ANEXA FISA POSTULUI

ANEXA LA FISA POSTULUI1. Nume şi prenume: _____________________________

A) În domeniul SSM: - titularul de post este obligat:
§  să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
§  să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
§  să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
§  să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,  instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
§  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
§  să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
§  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
§  să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
§  sa nu vina la serviciu in stare de ebrietate; sa nu introduca sau sa faciliteze introducerea de produse alcoolice si/sau stupefiante la locul de munca;
§  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
§  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
B) În domeniul SU - titularul de post este obligat:
§  să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
§  să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;
§  să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune;
§  să nu intervină în instalaţiile electric
§  să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spaţii cu pericol de incendiu, respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile
§  să nu fumeze decât în locuri special amenajate;
§  să retină următoarele numere de telefon:
o   112 – Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
o   ______________________________________
o   ______________________________________
   şi să le apeleze atunci când este cazul.

                                                                                      Întocmit,
                                  Data                                                                           Conducator punct de lucru
                   _________________                                                                _______________________

Categories: