Norme de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor


Norme de protectie a muncii pentru exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor

Cuprins

0
Preambul
1.
Prevederi generale
2.
Prevederi comune activitatilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri
2.1.
Încadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca
2.2.
Instruirea salariatilor
2.3.
Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)
2.4.
Repartizarea sarcinii de munca
2.5.
Organizarea de santier si/sau a locurilor de munca si a activitatilor
2.6.
Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)
2.7.
Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor
2.8.
Protectia împotriva electrocutarii
2.9.
Protectia împotriva incendiilor
3.
Semnalizarea lucrarilor de drumuri
4.
Lucrari de întretinere a drumurilor
4.1.
Prepararea si distribuirea varului
4.2.
Topirea bitumului
4.3.
Încarcarea, transportul si descarcarea bitumului si a mixturilor asfaltice
4.4.
Întretinerea îmbracamintilor asfaltice din beton
4.4.1.
Decaparea
4.4.2.
Plombarea
4.4.3.
Tratamente
4.5.
Marcarea drumurilor
4.6.
Vopsirea indicatoarelor rutiere si a altor accesorii ale drumului
4.7.
Taierea acostamentelor
4.8.
Consolidarea taluzurilor
4.9.
Întretinerea parapetelor
4.10.
Decolmatarea si colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor
4.11.
Refacerea pavajelor
4.12.
Îndreptarea glisierelor metalice
5.
Lucrul cu utilajele anexe folosite la lucrarile de Întretinere
5.1.
Tractoare si remorci
5.2.
Buldozere si screpere
5.3.
Rulouri compactoare si compactoare mecanice cu placa vibratoare
5.4.
Încarcator frontal cu snec, cupe si banda transportoare
5.5.
Utilajul UNIMOG
6.
Întretinerea plantatiilor rutiere
7.
Întretinerea podurilor de beton si a podurilor metalice
8.
Activitatea de deszapezire si combaterea poleiului
9.
Exploatarea drumurilor si podurilor
9.1.
Înregistrarea traficului rutier
9.2.
Detectoare si sesizoare de umiditate sau polei
9.3.
Statii de taxare auto pentru accesul pe autostrazi si trecere peste poduri
9.4.
Agentiile de taxare si control vamal
10.
Prevederi de proiectare
10.1.
Cladiri si alte constructii
10.2.
Echipamente tehnice
Anexa 1
Normele specifice de protectie a muncii conexe si/sau complementare
Anexa 2
Standarde conexe
Anexa 3
Ghid de terminologie. Notiuni de baza

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala în conditii de securitate.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice urmareste corelarea prevederilor normative cu riscuri comune uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii, pentru activitatile caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii utilizata în cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari procesul de munca este tratat ca un sistem complex, structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:
Executantul: persoana fizica implicata nemijlocit în executarea unei sarcini de munca si care are calitatea de angajat cu contract de munca ori conventie civila sau de membru cooperator sau ucenic, elev, student pe timpul practicii;
Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
Mijloacele de productie: totalitatea mijloa-celor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul de munca;
Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice în care, unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de protectie a muncii în cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea în munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii persoanelor juridice;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
În contextul general prezentat, "Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor" au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente în domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantilor în procesul de munca. Normele mai cuprind si un capitol de prevederi de proiectare care vor fi respectate la proiectarea cladirilor, a altor constructii si a echipamentelor tehnice, prevederi care ramân valabile pâna la acoperirea problematicii tratate prin standardele din domeniu.
În acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai 20220q1620u cuprind o anexa în care sunt explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai în ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentate, conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitând astfel pentru utilizatori întelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut
Art.1
Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile de exploatare si întretinere drumuri si poduri cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.
Scop
Art.2
Scopul prezentelor norme specifice este ca prin respectarea masurilor de prevenire cuprinse sa se asigure desfasurarea în conditii de securitate a activitatilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri.
Domeniu de aplicare
Art.3
Prezentele norme specifice se aplica la toate persoanele juridice care desfasoara activitati de exploatare si întretinere drumuri si poduri, cu personal angajat în baza unui contract individual de munca sau în baza unei conventii civile. De asemenea, se aplica membrilor cooperatori si ucenicilor, elevilor si studentilor pe timpul practicii profesionale indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare al acestora.
Conexiunea cu alte acte normative
Art.4
1) Prevederile cuprinse În prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
2) Pentru activitatile auxiliare sau conexe activitatilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri se vor aplica prevederile actelor normative prezentate în Anexa 1.
Revizuirea normelor
Art.5
Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la nivelul proceselor de munca.

2. Prevederi comune activitatilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri

2.1. Încadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca

Art.6
Încadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca se vor efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în Normele generale de protectie a muncii.
Art.7
Procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de catre salariati care poseda pregatirea tehnica corespunzatoare, numiti prin decizia conducerii persoanei juridice.
Art.8
Salariatii care în timpul efectuarii sarcinilor de munca folosesc tehnici specifice lucrului la înaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajati si repartizati la locul de munca conform prevederilor NSSM pentru lucru la înaltime si NSSM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz. 1 si 2).
Art.9
Pentru activitati complexe (utilizarea masinii de frezat asfalt, a masinii de marcat drumuri, a utilajului denumit "inspector poduri" etc.) sunt admisi numai salariatii care poseda calificarea necesara, care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au împlinit vârsta de 18 ani.

2.2. Instruirea salariatilor

Art.10
Organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire în domeniul protectiei muncii a salariatilor participanti la activitatile de exploatare si întretinere drumuri si poduri se vor efectua în conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.
Art.11
Activitatile de exploatare si întretinere drumuri si poduri vor fi executate numai de catre salariati care au fost instruiti în domeniul protectiei muncii si care detin calificarea si/sau autorizarea necesara realizarii sacinilor de munca.
Art.12
La instruirea în domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati de exploatare si întretinere drumuri si poduri se va tine seama si de posibilitatea aparitiei unor conditii meteorologice nefavorabile (ceata, viscol, furtuna etc.).
Art.13
Salariatii care executa sarcini de munca nespecifice activitatilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri trebuie sa fie instruiti în domeniul activitatii pe care o desfasoara si dupa caz, autorizati.

2.3. Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)

Art.14
Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii si din Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Ordinul nr.225/21 iulie 1995.
Art.15
Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati înainte de a verifica dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de a urmari utilizarea corecta a acestuia.
Art.16
Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate în conformitate cu standardele si normativele aflate în vigoare.
Art.17
Echipamentul individual de protectie împotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa utilizarea celui defect sau neverificat.
Art.18
Echipamentul individual de protectie împotriva pericolelor de cadere de la înaltime trebuie depozitat si utilizat în conformitate cu instructiunile stabilite de fabricant.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art.19
Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca se vor efectua în conformitate cu prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii.
Art.20
Coordonatorul sau coordonatorii În materie de securitate si sanatate în timpul elaborarii proiectului sunt obligati sa aplice prevederile subcap. 3.1. din Normele generale de protectie a muncii, precum si :
a) sa coordoneze punerea În aplicare a prevederilor art. 27 din prezenta norma;
b) sa stabileasca planul de securitate si sanatate cu precizarea particularitatilor si regulilor aplicabile santierului ce face obiectul proiectului tinând cont daca este necesar si de activitatile de exploatare ale santierului, cu specificarea categoriei lucrarilor;
c) sa întocmeasca un dosar adaptat particularitatilor si caracteristicilor specifice lucrarii, reluând elemen-tele utile în materie de securitate si sanatate de care sa se tina seama la eventualele lucrari ulterioare.
Art.21
Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate si sanatate în timpul realizarii lucrarii sunt obligati sa aplice prevederile subcap. 3.2. din Normele generale de protectie a muncii, precum si :
a) sa coordoneze punerea în aplicare a prevede-rilor art.27 din prezenta norma;
b) sa coordoneze punerea în aplicare în mod coerent a urmatoarelor principii:
- întretinerea santierului în ordine si în stare de curatenie satisfacatoare;
- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinând cont de conditiile de acces si de stabilirea cailor si a zonelor de deplasare sau de circulatie;
- conditiile de transport, manipulare si montaj a materialelor, subansamblelor si furniturilor recuperabile cât si a uitlajelor, dispozitivelor si echipamentelor;
- întretinerea, controlul înainte de începerea serviciului si controlul periodic al instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor pentru eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc;
- amenajarea si delimitarea zonelor periculoase de depozitare si înmagazinare a materialelor;
- conditiile de ridicare, transport si folosire a materialelor periculoase utilizate;
- stocarea, decantarea, neutralizarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din procesele tehnologice sau din utilizarea ulterioara a lucrarilor de constructii;
- continua adaptare în functie de evolutia san-tierului a duratei efective a diferitelor activitati sau faze ale lucrarii;
- urmarirea unei bune cooperari dintre salaria-tii santierului si persoanele fizice angajate prin conventii civile de prestari servicii;
- interactiunile cu activitatile de exploatare din interior sau din apropierea situarii santierului.
c) sa coordoneze si sa urmaresca punerea în aplicare de catre patroni a sarcinilor ce le revin din cele prezentate la pct. b);
d) sa adapteze planul de securitate si sanatate în functie de evolutia lucrarilor si a eventualelor modificari intervenite;
e) sa organizeze între patroni, inclusiv între unitatile care se succed în santier, cooperarea si coordonarea activitatilor privind protectia salariatilor si prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale privind sanatatea;
f) sa coordoneze supravegherea aplicarii corecte a metodelor de munca;
g) sa stabileasca masurile necesare privind autori-zarea persoanelor cu acces în santier.
Art.22
Salariatii care asigura conducerea activitatilor la locul de munca (conducatorii locurilor de munca) au urmatoarele obligatii:
a) sa verifice vizual înainte de începerea lucrului existenta si starea tehnica a protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie, a AMC-urilor si sa ia masuri pentru înlaturarea eventualelor deficiente constatate;
b) sa repartizeze salariatii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de protectia muncii;
c) sa nu permita desfasurarea oricarei activitati de catre salariati aflati într-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;
d) sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea în stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, instalatiilor de ventilatie si conditiilor de microclimat;
e) sa opreasca imediat procesul de munca în cazul aparitiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor;
f) În cazul producerii unui accident de munca sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte responsabilul cu protectia muncii.
Art.23
Salariatii sunt obligati sa-si însuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile de protectie a muncii specifice sarcinii de munca pe care o au de îndeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca în conditii de securitate salariatii sunt obligati:
a) sa verifice înainte de începerea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le va utiliza sunt în stare tehnica corespunzatoare;
b) sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca defectiunile constatate;
c) sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;
d) sa utilizeze în timpul lucrului echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;
e) sa nu execute sarcini de munca din proprie initiativa sau din dispozitia altui conducator al unui loc de munca daca nu este instruit corespunzator;
f) sa mentina curatenia la locul de munca;
g) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice în incinta unitatii sau la locul de munca;
h) sa respecte disciplina la locul de munca;
i) sa acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de munca;
j) sa înstiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca.

2.5. Organizarea de santier si/sau a locurilor de munca si a activitatilor

Art.24
Beneficiarul de lucrare sau dirigintele de santier este obligat sa desemneze:
a) un "coordonator în materie de securitate si sanatate în timpul elaborarii proiectului lucrarii" , având ca principale sarcini cele prevazute în art.20;
b) un "coordonator în materie de securitate si de sanatate în timpul realizarii lucrarii", având ca principale sacini cele prevazute în art.21.
Art.25
Înaintea deschiderii santierului este obligatorie elaborarea planului de securitate si sanatate de catre beneficiarul de lucrare sau dirigintele de santier prin delegarea acestei sarcini coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate si sanatate.
Art.26
Delegarea de catre beneficiarul de lucrare sau de catre dirigintele de santier a sarcinilor de securitate si sanatate unuia sau a mai multor coordonatori nu îl absolva de responsabilitatile în acest domeniu.
Art.27
La elaborarea documentatiilor de executie a lucrarilor si a activitatilor de organizare de santier, precum si la elaborarea documentatiilor planului de securitate si sanatate se vor urmari în mod special:
a) solutiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice si/sau organizatorice pentru o judicioasa planificare a diferitelor activitati sau faze de lucru care se deruleaza simultan sau succesiv;
b) prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor activitati, faze sau operatii.
Art.28
Este necesara obtinerea unui aviz prealabil de la Inspectoratul de Stat Teritorial de Protectie a Muncii în urmatoarele situatii:
a) atunci când durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si sunt mai mult de 20 de salariati care lucreaza simultan;
b) numarul de salariati preconizat este mai mare de 500 pe zi;
c) lucrarile care urmeaza a fi executate comporta riscuri speciale pentru salariati.
Art.29
Activitatile de exploatare si întretinere drumuri si poduri sunt permise numai daca la locurile de munca au fost luate toate masurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Art.30
Zonele periculoase din incinta unitatilor trebuie prevazute cu indicatoare de avertizare sau interdictie iar pe timpul noptii trebuie iluminate corespunzator.
Art.31
Conducatorii autovehiculelor si utilajelor care circula în incinta unitatilor trebuie sa respecte viteza de deplasare stabilita, caile de acces si locurile de parcare.
Art.32
În cazul în care pentru deplasarea la sau de la locul de munca salariatii traverseaza linii de cale ferata, acestia sunt obligati sa respecte urmatoarele:
a) sa se asigure ca nu exista locomotive, vagoane sau alte vehicule în miscare;
b) sa traverseze numai prin locurile marcate;
c) traversarea sa se faca perpendicular pe axa caii ferate.

2.6. Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)

Art.33
Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenta ISCIR se va face numai cu respectarea prevederilor legale În vigoare.
Art.34
Echipamentele tehnice precum si componentele acestora aflate sub incidenta ISCIR trebuie verificate la termenele scadente, de catre personal autorizat.
Art.35
Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al securitatii muncii.
Art.36
Se interzice lucrul cu un echipament tehnic care nu are montati toti protectorii sau ale carui dispozitive de protectie functioneaza defectuos.
Art.37
Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice specifice lucrarilor de exploatare si întretinere drumuri si poduri daca sistemele de avertizare cu care sunt dotate nu functioneaza.
Art.38
Este interzis oricarui salariat sa lucreze sau sa intervina la un echipament tehnic pentru care nu are instruirea, calificarea sau autorizarea necesara.
Art.39
Este interzisa punerea în functionare sau manevrarea unui echipament tehnic de catre salariati neinstruiti sau neautorizati si care nu au primit sarcini de munca în acest scop.
Art.40
Când se constata o functionare defectuoasa a unui echipament tehnic salariatii sunt obligati sa-l opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca.
Art.41
1) Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la echipamentele tehnice aflate în functiune.
2) Remedierea defectiunilor se va face numai de catre salariati special desemnati în acest scop si numai dupa separarea echipamentelor tehnice fata de sursa de alimentare cu energie.

2.7. Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor

Art.42
Pentru activitatile de transport desfasurate de unitatile cu profil de exploatare si întretinere drumuri si poduri se vor respecta prevederile cuprinse în NSSM pentru transport intern (Anexa 1, poz. 6), NSSM pentru transporturi rutiere (Anexa 1, poz.7) si NSPM pentru transporturi pe cale ferata (Anexa 1, poz. 8).
Art.43
Pentru activitatile de manipulare si depozitare în unitatile cu profil de exploatare si întretinere drumuri si poduri se vor respecta prevederile cuprinse în NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9) si NSSM pentru exploatarea si întretinerea transportoarelor cu banda (Anexa 1, poz. 10).
Art.44
Autoutilajele tehnologice si autovehiculele care sunt utilizate în activitatile de exploatare si întretinere drumuri si poduri trebuie semnalizate în mod corespunzator, atât pe timp de zi cât si pe timp de noapte.

2.8. Protectia împotriva electrocutarii

Art.45
Echipamentele tehnice actionate electric cât si echipamentele electrice trebuie sa corespunda prevederilor din Normele generale de protectie a muncii si din NSPM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale (Anexa 1, poz. 3).
Art.46
Echipamentele tehnice electrice sau actionate electric trebuie sa fie verificate la receptie si dupa fiecare reparare sau modificare tehnica pentru a se testa eficacitatea masurilor de protectie împotriva pericolului de electrocutare.
Art.47
Înainte de utilizarea echipamentelor tehnice actionate electric salariatii sunt obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune si legatura la centura de împamântare.
Art.48
Deplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor tehnice mobile actionate electric se va face numai dupa întreruperea alimentarii cu energie electrica.

2.9. Protectia împotriva incendiilor

Art.49
Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de exploatare si întretinere drumuri si poduri au obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale de prevenire si stingere a incendiilor în conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.
Art.50
La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa instructiuni cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor si planul de autoaparare împotriva incendiilor.
Art.51
Fumatul si focul deschis nu sunt permise decât în locurile destinate în acest scop.
Art.52
Caile de acces la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa fie în permanenta degajate.

3. Semnalizarea lucrarilor de drumuri

Art.53
Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de întretinere sau reparatii drumuri si poduri trebuie obligatoriu semnalizate.
Art.54
În cazul lucrarilor din axul drumului, marcajul longitudinal trebuie prevazut cu zone de acces pentru salariati numai pe o parte, stabilite de catre conducatorul locului de munca.
Art.55
Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art.56
Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre acostamentul drumului.
Art.57
Este interzisa descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare pe partea carosabila a drumului.
Art.58
Salariatii care lucreaza pe platforma drumului, pe acostament sau în apropierea acestuia trebuie:
a) sa aiba în atentie circulatia rutiera ce se desfasoara în apropierea lor;
b) sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de împrejmuire a locului de munca;
c) sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.
Art.59
Se interzice stationarea salariatilor pe partea carosabila a drumului, în afara zonelor de lucru împrejmuite si semnalizate.
Art.60
Circulatia salariatilor pe drumurile publice se va face numai pe partea stânga, pe acostament sau în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului.
Art.61
La traversarea drumului salariatii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din ambele sensuri si sa traverseze atunci când nu exista nici un pericol.
Art.62
În caz de vizibilitate redusa, precum si atunci când se executa lucrari pe portiuni de drum care prezinta pericol de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca este obligat sa posteze piloti pentru dirijarea circulatiei.
Art.63
Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de protectie corespunzator si sa se posteze astfel încât sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.
Art.64
În curbe si pe sectoare de drum cu vizibilitate redusa pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati si cu aparate de comunicatii (radiotelefoane portabile).
Art.65
La semnalizarea sectoarelor de drum în lucru cu semafoare luminoase se va respecta instructia de semnalizare a lucrarilor de drumuri.
Art.66
În cazul defectarii instalatiei de semnalizare cu semafoare luminoase se va comuta automatul pe lampile de avertizare sau se va trece la comanda manuala a aparatului.
Art.67
În perioda de inactivitate utilajele de întretinere trebuie parcate pe aceeasi parte pe care se executa lucrarile si, pe cât posibil, în exteriorul partii carosabile. Se interzice stationarea acestor utilaje în curbe fara vizibilitate.
Art.68
Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei.

4. Lucrari de întretinere a drumurilor

4.1. Prepararea si distribuirea varului

Art.69
Gropile de var trebuie acoperite si împrejmuite cu un gard având înaltimea de 1,5m amplasat la distanta de cel putin 1m. fata de marginea gropii. Acest gard trebuie prevazut cu o poarta de acces.
Art.70
Se interzice accesul salariatilor în jurul gropii de var în timpul stingerii varului.
Art.71
În cazul scoaterii manuale a pastei de var din groapa se va utiliza un scripete manevrat de la suprafata solului. Locul de munca se va dota cu o podina amplasata în afara spatiului în care ruleaza scripetele.
Art.72
Varul nestins se depoziteaza numai în magazii închise, cu acoperisul în buna stare, pentru a se evita patrunderea apei.
Art.73
Se interzice alimentarea varnitei cu bulgari de var în timpul amestecarii. Alimentarea se va efectua cât mai aproape de suprafata amestecului.
Art.74
Amestecarea bulgarilor de var în varnita se va efectua numai cu unelte prevazute cu coada de lemn de lungime corespunzatoare.
Art.75
Alimentarea cu apa din vase sau conducte se va face cât mai aproape de suprafata amestecului pentru a se evita stropirea salariatilor.
Art.76
Se interzice intrarea salariatilor în varnita pentru deschiderea subarului de golire. subarul trebuie deschis numai din pozitie laterala.
Art.77
Salariatul care deserveste instalatia de varuit va merge numai pe partea laterala, spre acostamentul drumului.
Art.78
Remedierea defectiunilor survenite la tractor sau la instalatia de varuit si spalat se va face numai dupa oprirea motorului tractorului.
Art.79
Se interzice cuplarea pompei instalatiei de varuit si spalat în timpul deplasarii tractorului spre sau de la locul de munca.
Art.80
Înainte de începerea lucrului salariatul este obligat sa verifice etanseizarea furtunurilor si starea armaturilor de la instalatia de varuit si spalat si sa informeze conducatorul locului de munca despre eventualele defectiuni.
Art.81
Se interzice utilizarea instalatiilor de varuit si spalat care nu sunt dotate cu manometre si cu supape de siguranta în stare de functionare.

4.2. Topirea bitumului

Art.82
Activitatea de topire a bitumului se va desfasura numai în prezenta conducatorului locului de munca.
Art.83
Zonele periculoase din componenta locului de munca trebuie marcate prin indicatoare de avertizare.
Art.84
Se interzice utilizarea cablurilor de prindere a sarcinii sau a cablurilor de tractiune ale macaralei, subdimensionate sau care prezinta mai mult de 10% fire rupte.
Art.85
Habele de bitum trebuie acoperite cu capac, iar în zona superioara se vor monta balustrade de protectie.
Art.86
Locul de munca trebuie dotat cu unelte si materiale necesare la topirea bitumului, inclusiv termometre si materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
Art.87
Locul de munca trebuie pastrat în stare de curatenie si degajat de obstacole.
Art.88
Rezervoarele de combustibil ale habelor, topitoarelor de bitum fixe sau mobile trebuie fixate si izolate. Alimentarea cu combustibil se va face numai cu pompe de recirculare si prin conducte etansate, interzicându-se alimentarea rezervoarelor din vase deschise.
Art.89
Topitorul mobil în care se face topirea bitumului va fi amplasat la o distanta de cel putin 40 m de depozitele de materiale inflamabile sau de constructii si în afara carosabilului. În cazul când nu se poate respecta aceasta distanta conducatorul locului de munca, împreuna cu responsabilul PSI, trebuie sa stabileasca reguli proprii de desfasurare a activitatii în conditii de securitate.
Art.90
Se interzice folosirea benzinei la prepararea bitumului topit.
Art.91
Se interzice accesul sau stationarea salariatilor în zonele periculoase din jurul habei sau a topitorului, în timpul efectuarii topirii.
Art.92
Topitoarele de bitum trebuie asigurate împotriva deplasarilor necontrolate.
Art.93
Transportul bitumului topit se va face numai în butoaie asigurate cu capac si prevazute cu mânere termoizolante.
Art.94
Conductele prin care se vehiculeaza bitum sau ulei fierbinte trebuie izolate termic si verificate zilnic.
Art.95
Reaprinderea picuratoarelor se va face numai dupa evacuarea gazelor care eventual s-au format.
Art.96
Se interzice montarea rezervoarelor de motorina deasupra picuratoarelor.
Art.97
Cosurile picuratoarelor trebuie sa fie fixate prin ancorare si sa fie etanse.
Art.98
Conductele sau jgheaburile folosite la descarcarea bitumului în batal trebuie închise si fixate corespunzator.
Art.99
Se interzice alimentarea topitoarelor prin aruncarea de bucati de bitum în masa topiturii.
Art.100
Vasele În care se deverseaza bitumul fierbinte trebuie verificate pentru a nu contine apa sau alte materiale.
Art.101
Se interzice utilizarea instalatiilor de încalzit cu ulei daca acestea nu sunt dotate cu aparatura de masura si control în stare de functionare.
Art.102
Salariatul are obligatia de a opri functionarea arzatorului în urmatoarele situatii:
a) atingerea temperaturii limita a uleiului din ca-zan;
b) scaderea uleiului sub nivelul minim;
c) înrosirea unei portiuni din peretele metalic;
d) aparitia de deformari vizibile ale peretilor caza-nului;
e) ruperea unei tevi sau aparitia crapaturilor în pe-retii cazanului;
f) defectarea instalatiilor de pompare ulei sau combustibil;
g) aparitia de scurgeri de ulei la conducte sau la flanse;
h) defectarea aparatelor de masura si control.
Art.103
Înainte de începerea lucrului salariatul are obligatia de a verifica functionarea clapetei de explozie, starea vasului de expansiune si a conductei de expansiune.
Art.104
Functionarea arzatorului se va urmari numai prin orificiul de observare.
Art.105
Se interzice stationarea salariatilor în dreptul arzatorului sau al clapetei de explozie.
Art.106
Panoul de comanda al arzatorului trebuie protejat împotriva intemperiilor, iar în fata acestuia se va monta o platforma electroizolanta.

4.3. Încarcarea, transportul si descarcarea bitumului si a mixturilor asfaltice

Art.107
Operatiile de umplere sau golire a cisternei de bitum se vor desfasura numai sub supravegherea unui salariat desemnat în acest scop si numai dupa ce acesta a verificat montarea corespunzatoare a conductelor sau jgheaburilor închise si s-a asigurat ca nu exista salariati în zonele periculoase.
Art.108
Salariatii care executa lucrari în interiorul cisternei sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse în NSPM pentru lucrul în spatii închise (Anexa 1, poz.10).
Art.109
Conductele prin care circula bitum fierbinte trebuie izolate termic pe toata suprafata de la iesirea din rezervor pâna la vana.
Art.110
Salariatul va deschide vana de scurgere numai din pozitie laterala fata de aceasta.
Art.111
Se interzice utilizarea improvizatiilor la încarcarea sau descarcarea autocisternelor de bitum.
Art.112
Este interzis a se face focul sub cisterna sau a se apropia cu foc deschis de aceasta.
Art.113
În timpul descarcarii bitumului, motorul va fi oprit iar autocisterna va fi asigurata împotriva deplasarii necontrolate.
Art.114
Operatiile de încarcare a mixturilor asfaltice în autobasculante se vor efectua numai cu respectarea unui cod de semnalizare prestabilit si însusit de catre toti salariatii participanti.
Art.115
La intrarea autobasculantei sub buncarul de mixtura, conducatorul auto trebuie sa utilizeze dispozitivul de avertizare sonora.
Art.116
Se interzice actionarea dispozitivului de golire a buncarului, înainte ca autobasculanta sa fie oprita în pozitie de încarcare.
Art.117
Se interzice prezenta salariatilor în caroseria autobasculantei pe timpul încarcarii sau transportului mixturilor asfaltice.
Art.118
Se interzice prezenta salariatilor în timpul descarcarii mixturilor asfaltice sau a reasezarii benei pe sasiu, la o distanta mai mica de 3 m fata de autobasculanta.
Art.119
Este interzisa descarcarea mixturilor asfaltice în timpul deplasarii autobasculantei.
Art.120
Se interzice deplasarea autobasculantei cu bena ridicata.
Art.121
Nivelarea mixturilor asfaltice în bena se va efectua numai de pe platforme special amenajate si numai dupa închiderea dispozitivului de golire al buncarului, autobasculanta fiind oprita.

4.4. Întretinerea îmbracamintilor asfaltice din beton

4.4.1. Decaparea

Art.122
Se interzice folosirea uneltelor pentru decapare neascutite sau ale caror cozi prezinta asperitati, deformatii sau crapaturi.
Art.123
În timpul decaparii salariatii trebuie sa pastreze o distanta corespunzatoare între ei pentru a preveni accidentele prin desprinderea materialului decapat.
Art.124
Se interzice iesirea salariatilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia.
Art.125
Se interzice transportul materialelor prin traversarea drumului aflat în circulatie.
Art.126
La decaparea cu ciocane pneumatice sau hidraulice se vor respecta prevederile cuprinse În NSSM pentru producerea aerului comprimat (Anexa 1, poz. 5) referitoare la utilizarea agregatelor mobile de producere a aerului comprimat.
Art.127
Se interzice lucrul cu ciocanele pneumatice sau hidraulice ale caror furtunuri de alimentare sunt deteriorate si/sau nu sunt fixate prin coliere metalice.
Art.128
Salariatul care lucreaza cu ciocanul pneumatic sau hidraulic nu trebuie sa îndrepte dalta catre ceilalti salariati.
Art.129
În timpul pauzelor de lucru se va opri alimentarea cu fluidul de actionare a ciocanelor pneumatice sau hidraulice.
Art.130
Înaintea Începerii lucrului cu masina de frezat salariatul are obligatia de a verifica starea tehnica, si în mod deosebit:
a) starea protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie;
b) functionarea sistemelor de comanda, de frânare si de actionare hidraulica;
c) functionarea corecta a semnalizarilor;
d) fixarea corespunzatoare a conveierului de material;
e) starea curelelor de transmisie.
Orice defectiune constatata se va aduce imediat la cunostiinta conducatorului locului de munca.
Art.131
Înainte de pornirea masinii de frezat se va emite un semnal sonor de avertizare.
Art.132
Se interzice lucrul cu masina de frezat daca dispozitivele de siguranta nu functioneaza sau functioneaza defectuos.
Art.133
Se interzice urcarea sau coborârea salariatilor în sau din masina de frezat în timpul deplasarii.
Art.134
Treptele si balustradele masinii de frezat trebuie mentinute în stare de curatenie.
Art.135
Se interzice accesul salariatilor care nu au sarcini de munca în zonele periculoase generate de functionarea masinii de frezat.
Art.136
Se interzice transportul salariatilor sau materialelor pe caroseria masinii de frezat.

4.4.2. Plombarea

Art.137
Încarcarea si descarcarea nemecanizata a butoaielor cu material de amorsaj în si din mijlocul de transport se vor efectua numai pe plan înclinat, amenajat special.
Art.138
Materialul de amorsaj se va transporta numai În butoaie cu capace asigurate Împotriva desfacerii.
Art.139
Se interzice utilizarea unor mijloace improvizate pentru efectuarea amorsarii.
Art.140
La descarcarea materialelor prin basculare din autovehicul se interzice stationarea salariatilor în zona unde urmeaza a se efectua bascularea.

4.4.3. Tratamente

Art.141
Se interzice exploatarea raspânditorului de criblura autopurtat fara ca toti protectorii sa fie montati în pozitie de protectie.
Art.142
În timpul functionarii raspânditorului de criblura autopurtat se interzice orice interventie pentru îndepartarea corpurilor straine.
Art.143
În timpul manevrei de cuplare a raspânditorului de criblura la autovehiculul de remorcare se interzice prezenta salariatilor în zona de cuplare.
Art.144
Se interzice orice interventie la sistemul hidraulic în timpul functionarii motorului raspânditorului de criblura.
Art.145
Deplasarea raspânditorului de criblura de la un loc de munca la altul se va efectua numai dupa deconectarea prizei de putere de la pompa hidraulica.
Art.146
Verificarea functionarii în sarcina sau în gol a raspânditorului de criblura autopurtat se va face numai din partea laterala, respectiv partea soferului, interzicându-se prezenta salariatilor în spatele autobasculantei.
Art.147
În timpul deplasarii se interzic interventiile la manetele de reglare a curgerii criblurii sau la clapeta de închidere a dispozitivului raspânditor.
Art.148
Înainte de pornire conducatorul auto se va asigura de absenta salariatilor în zona din fata raspânditorului de criblura.
Art.149
Se interzice deplasarea salariatilor pe banda de drum stropita cu bitum sau emulsie.
Art.150
La excutarea lucrarilor de împrastiere a criblurii se va stabili un cod de semnalizare care va fi însusit de catre toti salariatii participanti.
Art.151
Se interzice urcarea salariatilor în bena distribuitorului de criblura în timpul lucrului sau când aceasta este ridicata.
Art.152
Înainte de începerea lucrului cu autodistribuitorul de bitum se vor verifica tuburile flexibile prin care circula bitumul fierbinte.
Art.153
Alimentarea injectoarelor fixe sau mobile ale autodistribuitoarelor de bitum se va face numai cu carburantul prevazut în Cartea tehnica a utilajului.
Art.154
Se interzice folosirea injectorului mobil În apropierea materialelor inflamabile.
Art.155
Se interzice folosirea injectorului mobil atunci când furtunul de alimentare prezinta scurgeri sau când acesta nu este racordat corespunzator.
Art.156
Se interzice lasarea fara supraveghere a injectoarelor în timpul functionarii.
Art.157
Conductele de alimentare cu combustibil trebuie verificate zilnic daca sunt în stare de functionare (fara scurgeri). Când se constata defectiuni salariatul are obligatia de a întrerupe imediat functionarea autodistribuitorului.
Art.158
Înainte de alimentarea autodistribuitorului cu bitum salariatii sunt obligati sa verifice:
a) stingerea flacarilor de la arzatoare;
b) fixarea corespunzatoare a tubului flexibil;
c) oprirea functionarii motorului.
Art.159
Orice interventie la defectiunile aparute în timpul alimentarii cu bitum se va face numai dupa oprirea curgerii bitumului prin conducta de alimentare.
Art.160
La executarea stropirii cu bitum se va stabili un cod de semnalizare care va fi însusit de catre toti salariatii participanti la operatiune.
Art.161
Stropirea cu bitum se va efectua numai dupa ce salariatii s-au îndepartat de zona de stropire.
Art.162
În cazul folosirii lancii pentru stropirea manuala cu bitum salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri:
a) sa nu utilizeze tuburi flexibile care prezinta defectiuni (scurgeri) si care nu sunt racordate corespunzator;
b) sa manevreze lancea astfel încât sa evite stropirea altor salariati;
c) sa efectueze stropirea numai cu spatele la vânt.
Art.163
În timpul alimentarii cu combustibil a autodistribuitorului este interzis fumatul sau apropierea cu flacari deschise.
Art.164
Autodistribuitoarele trebuie sa fie dotate cu materiale pentru stingerea incendiilor în conformitate cu prevederile Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

4.5. Marcarea drumurilor

Art.165
La prepararea si utilizarea vopselelor pentru marcaje salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz. 4).
Art.166
Se interzice prezenta salariatilor în caroseria autovehicului care transporta vopsele, diluanti sau combustibili necesari la lucrarile de marcaj.
Art.167
Este interzis lucrul cu masina de marcaj daca lampa de avertizare girofar a acesteia nu functioneaza.
Art.168
Este interzis lucrul cu masina de marcaj daca manometrele si/sau supapele de siguranta nu functioneaza la parametrii stabiliti.
Art.169
Se interzice desfacerea capacelor rezervoarelor de vopsea daca manometrul indica prezenta presiunii în rezervor.
Art.170
Orice interventie la masina de marcaj se va efectua în afara carosabilului si numai dupa oprirea motorului.
Art.171
Se interzice efectuarea marcajului cu conuri de cauciuc sau plastic în axul drumului de catre salariati mergând pe jos.

4.6. Vopsirea indicatoarelor rutiere si a altor accesorii ale drumurilor

Art.172
La degresarea cu solventi usor inflamabili a suprafetelor indicatoarelor, se vor respecta urmatoarele masuri:
a) degresarea se va efectua În aer liber În locuri special amenajate;
b) asamblarea indicatoarelor în vederea montarii pe timp de iarna se va face de regula în încaperi încalzite cu calorifere. În cazul folosirii sobelor ,acestea trebuie sa fie din teracota si cu gura de alimentare în exteriorul încaperii;
c) instalatia electrica si corpurile de iluminat din încapere trebuie sa fie în constructie ANTIEX.
Art.173
La locul de degresare se interzice pastrarea unei cantitati de solvent mai mari decât necesarul pentru un schimb de lucru. Solventii se vor pastra numai în vase închise etans si etichetate si numai în locuri special destinate acestui scop.
Art.174
Deseurile textile îmbibate cu solvent se vor pastra numai în vase cu capac si vor fi evacuate la sfârsitul schimbului de lucru sau ori de câte ori este nevoie.
Art.175
Locul de munca trebuie mentinut în stare de curatenie, fiind interzisa depozitarea dezordonata a indicatoarelor si materialelor.
Art.176
La efectuarea lucrarilor de vopsit indicatoare rutiere si accesorii de drum, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse în NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz. 4).
Art.177
În cazul în care lucrarile de vopsire a unor accesorii ale drumului se desfasoara la înaltime, se vor respecta prevederile cuprinse în NSSM pentru lucrul la înaltime (Anexa 1, poz. 1).
Art.178
Atunci când lucrarile de vopsire se efectueaza cu ajutorul aerului comprimat salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru producerea aerului comprimat (Anexa 1, poz.5).

4.7. Taierea acostamentelor

Art.179
Deplasarea utilajului de taiere la si de la locul de munca se face numai cu freza-melc ridicata si fixata cu dispozitivul de siguranta.
Art.180
Înainte de pornirea motorului utilajului de taiere se va verifica decuplarea prizei de putere.
Art.181
În timpul functionarii snecului se interzice accesul salariatilor la o distanta mai mica de 10 m fata de acesta.
Art.182
Interventiile pentru reglare si remedierea defectiunilor se vor efectua numai cu utilajul de taiere stationat în afara carosabilului si cu motorul oprit.
Art.183
În timpul lucrului sunt interzise urcarea sau coborârea salariatilor pe sau de pe utilajul de taiere.
Art.184
Se interzice lucrul cu autogrederele ale caror sisteme de frânare sau directie sunt defecte.
Art.185
Se interzice deplasarea autogrederului fara ca lama acestuia sa fie retrasa în gabaritul utilajului.
Art.186
Se interzice intrarea salariatilor sub cadrul autogrederului, când lama este ridicata.
Art.187
Se interzice orice interventie pentru îndepartarea obiectelor (radacini, sârme etc.) cazute sub cutit, în timpul functionarii autogrederului.
Art.188
Este interzisa deplasarea autogredelor prin împingere de catre alte utilaje.

4.8. Consolidarea taluzurilor

Art.189
La efectuarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor la drumuri afectate de cursurile de apa se vor respecta masurile de prevenire corespunzatoare cuprinse în NSPM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, întretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea împotriva inundatiilor (Anexa 1, poz.11).
Art.190
La efectuarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor împotriva apelor de suprafata, în functie de înclinarea taluzurilor se vor aplica urmatoarele masuri:
a) dotarea salariatilor cu centuri de siguranta;
b) amenajarea unor platforme de lucru, scari de acces sau trepte prevazute cu balustrade sau parapete.
Art.191
Se interzice lucrul a doi sau mai multi salariati pe taluz, în fronturi suprapuse, pe aceeasi verticala. Distanta între doi salariati masurata în lungul taluzului trebuie sa fie de minimum 3 m.
Art.192
Atunci când consolidarea taluzurilor se face cu piatra, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile din NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9) referitoare la sarcinile maxim admise.
Art.193
Atunci când tehnolologia de lucru impune utilizarea unor tehnici specifice alpinismului utilitar se vor aplica masurile de prevenire corespunzatoare cuprinse în NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).

4.9. Întretinerea parapetelor

Art.194
La prepararea betoanelor se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse în NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat (Anexa 1, poz.12).
Art.195
Prepararea betoanelor sau mortarelor se va face numai în afara partii carosabile a drumului.
Art.196
Pentru lucrarile de întretinere care implica lucrul la înaltime se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse în NSSM pentru lucrul la înaltime (Anexa 1, poz.1).
Art.197
Se interzice depozitarea materialelor pe platforma drumului, pe partea opusa sectorului de lucru sau În afara zonei semnalizate.
Art.198
Se interzice executarea lucrarilor de sapaturi pentru amplasarea parapetelor fara consilidarea prealabila a terenului.
Art.199
Pe timpul noptii, gropile de amplasare a stÂlpilor trebuie obligatoriu semnalizate.
Art.200
Înainte de începerea lucrarilor de sapaturi este obligatorie verificarea existentei instalatiilor subterane, natura si traseul de amplasare a acestora. Atunci când exista instalatii subterane se va stabili, de comun acord cu proprietarul lor, masurile de protectie a muncii ce trebuiesc luate.

4.10. Decolmatarea si colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor

Art.201
Se interzice folosirea uneltelor si a sculelor improvizate sau defecte la operatiile de decolmatare.
Art.202
Se interzice folosirea dispozitivului de suflat aer comprimat fara aparatori de protectie, precum si prezenta salariatilor În zona de efect a aerului comprimat.
Art.203
Uneltele care vin în contact cu materialele cu temperatura ridicata trebuie sa aiba mânere termoizolante.
Art.204
Prepararea masticului se va efectua numai În afara zonei de drum.
Art.205
La prepararea mortarului bituminos trebuie respectate masurile cu privire la topirea bitumului precum si masurile cu privire la utilizarea malaxoarelor manuale sau mecanice din NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat (Anexa 1, poz.12).
Art.206
Turnarea masticului bituminos fierbinte se va face numai pe suprafete uscate.
Art.207
Dispozitivul de colmatat trebuie sa fie în buna stare, fara fisuri si cu roata pe care se deplaseaza în stare de functionare.

4.11. Refacerea pavajelor

Art.208
La utilizarea ciocanului pneumatic sau hidraulic pentru spargerea dalelor de beton se vor respecta masurile corespunzatoare prevazute în prezenta norma.
Art.209
Pentru scoaterea pavelelor salariatii vor utiliza numai rangi bine ascutite.
Art.210
La baterea pavelelor cu maiul, salariatii vor lucra cu fata spre directia din care vine circulatia pastrând între ei o distanta corespunzatoare.
Art.211
Depozitarea pavelelor se face fara a traversa axa drumului.

4.12. Îndreptarea glisierelor metalice

Art.212
Amplasarea masinii de îndreptat glisiere metalice se va face astfel încât sa se asigure spatiul necesar atât la alimentarea cât si la evacuarea glisierelor.
Art.213
Masina de îndreptat glisiere metalice se va fixa în fundatie de beton.
Art.214
Este interzis a se utiliza masina de îndreptat glisiere metalice daca lipsesc protectorii la organele de masini aflate în miscare.
Art.215
La alimentarea si evacuarea masinii de îndreptat glisiere metalice trebuie montate dispozitive de rulare a glisierelor.
Art.216
În partile laterale ale zonei de alimentare a masinii de îndreptat glisiere metalice se vor monta aparatori cu rol de pozitionare a glisierelor la introducerea în valt.
Art.217
Depozitarea glisierelor se va face numai în stive prevazute cu stâlpi de sustinere si numai în pozitie longitudinala, fara a depasi înaltimea stâlpilor.

5. Lucrul cu utilajele anexe folosite la lucrarile de întretinere

5.1. Tractoare si remorci

Art.218
Utilizarea tractoarelor si a remorcilor la lucrarile de întretinere drumuri si poduri se va face numai cu respectarea prevederilor corespunzatoare din NSSM pentru transporturi rutiere (Anexa 1, poz.7) si NSSM pentru transportul intern (Anexa 1, poz.6).

5.2. Buldozeru si screpere

Art.219
Lucrul cu buldozerul la sapat sau cu screperul la excavat nu este permis decât cu viteza I.
Art.220
Se interzice schimbarea vitezei în panta.
Art.221
Se interzice intrarea salariatilor sub lama buldozerului pentru reparatii daca nu s-a efectuat suspendarea acesteia pe capre rezistente sau pe calaje de lemn. Ridicarea lamei se face numai cu ajutorul cricurilor sau dispozitivelor de ridicat.
Art.222
Înainte de Începerea lucrului cu buldozerul sau screperul conducatorul utilajului trebuie sa avertizeze sonor pe ceilalti salariati.
Art.223
Este interzis conducatorului buldozerului sau screperului sa paraseasca utilajul în mers sau stationat cu motorul în functiune.
Art.224
În timpul mersului este interzisa urcarea sau coborârea salariatilor pe sau de pe buldozer sau screper.
Art.225
Orice verificare sau reglare se va efectua numai cu motorul oprit si cu lama sprijinita pe sol.
Art.226
Se interzice lucrul cu buldozerul sau screperul care prezinta defectiuni la sistemul hidraulic.
Art.227
În apropierea rambleelor, rigolelor sau gropilor unde exista pericol de surpare si de rasturnare a utilajului se va lucra numai sub comanda conducatorului locului de munca.
Art.228
Se interzice dormitul în cabina sau în zona de lucru a buldozerului sau a screperului.

5.3. Rulouri compactoare si compactoare mecanice cu placa vibratoare

Art.229
Punerea în functiune a motorului si pornirea ruloului compactor se va efectua numai dupa ce conducatorul utilajului s-a asigurat de absenta salariatilor din zonele periculoase.
Art.230
Se interzice pornirea ruloului compactor prin tractare sau prin coborâre pe panta.
Art.231
Se interzice ungerea manuala de catre salariati a tamburilor ruloului compactor în timpul mersului.
Art.232
Reglarea si repararea ruloului compactor se vor efectua numai când acesta este oprit, asigurat, iar motorul scos din functiune.
Art.233
Se interzice conducatorului ruloului compactor sa paraseasca utilajul în mers sau stationat, cu motorul în functiune.
Art.234
Se interzice stationarea ruloului compactor în pante sau curbe.
Art.235
La rulourile compactoare cu dubla directie, înainte de pornirea motorului, se va verifica pozitia si starea tehnica a scaunului rabatabil.
Art.236
La compactarea mecanica cu placa vibratoare se vor aplica prevederile de la rulouri compactoare precum si urmatoarele masuri:
a) se interzice prezenta salariatilor în zonele periculoase din jurul utilajului în timpul functionarii acestuia;
b) pe timpul când nu lucreaza, utilajul va fi scos de pe partea carosabila sau va fi oprit cât mai aproape de acostament.

5.4. Încarcator frontal cu snec, cupe si banda transportoare

Art.237
Se interzice lucrul cu încarcatorul frontal daca acesta nu are montati toti protectorii în pozitia de protectie.
Art.238
Remedierea defectiunilor se va face numai dupa oprirea motorului si frânarea încarcatorului frontal.
Art.239
Se interzice orice interventie la banda transportoare sau pentru deblocarea snecului în timpul functionarii încarcatorului frontal.
Art.240
Starea furtunurilor de actionarea hidraulica se va verifica zilnic, neadmitându-se improvizatii la capetele de îmbinare si racordare.
Art.241
Încarcarea autovehiculului se va efectua numai dupa ce mecanicul încarcator a fixat pozitia si unghiul de înclinare a benzii transportoare.
Art.242
Este obligatorie stabilirea unui cod de semnalizare între mecanicul încarcator si conducatorul autovehiculului.

5.5. Utilajul UNIMOG

Art.243
Se interzice utilizarea de improvizatii la pornirea motorului utilajului.
Art.244
Nu este permis transportul salariatilor în cabina decât daca sunt amenajate scaune corespunzatoare.
Art.245
Montarea si demontarea echipamentelor auxiliare se vor efectua numai cu motorul oprit si priza de putere decuplata.
Art.246
Se interzice lucrul cu utilajul UNIMOG daca acesta nu are toti protectorii montati în pozitie de protectie.
Art.247
Se interzice stationarea salariatilor în zona dintre mecanismul de ridicare în trei puncte si echipamentul care va fi atasat.
Art.248
Se interzice accesul salariatilor în zonele periculoase generate de functionarea utilajului UNIMOG.

6. Întretinerea plantatiilor rutiere

Art.249
Daca în timpul lucrului se descopera instalatii subterane se vor întrerupe imediat lucrarile si se vor evacua salariatii pâna la identificarea naturii instalatiilor respective.
Art.250
Salariatii trebuie sa lucreze la saparea gropilor pentru plantatii rutiere cu fata spre sensul din care circula autovehiculele.
Art.251
Este interzis ca doi salariati sa lucreze simultan la o groapa pentru plantatii individuale.
Art.252
La saparea mecanica a gropilor salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri:
a) sa asigure dispozitivul de sapat gropi în timpul deplasarii;
b) în timpul pauzelor si dupa terminarea lucrului sa coboare la sol dispozitivul de sapat gropi;
c) în timpul forarii gropilor, sa pastreze o distanta minima de 4 m fata de burghiu;
d) sa efectueze curatirea si întretinerea burghiului numai dupa decuplarea reductorului si oprirea motorului tractorului.
Art.253
Este interzis lucrul cu masina de sapat gropi ale carei dispozitive de siguranta sunt defecte.
Art.254
Este interzis transportul salariatilor pe cadrul masinii de sapat gropi.
Art.255
La activitatile de doborâre a arborilor se vor aplica masurile de prevenire corespunzatoare din NSPM pentru exploatari si transporturi forestiere (Anexa 1, poz.13).
Art.256
Doborârea arborilor se va efectua numai dupa semnalizarea corespunzatoare a locului de munca, inclusiv amplasarea de piloti de circulatie acolo unde este cazul.
Art.257
În cazul În care În apropierea arborilor care se doboara exista linii aeriene de curent electric se vor anunta organele competente si se va stabili o tehnologie de lucru nepericuloasa.
Art.258
Se interzice doborârea arborilor în conditii meteorologice nefavorabile (furtuna, ceata densa, polei, ninsoare, ploi) sau în timpul noptii.

7. Întretinerea podurilor de beton si a podurilor metalice

Art.259
La efectuarea lucrarilor de întretinere a podurilor, când situatia concreta de lucru o impune, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru lucrul la înaltime (Anexa 1, poz.1) si NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).
Art.260
Se interzice depozitarea materialelor sau stationarea utilajelor în spatiile rezervate pentru circulatia salariatilor sau a vehiculelor.
Art.261
În cazul podurilor cu o înaltime libera mai mica de 3 m întretinerea zonelor de sub nivelul caii se poate face si cu ajutorul scarilor transportabile, cu luarea masurilor de fixare corespunzatoare a acestora.
Art.262
Salariatii care efectueaza lucrari de vopsire sau curatare chimica a structurilor metalice ale podurilor sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare cuprinse în NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz.4).
Art.263
La lucrarile de întretinere a podurilor care se executa deasupra râurilor cu adâncimi ale apelor de peste 0,5 m sunt obligatorii urmatoarele masuri:
a) dotarea locului de munca cu o barca de sal-vare cu echipament corespunzator la bord (colac de salvare, frânghie, cange etc.);
b) dotarea echipajului barcii de salvare cu veste de salvare si instruirea acestuia cu privire la masurile de salvare si de prim ajutor;
c) prezenta în permanenta pe durata schimbului de lucru a echipajului În barca de salvare;
d) delimitarea zonelor periculoase prin indicatoare de avertizare si de interdictie a scaldatului.
Art.264
În cazul lucrarilor de revizii, reparatii sau întretineri efectuate de pe utilajul "inspector poduri" se vor respecta urmatoarele masuri:
a) punerea în functiune a utilajului numai dupa autorizarea de catre ISCIR;
b) verificarea Înainte de punerea în functiune a sistemului de frânare, a sistemului de directie, a sistemului de iluminat si semnalizare sonora, dispozitivelor de siguranta si rezemare;
c) verificarea interblocarii comenzii "functionare ansamblu tronsoane";
d) amplasarea utilajului în directia de circulatie si cu frâna de mâna trasa fara a împiedica circulatia;
e) interzicerea functionarii utilajului fara conectarea grupului generator de rezerva si fara reazemele de fixare amplasate în pozitie finala;
f) salariatii sunt obligati sa lucreze numai de pe platformele si pasarelele utilajului, fiind legati de acestea cu centura de siguranta.
Art.265
Se interzice lucrul cu "inspectorul de poduri" în conditii meteorologice nefavorabile (pe timp de ceata, descarcari electrice sau vânt peste 12 m/s).
Art.266
La întretinerea sferturilor de con se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse în prezentul capitol.

8. Activitatea de deszapezire si combaterea poleiului

Art.267
În timpul functionarii raspânditorului cu disc rotativ se interzice prezenta salariatilor în zonele periculoase generate de mecanismele aflate în miscare.
Art.268
Orice operatie de manevrare sau reglare la discul rotativ se va efectua numai când raspânditorul cu disc rotativ stationeaza si este asigurat împotriva deplasarilor necomandate.
Art.269
În timpul alimentarii sau functionarii raspânditorului cu disc rotativ salariatilor le sunt interzise:
a) interventia la banda transportoare care ac-tioneaza discul rotativ;
b) urcarea pe gratarul raspânditorului;
c) coborârea în buncarul raspânditorului.
Art.270
Se interzice lucrul cu raspânditoarele mecanice daca acestea nu au montati toti protectorii.
Art.271
Discul raspânditorului trebuie sa fie asigurat contra iesirii de pe ax în timpul functionarii.
Art.272
Înainte de pornirea motorului, transmisia snecului alimentator si a discului raspânditor trebuie sa fie decuplata.
Art.273
La raspânditoarele mecanice remorcate este interzisa stationarea salariatilor pe utilaj sau pe protapul acestuia.
Art.274
În cazul caderii conductorilor electrici sau a stâlpilor cu instalatii electrice în zona drumului, se vor anunta unitatile de furnizare a energiei pentru interventie.
Art.275
Salariatul care alimenteaza din autocamion raspânditorul tractat cu material antiderapant va utiliza obligatoriu centura de siguranta ancorata de o frânghie fixata de obloanele laterale.
Art.276
Este interzisa raspândirea manuala a materialelor antiderapante din mijloacele de transport sau utilaje mecanice, precum si prezenta salariatilor în aceste mijloace în timpul deplasarii.
Art.277
Deplasarea raspânditorului mecanic pâna sau de la locul de munca se va face numai cu dispozitivul de raspândire ridicat si asigurat, buncarul închis, iar priza de putere decuplata.
Art.278
Echipele de salariati care lucreaza la deszapezirea drumurilor concomitent cu mijloacele mecanizate trebuie sa aiba în componenta piloti pentru dirijarea circulatiei.
Art.279
La trecerea utilajelor de deszapezire care arunca zapada lateral, conducatorul locului de munca va stabili amplasarea salariatilor din subordine.
Art.280
Masina de deszapezire trebuie sa stationeze cât mai aproape de marginea drumului, pe acostament.
Art.281
Când stratul de zapada este mai mare de 50 cm se vor amenaja spatii de refugiu pentru salariati la distante corespunzatoare.
Art.282
Salariatii sunt obligati ca înainte de începerea lucrului sa verifice daca sculele si uneltele sunt în buna stare.
Art.283
Înainte de cuplarea transmisiei cu motorul, conducatorul autofrezei este obligat sa avertizeze sonor si optic si sa asigure ca nu sunt salariati în fata autofrezei sau în dreptul cosului pentru aruncarea zapezii.
Art.284
În timpul functionarii frezei se interzice prezenta salariatilor în zonele periculoase. Extremitatile autofrezei trebuie semnalate cu stegulete galbene.
Art.285
Nu este permisa functionarea autofrezelor fara suruburi de siguranta, cu suruburile rotorului slabite sau neasigurate sau fara protectori la organele de transmisie si la paletele rotorului.
Art.286
Este interzisa efectuarea operatiilor de reglare, întretinere sau reparare în timpul functionarii frezei.
Art.287
Dirijarea cosului de aruncarea zapezii se va face astfel încât zapada aruncata sa nu deterioreze instalatiile, cladirile, caile ferate sau autovehiculele.
Art.288
Când zapada este mare si nu se cunosc limitele drumului, în fata autofrezei la distanta de cel putin 50 m vor merge doi salariati care vor delimita traseul si zonele periculoase.
Art.289
În cazul folosirii frezei cu rotor montata la tractoare salariatii sunt obligati sa respecte prevederile referitoare la autofreze si la tractoare.
Art.290
Este interzis conducatorului tractorului sa coboare din cabina lasând cuplata transmisia la rotor.
Art.291
La oprirea lucrului echipamentul de deszapezire va fi suspendat si asigurat.
Art.292
Când utilajele de deszapezire sunt în mers se interzice îndepartarea bulgarilor de gheata, curatarea lamei sau prezenta salariatilor pe scari sau pe platformele anexa ale utilajelor.
Art.293
Este interzis transportul salariatilor în bena sau caroseria autovehiculului. Acestia vor fi transportati numai în cabina.
Art.294
Autovehiculele cu lama utilizate la deszapezire trebuie dotate la roti cu lanturi antiderapante.
Art.295
Pe timpul deplasarii de la un punct de lucru la altul, lama metalica trebuie sa fie asigurata.
Art.296
Pentru lucrul în zone cu pericol de avalanse, se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse În NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).
Art.297
Se interzice folosirea improvizatiilor la montarea sau demontarea panourilor parazapezi.
Art.298
Sub retelele electrice de înalta tensiune se vor utiliza numai panouri din lemn.
Art.299
În timpul baterii tarusilor cu barosul este interzisa stationarea salariatilor în fata sau în spatele celui care executa operatia.
Art.300
Se interzice transportul salariatilor în caroseria masinii sau în remorca tractorului în care se afla panourile parazapezi.
Art.301
Stivuirea panourilor parazapezi în mijlocul de transport se va face în functie de tipul acestora si în mod ordonat.
Art.302
Manipularea si transportul panourilor parazapezi se vor efectua respectându-se prevederile corespunzatoare stabilite în NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9).
Art.303
Este interzisa descarcarea panourilor parazapezi din mijloacele de transport aflate în miscare.
Art.304
Este interzisa descarcarea panourilor parazapezi prin aruncare din mijloacele de transport.
Art.305
Bazinul cu solutie pentru tratarea panourilor metalice parazapezi va fi împrejmuit corespunzator si semnalizat cu indicatoare de avertizare sau interdictie.
Art.306
În timpul manipularii si amestecarii solutiilor pentru protejarea panourilor parazapezi metalice se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor.

9. Exploatarea drumurilor si podurilor

9.1. Înregistrarea traficului rutier

Art.307
Este interzisa folosirea bornelor de legatura în exteriorul carcasei redresorului.
Art.308
Aparatele contoare montate în exteriorul cladirilor trebuie sa fie protejate împotriva atingerii directe, contra intemperiilor si mentinute închise sub cheie.
Art.309
Cablurile electrice de alimentare ale aparatelor trebuie protejate cu tuburi de protectie corespunzatoare.
Art.310
Operatiile de întretinere sau reparare a aparatelor se vor efectua numai de catre personal autorizat.
Art.311
Este interzisa scoaterea din priza a fisei de alimentare prin tragere de cablu sau utilizarea unor cabluri cu izolatia defecta.
Art.312
Este interzisa functionarea aparatelor de înregistrare fara capacul de protectie.
Art.313
Se interzice accesul salariatilor în interiorul autovehiculelor din trafic, oprite pentru ancheta de circulatie.
Art.314
Salariatii care efectueaza ancheta de circulatie nu vor purta discutii neprincipiale sau contradictorii cu conducatorii auto.

9.2. Detectoare si sesizoare de umiditate si polei

Art.315
Se interzice demontarea capacului detectoarelor sau sesizoarelor în timp ce acestea sunt cuplate la reteaua electrica.
Art.316
În cazul constatarii unor defectiuni, salariatul are obligatia de a deconecta aparatul de la retea.
Art.317
La montarea elementelor de comanda în exteriorul cladirii salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru lucrul la înaltime (Anexa 1, poz.1) si NSPM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale (Anexa 1, poz.3).

9.3. Statii de taxare auto pentru accesul pe autostrazi si trecere peste poduri

Art.318
Salariatii sunt obligati sa traverseze benzile de autostrada de la statie la cabina, precum si între cabine numai prin locurile marcate si numai dupa ce s-au asigurat ca nu circula nici un autovehicul.
Art.319
Deschiderea si închiderea usilor de la cabine se va efectua numai daca pe banda de acces nu se afla nici un autovehicul în miscare.
Art.320
Se interzice utilizarea improvizatiilor pentru încalzirea cabinelor.
Art.321
Se interzice salariatilor neautorizati orice interventie la tablourile sau instalatiile electrice din cabina. Acestia trebuie sa comunice imediat conducatorului locului de munca eventualele defecte.
Art.322
Este interzis ca salariatul care încaseaza taxa sa paraseasca cabina pentru îndeplinirea sarcinii de munca.
Art.323
Se interzice aruncarea de bete de chibrit aprinse sau resturi de tigari în cosuri de gunoi sau pe jos, în cabina.
Art.324
Se interzice aprinderea focului în cabina.

9.4. Agentiile de taxare si control vamal

Art.325
Stationarea salariatilor pe platforma de lucru este permisa numai atunci când se efectueaza determinari (cântariri, numarari de obiecte etc.).
Art.326
Este interzis a se folosi instalatii electrice provizorii, legaturi neizolate, întrerupatoare sparte sau prize defecte.
Art.327
Este interzis a se folosi sigurante fuzibile sau întrerupatoare automate necorespunzatoare din punctul de vedere al valorilor nominale.
Art.328
Pentru urcarea pe autovehiculele stationate în vama se vor utiliza scari sau dispozitive de acces corespunzatoare.
Art.329
Dirijarea autovehiculelor pentru cântarire sau masurare se va efectua numai din lateral.
Art.330
Divergentele între conducatorii auto si salariatii din agentie vor fi solutionate de catre conducatorul locului de munca (sef de tura, sef de agentie).

10. Prevederi de proiectare

10.1. Cladiri si alte constructii

Art.331
Încaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespuzatoare tipului de activitate careia îi sunt destinate.
Art.332
Usile de siguranta trebuie sa se deschida spre exterior, sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice salariat care are nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
Art.333
Pardoselile încaperilor trebuie sa fie plane, fara denivelari sau gropi, fixe si nealunecoase.
Art.334
Suprafetele pardoselilor, zidurilor si tavanelor trebuie astfel realizate încât sa poata fi curatate si retencuite.
Art.335
Ferestrele folosite pentru iluminatul de zi si pentru ventilarea naturala a încaperilor trebuie sa poata fi deschise, închise, reglate si fixate de catre salariati în mod sigur. Când acestea sunt deschise, ele trebuie pozitionate de asa natura încât sa nu constituie pericol pentru salariati.
Art.336
Ferestrele trebuie astfel concepute încât sa permita o curatare fara riscuri pentru salariati.
Art.337
Pozitia usilor si portilor, numarul si dimensiunile lor, precum si materialele din care sunt realizate trebuie determinate în functie de natura si destinatia încaperilor.
Art.338
În functie de natura activitatii si a tipului de echipamente tehnice, caile de circulatie trebuie dimensionate si marcate corespunzator.
Art.339
Cheurile si rampele de încarcare trebuie sa fie corespunzatoare încarcaturilor ce se transporta.
Art.340
Rampele de încarcare trebuie sa fie prevazute cu sisteme de protectie împotriva caderilor de la înaltime.
Art.341
Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de siguranta se vor stabili în functie de echipamentele tehnice folosite, de dimensiunile santierului si a încaperilor si de numarul de salariati.
Art.342
Suprafetele cailor de circulatie pentru salariati trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele destinate circulatiei autovehiculelor tebuie sa nu prezinte denivelari si sa fie rezistente la sarcina maxima de transportat, socuri si uzura.
Art.343
Caile de circulatie pentru salariati trebuie sa fie dimensionate în functie de trecerile amplasate la înaltime si vor fi protejate cu balustrade de protectie înalte de minimum 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordura înalta de cel putin 10 cm.
Art.344
Caile si iesirile de siguranta trebuie sa ramâna degajate si sa aiba traseele de asa natura încât sa se ajunga într-un timp cât mai scurt într-o zona de securitate.
Art.345
În functie de tipul activitatii sau de numarul de salariati precum si de distanta de santier se impune ca salariatii sa dispuna de încaperi pentru odihna si/sau cazare, usor accesibile.
Art.346
Daca nu exista posibilitatea amenajarii unor astfel de încaperi, salariatilor trebuie sa le fie puse la dispozitie alte facilitati, care sa poata fi folosite în pauzele de lucru.
Art.347
Încaperile de cazare fixe din organizarea de santier trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare în numar suficient, cu o sala de mese si o sala de destindere.
Art.348
Salariatii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a servi sau a-si pregati masa în conditii corespunzatoare.
Art.349
În situatiile în care conditiile de activitate sau de salubritate o impun, salariatilor trebuie sa li se puna la dispozitie sali de dusuri si/sau chiuvete, separat pentru barbati si femei.
Art.350
Salariatilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare sau alte locuri unde sa-si pastreze îmbracamintea si efectele personale asigurate prin încuiere.
Art.351
În functie de marimea santierului si de tipul activitatilor se vor prevedea una sau mai multe încaperi pentru acordarea primului ajutor.
Art.352
Temperatura încaperilor de odihna, a încaperilor pentru personal de serviciu permanent, a încaperilor sanitare, cantinelor si a încaperilor de prim ajutor trebuie sa fie adaptata destinatiei acestora.

10.2. Echipamente tehnice

Art.353
Echipamentele tehnice trebuie sa fie :
a) bine concepute si construite, respectÂndu-se principiile ergonomice de proiectare;
b) prevazute cu protectori si/sau dispozitive de protectie;
c) prevazute cu aparate de masura si control.
Art.354
Echipamentele tehnice de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba marcata în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
Art.355
Echipamentele tehnice pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente concepute pentru a proteja conducatorul contra strivirii în cazul rasturnarii si împotriva caderii obiectelor.
Art.356
Instalatiile de distributie a energiei electrice trebuie astfel concepute încât sa nu prezinte risc de incendiu sau explozie, iar salariatii sa fie protejati împotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta.
Art.357
La conceptia, realizarea si alegerea materialelor si dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina cont de tipul si puterea energiei distribuite si de influentele externe.
Art.358
Schelele trebuie sa fie astfel concepute, construite si întretinute încât sa se evite prabusirea sau deplasarea lor în mod accidental.
Art.359
Schelele mobile trebuie sa fie asigurate contra deplasarilor necontrolate.
Art.360
Batardourile si chesoanele trebuie sa fie construite din materiale corespunzatoare, cu rezistenta suficienta pentru a corespunde solicitarilor la care sunt supuse.

ANEXA 1

Norme specifice de protectie a muncii conexe *

1. NSSM pentru lucrul la înaltime.
2. NSSM pentru alpinism utilitar.
3. NSPM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale.
4. NSSM pentru activitati de vopsire.
5. NSSM pentru producerea aerului comprimat.
6. NSSM pentru transport intern.
7. NSSM pentru transporturi rutiere.
8. NSPM pentru transporturi pe calea ferata.
9. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
10. NSPM pentru lucru În spatii închise.
----------------
* Întrucât în prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii se afla în curs de elaborare, pâna la aparitia tuturor normelor specifice prezentate se vor aplica si respecta, dupa caz, normele departamentale existente referitoare la activitatile respective.
11. NSPM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, întretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea împotriva inundatiilor.
12. NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si excutarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimate.
13. NSPM pentru exploatari si transporturi forestiere
14. NSPM pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii,terasamente, nivelari si consolidari de teren.
15. NSPM pentru distributia si utilizarea gazelor.
16. NSSM pentru exploatarea si întretinerea transportoarelor cu banda.
17. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
18. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor.
19. NSPM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.
20. NSPM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate.
21. NSPM pentru întretinere si reparatii autovehicule.
22. NSPM pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje.
23. NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de încalzire.
24. NSSM pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice.
25. R1/87 pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.
26. R10/84 pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatii de ridicat.
27. CR1/85 pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor mecanice de ridicat.
28. CR5/82 pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune sau instalatiilor mecanice de ridicat.
29. Instructiuni Nr. 630/2330 din 20.04.1985 ale Ministerului Transporturilor si ale Ministerului de Interne privind conditiile de închidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor în vederea executarii de lucrari în zona drumurilor publice.
30. Instructiuni pentru prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice AND 525/95.

ANEXA 2

Standarde conexe

1. SR ISO 4304:1994
Instalatii de ridicat, altele decât macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privind stabilitatea.
2. STAS 10278-87
Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcina si limitatoare ale momentului de sarcina. Conditii tehnice generale de calitate.
3. SR ISO 1819:1994
Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale.
4. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta în industrie.
5. STAS 297/1-88
Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
6. STAS 297/2-92
Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
7. STAS 12604-87
Protectia împotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
8. STAS 6271-81
Prize de pamânt pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica. Prescriptii.
9. SR EN 292-2:1997
Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.
10. STAS 10241-80
Masini pentru constructia si întretinerea drumurilor. Repartizoare-finisoare de mixturi bituminoase si beton de ciment. Parametri principali.
11. STAS 1848/2-86
Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice.
12. STAS 1848/3-86
Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire.
13. SR 1848-4:1995
Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare.
14. STAS 1848/7-85
Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.
15. STAS 2920-83
Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice.
16. STAS 10795 /1-76
Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare.
17. STAS 10795 /2-80
Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare.
18. STAS 1709/2-90
Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din înghet-dezghet. Prescriptii tehnice.
19. STAS 11210-88
Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie.
20. STAS 1948/1-91
Lucrari de drumuri. Stâlpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri.
21. STAS 9404-81
Constructii civile, industriale si agricole. Schele metalice cu platfoma autoridicatoare. Prescriptii tehnice de montaj si exploatare.
22. SR ISO 2860:1997
Masini de terasament. Dimensiuni minime pentru deschideri de acces.
23. STAS 10609-86
Masini de terasamente. Mijloace de acces.
24. STAS 11164-90
Masini de terasamente. Dispozitive de protectie. Prescriptii.
25. STAS 11165-90
Masini de terasamente. Echipamente de frânare. Conditii tehnice generale de calitate.
26. STAS 6926/17-85
Vehicule rutiere. Asigurarea protectiei ocupantiilor din cabinele vehiculelor utilitare. Metode de încercare.
27. STAS 10101/OB-87
Actiuni în constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si de sosea.
28. STAS 1545-89
Poduri pentru strazi si sosele; pasarele. Actiuni.
29. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului în baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca o incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.
2. Boli profesionale: afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina singur sau În asociere cu un protector riscul de accidentare.
4. Echipament individual de lucru (EIL): totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea îmbracamintei si încaltamintei personale în timpul procesului de munca.
5. Echipament individual de protectie (EIP): totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala.
6. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare în procesul muncii.
7. Factori de risc: factori (însusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului de munca executant - sarcina de munca -mijloacele de productie - mediul de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducând la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
8. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop însusirea de catre salariati a cunostiintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari în domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate în cadrul unei unitati. Elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale de securitate a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate în unitate, sau voluntara, atunci când conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru îmbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
10. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
11. Proces de munca: succesiunea în timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor de productie.
12. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunerea ca obstacol (fizic) între pericol si persoana expusa.
13. Risc : probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectarii a sanatatii într-o situatie periculoasa.

Categories: