Conventie SSM

CONVENTIE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI SPECIFICE
IN INCINTA SAU IN APROPIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFLATE IN EXPLOATARE


1.    Partile intre care se incheie conventia
Prezenta Conventie Particularizata se incheie intre:
1.   S.C. ____________________________ – , reprezentata de d-l ._____________________– ___________, denumita in continuare ____________;

2.   S.C. ____________________ , reprezentata de ________________., avand functia de _______________ , denumita in continuare ________________________

2.    Obiectul conventiei
2.1.        Reglementerea relatiilor, atributiilor, raspunderilor si obligatiilor pentru aplicarea si respectarea normelor de securitatea si medicina muncii si aparare impotriva incendiilor la executarea lucrarilor specifice in incinta sau in apropierea instalatiilor electrice aflate in gestiunea ______________________ de catre personalul delegat apartinand ______________________ , numit in continuare “personal delegat”.
2.2.        Crearea cadrului organizatoric de desfasurare a activitatii personalului ______________________ in instalatiile din gestiunea ______________________ in conditiile respectarii legislatiei de securitatea si medicina muncii, a Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare IP 65/2007 si contractelor de prestari servicii incheiate intre structurile organizatorice semnatare, respectiv intre subunitatile acestora.
2.3.        Reglementarea modului de intocmire a Programelor de lucrari, conform art. 40 din IP 65/2007 pentru lucrarile programate in instalatiile electrice aflate in exploatare.

3.    Categoriile de lucrari pe care le poate executa personalul delegat

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4.    Delimitarea dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

5.    Responsabilitatile privind masurile de securitate a muncii
5.1. Subunitatea de Exploatare
            Emitentul si admitentul raspund de intocmirea corecta a documentelor de lucru (autorizatii de lucru sau procese verbale): stabilirea separarilor electrice, a masurilor tehnice pentru prevenirea reaparitiei tensiunii la locul de munca, a masurilor suplimentare si a zonelor de lucru.
            In timpul lucrarii, persoana care raspunde de coordonarea lucrarii, din partea ______________________:
            - va lua masuri in zona de lucru astfel incat sa se impiedice accidentele de natura electrica (cu exceptia celor datorate aparatelor electrice folosite la lucrarea respectiva de catre formatia de lucru de alta specialitate), conform prevederilor art. 81 (2) lit. i) din IP 65 / 2007;
            - verifica respectarea normelor de securitatea muncii si PSI;
            - verifica executarea corespunzatoare a lucrarilor si semneaza Procesul Verbal de receptie pentru lucrarile executate.

5.2. Personalul delegat
Conducerea formatiei de lucru apartine sefului acesteia, sub aspectul distribuirii sarcinilor si efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor, altele decat cele de natura electrica, specifice instalatiei.
Pe durata realizarii zonei de lucru seful de lucrare trebuie sa ia masuri  pentru evitarea accidentarii sale sau a membrilor formatiei cu care realizeaza operatiile pregatitoare, respectand reglementarile proprii.
In timpul executarii lucrarii, seful de lucrare trebuie sa se afle in permanenta in zona de lucru asigurand controlul activitatii formatiei de lucru, supravegherea membrilor acesteia  sau participarea la lucrarea incredintata.
In cazul in care in apropierea zonei de lucru, sub limita admisa (distanta de vecinatate), se gasesc instalatii aflate sub tensiune, iar ingradirile acestora (plase, bariere, etc.) permit trecerea de sau prin ele a obiectelor, uneltelor sau a altor mijloace de munca, seful de lucrare nu va executa operatii in cadrul lucrarii, efectuand doar supravegherea permanenta a membrilor formatiei de lucru. Daca in aceste situatii este necesara participarea efectiva a sefului de lucrare la executarea unor operatii sau la verificarea calitatii unei operatii, el trebuie sa intrerupa  activitatea formatiei de lucru, aceasta ramanand in zona de lucru fara a mai executa vreo operatie. Intreruperea activitatii nu se va consemna in autorizatia de lucru.
Seful de lucrare executa operatia sau controlul necesar, eventual ajutat de un membru al formatiei de lucru. Dupa terminarea operatiei sau controlului de catre seful de lucrare se poate relua, in mod normal lucrul.
In timpul executarii lucrarii, sefului de lucrare si membrilor formatiei de lucru le este interzisa deschiderea ingradirilor (fixe sau mobile) sau a vizoarelor, capacelor etc. aferente instalatiilor care nu fac parte din zona de lucru.
                Toţi membrii formaţiei de lucru trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru. În cazul în care natura lucrărilor o impune se admite ca unii membri ai formaţiei de lucru să lucreze separat (la alt etaj, în altă încăpere, în staţia exterioară).
În acest ultim caz, subgrupa ce lucrează separat (chiar o singură persoană) trebuie să aibă un instructaj special făcut de către şeful de lucrare (fără consemnare) şi să aibă condiţii de lucru asigurate, astfel încât să se evite pericolul de accidentare (uşi încuiate spre părţi aflate sub tensiune, îngrădiri permanente, indicatoare de securitate etc.). Subgrupa ce lucrează separat trebuie să aibă în componenţă un electrician cu cel puţin grupa a III-a de autorizare, acesta din urmă preluând prerogativele şefului de lucrare. Dacă subgrupa este alcătuită dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să fie electrician cu minim grupa a  III-a de autorizare.
In cazul in care seful de lucrare paraseste zona de lucru, el trebuie sa evacueze membrii formatiei din aceasta zona, nefiind permis nici unei persoane sa revina in ea, in timpul cat lipseste seful de lucrare.
In zona de lucru, fara acceptul sefului de lucrare, au acces, in afara de componentii formatiei de lucru, numai admitentul si personalul cu drept de control.
In zona de lucru au acces numai cu acceptul sefului de lucrare,  persoane cu drept de control al calitatii, protectiei mediului , al situatiilor de urgenta si persoane care urmaresc executia lucrarilor.
Seful de lucrare sau membrii formatiei de lucru trebuie sa interzica accesul altor persoane in zona de lucru care nu se regasesc in situatiile prevazute mai sus.
Seful de lucrare are dreptul sa modifice componenta formatiei proprii, in sensul scoaterii sau introducerii de persoane, consemnand aceasta in autorizatia de lucru la partea "Modificari in componenta formatiei de lucru".
            Personalului delegat ii este interzisa:
·         executarea oricaror manevre in instalatii;
·         efectuarea de probe, verificari, puneri sau scoateri de sub tensiune, fara anuntarea prealabila a gestionarului retelei de iluminat public;
·         efectuarea de lucrari fara anuntarea prealabila si fara intocmirea unui program de lucrari;
            Personalul delegat executa lucrari folosind personal:
·         instruit periodic, conform legislatiei de securitatea muncii in vigoare, tinand seama de conditiile de lucru;
·         dotat cu echipament individual de protectie si de lucru.
            Seful formatiei de lucru:
-  raspunde de stabilirea numarului si nivelului calificarii personalului pentru formatiile de executare a lucrarilor;
-       rapunde de dotarea personalului propriu cu dispozitive specifice de protectie si de lucru, precum si sculele corespunzatoare executarii lucrarii. Se vor utiliza numai mijloace de protectie omologate / certificate, conform legislatiei in vigoare;
-       raspunde de elaborarea instructiunilor tehnice de lucru corespunzatoare lucrarilor cuprinse in prezenta conventie;
-       ia toate masurile privind evitarea accidentelor de natura neelectrica, precum si a accidentelor de natura electrica din acuza aparatelor si uneltelor electrice proprii folosite;
-       raspunde de respectarea de catre personalul propriu a normelor specifice de securitate a muncii, conform sarcinilor si functiilor pe care le detin;
-       raspunde de strangerea sculelor, materialelor si a mijloacelor de protectie din zona de lucru, evacuarea personalului, predarea instalatiei catre admitent, dupa caz;
-       executa lucrari numai in baza formelor organizatorice stabilite: AL sau PV;
-       raspunde de consecintele accidentelor de munca suferite de personalul propriu, precum si de alte persoane, in timpul si imprejurarile specifice lucrarilor executate de personalul propriu in cazul in care acesta se face responsabil pentru aceasta, pe baza cercetarilor efectuate.

6.    Obligatiile subunitatii de exploatare de a instrui personalul delegat
Responsabilul cu securitatea muncii din cadrul subunitatii care are in gestiune instalatia / partea de instalatie la care urmeaza a se lucra va instrui formatia de lucru asupra riscurilor la care se expun in timpul executarii lucrarii.
Aceasta instruire se consemneaza intr-un proces verbal intocmit in doua exemplare: unul pentru ______________________ si unul pentru ______________________
Procesul verbal de instruire va fi completat cu numele in clar si semnat astfel:
- din partea ______________________ de catre persoana care a efectuat instructajul si de catre supraveghetorul formatiei de lucru;
- din partea ______________________ de catre seful de lucrare si toti membrii formatiei de lucru.

            7. Obligatiile reciproce la executarea lucrarilor
Marimea zonei de lucru se va stabili astfel incat delimitarea acesteia sa nu permita personalului executant accesul spre instalatiile ramase sub tensiune. Zonele de lucru se vor concretiza si specifica in AL.
In oricare alta situatie care nu se incadreaza in prevederile prezentei conventii sau a masurilor specifice de protectia muncii cuprinse in prezenta conventie, lucrarile se vor executa numai pe baza de autorizatie de lucru si admitere la lucru efectuata de personalul sectiilor de exploatare.
Intotdeauna competenta din punct de vedere al normelor specifice de securitatea muncii asupra instalatiilor electrice in exploatare o are sectia de exploatare care are functia de gestionar nemijlocit si de exploatare a acestora.


            8. Numele subcontractantilor (daca exista)

..............Nu exista subcontractanti....................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


            9. Realizarea imprejmuirilor
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

            10. Respectarea zonei de lucru si conditiile de acces a personalului
Este interzis accesul in instalatii a personalului delegat, pentru executarea de lucrari, in afara formelor organizatorice in baza carora acest personal poate executa lucrari.

            11. Masuri PSI si modul de lucru cu focul deschis
Seful formatiei de lucru asigura masurile PSI in zona de lucru, inclusiv in cazul lucrului cu foc deschis.

            12. Depozitarea materialelor
Seful formatiei de lucru de alta specialitate raspunde de depozitarea materialelor si sculelor, astfel incat sa nu se impiedice circulatia, fiind interzisa depozitarea in celulele de medie tensiune, boxele trafo sau in spatele tablourilor de joasa tensiune.

13. Programe de lucrari
Responsabilitatea initierii intocmirii programelor de lucrari pentru fiecare lucrare revine personalului delegat. Programele de lucrari vor fi aprobate si insusite de catre ______________________.
Programele de lucrari se intocmesc cu minim 3 zile lucratoare inainte de inceperea unei luni calendaristice si vor cuprinde urmatoarele informatii:
a)    locul (incinta) in care urmeaza sa se execute lucrarile;
b)    forma organizatorica in baza careia se executa lucrarea;
c)    lucrarile care urmeaza a se executa;
d)    instalatia care trebuie separata electric sau scoasa de sub tensiune;
e)  data inceperii executiei si durata lucrarilor;
f)   numele si prenumele sefului de lucrare (echipa) si a executantilor si grupele de autorizare ale acestora;
g)  numele si prenumele persoanei din partea unitatii de executie care raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarilor;
h)  numele si prenumele persoanei din partea ______________________ care raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarii.
Programele de lucrari se vor inainta spre aprobare conducerii ______________________, care in termen de maxim trei zile de la primirea programului va comunica ______________________. aprobarea/neaprobarea acestuia. Orice modificare intervenita de va comunica imediat celeilalte structuri organizatorice.

14. Numele persoanelor de executie si a sefului de echipa
                                                                                                Grupa de autorizare
Sef echipa : ..............................................     .....................____........................
Membrii          .....................................      .........._____....................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................
                        ................................................      ..............................................

15. Alte prevederi legate de mediu si situatii de urgenta
            Executantul lucrarilor va identifica aspectele de mediu pentru situatii normale, anormale si de urgenta si va intreprinde masuri corespunzatoare de diminuare si / sau eliminare a acestora in conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare, precum si cu propriile proceduri.
            Executantul va prezenta planuri de monitorizare (incluse in planul calitatii) a activitatilor care pot afecta factorii de mediu, precum si dovezi ale simularii situatiilor de urgenta, daca este cazul.
           
     16. Prevederi generale
Personalul cu drept de control, apartinand ______________________ Distributie Muntenia, are dreptul si poate dispune intreruperea lucrarilor si evacuarea formatiei de lucru a personalului delegat in situatia in care constata nerespectarea prevederilor legislatiei de securitatea muncii in vigoare sau ale prezentei conventii.
Prezenta conventie va fi insusita si respectata de catre oricare subcontractant de lucrari.
Anuntarea si cercetarea accidentelor de munca se face de catre persoana care constata evenimentul, conform Legii 319 / 2006 si Normelor Metodologice de aplicare - HG 1425 / 2006.
Inregistrarea accidentelor de munca se va face de catre persoana juridica de care apartine salariatul accidentat, daca nu s-a stabilit altfel prin procesul verbal de cercetare a evenimentului.
            Divergentele ivite intre personalul ______________________ si personalul delegat vor fi analizate si rezolvate de catre specialisti numiti de catre cei doi directori semnatari ai prezentei Conventii de lucru.       
Personalul specializat din cadrul compartimentelor de protectie a muncii si directorii semnatari ai prezentei Conventii de lucru urmaresc, controleaza si dispun aplicarea prevederilor acesteia de catre personalul propriu.
            Personalul de conducere al ______________________ si ______________________ raspund de aplicarea prevederilor prezentei Conventii de lucru in structurile organizatorice pe care le conduc.

VIZAT,
 ______________________

Responsabil SSM : _____________________

Categories: