HG 510/2010

Hotărâre nr. 510 din 02/06/2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010, Intrare in vigoare: 25.06.2010

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 
   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
  Obiectivul şi domeniul de aplicare

   Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc cerinţele minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiaţii optice artificiale la locul de muncă.
   Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi sau este posibil să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiaţiile optice artificiale.
   Art. 3. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică integral tuturor domeniilor menţionate la art. 2, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
   Art. 4. - Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, generate de efectele nocive pentru ochi şi piele ale expunerii la radiaţii optice artificiale.


 
   SECŢIUNEA a 2-a
  Definiţii

   Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
   a) radiaţii optice - toate radiaţiile electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 1 mm;
   b) laser (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiaţii) - orice dispozitiv realizat pentru a produce sau amplifica radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă corespunzătoare radiaţiilor optice, în special prin procedeul de emisie stimulată controlată;
   c) radiaţii laser - radiaţiile optice care provin de la un laser;
   d) radiaţii incoerente - toate radiaţiile optice, altele decât radiaţiile laser;
   e) valori-limită de expunere - limitele de expunere la radiaţiile optice care sunt bazate direct pe efecte dovedite asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite va asigura protecţia lucrătorilor expuşi la surse artificiale de radiaţii optice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii lor;
   f) iluminare energetică (E) sau densitate de putere - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafaţă pe o suprafaţă, exprimată în watt pe metru pătrat (W m-2);
   g) expunere energetică (H) - integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat (J m-2);
   h) luminanţă energetică (L) - fluxul energetic sau puterea pe unitate de unghi solid şi pe unitate de suprafaţă, exprimat/exprimată în waţi pe metru pătrat pe steradian (W m-2 sr-1);
   i) nivel - combinaţia de iluminare energetică, expunere energetică şi luminanţă energetică la care este expus lucrătorul.
   Art. 6. - Spectrul radiaţiilor optice definite la art. 5 lit. a) este divizat în radiaţii ultraviolete, radiaţii vizibile şi radiaţii infraroşii:
   a) radiaţii ultraviolete - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 400 nm; spectrul ultraviolet este divizat în radiaţii UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) şi UVC (100-280 nm);
   b) radiaţii vizibile - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 380 nm şi 780 nm;
   c) radiaţii infraroşii - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 780 nm şi 1 mm; spectrul infraroşu este divizat în radiaţii IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) şi IRC (3.000 nm - 1 mm).


 
   SECŢIUNEA a 3-a
  Valori-limită de expunere

   Art. 7. -
Valorile-limită de expunere pentru radiaţiile incoerente, altele decât cele emise de surse naturale de radiaţii optice, sunt stabilite în anexa nr. 1.


 
   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor


 
   SECŢIUNEA 1
  Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor

   Art. 9. - (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul evaluează, în cazul lucrătorilor expuşi la surse artificiale de radiaţii optice, şi, dacă este necesar, măsoară şi/sau calculează nivelurile de radiaţii optice la care pot fi expuşi lucrătorii, în scopul de a putea defini şi pune în aplicare măsurile necesare pentru a reduce expunerea la nivelurile limitelor aplicabile.
   (2) Metodologia utilizată la evaluare, măsurare şi/sau calcularea nivelurilor de radiaţii optice este în conformitate cu următoarele standarde sau recomandări:
   a) pentru radiaţiile laser, standardele Comisie Electrotehnice Internaţionale (CEI);
   b) pentru radiaţiile incoerente, recomandările Comisiei Internaţionale de Iluminat (CIE) şi ale Comitetului European de Standardizare (CEN).
   (3) În cazul în care se constată situaţii de expunere care nu sunt reglementate de aceste standarde şi recomandări, evaluarea, măsurarea şi/sau calcularea se efectuează potrivit recomandărilor stabilite ştiinţific la nivel naţional sau internaţional.
   (4) În cele două situaţii de expunere, evaluarea poate lua în considerare datele furnizate de către producătorii echipamentelor, atunci când acestea din urmă fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.
   Art. 10. - (1) Evaluarea, măsurarea şi/sau calcularea prevăzute la art. 9 se planifică şi se efectuează de către serviciile sau persoanele competente la intervale corespunzătoare, luând în considerare, în special, dispoziţiile art. 8 şi 18 din Legea nr. 319/2006 privind persoanele sau serviciile competente necesare, cât şi consultarea şi participarea lucrătorilor.
   (2) Datele obţinute din evaluarea, inclusiv măsurarea şi/sau calcularea nivelului de expunere prevăzut la alin. (1) se păstrează într-o formă care să permită consultarea acestora la o dată ulterioară.
   Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să ia în considerare la evaluarea riscului următoarele elemente:
   a) nivelul, domeniul lungimilor de undă şi durata expunerii la surse artificiale de radiaţie optică;
   b) valorile-limită de expunere prevăzute la art. 7 şi 8;
   c) orice impact asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
   d) orice impact eventual asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor rezultat din interacţiuni, la locul de muncă, între radiaţii optice şi substanţe chimice fotosensibile;
   e) orice impact indirect, precum pierderea temporară a vederii, o explozie sau un incendiu;
   f) existenţa unor echipamente de schimb, proiectate pentru a reduce nivelul de expunere la radiaţii optice artificiale;
   g) informaţii corespunzătoare obţinute în urma supravegherii sănătăţii, inclusiv informaţii publicate, în măsura posibilităţilor;
   h) expunerea la mai multe surse de radiaţii optice artificiale;
   i) clasificarea unui laser potrivit standardului relevant al CEI şi, în ceea ce priveşte sursele artificiale care pot provoca leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4, orice clasificare similară;
   j) informaţii furnizate de producătorii surselor de radiaţii optice şi ai echipamentelor de muncă, asociate potrivit reglementărilor comunitare specifice.
   Art. 12. - (1) Evaluarea riscurilor poate să conţină justificarea angajatorului în situaţia în care, conform naturii şi amplorii riscului legat de expunerea la radiaţii optice artificiale, nu mai este necesară o evaluare ulterioară detaliată a riscului.
   (2) Evaluarea riscului va fi actualizată periodic, în special dacă există modificări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii medicale reclamă această evaluare.


 
   SECŢIUNEA a 2-a
  Evitarea sau reducerea expunerii la riscuri

   Art. 13. - Riscurile legate de expunerea la radiaţii optice artificiale trebuie eliminate sau reduse la un nivel cât mai mic posibil, ţinându-se cont de progresul tehnic şi de disponibilitatea măsurilor de control al riscului la sursă.
   Art. 14. - Reducerea riscurilor datorate expunerii la radiaţii optice artificiale are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.
   Art. 15. - (1) Atunci când evaluarea riscului, efectuată potrivit prevederilor art. 9, pentru lucrătorii expuşi la surse artificiale de radiaţii optice, indică cea mai mică posibilitate de depăşire a valorilor-limită de expunere, angajatorul trebuie să elaboreze şi să aplice un plan de măsuri tehnice şi/sau organizatorice destinate prevenirii expunerii peste valorile-limită.
   (2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să ia în considerare în special următoarele elemente:
   a) alte metode de lucru care reduc riscul generat de radiaţiile optice;
   b) alegerea unor echipamente de muncă ce emit mai puţine radiaţii optice, luându-se în considerare activitatea de efectuat;
   c) măsuri tehnice care urmăresc reducerea emisiei de radiaţii optice, inclusiv, atunci când este necesar, utilizarea unor mecanisme de închidere de ecranare sau a unor mecanisme similare de protecţie a sănătăţii;
   d) programe corespunzătoare de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă/posturilor de lucru şi a sistemelor de la locul de muncă;
   e) proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă;
   f) limitarea duratei şi nivelului expunerii;
   g) punerea la dispoziţie de echipamente individuale de protecţie corespunzătoare;
   h) instrucţiuni furnizate de producătorul echipamentelor, atunci când acestea fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.
   Art. 16. - În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a se conforma prezentei hotărâri în ceea ce priveşte sursele artificiale de radiaţii optice, lucrătorii continuă să fie expuşi la nivele de radiaţii optice artificiale care depăşesc valorile-limită de expunere, angajatorul trebuie să adopte imediat măsuri pentru:
   a) reducerea expunerii la un nivel mai mic decât valorile-limită de expunere;
   b) identificarea cauzelor care au dus la depăşirea valorilor-limită de expunere;
   c) adaptarea în consecinţă a măsurilor de protecţie şi prevenire, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), în scopul de a preveni o nouă expunere a lucrătorilor la nivele care depăşesc valorile-limită de expunere.
   Art. 17. - Dacă evaluarea riscurilor, efectuată potrivit prevederilor secţiunii 1, indică faptul că în oricare dintre zonele locurilor de muncă aflate sub controlul angajatorului lucrătorii pot fi expuşi la nivele ale radiaţiilor optice artificiale care depăşesc valorile-limită, angajatorul trebuie să asigure că acele zone sunt:
   a) identificate, iar accesul la acestea trebuie limitat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi când există riscul depăşirii valorilor-limită de expunere;
   b) delimitate prin intermediul semnalizării corespunzătoare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
   Art. 18. - Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul adaptează măsurile prevăzute la art. 15-17 la nevoile lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice.


 
   SECŢIUNEA a 3-a
  Informarea, formarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 19. - Fără a aduce atingere art. 17, 18, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, dacă rezultatul evaluării riscurilor, prevăzută la secţiunea 1, indică faptul că lucrătorii pot fi expuşi riscului generat de radiaţii optice artificiale, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la rezultatele evaluării riscului, în special referitor la:
   a) măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri;
   b) valorile-limită de expunere şi riscurile potenţiale asociate;
   c) rezultatele evaluării, măsurării şi/sau calculării nivelurilor de expunere la radiaţiile optice artificiale, efectuate potrivit prevederilor secţiunii 1, însoţite de o explicaţie a semnificaţiei acestora şi a riscurilor potenţiale;
   d) modul de depistare şi semnalare a efectelor nocive ale expunerii asupra sănătăţii;
   e) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii;
   f) practicile profesionale sigure care reduc la minimum riscurile generate de expunere;
   g) utilizarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie corespunzătoare.
   Art. 20. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora se desfăşoară potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 în ceea ce priveşte domeniile reglementate de prezenta hotărâre.


 
   SECŢIUNEA a 4-a
  Supravegherea sănătăţii

   Art. 21. - În scopul de a preveni şi depista în timp util oricare efect dăunător sănătăţii, precum şi de a preveni orice risc pentru sănătate pe termen lung şi orice risc de boală cronică, generate de expunerea la radiaţii optice, angajatorul trebuie să asigure supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor, potrivit prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006.
   Art. 22. - (1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor prevăzută la art. 21 trebuie efectuată de medicii de medicina muncii, în condiţiile legii.
   (2) Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca medicul de medicina muncii să aibă acces la rezultatele evaluării riscului prevăzute la secţiunea 1, în situaţia în care aceste rezultate pot fi utile supravegherii sănătăţii.
   Art. 23. - (1) Angajatorul trebuie să asigure pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii, potrivit prevederilor art. 21, întocmirea şi actualizarea dosarului medical individual şi a fişei de aptitudine, precum şi păstrarea într-o formă care să permită consultarea ulterioară, cu respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor.
   (2) Dosarul medical prevăzut la alin. (1) conţine un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătăţii efectuate, iar fişa de aptitudine confirmă sau infirmă la perioade de timp stabilite aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă respectiv.
   (3) Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare astfel încât, după o cerere prealabilă:
   a) să permită fiecărui lucrător accesul la propriul dosar medical şi la fişa de aptitudine;
   b) să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor o copie a dosarului medical şi a fişei de aptitudine respective, cu respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor.
   Art. 24. - Angajatorul trebuie să asigure examenul medical al lucrătorilor, potrivit reglementărilor naţionale, dar şi atunci când:
   a) evaluarea riscurilor indică faptul că lucrătorul a fost expus la nivele de radiaţii optice artificiale care depăşesc valorile-limită de expunere;
   b) se constată, în urma supravegherii sănătăţii, că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau prezintă efecte dăunătoare sănătăţii acestuia, iar medicul de medicina muncii consideră că această boală sau aceste efecte sunt cauzate de expunerea la radiaţii optice artificiale la locul de muncă.
   Art. 25. - În urma examinărilor prevăzute la art. 24, angajatorul are următoarele obligaţii:
   a) să se asigure că medicul de medicina muncii îl informează pe lucrător cu privire la rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii şi îi furnizează informaţii şi sfaturi privind orice măsură de supraveghere a sănătăţii căreia ar trebui să i se supună la sfârşitul expunerii;
   b) să se asigure că este informat cu privire la elementele semnificative care rezultă din supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu respectarea confidenţialităţii;
   c) să revizuiască evaluarea riscurilor realizată în temeiul secţiunii 1;
   d) să revizuiască măsurile pe care le adoptă în temeiul secţiunii a 2-a pentru a elimina sau reduce riscurile;
   e) să ia în considerare avizul medicului de medicina muncii sau al autorităţii competente cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, atunci când pune în aplicare orice măsură necesară pentru a elimina sau reduce riscul potrivit prevederilor secţiunii a 2-a;
   f) să organizeze supravegherea medicală continuă şi să asigure reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare; în asemenea cazuri, medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.


 
   CAPITOLUL III
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 26. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 13, 15, 16, 18, 23, art. 24 lit. b) şi art. 25 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii.
   (3) Prevederilor alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 27. - Autoritatea competentă pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este Ministerul Sănătăţii.
   Art. 28. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 706/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, se abrogă.
   Art. 30. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Categories: