de o persoană este mai mică de 1m2, scaunele, băncile şi în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepţie lojile în care se admit maximum 12 scaune mobile precum şi expoziţiile şi saloanele de dans în care se recomandă solidarizarea pe pachete (fără fixare de pardoseală).
3.3.14. La căminele culturale şi în sălile de întruniri cu o capacitate  de maximum 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia fixării între ele pe pachete de minimum trei rânduri.
3.3.15. Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se va face astfel încât să se realizeze culoare de trecere corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieşirile din sală.
3.3.16. Spaţiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 45 de cm. La capetele trecerilor dintre rândurile de evacuare nu se admit trepte.
3.3.17. La fiecare nivel al sălilor aglomerate precum şi la niveluri de loji sau balcoane cu mai mult de 100 de persoane se vor asigura cel puţin 2 uşi de evacuare, distincte şi judicios distribuite. Aceeaşi condiţie se impune şi la foaiere, bufete, garderobe  şi alte încăperi de servire a publicului cu aria de peste 100 m2 .
3.3.18. În faţa ieşirilor din clădiri cu săli aglomerate trebuie asigurat spaţiu liber pentru persoanele ce se evacuează.
3.3.19. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile aglomerate în caz de incendiu  se vor numi salariaţi care să organizeze şi să supravegheze evacuarea persoanelor şi bunurilor conform planului de evacuare (întocmit din timp şi afişat la loc vizibil).

3.4. Arhive, biblioteci, muzee, expoziţii
3.4.1. Depozitele de arhive şi depozitele bibliotecilor se recomandă să fie amplasate la caturile inferioare ale construcţiilor, cu excepţia subsolurilor şi demisolurilor.
3.4.2. Încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare, administraţie sau dezinfectare trebuie să fie separate de spaţiile de depozitare a arhivei şi a fondului special al bibliotecilor prin elemente de construcţie, incombustibile, rezistente la foc.
3.4.3. Instalaţiile electrice ale depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor ce deţin peste 100 metri liniari de rafturi cu cărţi şi material arhivistic trebuie să fie astfel executate încât să se poată deconecta din afara depozitului.
3.4.4. Între corpurile de iluminat electrice cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să se asigure o distanţă de siguranţă de cel puţin 35 cm pentru corpuri cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75 W şi 50 cm pentru 100 W.
3.4.5. Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele etc. utilizate în depozite trebuie să fie executate din materiale incombustibile, iar în cazul utilizării materialelor combustibile acestea se tratează cu substanţe ignifuge sau termospumante.
3.4.6. În interiorul laboratoarelor de conservare, vasele cu lichide combustibile utilizate pentru conservarea materialelor documentare sau pentru alte operaţii tehnice, vor fi de capacitate redusă (cel mult 1 litru) şi închise cu capace sau dopuri.
3.4.7. În muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeţi, începând cu uşa de intrare în sălile de expunere, până la ieşire. Circulaţia vizitatorilor se va face  numai într-un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de supraveghere.
3.4.8. Încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării obiectelor şi documentelor muzeale vor fi separate faţă de restul construcţiilor prin pereţi şi uşi antifoc.
3.4.9. Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive, în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.
 3.4.10. Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spaţii libere pentru  accesul şi evacuarea uşoară în caz de necesitate.
  Pentru exemplarele şi/sau colecţiile cu valoare deosebită (unicate, cărţi rare şi cărţi de patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea cu prioritate a acestora.
3.4.11. Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de prevenire şi stingere potrivit reglementărilor tehnice.
3.4.12. La amplasarea mobilierului în sălile de studiu şi de lectură, se ţine seama de următoarele recomandări:
ü  asigurarea unor culoare de circulaţie şi evacuare corespunzător dimensionate;
ü  mesele  de  maxim 8 locuri se  amplasează cu cel puţin o parte a lor lângă un culoar de evacuare;
ü  mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendicular pe culoarele de evacuare,  vor  avea  pe  fiecare  latură cel mult 8 locuri dacă au acces la un singur culoar, sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare. În capetele acestor mese nu se prevăd scaune pe culoarele de evacuare;
ü  dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de trei (între culoar de evacuare şi perete) sau de şase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare având o lăţime liberă de cel puţin 0,45 m;
ü  lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport numărul persoanelor (pentru a asigura trecerea numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mic de 0,90 m (0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile);
ü  la  stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor       (retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei).
3.4.13. În sălile de lectură cu expunere liberă a cărţilor în rafturi stelaje, se vor asigura spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare. Se recomandă utilizarea rafturilor (stelajelor) executate din materiale incombustibile (Co).
3.4.14. Atunci când sălile respective se încadrează în categoria sălilor aglomerate, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.
3.4.15. În sălile de expunere ale muzeelor se va urmări asigurarea în exploatare a următoarelor:
ü  instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine şi panouri să fie realizate şi menţinute în exploatare conform prevederilor normelor tehnice de specialitate;
ü  standurile cu exponate vor fi amplasate şi realizate în aşa fel încât căile de evacuare şi de circulaţie destinate publicului să fie permanent libere;
ü  circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzătoare (săgeţi), începând cu uşa de intrare în sălile de expunere până la ieşirea din acestea, iar circulaţia vizitatorilor se va face numai intr-un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de supraveghere instruit special în acest scop;
ü  întocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum şi a exponatelor, (în primul rând a celor cu cea mai mare valoare, precizând locurile de depozitare, personalul de supraveghere etc.), iar pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua, se prevăd prelate care în caz de incendiu vor fi umezite cu apă înainte de aşezarea lor pe obiectele ce urmează să fie protejate de acţiunea focului;
ü  asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atât la intrare, pentru a nu introduce substanţe inflamabile în muzeu, cât şi pe tot timpul vizionării sălilor;
ü  neutilizarea pentru încălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente;
ü  asigurarea între elementele sistemelor de încălzire şi obiectele de artă şi documentele de valoare combustibile expuse, a unor spaţii de siguranţă de minimum 1,00 m;
ü  în muzeele de literatură, documentele prevăzute cu sigilii de ceară şi cele scrise pe diferite pergamente, vor fi expuse în vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior şi aşezate la distante corespunzătoare faţă de sursele de căldură din vecinătate;
ü  reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu se efectuează în sălile de expunere ale muzeului, ci în încăperi separate şi amenajate corespunzător reglementarilor, prevăzute cu instalaţii electrice corespunzătoare şi dotate cu mobilierul necesar (mese îmbrăcate cu tablă, dulapuri metalice pentru păstrarea substanţelor toxice etc.);
ü  la muzeele de artă, instalarea stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse ţesături, costume, cusături etc. se face la distanţă de cel puţin 0,50 cm faţă de elementele de încălzire centrală şi sobele cu acumulare de căldură  şi de cel puţin 1,00 m faţă de sobele acumulare de căldură;
ü  atunci când se curăţă pardoselile din materiale combustibile (duşumea, parchet, etc.) cu   lichide inflamabile şi/sau ceară se întrerupe focul în sobe şi se aerisesc încăperile până la evacuarea totală a gazelor şi uscarea pardoselii. Se interzice curăţarea costumelor, stofelor etc. cu substanţe inflamabile în interiorul sălilor  de expuneri.
3.4.16. În atelierele de restaurare a obiectelor muzeale, se vor aplica următoarele reguli şi măsuri specifice:
ü  pe mesele de lucru din atelierele de pictură. ceramică, sculptură foto, mobilier, textile etc. ale muzeelor de artă, vopselele şi soluţiile inflamabile se vor păstra în cantităţi cât mai mici (care să nu depăşească 100 ml.), iar în spaţiul atelierelor se păstrează numai obiecte care sunt în execuţie, evitându-se astfel aglomerarea materialelor care nu sunt strict necesare;
ü  cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanţi etc., folosite la curăţarea pensulelor, tablourilor; sculpturilor etc. vor fi strânse în cutii metalice închise şi evacuate din ateliere după terminarea lucrului
3.4.17. La atelierele muzeelor de artă unde se restaurează ţesături, cusături etc. se menţine permanent curăţenia, înlăturându-se scamele şi deşeurile care pot provoca  incendii; iar fiarele de călcat vor fi ţinute pe suporţi izolaţi atât în timpul folosirii, cât şi după scoaterea lor din priză.
Curăţarea costumelor; cusăturilor etc. cu neofalină sau benzină este admisă numai în încăperi separate, în care nu există surse de foc deschis asigurându-se aerisirea completă a încăperii, iar lichidele folosite vor fi introduse numai în cantităţile limitate pentru o zi de lucru şi păstrate în vase închise.
3.4.18. Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor se va realiza în următoarele condiţii:
ü  încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării obiectelor şi a documentelor muzeale vor fi separate faţă de restul construcţiilor prin pereţi incombustibili rezistenţi la foc, iar uşile rezistente la foc ale acestora vor avea dispozitivele de închidere automată sau de autoînchidere în bună stare de funcţionare;
ü  se va evita depozitarea obiectelor şi a documentelor muzeale în clădiri şi în încăperi situate în apropierea atelierelor de prelucrarea a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucrează cu foc deschis sau a depozitelor cu substanţe combustibile lichide;
ü  pentru sistemele de încălzire şi ale iluminatului electric se vor lua aceleaşi măsuri ca la sălile de expuneri; acordându-se atenţie deosebită aerisirii depozitelor şi păstrării temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale depozitate;
ü  prin amplasarea rafturilor în depozite se vor asigura culoarele de acces, circulaţie şi intervenţie necesare, care în permanenţă trebuie să fie libere, interzicându-se cu desăvârşire aglomerarea obiectelor şi a documentelor în rafturi sau aglomerarea rafturilor in depozite;
ü  în interiorul depozitelor este interzis cu desăvârşire fumatul şi folosirea focului deschis, precum şi păstrarea lichidelor combustibile.

3.5. Bănci
3.5.1. Căile de acces şi de evacuare din clădire, locul în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care în caz de incendiu presupun manevre obligatorii (în vederea micşorării pericolului de incendiu, a limitării întinderii acestuia, a semnalizării incendiului, etc.) vor fi clar şi vizibil marcate conform prevederilor STAS.
3.5.2. Este interzisă blocarea drumurilor, aleilor, trotuarelor, a căilor de acces la clădiri, etc. cu materiale sau ambalaje, chiar dacă este vorba de ocupare temporară.
3.5.3. În construcţiile destinate publicului nu este admis accesul cu lichide inflamabile, cu recipienţi care conţin gaze combustibile lichefiate sau comprimate, precum şi cu substanţe puternic oxidante.
3.5.4. Este strict interzis a se depozita sau păstra în încăperi materiale folosite pentru şters (bumbac, cârpe etc.).
3.5.5. Materialele folosite pentru şters, îmbibate cu solvenţi, alte materiale inflamabile sau combustibile vor fi colectate în cutii metalice prevăzute cu capace şi vor fi evacuate la sfârşitul programului de lucru în locuri special stabilite în acest scop (în care nu există pericol de incendiu).
3.5.6. Locurile de trecere, intrările – ieşirile încăperilor precum şi scările de acces vor fi menţinute în permanenţă libere, fiind interzisă blocarea lor cu orice fel de obiecte, materiale, ambalaje etc.
3.5.7. Pe uşile încăperilor şi clădirilor în care se găsesc instalaţii sau utilaje cu pericol de incendiu sau în care sunt amplasate generatoare de forţă, transformatoare, tablouri de distribuţie, motoare, cazane de aburi, etc. se vor afişa tăbliţe avertizoare „INTRAREA OPRITĂ” – precum şi menţiuni asupra pericolului respectiv („PERICOL DE INCENDIU”, „PERICOL DE EXPLOZIE”, etc.).
3.5.8. Încălzirea electrică este interzisă în încăperile unde există pericol de incendiu, (cu excepţia instalaţiilor de încălzire speciale).
3.5.9. La construcţiile la care casa scărilor se continuă spre subsol, se vor afişa la loc vizibil semne indicatoare corespunzătoare, afişarea făcându-se în sensul ieşirii spre exterior.
3.5.10. În încăperi, de regulă, nu se vor depozita sau păstra materiale combustibile care să depăşească necesarul pentru 8 ore.
3.5.11. În clădirile administrative nu se vor depozita sau păstra materiale inflamabile şi nici lichide combustibile în cantităţi mai mari decât cele necesare proceselor tehnologice (această cantitate se va păstra numai în bidoane închise şi în locuri ferite de posibilitatea incendierii).
3.5.12. Este strict interzisă curăţarea pardoselii cu benzină sau alte substanţe inflamabile în încăperi în care se lucrează cu foc deschis sau se fumează, această operaţie se va putea efectua numai cu substanţe neinflamabile.
3.5.13. La lipirea cu adezivi inflamabili a covoarelor din PVC, a tapetelor sau a altor materiale plastice, se vor respecta următoarele reguli:
ü  în încăperile respective, se vor deschide toate ferestrele şi uşile pentru a se asigura o cât mai bună ventilaţie;
ü  se vor stinge toate focurile, se vor decupla toate aparatele electrice şi se vor stinge punctele de iluminare electrică iar fumatul va fi strict interzis.
ü  lucrările respective nu se vor efectua concomitent cu alte lucrări care pot genera incendii sau explozii.
ü  cantităţile de adeziv aduse în încăperea de lucru vor fi limitate numai la strictul necesar desfăşurării operaţiilor respective.
ü  operaţiile prevăzute mai sus vor fi supravegheate permanent, limitându-se accesul persoanelor în încăperile respective.
3.5.14. De regulă, perdelele, draperiile, covoarele, mochetele, materialele de tapiţerie sau alte obiecte combustibile vor fi ignifugate după caz, vopsite cu lacuri sau vopsele termospumante.
3.5.15. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sală şi pentru o intervenţie corespunzătoare în caz de incendiu, se vor respecta următoarele:
ü  se va întocmi un plan de evacuare al sălii, care va fi afişat în locuri vizibile şi binecunoscut de personalul de organizare a activităţii din sală.
ü  în timpul desfăşurării activităţii în sală, precum şi în încăperile anexă, uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate şi vor fi deschise la simpla apăsare pe mâner.
ü  se va controla şi asigura, buna funcţionare în permanenţă, a iluminatului de evacuare al sălii.
ü  se vor numi persoane care să răspundă de organizarea şi supravegherea evacuării persoanelor şi obiectelor.
Traseele de evacuare vor fi bine marcate şi semnalizate în special în cazul existenţei unor uşi false, oglinzi, draperii etc., care ar putea deruta persoanele ce se evacuează.
3.5.16. Accesul la hidranţi, mijloace de primă intervenţie şi mijloace speciale de stingere, la vanele principale ale conductelor de apă, gaze, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber, pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.
3.5.17. Este interzisă blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, coridoarelor sau a altor căi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului pe uşile de evacuare şi propagarea incendiului de la un nivel la altul.
3.5.18. Dispozitivele care asigură deschiderea automată în caz de incendiu, a uşilor şi obloanelor antifoc, precum şi cele care menţin în permanenţă, în poziţie închisă uşile încăperilor tampon vor fi verificate săptămânal şi întreţinute corespunzător.
3.5.19. În casele scărilor, pe coridoare sau alte căi de evacuare ale clădirii, nu este admisă amenajarea de încăperi sau locuri de muncă, depozite, etc., care pot împiedica evacuarea personalului din clădire în caz de incendiu. De asemenea, nu se admite amplasarea pe căile de evacuare a dulapurilor, fişetelor, etc., pentru a nu îngreuna evacuarea personalului şi a mări cantitatea de materiale combustibile.
3.5.20. Căile de evacuare ale clădirilor (uşi, coridoare, scări, etc. ), nu trebuie să conducă spre spaţii din care evacuarea nu poate fi continuată, ramificaţiile din căile de evacuare care conduc către asemenea spaţii vor fi marcate corespunzător.
3.5.21. La terminarea programului de lucru se vor lua obligatoriu următoarele măsuri:
ü  curăţirea locului de muncă de resturi şi deşeuri combustibile;
ü  scoaterea de sub tensiune a aparaturii electrice;
ü  verificarea instalaţiei de avertizare;
ü  stingerea focurilor şi întreruperea sau reducerea la strictul necesar al încălzirii;
ü  întreruperea iluminatului general şi trecerea pe cel de siguranţă;
ü  închiderea ferestrelor;
ü  verificarea spaţiilor, în vederea eliminării surselor potenţiale de iniţiere a incendiilor şi asigurarea funcţionalităţii mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.
3.5.22. În încăperile cu aparatură de birotică (pentru evitarea unor neajunsuri ca suprasolicitarea reţelei electrice, supraîncălziri de aparate, prize şi cabluri, scurtcircuite etc.), se vor lua următoarele măsuri:
ü  proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice se va face în strictă conformitate cu normativele de specialitate în vigoare;
ü  sunt interzise improvizaţiile de orice fel;
ü  se interzice utilizarea siguranţelor necalibrate;
ü  materialele combustibile sau explozibile nu se vor depozita în aceste încăperi sau la un loc cu aparatura de birotică aflată în funcţiune;
ü  coşurile pentru păstrarea deşeurilor (hârtie, etc.) vor fi din materiale incombustibile;
ü  se va asigura dotarea cu stingătoare cu dioxid de carbon;
ü  fumatul se va permite numai în locuri stabilite, cu dotare corespunzătoare.  
3.5.23. Depozitarea tezaurului se face în încăperi speciale, la care prin proiectare se stabilesc detalii constructive, instalaţii utilitare aferente precum şi dotarea cu utilajele şi substanţele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Pentru aceste încăperi, se asigură numai dispozitive şi instalaţii omologate, cu instrucţiuni de funcţionare, utilizare şi întreţinere privind prevenirea şi stingerea incendiilor
3.5.24. La nivelul încăperilor pentru tezaur nu sunt admise mai mult de 20 de persoane care să desfăşoare activitate în acelaşi timp.
3.5.25. Toate materialele combustibile ce se introduc în încăperile pentru tezaur (rafturi de lemn, cutii, saci de pânză, boxpaleţi, ambalaje etc.), vor fi în prealabil ignifugate, cu excepţia bancnotelor şi altor hârtii de valoare. Se vor folosi numai substanţe pentru ignifugare care nu afectează valorile depozitate, certificate de Centrul de studii şi experimentări al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
3.5.26. Instalaţiile electrice de ventilaţie şi climatizare precum şi cele de alertare, alarmare şi stingere a incendiilor vor avea un grad sporit de fiabilitate şi eficacitate, astfel:
ü  instalaţiile electrice de iluminat vor fi etanşe la praf şi gaze, cu protecţie împotriva exploziei lămpilor de iluminat şi căderilor de părţi incandescente pe materiale depozitate;
ü  instalaţia de ventilaţie-climatizare va fi independentă, cu prize la tavan şi pardoseală, prevăzută cu posibilităţi de blocare la declanşarea instalaţiei de stingere şi de repornire în momentul începerii acţiunii de stingere de către personalul de intervenţie;
ü  canalele de ventilaţie se vor prevedea cu sisteme de obturare, cu închiderea automată în caz de incendiu, având asigurată funcţionarea indiferent de compartimentul în care s-ar produce incendiul;
ü  se vor asigura instalaţii automate de detectare (prin detectori de fum), semnalizare şi alarmare (optică şi acustică), care să poată fi acţionate şi manual;
ü  se va asigura aparatura necesară depistării infiltraţiilor de gaze combustibile (metan) îndeosebi la tezaurele situate în subsoluri şi pentru semnalizarea prezenţei dioxidului de carbon (toxic pentru oameni) în scopul luării măsurilor de prevenire necesare înainte de atingerea concentraţiilor periculoase;
ü  încăperile de tezaur vor avea realizată cea de a doua sursă independentă de energie pentru asigurarea funcţionării instalaţiilor de mai sus pe timpul căderii sursei de bază sau a altor defecţiuni.
3.5.27. Depozitarea valorilor se face astfel încât să nu afecteze instalaţiile de stingere şi utilitare, să nu creeze obturări şi blocări care ar întârzia sesizarea, alarmarea şi intervenţia pentru stingere.
3.5.28. Accesul la încăperile de tezaur situate în subsoluri se va face numai cu mască contra fumului şi gazelor pregătită pentru a fi folosită, aparate izolante autonome de respirat, după caz, pentru intervenţie şi lanterne. Este interzis accesul cu mijloacele de iluminat cu foc deschis precum şi cu brichete, chibrituri sau ţigări aprinse. 
3.5.29. În laboratoarele de metale preţioase, la efectuarea analizelor care folosesc lichide combustibile, se va lucra cu cantităţi minime. Pentru încălzire se va folosi abur sau apă caldă. Toate operaţiile şi reacţiile din care rezultă gaze sau vapori combustibili se vor executa numai sub nişă.
3.5.29. Buteliile de sticlă ce conţin lichide combustibile vor fi amplasate deasupra unor cuve de retenţie, pentru ca în cazul spargerii buteliei să nu se împrăştie conţinutul;
3.5.30. Înainte de începerea lucrului, se va controla dacă aparatura şi reactivii ce se vor folosi sunt curaţi, dacă instalaţiile sunt etanşe şi ventilaţia funcţionează normal.
3.5.31. La operaţiile de distilare, baloanele din sticlă se vor introduce în capsulă de tablă, pentru ca în cazul spargerii conţinutul să nu se reverse în jur.
3.5.32. Se interzice ca verificarea etanşeităţii aparaturii şi a conductelor de gaze combustibile să se facă cu flacără deschisă, folosindu-se numai emulsie de apă şi săpun.
3.5.33. Lucrările şi analizele în urma cărora rezultă hidrogen sulfurat, hidrocarburi şi alte gaze combustibile, se vor executa cu mare atenţie, sub nişă şi fără prezenţa flăcării deschise în încăpere.
3.5.34. La regenerarea solvenţilor combustibili se vor folosi vase metalice, încălzindu-se prudent şi introducându-se în interior cioburi de porţelan pentru prevenirea revărsării lichidului.
3.5.35. În timpul operaţiei de distilare se va asigura apa necesară răcirii refrigerentului, pentru a evita încălzirea şi spargerea acestuia.
3.5.36. Este interzisă folosirea pâlniilor lungi din sticlă la turnarea combustibilului dintr-un vas în altul, pentru evitarea formării sarcinilor electrostatice. Curelele de transmisie ale agregatelor se vor acoperi cu substanţe bune conducătoare de electricitate iar instalaţiile se vor lega la pământ.
3.5.37. La agitarea lichidelor uşor volatile în vase închise se va evita ca presiunea ce se formează, să arunce dopul, împrăştiind conţinutul.  
3.5.38. Se interzice în laborator a recipienţilor care conţin gaze sau lichide combustibile, dacă nu sunt necesare. În jurul aparaturii de laborator nu se vor depozita nici un fel de substanţe combustibile.
3.5.39. Este interzisă aruncarea sau turnarea lichidelor inflamabile la canalul de scurgere. Deşeurile combustibile se vor colecta în vase închise şi se vor evacua la terminarea lucrului, în vederea distrugerii lor.
3.5.40. Substanţele inflamabile, necesare lucrărilor curente de laborator se vor păstra în dulapuri metalice, ferite de foc şi numai în cantităţi pentru o zi de lucru.
3.5.41. Lămpile de gaze, vor funcţiona numai în prezenţa şi sub supravegherea personalului din laborator. Aparatura electrică va fi prevăzută cu becuri semnalizatoare pentru indicarea funcţionării şi întreruperii acesteia.
3.5.42. La terminarea lucrărilor şi părăsirea laboratorului se vor închide gazele şi se vor scoate din funcţiune instalaţiile electrice.
3.5.43. În oficiile de calcul, camerele serverelor, săli de compensare, cantităţile de hârtie necesare funcţionării calculatoarelor vor fi reduse la minimum şi repartizate pe echipamente.
3.5.44. În sala calculatoarelor sunt interzise:
ü  fumatul şi folosirea focului deschis;
ü  introducerea de maşini şi echipamente ce nu condiţionează direct funcţionarea calculatorului;
ü  executarea lucrărilor de reparaţii, cu excepţia celor legate direct de echipamente care nu pot fi deplasate din camera calculatorului;
ü  introducerea oricărui material sau mobilier combustibil, ori efectuarea unor operaţiuni care pot fi efectuate în afara încăperii;
ü  acumularea deşeurilor de hârtie, alte materiale sau substanţe combustibile sub pardoseala falsă;
ü  folosirea altor sisteme de încălzire (reşouri, radiatoare, etc.) în afara celor prevăzute prin documentaţia de execuţie;
ü  executarea lucrărilor de sudare şi lipire a materialelor cu surse termice fără „permis de lucru cu foc”;
ü  introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excepţia celor pentru executarea operaţiunilor de întreţinere zilnică şi care vor fi în cantităţi minime, fără a depăşi 250 ml. Aceste cantităţi vor fi introduse în ambalaje cu capac şi vor fi evacuate imediat după terminarea operaţiunilor.
3.5.45. Accesul în încăperile în care sunt amplasate centralele de climatizare, va fi permis numai personalului de exploatare precum şi organelor de control şi verificare. Încăperea va fi menţinută în perfectă stare de curăţenie fiind interzisă introducerea şi păstrarea în aceasta a oricărui material sau substanţă combustibilă, în afara celor necesare funcţionării normale a echipamentelor respective.
3.5.47. Sunt interzise următoarele:
ü  efectuarea operaţiilor de întreţinere periodică, utilizând solvenţi combustibili, în timpul procesului de prelucrare sau pe timpul efectuării unor lucrări cu foc deschis sau cu degajare de căldură;
ü  continuarea procesului de prelucrare în timpul efectuării operaţiilor de întreţinere a instalaţiei de climatizare sau a executării unor lucrări de reparaţii cu foc deschis la aceste instalaţii;
ü  manipularea lichidelor inflamabile, folosirea altor sisteme de încălzire, acumularea deşeurilor de hârtie precum şi orice alte operaţiuni în încăperile calculatorului.

3.6. Spitale, cabinete medicale
3.6.1. Saloanele pentru bolnavi nu vor fi încărcate peste capacitate iar căile de evacuare din spitale, policlinici etc. vor fi păstrate în permanenţă libere.
3.6.2. Se vor stabili din timp măsuri şi mijloace de evacuare pentru bolnavi sau alte persoane care nu se pot evacua singure (tărgi, coşuri pentru copii etc.).
3.6.3. În saloane, pe coridoare, case de scări etc. se va asigura funcţionarea în cele mai bune condiţii a iluminatului de siguranţă.
3.6.4. În unităţile spitaliceşti se vor prevedea, de regulă, instalaţii de încălzire centrală; unde nu este posibil acest lucru, se vor folosi sobe cu acumulare de căldură care vor avea afişat programul de funcţionare, persoanele care răspund de aprinderea, supravegherea şi stingerea focului etc..
3.6.5. În saloane şi în săli de operaţii buteliile de oxigen (sau alte gaze) vor fi acoperite cu huse de pânză albă sau albastră. Închiderea şi deschiderea robinetelor se face numai de personal instruit.
3.6.6. Pentru prevenirea exploziilor pe timpul anesteziilor generale se va asigura protecţia prin conectarea aparatelor, anesteziştilor şi a mesei de operaţie la priza de împământare. Aparatele de anestezie vor avea vaporizatoare etalonate de către personal calificat.
3.6.7. Pardoseala sălilor de operaţie va fi confecţionată din material care nu produce scântei; aparatele medicale, cărucioarele, măsuţele mobile etc. vor avea roţi sau dopuri de cauciuc.
3.6.8. În încăperile laboratoarelor şi în secţiile de cercetare se va controla periodic etanşeitatea recipienţilor cu substanţe inflamabile.
3.6.9. Mesele de laborator vor fi folosite numai pentru operaţii care nu produc degajări de substanţe inflamabile. Lucrările cu substanţe toxice şi cu acizi concentraţi vor fi executate exclusiv sub nişă, al cărei tiraj va fi controlat în prealabil.
3.6.10. Toate lucrările de laborator se vor executa cu foarte mare precauţie şi cu o temeinică documentare prealabilă.
3.6.11. Reţeaua de gaze a laboratorului va avea un ventil central care să permită oprirea gazelor pentru întreg laboratorul.
3.6.12. În clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure, se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări deschise se admit doar între două niveluri succesive.
3.6.13. Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi, pe cât posibil, iluminate natural
3.6.14. În clădirile pentru sănătate etajate, se recomandă dispunerea încăperilor pentru bolnavi transportabili cu targa sau căruciorul, la primele niveluri supraterane:
3.6.15. Clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiţii de acces ale autospecialelor pompierilor cel puţin la două faţade.

3.7. Săli de sport, stadioane, clădiri administrative, complexe sportive, spaţii cazare sportivi, patinoare artificiale, piscine acoperite
3.7.1. Accesul publicului în sălile de sport se va admite numai în limita numărului de locuri.
3.7.2. Se interzice fumatul şi focul deschis, precum şi folosirea artificiilor,  petardelor sau a oricăror surse de aprindere.
3.7.3. Elementele metalice din structura de rezistenţă vor fi protejate pentru a li se îmbunătăţi comportarea la foc; se vor ignifuga materialele combustibile.
3.7.4. Schimbarea destinaţiei unor spaţii din aceste categorii de clădiri se supune avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
3.7.5. Instalaţiile de iluminat de siguranţă, semnalizare şi stingere a incendiilor vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare.
3.7.6. Căile de acces şi evacuare vor fi în permanenţă libere şi marcate conform standardelor în vigoare; culoarele, scările şi porţile situate în zonele spectatorilor trebuie vopsite în galben viu, conform regulamentului UEFA.
3.7.7. Înaintea începerii fiecărui meci şi după încheierea lui, organizatorii vor efectua control de prevenire a incendiilor şi vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor constatate.
3.7.8. La magaziile de echipament şi vestiare fumatul, focul deschis şi orice surse de foc sunt interzise.
3.7.9. Sursele de alimentare cu apă vor fi în permanenţă libere şi marcate conform standardelor în vigoare.
3.7.10. După terminarea meciului, deşeurile combustibile vor fi colectate, depozitate, evacuate sau distruse în locuri special amenajate şi sub o strictă supraveghere.
3.7.11. În sălile de competiţii sportive nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate .
3.7.12. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de încăperi, precum şi iluminarea cu flacăra deschisă (lumânări, chibrituri, facle, etc) în poduri, magazii, alte încăperi, spaţii şi locuri cu risc de incendiu din aceste construcţii.
3.7.13. În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor. Pentru acele încăperi care sunt destinate copiilor de vârsta preşcolară, alimentarea sobelor cu combustibili se face numai din exteriorul încăperilor.
 3.7.14. Foaierele sălilor de competiţii sportive, sălilor de spectacole, expoziţiilor, holurile şi culoarele acestora , precum şi cele ale bibliotecilor şi cluburilor se dotează cu scrumiere cu picior pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum l,5 m faţă de draperii şi perdele.
3.7.15. Covoarele, mochetele, preşurile etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
3.7.16. La amplasarea mobilierului în cluburi, săli de competiţii sportive, săli de spectacole şi expoziţii se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de următoarele recomandări :
a. se interzice cu desăvârşire introducerea scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut în proiect, precum şi staţionarea persoanelor în picioare pe timpul desfăşurării competiţiilor sportive, spectacolelor, expunerilor, prezentărilor etc;
b. scaunele şi băncile se fixează de pardoseala dacă aceste încăperi se încadrează în categoria sălilor aglomerate (cu suprafaţa care revine utilizatorului mai mică de 1,5 mp/loc), fiind admise maximum 12 scaune mobile în logii, balcoane şi maximum 20 în discoteci, cluburi, săli de dans etc;
c. dacă încăperile respective sunt din categoria celor cu aglomerări de persoane dar nu săli aglomerate, iar în aceste locuri există mai mult de 20 de scaune, acestea se solidarizează între ele pe pachete, fără a se fixa de pardoseală.
3.7.17. Pentru toate categoriile de încăperi şi săli prevăzute în prezentul subcapitol, nu se admit denivelări la capetele circulaţiilor dintre rândurile de bănci ori scaune.
3.7.18. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier in apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu.
3.7.19. În sălile dotate cu cabine de proiecţie se vor respecta următoarele reguli şi măsuri:
a.Înainte de începerea proiecţiei se va verifica starea aparatelor de proiecţie, a mecanismelor de derulare, vizorilor de proiecţie şi control şi, după caz, funcţionarea obloanelor rezistente la foc de protecţie a golurilor cabinei ;
b.Pe timpul proiecţiei filmului operatorul este obligat să stea în permanenţă lângă aparatul de proiecţie;
c. În cabina de proiecţie se pot păstra cel mult 2 bobine de film, restul depozitându-se in camerele de derulare sau în dulapuri metalice închise;
d.Eventualele capete de pelicule se colectează în cutii metalice închise care după proiecţie vor fi înlăturate;
e. La orice oprire a aparatelor de proiecţie acestea trebuie scoase de sub tensiune;
3.7.20. Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua următoarele măsuri:
a.      conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor pe tot timpul desfăşurării activităţilor în  aceste săli, uşile  interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere;
b.      se va controla şi asigura în permanenţă buna funcţionare a instalaţiilor pentru iluminatul de siguranţă înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;
c.       traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, potrivit prevederilor STAS 297/2 şi SR ISO 6309;
d.      stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor (persoane si bunuri materiale) în caz de incendiu;
e.       In caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigură obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de evacuare al sălii;
f.        pentru  sălile de competiţii sportive, spectacol, cluburi sportive, expoziţii prevăzute cu inscripţii luminoase "IESIRE" poziţionate deasupra uşilor de evacuare se va asigura păstrarea acestora în locurile precizate prin proiect şi iluminarea corespunzătoare;
g.      periodic se vor efectua exerciţii de evacuare potrivit planului stabilit ;
3.7.21. Pentru sălile care se încadrează în categoria săli aglomerate, cu scene amenajate se vor respecta în exploatare şi masurile specifice acestora, astfel:
a.      Instalaţia electrică se utilizează conform programului stabilit de către conducerea unităţii împreuna cu tehnicianul de specialitate. Programul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu circuitele care să acţioneze înainte de începerea spectacolului, între acte, în timpul spectacolului şi după terminarea lui, evitându-se suprasolicitarea instalaţiei.
b.      Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice, iar  acţionarea acesteia, precum şi a aparaturii electrice şi electronice se face numai de către electricieni de serviciu anume angajaţi;
c.       Reflectoarele se amplasează faţă de elementele combustibile din sală, la distanţe indicate de tehnicieni (în raport cu puterea radiaţiei calorice, recomandându-se întreruperi periodice pentru răcire), iar conectările cablurilor pentru aparatele aferente filmărilor directe din sală se face numai în exteriorul acesteia;
d.      La   terminarea    spectacolelor   şi   repetiţiilor,  instalaţia   electrică  a  sălii  se  scoate de sub tensiune cu excepţia circuitelor care alimentează iluminatul strict necesar şi pe cel de  siguranţă;
e.       Toate corpurile de iluminat din scenă vor avea plase metalice de protecţie, iar după terminarea programului cele mobile vor fi scoase din scenă;
f.        Corpurile de iluminat  din  scenă  şi  fose se amplasează la distanţa de minim 1 m faţă de materialele combustibile (perdele, draperii, cortina, decoruri, recuzita etc ), iar dacă în mod justificat aceste materiale sunt la distante mai mici, se protejează cu materiale incombustibile pe o porţiune care să depăşească cu minim 0,5 m suprafaţa corpului de iluminat;
g.      Pe tot timpul  spectacolelor  şi  al  repetiţiilor  se va asigura supravegherea permanentă a orgii de lumini, de către personal numit în acest scop;
h.      În   scenă   se   introduc   numai   decorurile şi recuzita necesară pentru repetiţia din ziua respectivă;
i.        Între decoruri ori pereţii de pe scenă se va asigura distanţe de minim 1 m faţă de reflectoare, corpuri de iluminat, tablouri, doze etc;
j.        Fumatul în scenă se admite numai atunci când textul şi acţiunea spectacolului o cer, asigurându-se în această situaţie scrumiere amplasate corespunzător atât în scenă cât şi la intrările şi ieşirile din scenă (minim 1,5 m faţă de draperii, cortine, materiale combustibile);
k.      Când  subiectul  spectacolului reclamă focuri, lumânări sau explozii pe scenă, acestea se vor simula pe cât posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore, utilizându-se numai în condiţii deosebite cloratul de potasiu şi folosirea focului deschis. Dacă totuşi acest lucru este absolut necesar se vor lua masuri de siguranţa pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de izbucnire a incendiului;
l.        Se interzice introducerea în scena sub orice forma a lichidelor inflamabile;
m.    Materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform reglementarilor în vigoare;
n.      Toate trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile buzunarelor laterale ale scenei, în care se ţin decorurile pentru spectacolele următoare, trebuie menţinute libere;
o.      După terminarea spectacolelor toate decorurile, materialele, recuzita şi costumele se depozitează în magaziile pentru astfel de destinaţii, nepermiţându-se depozitarea lor sub scena, în fose, pe platforme, coridoare;
p.      În cabinele de coafură, perucherie, masaj şi în cabinele artiştilor se pot folosi lichide inflamabile (eter, uleiuri, vaseline, grime) numai în cantităţile strict necesare, dacă se păstrează în vase de sticlă bine închise şi aşezate în sertare şi dulapuri;
q.      Se interzice folosirea focului deschis şi a fumatului pe timpul efectuării operaţiilor de grimaj în cabinele artiştilor (dacă în compoziţia acestora intră substanţe inflamabile);
r.       Toate deşeurile de vată şi hârtie îmbibate cu grime, uleiuri, eteruri se colectează în cutii speciale prevăzute cu capac şi se evacuează zilnic, după terminarea programului.
3.7.22. În depozitele de costume se vor respecta următoarele măsuri:
a.      Este interzisă folosirea aparatelor electrice de încălzit, a maşinilor de călcat, reşourilor, radiatoarelor etc, precum şi fumatul şi utilizarea focului deschis;
b.      Curăţirea obiectelor de garderobă prin utilizarea lichidelor inflamabile se face numai în afara depozitelor, în locuri ferite de surse de căldură, scântei etc;
3.7.23. La magaziile şi depozitul pentru recuzită se asigură următoarele:
a.      Decorurile şi recuzita se păstrează pe grupe, asigurându-se accese, circulaţii şi căi de evacuare libere care să permită intervenţia operativă în caz de incendiu;
b.      Depozitarea decorurilor se face astfel încât să se păstreze o distanţă de cel puţin 0,30 m faţă de tablourile şi dozele electrice şi minim 0,50 m faţă de corpurile de iluminat;
c.       Corpurile de iluminat se prevăd cu globuri de protecţie şi grătare împotriva loviturilor;
d.      Se interzice utilizarea instalaţiilor electrice improvizate ori folosirea lămpilor portative. Se pot folosi lanterne cu baterii (acumulatori).
3.7.24. La terminarea programului de lucru toate spaţiile, încăperile şi locurile din clădiri în care a avut acces publicul se controlează de către personalul cu atribuţiuni în acest domeniu, pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor surse de aprindere sau focare de ardere. Cu acest prilej se vor scoate de sub tensiune instalaţiile şi echipamentele electrice a căror funcţionare nu este necesară pe timpul întreruperii activităţii.
3.7.25. Este strict interzisă executarea lucrărilor cu foc deschis pe timpul desfăşurării activităţilor cu public.
3.7.26. Echipele de intervenţie în caz de incendiu se instruiesc privind cunoaşterea şi punerea operativa în aplicare a măsurilor de evacuare, salvare şi stingere cuprinse în planurile de intervenţie.
Clădiri administrative şi complexe sportive
3.7.27. Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor si spatiilor aferente clădirilor administrative şi complexe sportive trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
3.7.28. Nu se admite depozitarea pe culoare, coridoare, case de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirii, a materialelor care să împiedice evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scări şi sub rampele scărilor.
3.7.29. În clădirile administrative precum şi în clădirile complexelor sportive pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maxim 25 l.
3.7.30. Curăţirea pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc .) cu benzină, neofalină sau alte produse inflamabile este interzisă. Aceasta operaţiune de curăţire se poate face cu materiale special destinate, numai la lumina zilei, cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător, a prevederilor generale din prezentele norme şi a următoarelor reguli şi măsuri:
a.      Interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;
b.      Scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice si întreruperea iluminatului electric, precum şi a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;
c.       Asigurarea ventilării necesare;
d.      Utilizarea unor ustensile şi materiale (vase, cârpe, perii etc.) care nu produc electricitate statică, fiind interzise cele din mase plastice şi fire sintetice;
e.       Introducerea în încăperi numai a cantităţilor de lichide inflamabile strict necesare;
f.        Montarea de indicatoare avertizoare la intrarea în încăperile respective;
g.      Verificarea încăperilor vecine pentru a nu exista surse de foc deschis şi avertizarea personalului din acestea despre operaţiunile ce se execută;
h.      Verificarea evacuării vaporilor inflamabili din încăperi.
3.7.31. Materialele, substanţele şi ustensilele folosite pentru operaţiunile menţionate la art. 3.7.29; 3.7.30 vor fi evacuate la terminarea lucrului din încăperi , urmând ca cele ce nu mai sunt necesare să fie distruse prin ardere în locuri special amenajate şi fără pericol de incendiu, iar celelalte se vor curăţa de lichide combustibile şi depozita în locurile destinate.
3.7.32. Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat etc) în birouri, spaţii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste clădiri.
3.7.33. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis pentru executarea unor lucrări în poduri, magazii şi depozite de materiale combustibile, precum şi în oricare alte încăperi cu risc mijlociu , mare şi foarte mare de incendiu (pericol de explozie). În caz de strictă necesitate, lucrările cu foc deschis se execută pe baza permisului de lucru cu foc şi numai după luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor lucrări.
3.7.34. Locurile şi zonele în care este permis fumatul se stabilesc şi se aprobă de către conducerile obiectivelor respective, acestea marcându-se şi amenajându-se corespunzător. Se interzice  aruncarea  la întâmplare a resturilor de ţigări, chibrituri sau golirea scrumierelor în coşuri pentru colectat deşeuri de hârtie .
3.7.35. Căile  de  acces şi evacuare în/din clădirile administrative şi complexele sportive se menţin permanent în stare liberă pentru a putea fi utilizate în caz de incendiu.

Spaţiile de cazare pentru sportivi
3.7.36.  Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în spaţiile de cazare se va asigura respectarea următoarelor reguli şi măsuri:
a.      In camerele de cazare nu se folosesc reşouri şi radiatoare electrice cu suprafeţe incandescente, precum şi alte aparate consumatoare de energie electrică (fiare de călcat, fierbătoare etc.) fără aprobarea conducerii unităţii respective şi luarea măsurilor specifice de psi;
b.      Fiecare încăpere în care este permis fumatul se dotează cu scrumiere care se amplasează faţă de perdele şi draperii la cel puţin 1,5 m distanţă;
c.       Înainte de cazare se verifică starea de funcţionare a instalaţiilor utilitare (încălzire, electrice, ventilare, climatizare, gaze etc.) înlăturându-se operativ defecţiunile care ar putea genera incendiu;
d.      În fiecare cameră se vor pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii clare privind posibilităţile de alertare, alarmare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care aceştia trebuie să acţioneze în caz de incendiu;
e.       Se vor asigura condiţii de evacuare în siguranţă a persoanelor cazate.
3.7.37. Extrase din prevederile de la art. 3.7.36., precum şi regulile de utilizare a aparatelor respective, precizate de producător, vor fi incluse în instrucţiunile ce se afişează la locurile de cazare. Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragazuri, cuptoare cu microunde, reşouri etc.) este permisă numai în încăperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea îmbrăcămintei se face în spaţii special amenajate.
3.7.38. In încăperile destinate spălării, uscării şi a călcării îmbrăcămintei este interzisă depozitarea articolelor care depăşesc o şarja, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi deconectate de la sursa de energie electrică.
3.7.39. În  încăperile  în  care  încălzirea se face cu sobe, arderea focului se va întrerupe înainte de intrarea copiilor sportivi. Uşile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum şi robinetele instalaţiilor de gaze se amplasează în exteriorul încăperilor, dacă  în acestea se desfăşoară activităţi cu preşcolari. Este interzis să se aprindă focul cu benzină, petrol sau alte lichide inflamabile.
3.7.40. Pe holurile şi culoarele unităţilor de cazare (cantine, hoteluri, moteluri, vile etc.) se amplasează scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări si chibrituri, păstrându-se o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de draperii şi perdele.
3.7.41. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în încăperile pentru cazarea elevilor şi copiilor sportivi. In încăperile în care sunt cazaţi sportivi sau alţi utilizatori care fumează se asigură scrumiere, iar resturile de ţigări şi chibrituri se colectează în locuri special destinate, pe holuri, culoare, interzicându-­se aruncarea acestora în coşurile din camere pentru colectarea deşeurilor de hârtie.
3.7.42. In clădirile cu destinaţie pentru cazarea sportivilor se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit improvizaţii şi modificări faţă de proiect la aceste instalaţii. Orice lucrări de întreţinere, reparaţii se execută numai de către persoane calificate.
3.7.43.  Nu se admit pe căile de evacuare uşi false, oglinzi, draperii, precum şi materiale sau mobilier care să contribuie la derutarea, împiedicarea sau blocarea evacuării utilizatorilor. De asemenea sunt interzise amenajarea de boxe în casele de scări şi sub rampele de scări. Amplasarea paturilor în camerele de cazare, precum şi a mobilierului se va face astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
3.7.44. Se interzice încuierea uşilor de pe căile de evacuare, chiar şi în condiţiile în care în clădire există şi alte trasee accesibile evacuării. Deasupra uşilor pentru evacuare spre exterior din casele de scări şi pe culoare se vor afişa indicatoare care să marcheze ieşirea spre exterior. Pentru fiecare nivel din clădiri se vor întocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilităţii acestuia se vor executa exerciţii periodice de evacuare.
3.7.45. In aceste categorii de clădiri este interzisă depozitarea lichidelor combustibile. Echipamentul sportiv şi alte obiecte ori materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate, fără a se permite blocarea căilor de evacuare şi acces din încăperi.
3.7.46. Este interzisă curăţarea duşumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de mobilier  cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, în încăperi în care este focul aprins, se fumează ori există condiţii care ar putea conduce la producerea unor incendii. Păstrarea substanţelor pentru curăţenie, dezinfectare, deratizare, dezinsecţie, precum şi a lichidelor combustibile se face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, în afara spaţiilor şi încăperilor din aceste clădiri.
3.7.47. Se interzice utilizarea lucrărilor cu foc deschis în încăperi, în prezenta sportivilor de vârstă şcolară şi preşcolară. Aceste lucrări se execută numai pe baza de permis de lucru cu foc sub supravegherea persoanelor autorizate şi cu luarea măsurilor ce se impun pentru executarea unor astfel de lucrări.
3.7.48. Se vor asigura măsuri pentru interzicerea accesului copiilor sportivi în încăperile destinate pentru prepararea hranei, în depozite, magazii, poduri, precum şi în alte spaţii şi locuri în care aceştia ar putea provoca incendii.
3.7.49. Administraţiile spaţiilor de cazare sportivi pot stabili, în raport de specificul lor, şi alte restricţii şi măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor, pe care le supun pentru aplicare aprobării conducerilor instituţiilor respective.
3.7.50. In  încăperile  în  care  se  desfăşoară  activităţi  de  spălare,  uscare   şi călcare a lenjeriei şi altor materiale textile se vor asigura următoarele  reguli  şi  măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:
a.      Utilajele, echipamentele, instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălare se curăţa în permanenţă de eventualele depuneri de fibră, fire, scame sau alte deşeuri pe organele de mişcare ale acestora (axe, valţuri, cilindri, lagăre, cuve, etc.). Curăţirea se face de către personal calificat şi autorizat în acest scop.
b.      Înainte de introducerea în maşină a produselor textile pentru spălat, acestea se vor examina pentru înlăturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui surse de iniţiere a unor incendii;
c.       Se interzice depozitarea în încăperile de lucru a articolelor şi produselor textile pentru spălat, curăţat, călcat care depăşesc cantităţi mai mari decât pentru o şarjă;
d.      Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de muncă, nu se admit cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru;
e.       Este interzisă montarea pe maşini a ştarterelor de pornire-oprire, acestea se vor monta pe stelaje metalice la o distanta de cel puţin 2,5 m de maşini;
f.        La operaţiunile de apretat, impregnat cu maşini care folosesc substanţe inflamabile sau explozibile se verifică zilnic modul de funcţionare a instalaţiei de ventilare iar în aceste încăperi este strict interzis utilizarea focului deschis sau a fumatului. Canalele de evacuare a gazelor vor fi curăţate periodic respectându-se cu stricteţe graficele de realizare a acestor lucrări;
g.      Uscătoarele şi ventilatoarele se curăţă zilnic de scame, praf;
h.      Părţile lemnoase din camerele de uscare se tratează cu materiale ignifuge, potrivit prevederilor reglementarilor specifice;
i.        La maşinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandrele şi alte utilaje încălzite cu abur sau rezistenţă electrică se verifică ca, după terminarea lucrului, să nu rămână nici un fel de produse textile;
j.        Materialele scoase de la uscat nu trebuie să depăşească temperatura de 70 °C;
k.      Înaintea începerii operaţiunilor de călcat se verifică starea tehnică a maşinilor electrice de călcat, ştecherelor, cordoanelor, fişelor, iar pe timpul întreruperii călcatului fiarele de călcat se aşează numai pe suporturi special construite din materiale incombustibile;
l.        La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicată, cordoanele vor fi prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale;
m.    La introducerea şi scoaterea din priză se va mânui fişa (ştecherul) fierului de călcat fără a se trage de cordon:
n.      La terminarea lucrului fiarele electrice de călcat şi presingurile vor fi deconectate de la sursele de curent electric;
o.      Se interzice părăsirea locului de muncă la terminarea programului, înainte de efectuarea următoarelor operaţiuni:
û  oprirea tuturor maşinilor;
û  evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţirea locului de muncă;
û  deconectarea de la priză a tuturor aparatelor electrice din încăperi.

Patinoare artificiale şi piscine acoperite
3.7.51. Instalaţiile frigorifice care utilizează agent frigorific amoniac se spală de uleiul antrenat de amoniac numai cu petrol lampant (încălzit cu abur sau apă caldă pana la maximum 70°C), fiind interzisă folosirea benzinei.
3.7.52. La purjarea cu aer comprimat a instalaţiilor spălate cu petrol lampant temperatura aerului nu trebuie să depăşească 50°C. In încăperile şi spatiile în care se evacuează aerul din instalaţii , precum şi în locurile şi încăperile vecine unde pot ajunge vapori de petrol se interzic fumatul, utilizarea focului deschis ori acţionarea unor aparate, echipamente, utilaje etc. care pot produce scântei.
3.7.53. In timpul efectuării operaţiunilor de curăţare cu petrol şi suflare cu aer comprimat se asigură ventilarea permanentă a încăperilor. Presiunea de curăţare trebuie să fie inferioară celei de probă a instalaţiei admisă de prescripţiile ISCIR.
3.7.54. Se interzice executarea operaţiunilor de sudare sau lipire a recipientelor şi conductelor care conţin agent frigorific. Aceste lucrări se vor efectua numai după ce s-a evacuat fluidul din ele şi numai pe baza unui permis de lucru cu foc.
3.7.55. Se interzice detectarea eventualelor scăpări de amoniac cu fitil de sulf sau cu orice altfel de flacără. Controlul scăpărilor de gaze se face numai cu emulsie de apă şi săpun şi de către persoanele autorizate.
3.7.56. Atunci  când  se  constată  scăpări  de  gaze la instalaţii, utilaje, agregate etc. se iau următoarele măsuri:
a.      se opresc imediat aceste sisteme;
b.      se aerisesc încăperile, spatiile respective;
c.       se  înlătura  cu  operativitate  materialele  combustibile  şi  produsele  inflamabile  din zona precum şi eventualele surse potenţiale de incendiu.
3.7.57. Se interzice depozitarea  materialelor  combustibile pe o rază de 1 m în jurul agregatelor, utilajelor şi conductelor instalaţiei frigorifice.
3.7.58. La scoaterea agregatelor şi instalaţiilor frigorifice din funcţiune pentru o perioadă mai lungă, se recomandă evacuarea agentului frigorific din instalaţie şi crearea vidului de 620-600 mm col Hg, pentru evitarea pericolului de incendiu.
3.7.59. Sunt interzise utilizarea aparatelor şi dispozitivelor, precum si executarea lucrărilor mecanice care pot produce scântei şi a celor cu foc deschis ce pot conduce la atingerea unor temperaturi mai mari de 400°C.
3.7.60. Se interzice utilizarea instalaţiilor electrice precum şi a tablourilor electrice care nu sunt etanşe şi nu se admit nici intervenţii la astfel de instalaţii şi aparate dacă în spaţiul şi încăperile respective sunt prezente scăpări de agent frigorific.
3.7.61. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerii uleiului pe pardoseli , iar în caz de necesitate acestea se vor îndepărta operativ , spălându-se apoi locul respectiv cu detergenţi. Este strict interzis folosirea în acest scop a benzinei sau a oricărui alt produs inflamabil.
3.7.62. In sala de maşini precum şi în alte încăperi în care există posibilitatea scăpărilor de agenţi frigorifici sunt interzise utilizarea unor surse cu foc deschis (sobe, rezistenţe electrice, reşouri, flacără liberă, facla, lumânări etc.), precum şi fumatul.
3.7.63. Se   interzice   folosirea   oricăror   surse  de  căldură  pentru încălzirea carterului sau cilindrilor compresoarelor, în scopul golirii agentului frigorific.
3.7.64. Temperatura lagărelor, pompelor, electropompelor de agent frigorific nu va depăşi 60-70°C.
3.7.65. Pentru controlul interior al compresoarelor şi al altor utilaje şi agregate se utilizează lămpi portative de 12V sau lămpi cu baterii în sistem capsulat. Se vor lua toate măsurile pentru protecţia becurilor de eventualele scăpări de agent frigorific lichid care prin spargerea sticlei becului în contact cu filamentul incandescent pot produce incendii sau explozii.
3.7.66. Scoaterea din funcţiune a pompelor pentru reparare se face de către persoane autorizate, potrivit operaţiunilor din cartea tehnică numai după ce acestea au fost izolate prin vane, sa scurs lichidul şi, după caz, au fost blindate conductele.
3.7.67. Recipientele din care sunt alimentate pompele trebuie să fie echipate cu indicatoare de nivel cu semnalizare în tabloul de comandă pentru nivelul minim de lichid.

Stadioane
3.7.68. La stadioanele prevăzute cu tribune pentru public, înaintea fiecărei manifestări (activitate sportivă, concert pop-rock, etc.) se vor lua următoarele măsuri:
a.      verificarea uşilor şi porţilor de evacuare, inclusiv a mecanismelor şi dispozitivelor de închidere a acestora, pentru a se asigura ca acestea pot fi deschise imediat în caz de necesitate;
b.      testarea tuturor instalaţiilor şi sistemelor de detectare, semnalizare şi anunţare a incendiilor, pentru iluminat de siguranţă si a celorlalte sisteme de comunicare ce se adresează publicului;
c.       colectarea şi evacuarea tuturor deşeurilor combustibile şi depozitarea acestora în locuri special amenajate, în afara zonelor de acces al publicului;
d.      menţinerea liberă şi uşor accesibilă a căilor de evacuare, astfel încât acestea să poată fi utilizate în condiţii de siguranţă;
e.       verificarea existentei indicatoarelor de direcţionare a publicului în caz de necesitate şi a iluminării corespunzătoare a acestora (în cazul activităţilor desfăşurate în "nocturnă");
f.        asigurarea   unui   număr   suficient   de   persoane   cu   atribuţii  de   îndrumare a publicului şi de intervenţie în caz de incendiu;
g.      verificarea existenţei şi funcţionarii mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din dotarea stadionului;
h.      verificarea, acolo unde este cazul, a tuturor spatiilor amenajate sub tribunele stadionului şi eliminarea tuturor surselor potenţiale de incendiu.
3.7.69. După fiecare manifestare, se vor lua următoarele măsuri:
a.      inspectarea întregului stadion pentru depistarea oricărei situaţii necorespunzătoare apărute, asigurându-se înlăturarea imediata a acesteia;
b.      colectarea şi evacuarea din incinta stadionului a tuturor deşeurilor combustibile.
3.7.70. Pe timpul pauzelor competiţionale, se vor asigura:
a.      verificarea modului de pregătire a personalului cu atribuţii de îndrumare a publicului în caz de necesitate şi de asigurare a primei intervenţii pentru stingerea incendiilor;
b.      executarea de exerciţii şi aplicaţii pentru însuşirea procedurilor de acţiune în caz de urgenţă.
3.7.71. Anual, înaintea începerii sezonului competiţional , se vor lua următoarele masuri:
a.      inspectarea detaliată a stadionului, inclusiv a elementelor de separare dintre sectoarele rezervate publicului (garduri, bariere, parapete, etc.);
b.      verificarea funcţionării tuturor mijloacelor tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor
c.       verificarea instalaţiilor utilitare ale stadionului (încălzire, electrice - inclusiv a instalaţiei de "nocturnă", gaze combustibile, telecomunicaţii, etc.);
d.      asigurarea marcării corespunzătoare a căilor de acces şi evacuare.
3.7.72.  Se   interzice   permiterea   accesului   spectatorilor   peste   capacitatea   maxima   a stadionului.
3.7.73. Pe lângă regulile si masurile de p.s.i. precizate în acest capitol, se vor respecta şi instrucţiunile şi precizările impuse de organele şi organismele sportive internaţionale (FIFA, UEFA, s.a.) privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive.

3.8. Şcoli, grădiniţe, creşe
3.8.1. Se va asigura o bună întreţinere a căilor de acces şi evacuare (culoare, case de scări, uşi etc.) interzicându-se blocarea sau reducerea lăţimii acestora.
3.8.2. Periodic, se vor efectua exerciţii de evacuare cu elevii din şcoli şi cu copii din grădiniţe, în vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..
3.8.3. Se interzice exploatarea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi  intervenţia unor persoane neautorizate la aceste instalaţii. Personalul de serviciu al şcolii  va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea şi stingerea focului în sobe.
3.8.4. În  încăperile laboratoarelor se vor asigura condiţii corespunzătoare de păstrare şi utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substanţe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai după efectuarea instructajului de P.S.I. şi sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.
3.8.5. Se va urmări respectarea normelor şi regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc..
3.8.6. Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor, numai în afara orelor de program cu elevii.
3.8.7. La creşe şi grădiniţe se vor stabili din timp măsuri speciale de evacuare a copiilor în caz de pericol (pregătirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personalului, amenajarea căilor de evacuare etc.).

3.9. Târguri, oboare şi pieţe
3.9.1. Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua măsuri pentru:
þ  delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scânduri şi materiale de construcţii);
þ  interzicerea focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri şi pieţe;
þ  depozitarea jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în alte locuri decât cele special amenajate;
þ  menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;
þ  furajele necesare pentru hrana animalelor aduse în târg vor fi aprovizionate numai în cantităţile necesare consumului pe durata târgului;
þ  amenajarea şi dotarea postului de incendiu cu mijloace şi materialele de primă intervenţie;
þ  stabilirea de către factorii de conducere ai târgului a modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri.
3.9.2. Reglementarea accesului autovehiculelor, astfel:
a.      în târgurile pentru autoturisme parcarea acestora se face astfel încât să se asigure gabarite corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu, precum şi intervenţia pentru stingere;
b.      în târgurile pentru autoturisme se interzice comercializarea sau distribuirea de combustibil;
c.       târgurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa  la distanţe de siguranţă faţă de vecinătăţi;
d.      se interzice introducerea în târguri a autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil;
e.       autovehiculele şi autoturismele vor fi parcate în târguri grupate, în raport de tipul, de destinaţie a lor.

3.10. Lăcaşuri de cult
3.10.1. Uşile de acces - evacuare să aibă deschiderea spre exterior şi să fie dimensionate corect.
3.10.2. Gabaritele traseelor de circulaţie în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc.
3.10.3. La muzeele şi expoziţiile de carte veche sau manuscrise, instalaţiile de detectare şi  semnalizare a incendiilor să fie menţinute în stare de funcţionare.
3.10.4. Prevederea clădirilor cu sisteme adecvate  de semnalizare şi stingere a incendiilor.
3.10.5. Elementele constructive din structura podurilor, acoperişurilor, şarpantelor şi  catapetesmelor să fie protejate cu substanţe ignifuge.
3.10.6. Este interzisă exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.
3.10.7. Se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, neîntreţinerea coşurilor de fum şi a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.
3.10.8. Protejarea termică a coşurilor de fum faţă de elementele de construcţii combustibile.
3.10.9. În perioada sărbătorilor creştineşti, când bisericile cunosc un număr sporit de credincioşi care le frecventează, se recomandă:
a.      aducerea la cunoştinţa enoriaşilor a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;
b.      limitarea accesului credincioşilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;
c.       supravegherea permanentă  de către o persoană special desemnată  a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcţionării lor;
d.      stingerea focurilor cu scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, înainte de părăsirea şi  încuierea bisericii;
e.       amenajarea unor locuri pentru depunerea  lumânărilor aprinse, la distanţa de siguranţă faţă de elementele  combustibile din interiorul bisericii, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip;
f.        stingerea lumânărilor la terminare activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.
3.10.10. Interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane şi amenajarea  unor spaţii corespunzătoare pentru păstrarea lor.
3.10.11. Verificarea periodică, de către o persoană specializată a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului.
3.10.12. Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare.
3.10.13. Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.
3.10.14. Obţinerea  autorizaţiei de P.S.I. pentru biserici, case de rugăciuni şi alte clădiri de cult  destinate publicului, indiferent de aria constructivă sau desfăşurată.
3.10.15. La terminarea activităţilor se vor verifica toate încăperile şi întreaga clădire va fi deconectată de la reţeaua electrică.
3.10.16. Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puţin două căi de evacuare a persoanelor, distincte şi independente. Excepţie fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane.
3.10.17. Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului şi în cazul in care acesta cuprinde spaţii funcţionale necesare cultului, se pot realiza şi circulaţii interioare între subsol şi parter, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 30 de minute şi echipate cu dispozitive de autoînchidere sau  închidere automată in caz de incendiu. 
3.10.18. Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent la distanţă faţă de clădiri învecinate;  În cadrul ansamblurilor mănăstireşti, clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcţii ale mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu normate.
3.10.19. Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condiţiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor şi, după caz, numai în locurile stabilite şi amenajate corespunzător.
3.10.20. Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane şi mai mult, vor avea uşile de evacuare cu deschiderea în exterior.
3.10.21. Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereţi, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor art. 4.1.45. din Normativul P.118/1999.
3.10.22. Instalaţiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilare, etc.), se proiectează şi realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice acestora.
3.10.23. Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de in caz de incendiu, cel puţin la o faţadă.

Categories: